(tj. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

advertisement
Obszary pracy przedszkoli
wymagające doskonalenia
(ustalone w oparciu o wyniki kontroli)
Aleksandra Jadczak – Z-ca Dyrektora Delegatury w Płocku.
Narada z Dyrektorami szkół i placówek
3 października 2012 r.
Delegatura w Płocku
Art. 33 ust. 1 pkt 1
ustawy o systemie oświaty
NADZÓR PEDAGOGICZNY
POLEGA NA:
• ocenianiu stanu i warunków działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
szkół, placówek i nauczycieli.
KONTROLA
KONTROLE
- planowe - 99 (wydano 10 zaleceń)
- doraźne -126 (wydano 59 zaleceń)
Skargi i wnioski. Oceny pracy dyrektorów.
Spełnianie wymagań określonych
w art. 7 ust. 3 UoSO.
Delegatura w Płocku
Stwierdzone nieprawidłowości
dotyczyły:
Delegatura w Płocku
 Braku powiadamiania dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie
której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku
rocznego przygotowania przedszkolnego – dotyczy dzieci
pięcioletnich i sześcioletnich zgodnie z art. 14b. ust. 3 ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. nr
256, poz. 2572 ze zmianami).
Delegatura w Płocku
 Przestrzegania przepisów prawa, dotyczących zachowania
odpowiednich proporcji zagospodarowania czasu przebywania
dzieci w przedszkolu, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia
2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).
Delegatura w Płocku
 Dostosowania liczby dzieci w oddziałach do ustalonej
w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.).
 Zapewniania dzieciom bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki, wychowania i opieki w czasie zajęć
organizowanych w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza
przedszkolem.
Delegatura w Płocku
 Corocznego opracowywania plan nadzoru
pedagogicznego i przedstawiania radzie pedagogicznej
do 15 września każdego roku szkolnego, zgodnie
z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).
Delegatura w Płocku
 Wykonywania zadań przewodniczącego rady
pedagogicznej, zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r.
nr 256, poz. 2572 ze zmianami).
 Przestrzegania kompetencji rady pedagogicznej,
zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.
2572 ze zmianami).
Delegatura w Płocku
Dokumentacja
przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej
i działalności opiekuńczej
Delegatura w Płocku
Akty prawne
(www.sejm.gov.pl)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz. U. z 2002
r. Nr 23, poz. 225, ze zmianami)
Zmiany do rozporządzenia:
 Dz. U. z 2003 r. Nr 107, poz. 1003
 Dz. U. z 2009 r. Nr 116, poz. 977
 Dz. U. z 2010 r. Nr 156, poz. 1047
Delegatura w Płocku
•
Akty prawne
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków
szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624 oraz Dz. U. z 2012 r. nr 0., poz. 205).
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia
2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
(Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zmianami).
Zmiany do rozporządzenia: Dz. U. z 2007 r. nr 130, poz.906,
Dz. U. 2008 r. Nr 3, poz. 9 i 178, poz.1097, Dz. U. z 2009 r. nr 58 poz. 475,
nr 83 poz. 694 i nr 141 poz.1150, Dz. U. z 2010 r. nr 156 poz. 1046
i nr 228 poz. 1491, Dz. U z 2011 r. nr 35, poz. 178 i 179, poz.1063 oraz
z 2012 nr 0 poz. 262.
Delegatura w Płocku
•
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków
szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624 oraz Dz. U. z 2012 r. nr 0., poz. 205).
§ 3 ust. 5 Przedszkole, szkoła podstawowa, w której zorganizowano
oddział przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego i punkt
przedszkolny wydają rodzicom dziecka objętego wychowaniem
przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki
w szkole podstawowej. Informację wydaje się w terminie do końca
kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym
dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole
podstawowej.
Delegatura w Płocku
§ 4 ust. 7 Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki
w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji
prowadzonych
obserwacji
pedagogicznych
dzieci
objętych
wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu, oddziale przedszkolnym
zorganizowanym w szkole podstawowej, zespole wychowania
przedszkolnego i punkcie przedszkolnym.
Delegatura w Płocku
Dziennik zajęć § 2 ust. 1
 Przedszkole i szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział
przedszkolny prowadzą dla każdego oddziału dziennik zajęć
przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy
wychowawczo- dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym.
Delegatura w Płocku
Dziennik zajęć - § 2 ust. 2
 Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku
alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsca ich
urodzenia, nazwiska i imiona rodziców i adresy zamieszkania.
 W dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na poszczególnych
godzinach zajęć w danym dniu oraz tematy tych zajęć,
Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nauczyciel potwierdza
podpisem z zastrzeżeniem § 20a ust.5 (dotyczy dziennika
elektronicznego).
Delegatura w Płocku
Księga ewidencji dzieci i młodzieży
 W szkole podstawowej prowadzi się księgę ewidencji
dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podlegających
obowiązkowi szkolnemu, a także dzieci podlegających
obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania
przedszkolnego w przedszkolu albo
w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole
podstawowej
(§ 3a ust. 1.)
Delegatura w Płocku
Do księgi ewidencji dzieci w szkole podstawowej wpisuje się
według roku urodzenia (§ 3a ust. 2)
imię (imiona) i nazwisko
datę i miejsce urodzenia
numer PESEL
adres zamieszkania dziecka
imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz adresy
ich zamieszkania,
także
np. o spełnianiu obowiązku szkolnego
i rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą (w tym za
granicą), odroczeniu rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku
szkolnego.
a
informacje
Delegatura w Płocku
 Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w księgach ewidencji,
księdze uczniów, wychowanków oraz arkuszu ocen ucznia dokonuje
dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona na piśmie do
dokonania sprostowania.
Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w pozostałej dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
dokonuje osoba, która taki błąd lub omyłkę popełniła lub dyrektor
szkoły lub osoba przez niego upoważniona na piśmie do dokonania
sprostowania.
Delegatura w Płocku
 Sprostowania błędu i oczywistej omyłki dokonuje się
przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowych
wyrazów
i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi
wyrazami właściwych danych oraz wpisanie daty i złożenie
czytelnego podpisu przez osobę dokonującą sprostowania.
Delegatura w Płocku
Najczęściej występujące nieprawidłowości w prowadzonej
dokumentacji:

Używanie przez nauczycieli korektorów.


Wklejanie poprawek.
Poprawki błędnych zapisów – jedna na drugiej.


Brak adresów zamieszkania ucznia i rodziców.
Brak czytelnych podpisów przy dokonywaniu sprostowań
błędów i omyłek.
Delegatura w Płocku
Najczęściej występujące nieprawidłowości w prowadzonej
przez szkoły dokumentacji:

W
księgach
protokołów
rad
pedagogicznych
brak informacji o podjęciu przez radę uchwały.

W księgach protokołów i na uchwałach rad
pedagogicznych brak liczby głosów jaką została dana
uchwała podjęta, brak podstawy prawnej podjęcia danej
uchwały.
Delegatura w Płocku
§ 23. Dyrektor przedszkola, szkoły i placówki
ponosi odpowiedzialność
za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz za wydawanie odpowiednio przez
przedszkole, szkołę lub placówkę dokumentów zgodnych z
posiadaną dokumentacją.
Delegatura w Płocku
•
Prawo szkolne, w tym zasady oceniania uczniów.
Statut /łac. statutum postanowienie/
Zbiór przepisów regulujących strukturę, zadania
i sposób działania instytucji lub organizacji.
Delegatura w Płocku
Czynniki determinujące konieczność dokonywania zmian
w statucie szkoły.

Zmiany zachodzące w
powszechnego i lokalnego.
przepisach

Zmiany w specyfice szkoły, zmiana nazwy, nadanie imienia.

Potrzeba nowych rozwiązań organizacyjnych i strukturalnych
w funkcjonowaniu społeczności szkolnej.

Zalecenia organów kontrolnych i nadzorujących (niezgodność
rozwiązań statutowych z obowiązującym prawem).
Delegatura w Płocku
 .
prawa
oświatowego,
Postanowienia statutu wynikają z:
 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami).
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U z 2001 r. Nr 61, poz. 624, ze zmianami).
Delegatura w Płocku
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia
2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 83, poz. 562, ze zmianami).
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20
lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów
do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do
innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, ze zmianami)
 w
. Płocku
Delegatura
Zasady tworzenia prawa wewnątrzszkolnego.
 Zapisy prawa wewnątrzszkolnego nie mogą być sprzeczne
z obowiązującym prawem (ustawą, rozporządzeniem).
 Musimy zawrzeć zapisy, przy których w rozporządzeniu
jest wyraźna delegacja dla przedszkola/szkoły.
 Uwzględniamy uregulowania, które nie zostały zawarte
w rozporządzeniu.
Delegatura w Płocku
Przykłady delegacji dla szkoły.
 § 3 ust. 4 – szczegółowe warunki i sposób oceniania
wewnątrzszkolnego określa statut szkoły,
z uwzględnieniem przepisami rozporządzenia.
 § 5 ust. 2 - na wniosek ucznia lub jego rodziców
nauczyciel uzasadnia ustalona ocenę w sposób określony
w statucie szkoły.
Delegatura w Płocku
Statut szkoły/placówki jest:
 aktem prawa wewnętrznego,
 najważniejszym dokumentem regulującym organizację
pracy szkoły/placówki,
 zbiorem postanowień określających cele i zadania oraz
sposób działania szkoły/placówki.
Wszystkie treści i zapisy statutu powinny być zgodne
z regulacjami prawnymi i spójne wewnętrznie.
Delegatura w Płocku
Poziom bardzo wysoki - A
Wymaganie: Sprawowany jest wewnętrzny nadzór
pedagogiczny .
Miejskie Przedszkole nr 1 w Płocku.
Miejskie Przedszkole nr 9 w Płocku
Delegatura w Płocku
Poziom bardzo wysoki - A
Wymaganie: Sprawowany jest wewnętrzny nadzór
pedagogiczny.
Wnioski z wewnętrznego nadzoru są podstawą
systemowego planowania i realizowania zadań.
Działania przedszkola nakierowane są na wprowadzanie
prorozwojowych zmian mających na uwadze dobro
i rozwój dziecka z uwzględnieniem jego potrzeb
i możliwości.
Delegatura w Płocku
Dziękuję za uwagę.
Delegatura w Płocku
Download