PREZENTACJA Pomoc społeczna wobec osób opuszczających

advertisement
Pomoc społeczna wobec osób opuszczających
Zakłady Karne/Areszty Śledcze i ich rodzin
Grażyna Jelska
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gorzowie Wlkp.
Gorzów Wielkopolski, dnia 13 lutego 2017 r.
Pomoc społeczna wobec osób opuszczających
Zakłady Karne/Areszty Śledcze i ich rodzin
INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB OPUSZCZAJĄCYCH
JEDNOSTKI PENITENCJARNE W WOJ. LUBUSKIM
Ośrodki Pomocy
Społecznej
Powiatowe Centra
Pomocy Rodzinie
Organizacje
pozarządowe działające
w obszarze pomocy
społecznej
• świadczenia pieniężne, pomoc rzeczowa i usługowa,
• praca socjalna,
• zapewnienie schronienia - kierowanie do schroniska oraz placówek,
całodobowych,
• zapewnienie posiłku i ubrania,
• wsparcie asystenta rodziny,
• aktywizacja zawodowa – prace społecznie użyteczne, CIS.
• interwencja kryzysowa,
• poradnictwo specjalistyczne,
• zapewnienie mieszkania chronionego,
• programy korekcyjno – edukacyjne,
• pomoc żywnościowa,
• działania wspierające zmierzające do wyjścia z ubóstwa - grupy wsparcia,
• wsparcie psychologiczne / terapeutyczne osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
• realizacja projektów dziedzinowych.
Grażyna Jelska - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
Pomoc społeczna wobec osób opuszczających
Zakłady Karne/Areszty Śledcze i ich rodzin
DOKUMENTY PRAWNE REGULUJĄCE UDZIELANIE POMOCY OSOBOM
OPUSZCZAJĄCYM JEDNOSTKI PENITENCJARNE
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz.U. z 2016r., poz. 930 ze zm.)
List intencyjny o partnerskiej współpracy podpisany 12 listopada 2015 r. w sprawie
zasad współpracy w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób
zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych
oraz rodzin osób pozbawionych wolności.
Grażyna Jelska - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
Pomoc społeczna wobec osób opuszczających
Zakłady Karne/Areszty Śledcze i ich rodzin
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA LISTU INTENCYJNEGO
przeciwdziałanie pogłębianiu się zjawiska izolacji
i wykluczenia społecznego osób opuszczających
zakłady karne i areszty śledcze;
koordynacja działań instytucji i organów działających w pomocy społecznej w ramach
świadczeń z pomocy społecznej oraz pomocy postpenitencjarnej osobom
opuszczającym zakłady karne a także ich rodzinom;
określenie zasad współpracy w drodze zawartego porozumienia
pomiędzy zakładem karnym a ośrodkiem pomocy społecznej ,
właściwym ze względu na siedzibę zakładu karnego.
Grażyna Jelska - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
Pomoc społeczna wobec osób opuszczających
Zakłady Karne/Areszty Śledcze i ich rodzin
GŁÓWNE KOMPETENCJE WOJEWODY
Nadzór i Kontrola sposobu/jakości
realizowanych zadań z zakresu
pomocy społecznej w samorządach
i jednostkach organizacyjnych
pomocy społecznej
• W gminach/ośrodkach pomocy społecznej (W TYM W ZAKRESIE
SPOSOBU UDZIELANIA POMOCY OSOBOM OPUSZCZAJĄCYM ZK i
ICH RODZINOM)
• W powiatach/ powiatowych centrach pomocy rodzinie
• W samorządzie województwa / regionalnym ośrodku polityki
społecznej
•Badanie dokumentów dot.: spraw indywidualnych, danych
statystycznych, dokumentów organizacyjnych, innych
służących ocenie sposobu realizacji zadań
Sposób realizacji czynności nadzorczo •Przeprowadzanie wizytacji i oględzin obiektów jednostek,
– kontrolnych
przebiegu czynności określonych standardem
•Współpraca z biegłymi i specjalistami z zakresu pomocy
społecznej w celu dokonania rzetelnej oceny sposobu
realizowanych zadań
ZADANIA REALIZUJĄ INSPEKTORZY DS. NADZORU I KONTROLI W POMOCY SPOŁECZNEJ
ZATRUDNIENI W WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ LUW
Autor:
Grażyna Jelska - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
Pomoc społeczna wobec osób opuszczających
Zakłady Karne/Areszty Śledcze i ich rodzin
LICZBA OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ (zasiłki, usługi, praca socjalna),
W TYM Z POWODU UBÓSTWA – w stosunku do liczby mieszkańców
woj. lubuskiego w latach 2014 - 2016
Wskaźnik (w stosunku do liczby
mieszkańców woj. lubuskiego)
120000
10,0%
100000
95 059
8,00%
6,4%
60 %
89 095
20000
w tym z
powodu
ubóstwa
8,8%
6,0%
5,3%
6,00%
64 %
40000
65 %
60000
Ogółem
101 740
80000
9,3%
10,00%
4,00%
2,00%
0,00%
0
I-XII 2014r.
I-XII 2015r.
I-XII 2016r.
W 2016r. notuje się spadek liczby osób objętych
pomocą społeczną o 12,4 % w stosunku do 2014r.
I-XII 2014r.
Ogółem
I-XII 2015r.
I-XII 2016r.
w tym z powodu ubóstwa
Autor:
Grażyna Jelska - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
Pomoc społeczna wobec osób opuszczających
Zakłady Karne/Areszty Śledcze i ich rodzin
LICZBA RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ (zasiłki, usługi, praca socjalna),
W TYM NA WSI - w latach 2014 - 2016
25000
17 340
(41 %)
20000
10000
5000
18 408
(42 %)
15000
17 065
(41 %)
30000
40 905
35000
41 784
40000
43 431
45000
0
I-XII 2014r.
I-XII 2015r.
Liczba rodzin
I-XII 2016r.
w tym rodziny na wsi
W 2016r. notuje się spadek o 5,8 % liczby rodzin objętych pomocą społeczną w stosunku do 2014r.
oraz o 7,3% mniej rodzin na wsi.
Autor:
Grażyna Jelska - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
Pomoc społeczna wobec osób opuszczających
Zakłady Karne/Areszty Śledcze i ich rodzin
LICZBA RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ (zasiłki, usługi, praca socjalna),
W TYM RODZINY Z DZIEĆMI – w latach 2014 -2016
30000
40 905
35000
41 784
40000
43 431
45000
25000
Liczba rodzin
w tym rodziny z dziećmi
13 225
10000
15 111
15000
16 653
20000
5000
0
I-XII 2014r.
I-XII 2015r.
I-XII 2016r.
W 2016r. notuje się spadek o 5,8 % liczby rodzin objętych pomocą społeczną oraz
o 20,6 % mniej rodzin z dziećmi w stosunku do 2014r.
Natomiast w stosunku do 2015r. - o 12,5 % mniej rodzin z dziećmi objętych było w 2016r. pomocą społeczną
Autor:
Grażyna Jelska - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
Pomoc społeczna wobec osób opuszczających
Zakłady Karne/Areszty Śledcze i ich rodzin
GŁÓWNE POWODY PRZYZNAWANIA POMOCY, w tym trudności w przystosowaniu
do życia po opuszczeniu zakładu karnego w latach 2014 – 2016
30000
liczba rodzin
25000
2014r.
20000
2015r.
15000
2016r.
10000
5000
0
ubóstwo
bezrobocie
niepełnosprawność
długotrwała choroba
trudności do życia po
ZK
Notuje się spadek przyznawania pomocy z powodu ubóstwa, bezrobocia, trudności w przystosowaniu do życia po
opuszczeniu zakładu karnego. Przyznawania pomocy z powodu niepełnosprawności i długotrwałej choroby utrzymuje
się na porównywalnym poziomie.
Autor:
Grażyna Jelska - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gorzowie Wlkp.
Pomoc społeczna wobec osób opuszczających
Zakłady Karne/Areszty Śledcze i ich rodzin
LICZBA SKAZANYCH, KTÓRYM PO OPUSZCZENIU ZK UDZIELONO POMOCY
w woj. lubuskim w latach 2013- 2015
liczba osób skazanych, którym po opuszczeniu ZK
udzielono pomocy w stosunku do liczby osób
korzystających
ze świadczeń z pomocy społecznej
(wydane decyzje)
rodziny, którym udzielono pomocy na wniosek
osadzonego
800
70000
700
60000
600
50000
500
40000
400
65.064
61.334
30000
57.934
20000
10000
741
766
664
300
200
1.14 %
1,25 %
1,15 %
0
2013
2014
2015
100
5%
5%
4%
0
2013
2014
2015
Autor:
Grażyna Jelska - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
Pomoc społeczna wobec osób opuszczających
Zakłady Karne/Areszty Śledcze i ich rodzin
LICZBA GMIN, KTÓRE NIE UDZIELAŁY POMOCY SKAZANYM PO OPUSZCZENIU ZK
w woj. lubuskim w latach 2013- 2015
liczba gmin, które nie pomagały
skazanym
liczba lat, w których gmina nie pomagała
skazanym
4
5
3
5
3
5
3
4
4
3
3
2
2
3
2
3
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
0
0
2013
2014
2015
Autor:
Grażyna Jelska - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
1
Pomoc społeczna wobec osób opuszczających
Zakłady Karne/Areszty Śledcze i ich rodzin
Liczba osób, którzy po opuszczeniu ZK otrzymali pracę, powrócili do rodzin
w woj. lubuskim w latach 2013 - 2015
skazani, którzy powrócili do rodzin
skazani, którzy otrzymali pracę
800
800
700
700
766
664
600
600
500
500
400
741
741
766
664
400
88%
88%
300
300
200
200
100
100
14 %
16 %
83%
13 %
0
0
2013
2014
2015
2013
2014
2015
Autor:
Grażyna Jelska - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
Pomoc społeczna wobec osób opuszczających
Zakłady Karne/Areszty Śledcze i ich rodzin
WNIOSKI Z POSTĘPOWAŃ KONTROLNYCH W OŚRODKACH POMOCY SPOŁECZNEJ
Brak przepływu informacji pomiędzy ośrodkiem pomocy społecznej
a zakładem karnym
Nie w pełni realizowana wzajemna współpraca pomiędzy
ośrodkami pomocy społecznej, a zakładami karnymi
Brak dokumentacji potwierdzającej współpracę ośrodka pomocy społecznej
z zakładem karnym
Niedostateczne dokumentowanie działań
Nieadekwatny plan pomocy do rozpoznanej sytuacji klienta
Brak adnotacji o prowadzonych działaniach w ramach pracy socjalnej
Grażyna Jelska - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
Pomoc społeczna wobec osób opuszczających
Zakłady Karne/Areszty Śledcze i ich rodzin
DZIAŁANIA NADZORCZE WOJEWODY
– REALIZACJA PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ZAPISÓW LISTU INTENCYJNEGO
W 2016r. wystosowano łącznie 3 pisma do ośrodków pomocy społecznej w sprawie dotrzymywania
warunków listu intencyjnego w zakresie dalszej wzajemnej współpracy ośrodków pomocy społecznej
i zakładów penitencjarnych;
Zobowiązano ośrodki pomocy społecznej do zawarcia porozumień z zakładami penitencjarnymi o
wzajemnej współpracy w określonym terminie;
Na bieżąco trwa zbieranie danych i informacji statystycznych dotyczących sposobu organizacji i zasad
współpracy ośrodków pomocy społecznej i zakładów karnych, a wynikających z zapisów listu
intencyjnego;
Udział przedstawicieli Wojewody i Wydziału Polityki Społecznej w Radzie Terenowej ds. Społecznej
Readaptacji i Pomocy Osobom Skazanym, w tym realizacja założeń opracowanego przez Radę
Stałego Programu Współpracy;
Bieżąca współpraca z lokalnie działającymi zakładami karnymi.
Grażyna Jelska - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
Pomoc społeczna wobec osób opuszczających
Zakłady Karne/Areszty Śledcze i ich rodzin
DZIAŁANIA NADZORCZE WOJEWODY
– wnioski z propozycji ośrodków pomocy społecznej informowanie OPS o terminie opuszczenia ZK przez skazanego
informowanie OPS o podjętych działaniach na rzecz skazanego, jego sytuacji
informowanie OPS o fakcie osadzenia osoby
ustalone dyżury pracownika socjalnego w siedzibie ZK
cykliczne spotkania przedstawicieli obu jednostek, wspólne szkolenia, narady
instruktażowe, konferencje, wspólne projekty
wyznaczenie pracowników socjalnych do kontaktu
wyznaczenie pracowników do kontaktu z Zakładu Karnego
grupowe i indywidualne spotkania pracowników socjalnych ze skazanymi
Grażyna Jelska - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
Pomoc społeczna wobec osób opuszczających
Zakłady Karne/Areszty Śledcze i ich rodzin
DZIAŁANIA NADZORCZE WOJEWODY
w sprawie obowiązku zawierania porozumień o wzajemnej współpracy
Prośba do wszystkich
lubuskich ośrodków pomocy
społecznej
Spotkanie z przedstawicielami
ZK w Gorzowie Wlkp.
Dwukrotna prośba do
lubuskich ośrodków pomocy
społecznej z gmin na terenie
których funkcjonują jednostki
penitencjarne
• Wskazanie oczekiwań, potrzeb, możliwości współpracy.
• Uregulowanie sposobu współpracy z innymi, właściwymi ze względu na
miejsce zamieszkania skazanego ośrodkami pomocy społecznej.
• Przekazanie wniosków ośrodków pomocy społecznej.
• Ustalenie oczekiwań ZK w stosunku do ośrodków pomocy społecznej i
możliwości realizacji propozycji ośrodków.
• Przekazanie informacji o zebranym materiale z sugestią wykorzystania
propozycji w porozumieniach o wzajemnej współpracy.
• Prośba o uregulowanie zasad współpracy z pozostałymi ośrodkami
pomocy społecznej.
• Wyznaczenie terminu na zawarcie porozumień.
Grażyna Jelska - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
Pomoc społeczna wobec osób opuszczających
Zakłady Karne/Areszty Śledcze i ich rodzin
wszystkie jednostki
• 100% porozumień
penitencjarne
zawiera ustalenia
działające na terenie
dotyczące spotkań
województwa
lubuskiego zawarły
pracowników
porozumienia o
socjalnych ze
współpracy z
skazanymi
właściwymi
(grupowo bądź
miejscowo
indywidualnie)
ośrodkami pomocy
społecznej
Grażyna Jelska - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
Pomoc społeczna wobec osób opuszczających
Zakłady Karne/Areszty Śledcze i ich rodzin
LICZBA POROZUMIEŃ ZAWIERAJĄCYCH OKREŚLONE ZAŁOŻENIA
8
6
5
4
4
3
3
3
2
informowanie
OPS o terminie
opuszczenia ZK
przez skazanego
w miesiącach)
informowanie
OPS o podjętych
działaniach na
rzecz skazanego,
jego sytuacji
informowanie
OPS o fakcie
osadzenia
skazanego
ustalone dyżury
pracownika
socjalnego w
siedzibie ZK
cykliczne
spotkania
przedstawicieli
obu jednostek,
wspólne
szkolenia,
narady
instruktażowe,
konferencje,
wspólne
projekty
wyznaczenie
pracowników
socjalnych do
kontaktu
wyznaczenie
pracowników do
kontaktu z ZK
grupowe i
indywidualne
spotkania
pracowników
socjalnych ze
skazanymi
określono
współpracę z
innymi OPSami właściwymi
miejscowo dla
skazanych
Grażyna Jelska - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
Pomoc społeczna wobec osób opuszczających
Zakłady Karne/Areszty Śledcze i ich rodzin
WYBRANE DZIAŁANIA UJĘTE W POROZUMIENIACH
określono wspólpracę z innymi OPSami - właściwymi
miejscowo dla skazanych
liczba porozumień bez zadania
ustalone dyżury pracownika socjalnego
w siedzibie ZK
liczba porozumień bez zadania
liczba porozumień zawierających działanie
2; 20%
liczba porozumień zawierających działanie
3; 27%
5; 73%
6; 80%
ZADANIE UREGULOWAŁY:
ZADANIE UJĘŁY:
•
•
•
•
•
ARESZT ŚLEDCZY Z MOPS W NOWEJ SOLI
ARESZT ŚLEDCZY Z MOPS W ZIELONEJ GÓRZE
ARESZT ŚLEDCZY Z MOPS W LUBSKU
ARESZT ŚLEDCZY Z MOPS W NOWEJ SOLI
ODDZIAŁ ZEWN. WAŁOWICE Z MOPS GUBIN
Grażyna Jelska - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
Pomoc społeczna wobec osób opuszczających
Zakłady Karne/Areszty Śledcze i ich rodzin
WYBRANE DZIAŁANIA UJĘTE W POROZUMIENIACH
wyznaczenie pracowników socjalnych do kontaktu
liczba porozumień bez zadania
wyznaczenie pracowników do kontaktu z ZK
liczba porozumień bez zadania
liczba porozumień zawierających działanie
liczba porozumień zawierających działanie
3; 27%
5; 38%
3; 62%
5; 73%
ZADANIE UJĘŁY:
•
•
•
ZAKŁAD KARNY Z GCPR GORZÓW WLKP.
ZAKŁAD KARNY KRZYWANIEC Z OPS
NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
ARESZT ŚLEDCZY Z MOPS W NOWEJ SOLI
ZADANIE UJĘŁY:
•
•
•
•
•
ZAKŁAD KARNY Z GCPR GORZÓW WLKP.
ZAKŁAD KARNY KRZYWANIEC Z OPS
NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
ARESZT ŚLEDCZY Z MOPS W LUBSKU
ODDZIAŁ ZEWN. WAŁOWICE Z MOPS GUBIN
ARESZT ŚLEDCZY Z MOPS W NOWEJ SOLI
Grażyna Jelska - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
Pomoc społeczna wobec osób opuszczających
Zakłady Karne/Areszty Śledcze i ich rodzin
WYBRANE DZIAŁANIA UJĘTE W POROZUMIENIACH w miesiącach
6
informowanie OPS o terminie opuszczenia ZK przez skazanego w miesiącach)
informowanie OPS o podjętych działaniach na rzecz skazanego, jego sytuacji ( w miesiącach)
3
3
3
2
0
GCPR Gorzów/ZK
Gorzów
Ops Słońsk/Oddział
Zewnętrzny Słońsk
2
2
2
0
OPS Nowogród
Bobrzański/ZK
Krzywaniec
OPS
OPS Lubsko/Areszt MOPS Gubin/Oddział
MOPS Nowa
Międzyrzecz/Areszt
Śledczy Lubsko
Zewnętrzny
Sól/Areszt Śledczy
Śledczy Międzyrzecz
Wałowice
Nowa Sól
MOPS Zielona
Góra/Areszt Śledczy
Zielona Góra
Grażyna Jelska - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
Pomoc społeczna wobec osób opuszczających
Zakłady Karne/Areszty Śledcze i ich rodzin
WNIOSKI I PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
Wnioski:
 Każdy ośrodek pomocy społecznej, na terenie którego znajduje się siedziba zakładu karnego ma podpisane porozumienie
o wzajemnej współpracy (8 jednostek);
 Nie jest uregulowana kwestia zawiadamiania ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby
opuszczającej zakład karny ;
 Nieliczne ośrodki pomocy społecznej w woj. lubuskim występują do zakładu karnego o informację o terminie opuszczenia zakładu
karnego przez osoby skazane (tylko w przypadku, gdy taką wiedzę posiadają);
 Sporadycznie zakłady karne zawiadamiały właściwy ośrodek pomocy społecznej o terminie opuszczenia zakładu karnego przez
osadzonego;
 Notuje się spadek liczby rodzin i osób korzystających z pomocy społecznej, w tym korzystających z powodu ubóstwa.
 Notuje się spadek liczby osób skazanych ubiegających się o pomoc po opuszczeniu zakładu karnego, oraz liczby rodzin, którym
udzielono pomocy na wniosek osoby skazanej;
 Notuje się spadek skazanych powracających do rodzin oraz skazanych, którzy otrzymali pracę;
 Ośrodki pomocy społecznej udzielają pomocy na wniosek klienta głównie w formie świadczeń pieniężnych i pomocy rzeczowej;
 Ośrodki pomocy społecznej współpracujące z zakładami karnymi nie prowadzą dokumentacji w tej sprawie.
Plany na przyszłość:
 Realizacja założeń listu intencyjnego przez ośrodki pomocy społecznej i zakłady karne;
 Uregulowanie kwestii współpracy z właściwymi ośrodkami pomocy społecznej wg miejsca zamieszkania skazanego;
 Zwiększenie zakresu udzielanego wsparcia osobom po opuszczeniu zakładu karnego w celu przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu tych osób;
 W pracy z klientem stosowanie wszystkich narzędzi pracy socjalnej;
 Ścisła współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi na rzecz usamodzielnienia osoby po opuszczeniu zakładu karnego.
Grażyna Jelska - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gorzowie Wlkp.
Download