SPOŁECZNE ODDZIAŁYWANIE MEDIÓW Semestr: 3 Rodzaj zajęć

advertisement
SPOŁECZNE ODDZIAŁYWANIE MEDIÓW
Semestr: 3
Rodzaj zajęć: wykłady
Całkowita liczba godzin: 20
PROWADZĄCY: dr Jolanta Hajdasz
CELE PRZEDMIOTU:
Poznanie roli i mechanizmów odbioru przekazów w procesach masowego komunikowania we
współczesnym świecie
PROGRAM:
1. Definicja społecznego oddziaływania mediów
2. Typologia skutków oddziaływania mediów ze względu na czas działania i intencje
- oddziaływanie planowe i krótkotrwałe
- oddziaływanie nieplanowane i krótkotrwałe
- oddziaływanie planowane i długotrwałe
- oddziaływanie nieplanowane i długotrwałe
3. Definicja środków masowego komunikowania
(ogólna + prasa , radio, telewizja , Internet, film, muzyka fonograficzna,
książki)
4. Funkcje środków masowego komunikowania we współczesnym świecie
(„7 elementów fundamentalnej roli mediów”)
5. Mitologia mediów ( 10 podstawowych twierdzeń + przykłady z rynku polskich
mediów)
6. Ograniczenia wolności słowa w społeczeństwie demokratycznym
- konstytucyjne
- cenzura represyjna i prewencyjna, autocenzura
- geneza powstania , rola i zadania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
Urzędu Komunikacji Elektronicznej; koncesje
- media , a wolny rynek : relacje formalne (reklama , sponsoring, relacje
własnościowe) i nieformalne ( tzw. czarny PR , grupy nacisków, kontakty
towarzysko –biznesowe)
7. Ewolucja poglądów na temat oddziaływania mediów
I. faza badań - wiara we wszechmocne media –
od początku XX w - do końca lat 30tych
II. faza badań – sprawdzanie teorii wszechmocnych mediów od lat 30-tych do wczesnych 60-tych
III. faza badań – ponowne odkrycie siły mediów
lata 60- te
IV. Faza badań –oddziaływanie mediów jako wynik negocjacji
od lat 70-tych do teraz
8. Badania naukowe na temat społecznego oddziaływania mediów
- przyczyny braku jednolitej teorii na temat śmk
- teoria magicznego pocisku
- teoria ograniczonych wpływów mediów
9. Etyka a odpowiedzialność dziennikarska
- definicja etyki
- Karta Etyki Mediów
- geneza powstania, zadania , rola i narzędzia działania Rady Etyki Mediów
- dziennikarski Kodeks Obyczajowy
- etyczne i zawodowe obowiązki dziennikarzy
- status zawodu dziennikarza w Polsce ; dziennikarz a pracodawca
10. Media publiczne , a media komercyjne
- różnice miedzy prasą drukowaną , a mediami elektronicznymi
- definicja mediów publicznych i komercyjnych
- misja mediów publicznych
11. Cyfryzacja telewizji – rewolucja w komunikowaniu masowym
- przyczyny i prawdopodobne skutki cyfryzacji
- wykluczenie informatyczne, wykluczenie cyfrowe
12. Propaganda
- definicja, narzędzia
- propaganda w reżimach totalitarnych (faszyzm, komunizm)
- kult jednostki
- propaganda sukcesu
- propaganda czarna, biała i szara .
METODA OCENY I FORMA ZALICZENIA:
Egzamin pisemny
LITERATURA:
obowiązkowa : :
Iłowiecki M., Krzywe zwierciadło, o manipulacji w mediach, Lublin 2003
Goban – Klas T., Media i komunikowanie masowe, Warszawa - Kraków 2005.
Bauer Z., Chudziński E., Dziennikarstwo i świat mediów , Kraków 2000.
uzupełniająca:
Czuba K., Katolickie podstawy etyki dziennikarskiej, Toruń 2007.
Dobek-Ostrowska B., Fras J., Ociepka B., Teoria i praktyka propagandy, Wrocław 1999.
Kwiatkowski P., Przedsiębiorstwo apokalipsa. O etyce dziennikarskiej, Poznań 2003.
Pokorna Ignatowicz K., Telewizja w systemie politycznym i medialnym PRL, Kraków 2003
Bogucka T., Triumfujące profanum. Telewizja po przełomie 1989 r. Warszawa 2002.
Załubski J., Media bez tajemnic. Poznań 2002.
Jakubowicz K., Media publiczne. Początek końca czy nowy początek. Warszawa 2007
Hajdasz J. , Szczekaczka czyli Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa. Poznań 2006
Dobek–Ostrowska B., Transformacja systemów medialnych w krajach Europy Środkowo–Wschodniej
po 1989 r., Wrocław 2002.
Godzic W., Podglądanie Wielkiego Brata , Kraków 2003.
Download