Jezyk_mapy - Szkolnictwo.pl

advertisement
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej
Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie
w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie
i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania
w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.
JĘZYK MAPY
Justyna Drop
METODY PREZENTACJI KARTOGRAFICZNEJ
ELEMENTÓW ŚRODOWISKA
GEOGRAFICZNEGO

Każda mapa ma swój tajemniczy język. Każdy, kto chce poznać mapę oraz
informacje w niej zawarte powinien się tego języka nauczyć.

Do przedstawiania zjawisk, zdarzeń i obiektów w przestrzeni geograficznej stosuje
się różne znaki graficzne i różne sposoby prezentacji.

Spośród licznych metod graficznych omówimy kilka najczęściej stosowanych, a
należą do nich:

A) metody jakościowe:
1. Metoda sygnaturowa
2. Metoda zasięgów

B) metody ilościowe
3. Metoda izoliniowa
4. Metoda kropkowa
5. Metoda kartogramu
6. Metoda kartodiagramu
7. Diagram
8. Wykres
1. METODA SYGNATUROWA
•
Polega na oznaczaniu na mapie rzeczywistości przyrodniczej za pomocą znaków punktowych i
liniowych.
1. Sygnatury punktowe mogą mieć formę:
a) obrazków nawiązujących do cech przedstawianych przedmiotów, np.
ziemniak, czy palma kokosowa dla odpowiednich plantacji; szyb ropy
naftowej elektrownie, zakłady przemysłowe, porty lotnicze, morskie i rzeczne,
stacje benzynowe i kościoły; itp.
b) figur geometrycznych, np. kwadratu, koła, wewnątrz których mogą być
wrysowane inne znaki
c) liter umieszczonych w obszarze występowania zjawiska, które są zwykle
skrótami nazwy, np. PL-Polska, Cu – miedź
2. Sygnatury liniowe też mogą mieć postać graficzną i symboliczną.
Cechami różnicującymi sygnatury liniowe są np. kolory ( niebieski dla
rzek).
Przykład metody sygnaturowej
chmiel
tytoń
winorośl
len
Burak
cukrowy
0
250 km
2. METODA ZASIĘGÓW

Polega na oznaczaniu na mapie obszarów występowania określonego zjawiska przez
zakreślenie konturu odpowiadającego granicom tego obszaru. Jest to zatem metoda
powierzchniowa.

Oznaczenia tego można dokonać w różny sposób, np. poprzez: ograniczenie
powierzchni tzw. liniami zasięgu (czyli najdalszymi granicami, do których dociera
występowanie danego zjawiska), oznaczenie powierzchni barwą lub szrafem,
umieszczenie na danym obszarze powtarzających się znaków lub napisu
określającego zjawisko (często bez rysowania linii zasięgu) itp.

Metoda te stosowana jest na mapach geologicznych, tektonicznych,
geomorfologicznych, glebowych, zasięgu występowania roślin, zwierząt, ras, ludów,
języków, religii, typów gospodarki rolnej, itp
Przykłady metody zasięgów
często
Bardzo często
Nie występuje
Zasięg
występowania
historyczny
Małe zagęszczenie
Średnie zagęszczenie
Duże zagęszczenie
Zasięg występowania dąbu
szypułkowego w Polsce
Zasięg występowania geparda
3. METODA IZOLINII (IZARYTMICZNA)



Polega na zastosowaniu izolinii, czyli linii jednakowych wartości liczbowych wskazujących
natężenie jakiegoś zjawiska. Izolinie powstają w wyniku interpolacji wartości pośrednich
pomiędzy pomierzonymi punktami. Inerpolowane z góry przyjęte wartości połączone
izoliniami oddają charakter zmienności zjawiska przyrodniczego, ale wiernie nie
odzwierciedlają jego rzeczywistego stanu.
Różnica wartości pomiędzy kolejnymi izoliniami powinna być stała.
Przykłady izolinii:
izohiety
•Linie łączące punkty o tej samej wartości opadów atmosferycznych
izobary
•Linie łączące punkty o jednakowej wartości ciśnienia
atmosferycznego
izotermy
• linie łączące punkty o tej samej wartości liczbowej
temperatury,
izobaty
•Linie łączące punkty o tej samej wartości liczbowej głębokości
Przykłady metody izolinii
990 995 1000 1005 1010 1015 1025 hPa
Izotermy stycznia w Ameryce
Północnej
Ciśnienie atmosferyczne w lipcu
4. Metoda kropkowa

Polega na pokryciu mapy znakami punktowymi, z których każdy przedstawia określoną
wartość liczbową, np. jeden znak – 100 000 mieszkańców. Mapy kropkowe często łączy
się metodą zasięgów oraz kartogramami lub kartodiagramami.
Ludność wiejska metoda kropkowa,
ludność miejska metoda kartodiagramu
5. METODA KARTOGRAMU
Polega na przedstawieniu intensywności jakiegoś zjawiska na określonej powierzchni.
Powierzchnie pokrywa się odpowiednio dobranym deseniem lub barwą. Przedstawiają wartości
liczbowe dotyczące jednostek administracyjnych (np. państwa, czy województwa). Zjawiska
społeczne czy gospodarcze odnoszące się do tych jednostek wyrażone są np. w procentach.
Przykładem może być gęstość zaludnienia na jakimś obszarze czy mapa bilansu migracji
ludności dla określanego przedziału czasu.
1
Rozmieszczenie ludności w Europie
10 50 100 200
Liczba mieszkańców na 1 km2
6. Metoda kartodiagramu
•
•
•
•
•
•
•
Kartodiagram jest mapą, na której dane liczbowe przedstawiono w postaci diagramów.
Diagramy mogą być elementem mapy lub uzupełnieniem jej treści. Otrzymuje się wówczas
formę pośrednią między mapą a wykresem. Takie mapy najczęściej przedstawiają dane dotyczące
gospodarki, usług, handlu i ludności.
Na kartograficznym podkładzie rozmieszcza się zlokalizowane szczegółowo wykresy
przedstawiające wielkość ( czasami charakter) jakiegoś elementu rzeczywistości przyrodniczej na
określonym obszarze. Mogą to być wykresy dotyczące np. zasobów kopalin, rocznego przebiegu
temperatury, kierunków wiatrów, użytkowania gruntów.
Kartodiagramy mogą mieć również charakter wykresów wstęgowych, ilustrujących np. wielkości
przepływów wód w rzekach lub obroty handlu zagranicznego między krajami.
Diagramy na mapie odnoszą się do konkretnego miejsca, na przykład państwa czy miasta. Zaletą
kartodiagramu jest to że można łatwo porównywać te same zjawiska na różnych obszarach.
Na mapach często łączy się metodę kartodiagramu z kartogramem. Dzięki temu można umieścić
więcej informacji i zaobserwować różne prawidłowości lub zależności pomiędzy
przedstawianymi zjawiskami.
Ważne jest, by zawsze przy czytaniu prezentacji wartości liczbowych na mapie zapoznać się z
informacjami zawartymi w legendzie mapy.
Przykład mapy wykonanej metodą kartodiagramu
Europa
Import
mld $
37,1
45,3
64,2
121,9
133,9
150,5
193
278,6
287,2
444,5
Eksport
mld $
520
260
52
Eksport ( mld $)
Import i eksport w wybranych krajach Europy.
7. DIAGRAM



Diagramy przedstawiają wartości liczbowe za pomocą podziału lub rozmiaru figur
geometrycznych ( np. koła, kwadratu).
Diagram prosty wyraża wartość jednego zjawiska, np. wielkość wydobycia węgla kamiennego
czy liczbę ludności w danym kraju. O wielkości prezentowanego zjawiska informuje nas
rozmiar diagramu – należy go porównać ze skalą.
Diagram, który przedstawia wartości wyrażone w procentach nazywamy
diagramem strukturalnym
Wówczas cała powierzchnia diagramu stanowi 100% a wydzielone części oznaczają
odpowiednią wielkość procentową. Do tego typu przedstawień na ogół stosuje się diagramy
kołowe, kwadratowe lub prostokątne.
Gaz naturalny 1%
Ropa naftowa 17%
Nuklearna 1%
Źródła energii RPA;
diagram strukturalny
Węglowa 71%
Bio 9%
Wodna 1%
8. WYKRESY
W geografii często trzeba pokazać jak dane liczbowe zmieniają się np. w określonym czasie. Do
tego celu najlepiej użyć wykresu. W zależności do przedstawianych treści stosuje się:
1. Wykres słupkowy wykorzystuje się głównie do prezentacji zjawisk o charakterze nieciągłym
2. Wykres liniowy nadaje się przede wszystkim do prezentacji zjawisk zmieniających się w czasie ciągłych
3. Wykres złożony stosuje się go wtedy, gdy trzeba przedstawić kilku danych liczbowych na
jednym wykresie.
45
1988
2002
40
35
30
25
20
15
10
5
0
praca
Niezarobkowe
źródło utrzymania
Na utrzymaniu
RZEŹBA NA MAPACH




Rzeźbę terenu przedstawia się obecnie najczęściej za pomocą poziomic.
Poziomice (izohipsy) są to linie na mapie łączące punkty o jednakowej wysokości.
Mapa poziomicowa (hipsometryczna) to mapa, na której rzeźbę terenu przedstawiono za
pomocą poziomic.
Metoda poziomicowa została opracowana w Holandii w pierwszej połowie XVIII w. do
przedstawienia głębokości na planach rzek. Obecnie mapy tego rodzaju stosuje się
najczęściej do prezentacji wysokości. Główną zaletą metody poziomicowej jest możliwość
odczytania wysokości bezwzględnych, oraz wysokości względnych.
m n.p.m
2000
1500
1000
700
300
150
500
400
200
100
0
Wysokość względna i wysokość bezwzględna
1. Wysokość względna

Wysokość mierzona względem jakiegoś punktu nie znajdującego się na poziomie morza.

W urozmaiconym pod względem rzeźby terenie na pierwszy rzut oka zauważamy różnice
wysokości między miejscami położonymi najniżej i najwyżej. Odległości między tymi liczbami można
zmierzyć i wyrazić matematycznie za pomocą liczb. Otrzymamy właśnie wysokość względną, wyrażoną
w metrach.

Im większe są wysokości względne, tym bardziej jest urozmaicona rzeźba terenu. Tereny równe lub
faliste maja niewielkie różnice wysokości, dlatego ich wysokości względne są małe.
 Jeżeli znamy tylko wysokości względne trudno nam będzie porównać rzeczywistą wysokość
poszczególnych form terenu z powodu różnych punktów odniesienia. Do tego celu wyznaczono jeden
wspólny poziom, do którego odnoszą się wszystkie pomiary wysokości. Jest nim poziom morza.
Przyjęto, że znajduje się on na wysokości 0.
2. Wysokość bezwzględna

Wysokość każdego punktu mierzona względem poziomu morza, wysokość nad poziomem morza.
Wyraża się ja w metrach i dodaje formułę „ nad poziomem morza” , w skrócie n.p.m ( np. 1340 m. n.p.m.)
Jeżeli teren leży niżej niż poziom morza, wtedy do liczby metrów dodaje się określenie „pod poziomem
morza”, w skrócie p.p.m.
 Wartości wysokości bezwzględnej przedstawia się na mapach hipsometrycznych za pomocą umownej
skali barw.
Rodzaje form rzeźby terenu na lądach
Depresja
Niziny
Wyżyny
Góry
• Teren na lądzie ,
który nie wznosi się
ponad poziom morza
• Oznaczony na mapie
kolorem
ciemnozielonym
• Najgłębsza depresja
na Ziemi znajduje się
w rejonie Morza
Martwego i sięga 411
m p.p.m
• Tereny wzniesione
ponad poziom morza,
ale osiągające
niewielkie wysokości
bezwzględne – do
300 m n.p.m
• Zależnie od
charakteryzujących je
różnic wysokości
mogą być:
równinami, terenami
falistymi lub
pagórkowatymi.
• Na mapie oznaczone
są różnymi
odcieniami koloru
jasnozielonego
• Tereny, których
powierzchnia wznosi się
ponad 300 m n.p.m i na
których występują
niewielkie różnice
wysokości ( wysokość
względna nie przekracza
300 m
• Podobnie jak niziny
mają krajobraz
równinny, falisty,
pagórkowaty
• Na mapach oznaczone
kolorami od żółtego,
przez czerwień do
brązu
• Takie formy, których
wysokości względne
przekraczają 300 m i
których stoki są
znacznie nachylone.
• Na mapach
oznaczone kolorami
od ciemnych
czerwonych i
brązów do
• Najwyższą wysokość
na Ziemi ma szczyt
Mount Everest –
8848 m n.p.m
Przykłady zróżnicowania terenu
Góry
Wyżyny
Duże różnice wysokości
względnych
mniejsze niż góry różnicami
wysokości względnych
Niziny
małe różnice wysokości
względnych
Niektóre obszary wyżynne osiągają wyższe wysokości bezwzględne niż góry –
o tym, że zaliczamy je do wyżyn decyduje charakter powierzchni (wartości
wysokości względnych); przykładem może być Tybet, którego powierzchnia leży na
wysokościach często przekraczających 5000 m n.p.m. (wyżej od Alp, będących
najwyższymi górami Europy); jednak ze względu na mniejsze wysokości względne
zaliczany jest do wyżyn.
Depresja a kryptodepresja
Depresja – obszar lądu położony poniżej
poziomu morza.
 Najgłębsza depresja na świecie to depresja
Morza Martwego sięgająca
do 418 m p.p..m w Izraelu i Jordanii
 Najgłębsza depresja w Polsce to
obszar Żuław Wislanych położony do
1,8 m p.p.m. – Raczki Elbląskie.

Morze Martwe
Kryptodepresja - zagłębienie terenu
wypełnione przez wodę lub lód, przez co
tworzy się jezioro lub lodowiec, którego
dno jest poniżej średniego poziomu morza
(p.p.m.), natomiast powierzchnia może
znajdować się nad poziomem morza
(n.p.m.).
 depresje zalane przez wody jeziora
 Najgłębsza kryptodepresja jest
Bajkał 1164 m
 Największą kryptodepresję w Polsce
(prawie 30 m) tworzy jezioro Miedwie.

Bajkał
Hipsometria kontynentów – wysokości w %
ogólnej powierzchni
Wysokość
w m n.p.m
Europa
Azja
Afryka
Ameryka
Płn.
Ameryka
Płd.
Australia
z Oceanią
Antarktyda
Lądy
ogółem
Powyżej 5000
-
2,8
-
0,5
1,1
-
0,1
1,0
3000 - 5000
0,1
4,0
0,2
0,1
3,9
0,2
2,5
2,1
1000 - 3000
5,0
23,7
21,7
26,6
9,6
3,1
85,6
25,3
300 - 1000
20,9
37,1
55,6
40,0
36,4
42,5
5,4
37,5
0 - 300
72,6
31,2
22,4
32,8
49,0
54,0
6,4
33,5
Poniżej 0
(depresja)
1,4
1,2
0,1
-
-
0,2
-
0,6
Średnia
wysokość
292
987
657
781
655
330
2030
875
Krzywa hipsograficzna
tyś. m 9
n.p.m 8
tyś m
p.p.m
Mount Everest
8848 m n.p.m.
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
góry,
wyżyny,
niziny,
szelfy
stoki kontynentalne
baseny oceaniczne
rowy oceaniczne
grzbiety oceaniczne
Średnia wysokość lądu
875 m n. p.m.
Rów Mariański
11 022 m
Średnia głębokość
oceanu światowego
3794 m n.p.m
-11
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100%
Różnorodność dna oceanicznego
Powierzchnia dna oceanicznego jest równie bogato urzeźbiona. Pod wodą znajdują się odpowiedniki
wielkich form ukształtowania powierzchni występujących na lądach. Na dnie oceanu, zazwyczaj w
jego centralnej części, występują różne zagłębienia i wyniosłości będące odpowiednikiem gór na
lądzie. To podwodne grzbiety oceaniczne. W niektórych miejscach są tak wysokie, że ich szczyty
wystają ponad powierzchnię wody, tworząc wyspy. Dno sąsiadujących z nimi rozległych basenów
oceanicznych jest zazwyczaj równinne, faliste lub lekko pagórkowate. W pobliżu kontynentu dno
dość szybko się wznosi stokiem kontynentalnym tworząc podwodną krawędź kontynentu. Płytkie
fragmenty wód leżących między stokiem kontynentalnym a brzegiem kontynentu to morza szelfowe,
inaczej szelfy.
Na dnie oceanu występują też wąskie i głębokie obniżenia zwane rowami oceanicznymi.
Najgłębszy z nich to Rów Mariański o głębokości 11 022 m p.p.m.
Basen oceaniczny
Szelf
• Rozległe obniżenie
dna oceanicznego na
dużej głębokości
• Najniższa część
kontynentu, zalana
płytkim morzem,
ciągnąca się w głąb
morza do głębokości
ok. 200 m
Stok
kontynentalny
• Pochyła
powierzchnia dna
morskiego łącząca
dno basenu
oceanicznego z
szelfem
Profil dna oceanicznego
do 200
Szelf kontyntentalny
Wyspa
wulkaniczna
Stok
kontynentalny
2000-3000 m
4000-6000 m
10 000 m
Równina abisalna
Basen
Grzbiet
oceaniczny
Rów
oceaniczny
Ważne: Szelf i stok kontynentalny, pomimo że znajdują się pod powierzchnią wszechoceanu,
zaliczane są do obszarów lądowych i stanowią podstawę, czyli cokół kontynentu
Download