nr wzoru 70 symbol MEN

advertisement
Organizacja procesu
edukacyjnego
z uwzględnieniem monitorowania
wdrażania podstawy
programowej – wychowanie
przedszkolne
Delegatura w Płocku
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół
weszło w życie od 1 września 2009 r.
(Dz. U. Nr 4 z 2009 r., poz. 17)
Delegatura w Płocku
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół
weszło w życie od 1 września 2012 r.
(Dz. U. z 2012 r., poz. 977)
Delegatura w Płocku
MONITOROWANIE to inaczej sprawdzanie oraz
systematyczne i zorganizowane
obserwowanie osiąganej jakości pracy.
MONITOROWANIE podstawy programowej jest
obowiązkiem nauczycieli i dyrektorów przedszkoli.
Delegatura w Płocku
1. Nauczyciel powinien organizować kształcenie
i wychowanie dzieci na podstawie programu
wychowania przedszkolnego:
- wybranego spośród opracowanych programów,
- programu opracowanego przez siebie.
Programy dopuszcza do użytku dyrektor, po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
Dyrektor tworzy przedszkolny zestaw programów.
Delegatura w Płocku
2. Zadaniem nauczyciela jest prowadzenie
i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych obserwacją powinny być objęte wszystkie dzieci.
3. Analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki
w szkole przeprowadzać z początkiem roku
poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki
w klasie I szkoły podstawowej (diagnoza
przedszkolna).
Poinformować rodziców o wynikach diagnozy.
Delegatura w Płocku
4. Przedszkole wydaje rodzicom Informację
o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
podstawowej . Nauczyciel przygotowuje informację
na podstawie dokumentacji prowadzonych
obserwacji pedagogicznych.
Informację wydaje się w terminie do końca kwietnia
roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny,
w którym dziecko rozpoczyna naukę w szkole
podstawowej.
Delegatura w Płocku
Obowiązuje druk z rozporządzenia MEN z dnia
28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów
państwowych i innych druków szkolnych
(Dz. U. Nr 97, poz. 624 z późn. zm.)
nr wzoru 70 symbol MEN-1/54/2
Delegatura w Płocku
5. Zachowywać odpowiednie proporcje
organizowania dziecięcego czasu w przedszkolu:
- co najmniej jedną piątą przeznaczyć na zabawę,
- co najmniej jedną piątą dzieci przebywają na
powietrzu,
- najwyżej jedną piątą zajmują zajęcia dydaktyczne,
- dwie piąte czynności opiekuńcze, samoobsługowe,
organizacyjne i inne,
Zwracać szczególną uwagę na swobodne zabawy
i organizowane przez nauczyciela, organizowanie pobytu dzieci na powietrzu.
Delegatura w Płocku
6. Nauczyciele w codziennej pracy powinni więcej
stosować różnorodnych pomocy typu:
- gry dydaktyczne (układanki, puzzle, klocki,
liczmany itp.),
- materiały pokazowe (plansze, tablice tematyczne,
ilustracje, historyjki obrazkowe),
- inne przybory, np. do zajęć umuzykalniających
ruchowych itd.
Natomiast zdecydowanie mniej kart pracy, pakietów
edukacyjnych, zeszytów cwiczeń.
Delegatura w Płocku
Download