Załącznik nr 3 Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu

advertisement
Załącznik nr 3
Projekt umowy
UMOWA
Zawarta w dniu .................. 2016 roku w ………… pomiędzy :
Gminą Leśniowice, Leśniowice 21A, 22-122 Leśniowice, NIP 563-215-83-76
reprezentowaną przez:
1. Pan Wiesław Radzięciak - Wójt Gminy Leśniowice,
z kontrasygnatą
1. Pani Lucyny Sak - Skarbnik Gminy Leśniowice,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a ................................................................................................................................................
.......................................................................(REGON ........................................................,
zwanym dalej “WYKONAWCĄ” reprezentowanym przez:
1. ..........................................................................
2. ..........................................................................
W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dnia ……….. r. na realizację zadania pn.:
Opracowanie dokumentacji projektowo – techniczno – kosztorysowej na potrzeby
termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Leśniowice zgodnie z
ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo –
techniczno – kosztorysowej na potrzeby termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
na terenie Gminy Leśniowice wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na
budowę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwarta opisie przedmiotu zapytania
ZP.271I.2016-11
§2
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy wymienionego w § 1 w
terminach:
b) Wykonanie dokumentacji projektowo – techniczno – kosztorysowej wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę lub dokonaniem skutecznego zgłoszenia robót – w terminie
wskazanym przez Wykonawcę w ofercie (nie później niż do 20.10.2016 r.).
c) Pełnienie nadzoru autorskiego – do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego na
realizację robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowo – techniczno –
kosztorysowej.
d) Sporządzenie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego w terminie -do 15
dni roboczych przed terminem zakończenia naboru wniosków ogłoszonych przez Urząd
Marszałkowski Województwa Lubelskiego
2. Terminy ustalone w ust. 1 mogą ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia okoliczności
o których mowa w § 11 niniejszej umowy.
3. Maksymalny okres przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy będzie równy
okresowi przerwy.
§3
FORMA ORAZ SPOSÓB PRZEKAZANIA PRZEDMIOTU UMOWY
3.1.Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje:
a) opracowanie dokumentacji projektowo – techniczno – kosztorysowej wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem skutecznego zgłoszenia robót:
 Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień,
zezwoleń i opinii służących prawidłowemu sporządzeniu dokumentacji projektowej i
pozostałych dokumentów
niezbędnych do zgłoszenia robót oraz uzyskania
pozwolenia na budowę jeżeli będzie wymagane.
 Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla każdego budynku oddzielnie –
w 3 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na płycie CD.
 Wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót dla każdego budynku
oddzielnie – po 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
edytowalnej
 Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 3 egzemplarze w
wersji papierowej oraz wersja elektroniczna
 Wykonanie audytów energetycznych dla każdego budynku oddzielnie – 3 egzemplarze
w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna
 Wykonanie ekspertyz konstrukcyjnych dla wszystkich budynków – jeżeli będą
wymagane
 Wykonanie badania gruntu w celu oceny wydajności cieplnej gruntu niezbędnej do
doboru parametrów pomp ciepła – wykonanie testu TRT
 Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące
wykonanej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji oraz na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane
 W dniu odbioru Wykonawca przekaże dokumentację w formie papierowej oraz
elektronicznej wraz z oświadczeniem, że dokumentacja została wykonana zgodnie z
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz, że jest kompletna z punktu widzenia
celu jakiemu ma służyć.
 Wykonanie innych czynności, których nie wymieniono, a okażą się niezbędne do
prawidłowego wykonania zadania.
2. Opracowanie w wersji papierowej powinno być trwale oprawione i zawierać
oświadczenie, że jest wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz
że jest wydane w stanie zupełnym ze względu na cel oznaczony w umowie.
3. Zamawiający w terminie 14 dni od daty złożenia projektu dokumentacji przedstawi
Wykonawcy ewentualne uwagi (w razie konieczności Wykonawca dokona poprawek
w terminie 14 dni). Powyższe będzie warunkiem podpisania protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia.
4. Całość opracowań musi być dostarczona również w wersji cyfrowej na nośnikach
elektronicznych w ilości 3 w formacie źródłowym (*.doc, *.xls, *.dwg) oraz rysunki
dodatkowo w formacie PDF.
a) rysunki winny być zapisane w formacie *,dwg i *.pdf,
b) specyfikacje techniczne mają być zapisane w formatach *.doc lub *odt i *.pdf,
c) kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót mają być zapisane w formatach *.ath
i *.pdf,
d) wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd. mają być zeskanowane
i załączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku CD lub DVD
w formacie *.pdf lub *.jpg.
a) sporządzenie Studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym i załącznikami
dla projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w
gminie Leśniowic”.
 Wykonawca zobowiązuje się wykonać wyżej wymienioną pracę w całości
w terminie; do 15 dni roboczych przed terminem zakończenia naboru wniosków,
ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i przekazać
ją Zamawiającemu w formie drukowanej i elektronicznej w 1 egzemplarzu
 Pokwitowanie przyjęcia dokumentacji przez Zamawiającego ma tylko taki skutek, że
potwierdza datę jej złożenia Zamawiającemu, a w szczególności nie stanowi
potwierdzenia jej przyjęcia bez zastrzeżeń.
 Brak kompletnego opracowania (przedmiotu zamówienia) lub pozytywnej jego oceny
(tzn. uwagi lub zastrzeżenia) oznacza istotne wady przedmiotu zamówienia i
upoważnia Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru z podaniem
uzasadnienia odmowy.
§4
OBOWIĄZKI STRON
1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru dokumentacji wyszczególnionej w
opisie przedmiotu zamówienia. Odbiór końcowy dokumentacji, o ile nie zostaną zgłoszone
uwagi, nastąpi nie później niż w ciągu 15 dni od dnia złożenia kompletnego opracowania,
co zostanie stwierdzone protokołem odbioru, sporządzonym przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) udzielenia Zamawiającemu gwarancji kompletności i dobrej jakości wykonanych na
jego zlecenie prac i przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilno-prawną w zakresie
przedmiotu umowy,
2) opracowania dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia w terminie określonym w
§ 2 ust. 1 niniejszej umowy, zgodnie ze złożoną ofertą przez wykwalifikowanych i
uprawnionych specjalistów, zgodnie ze współczesnymi zasadami wiedzy inżynierskiej,
obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, w szczególności art. 29 i 30 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015r.,
poz. 2164),
3) zapewnienia właściwej kadry z wymaganymi uprawnieniami projektowymi i aktualną
przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa,
4) zaopatrzenia dokumentacji projektowej w wykaz opracowań oraz pisemne
oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi
przepisami
(w tym techniczno-budowlanymi) oraz, że jest wydania w stanie zupełnym ze względu na
cel oznaczony w umowie. Wykaz opracowań i pisemne oświadczenie stanowią integralną
część przekazywanej dokumentacji.
3. Zamawiający zastrzega, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku z
wykonywaniem niniejszej umowy nie mogą być przenoszone bez zgody Zamawiającego
na osoby trzecie.
§5
PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO
1. Obowiązki koordynatora ze strony Wykonawcy sprawować będzie:
……………………………………
2. Obowiązki koordynatora ze strony Zamawiającego sprawować będzie:
………………………………………
§6
WYNAGRODZENIE I ZAPŁATA WYNAGRODZENIA
1. Za wykonanie całości przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej Umowy Strony
ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
.................................................. zł. brutto (słownie złotych: …………………………….)
Cena zawiera podatek VAT w stawce ….. %, co stanowi kwotę: …………..................... zł.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, zostało określone
na podstawie złożonej oferty (druk oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy) i
zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
3. Za wszelkie przekroczenia ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca ponosi
pełną i wyłączną odpowiedzialność.
4. Nie przewiduje się waloryzacji wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
5. Strony ustalają fakturowanie częściowe za wykonane usługi:
a) opracowanie dokumentacji projektowo – techniczno – kosztorysowej wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem skutecznego zgłoszenia robót
 Odbiór wykonanej dokumentacji – 60% ceny netto podanej w ofercie
 Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenia
robót – 40%ceny netto podanej w ofercie
b) sporządzenie Studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym i
załącznikami:
 po wysłaniu przez system LSI 2014 wniosku o dofinansowanie projektu wraz z
załącznikami - 20% ceny netto podanej w ofercie;
 po pozytywnej ocenie formalnej przedmiotowego wniosku o dofinansowanie
dokonanej przez Instytucję Zarządzającą RPO WL 2014-2020 (Urząd
Marszałkowski) - 40% ceny netto podanej w ofercie;
 po pozytywnej ocenie merytorycznej przedmiotowego wniosku o dofinansowanie
dokonanej przez Instytucję Zarządzającą RPO WL 2014-2020 (Urząd
Marszałkowski) - 40 % ceny netto podanej w ofercie,
W przypadku nie przejścia oceny formalnej lub merytorycznej nie będzie podstaw do
wystawienia faktury i wypłaty należności.
6. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z
załączonym protokołem odbioru, przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy
Wykonawcy.
7. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
§7
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu Umowy w wysokości 1,0%
wynagrodzenia umownego, określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia umownego, określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonej od
dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 15%
wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia umownego, określonego
w § 6 ust. 1. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile
wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy, kary umowne
będą naliczane od nowych terminów.
5. Zamawiający ma prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
§8
UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego, stronom
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
2) w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy,
3) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
4) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonania przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego
złożonego na piśmie.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:
1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy,
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych
wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i
musi zawierać uzasadnienie.
§9
PRAWA AUTORSKIE
1. Prawa autorskie:
1) Z chwilą odbioru Dzieła (przedmiotu zamówienia), w ramach wynagrodzenia, o
którym mowa w § 6 Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw
majątkowych i praw pokrewnych do Dzieła wraz z wyłącznym prawem zezwalania na
wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
2) Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa powyżej następuje
w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności:
a) utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na
taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,
b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy
fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,
c) wprowadzania do obrotu,
d) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub
multimedialnej,
e) publicznego udostępniania dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w
Internecie),
f) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,
g) wystawiania,
h) wyświetlania,
i) użyczania i/lub najmu,
j) dzierżawy,
k) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez
stację naziemną,
l) nadawania za pośrednictwem satelity,
m) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) Dzieła.
3) Przeniesienie praw, o których mowa powyżej nie jest ograniczone czasowo, ani
terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów
wszystkich innych państw.
4) Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonania w imieniu autora Dzieła - jego
autorskich praw osobistych, a w szczególności do: - decydowania o nienaruszalności
treści i formy Dzieła, - decydowania o pierwszym udostępnieniu działa publiczności, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Dzieła.
5) Wykonawca zobowiązuje się, że autor nie będzie wykonywał w stosunku do
Zamawiającego swych autorskich praw osobistych.
6) Z chwilą dostarczenia Zamawiającemu przedmiotowego Dzieła Wykonawca przenosi
na niego własność egzemplarzy (nośników materialnych), na których utrwalono to
Dzieło.
7) Zamawiający ma prawo dokonywania zmian Dzieła, wynikających z opracowania
redakcyjnego, w szczególności przerywania go materiałami reklamowymi i
promocyjnymi.
8) Zamawiający ma prawo do korzystania z fragmentów Dzieła i rozporządzania nimi w
zakresie pól eksploatacyjnych określonych w ppkt b).
9) Zamawiającemu przysługuje prawo włączania i wykorzystywania przedmiotowego
Dzieła w ramach dowolnych utworów i innych dóbr (m.in. dowolnych programów
komputerowych, utworów audiowizualnych, stron www, baz danych).
§ 10
GWARANCJA I RĘKOJMIA
1. Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady zmniejszające
wartość lub użyteczność dokumentacji, ze względu na cel wynikający z jej przeznaczenia.
Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za wady dokumentacji i rozwiązania
projektowe niezgodne z obowiązującymi aktami prawnymi, w tym prawa budowlanego i
obowiązującymi normami i normatywami technicznymi.
2. Okres gwarancji wynosi 3 lata od daty przekazania przedmiotowej dokumentacji. Okres
rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
3. W przypadku stwierdzenia wad i nienależytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad (m. in.: dokonania uzupełnień,
poprawek błędów, naprawienia zaniechań, zaniedbań i nieścisłości) w dokumentacji
niezwłocznie lecz w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia zgłoszenia przez
Zamawiającego zastrzeżenia.
§ 11
ZMIANA UMOWY
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła
następujących zdarzeń:
1) wystąpienia zamian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie,
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów
przez strony,
3) wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba,
ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od
wykonawcy) przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Zmiana
jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób spełniających na dzień
składania ofert warunki określone w SIWZ,
4) zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamówień
publicznych będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji
zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego
podwykonawcę
spełniającego warunki określone przez Zamawiającego wraz
załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w
SIWZ.
5) zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy, w szczególności:
a) jeżeli będą następstwem: polecenia przez Zamawiającego dokonania zmian w
uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach projektowych.
b) jeżeli będą następstwem działań organów administracji państwowej lub
samorządowej:
- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwoleń, itp.,
- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
uzgodnień, itp.
6) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi
okolicznościami:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze
szczegółowym opisem,
b) zmiana danych związanych ze zmianami administracyjno-organizacyjnoprawnymi umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),
c) zmiana danych teleadresowych,
d) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.
7) Wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,
pomimo zachowania należytej staranności, w tym wystąpienia opóźnień niezależnych
od Wykonawcy i Zamawiającego,
8) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy.
2. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w pkt 6) niniejszej
umowy termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas
niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej
jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
5. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego
powiadamiania Zamawiającego o:
1) ogłoszeniu upadłości,
2) ogłoszeniu likwidacji,
3) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
4) zmianie osób reprezentujących,
5) zawieszenia działalności,
6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.
§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego o ile
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach
oryginału z czego; dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla
Wykonawcy.
4. Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) Oferta Wykonawcy,
Zamawiający
Wykonawca
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards