ZASADY

advertisement
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ......
Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia ....
Warunki i tryb dofinansowania kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności
zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Szczegółowy sposób, tryb i
warunki, jakie muszą spełnić wnioskodawcy, zwani dalej
Organizatorami, ubiegający się o dofinansowanie kosztów utworzenia i działania zakładów
aktywności
zawodowej
ze
środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
będących
w dyspozycji Województwa Małopolskiego określają: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o
rehabilitacji
zawodowej
i
społecznej
oraz
zatrudnianiu
osób
niepełnosprawnych
(t. j. Dz. U. 2008 Nr 14, poz. 92 z późn. zm.), zwana dalej ustawą, i rozporządzenie Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów aktywności
zawodowej (Dz. U. Nr 242, poz. 1776), zwane dalej rozporządzeniem.
§2
1. Województwo dofinansuje koszty utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej,
zwanego dalej ZAZ, zgodnie z § 7 i 8 rozporządzenia.
2. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy.
3. Województwo nie pokrywa kosztów związanych z przygotowaniem wniosku
o dofinansowanie, kosztów uzyskania pozwoleń, zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii.
4. Przekroczenie kosztów utworzenia i działania ZAZ ponad wysokość określoną
w umowie Organizator pokrywa ze środków własnych.
5. Organizator powierza wykonanie budowy lub robót budowlanych wybranym podmiotom
– na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych. Organizator ponosi
pełną odpowiedzialność za działania wybranych przez siebie podmiotów (wykonawców).
Strona 1 z 10
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ......
Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia ....
§3
Wniosek o dofinansowanie składa Organizator, który:
posiada niezbędne zaplecze do realizacji zadania, w tym jest właścicielem,
a.
użytkownikiem wieczystym nieruchomości lub posiadaczem obiektu lub lokalu
przeznaczonego na ZAZ, w którym będzie prowadził działalność gospodarczą;
b.
udokumentuje posiadanie finansowych środków własnych lub pozyskanych z innych
źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem
ze środków Funduszu;
c.
w przypadku prac budowlanych służących dostosowaniu pomieszczeń dla potrzeb
osób niepełnosprawnych, przedstawi niezbędną dokumentację techniczną oraz
pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
§4
Nie podlegają rozpatrzeniu wnioski:
a. organizatorów, którzy po otrzymaniu dofinansowania kosztów utworzenia i działania
zakładów aktywności zawodowej nie dotrzymali warunków umowy lub nie złożyli
dokumentów rozliczających przyznane środki;
b. organizatorów
nie
posiadających
środków
własnych
lub
pozyskanych
na
sfinansowanie części zadania nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu oraz
Województwa;
c. zawierające informacje niezgodne z prawdą.
TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE
KOSZTÓW UTWORZENIA I DZIAŁALNOŚCI OBSŁUGOWO-REHABILITACYJNEJ
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
§5
1.
Wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia, o dofinansowanie kosztów
utworzenia i działania ZAZ, podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń
woli w imieniu Organizatora składa się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
Strona 2 z 10
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ......
Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia ....
2.
Sprawy dotyczące dofinansowania ZAZ prowadzi Departament Zdrowia i Polityki
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, zwany dalej
Departamentem.
§6
1. Treść wniosku o dofinansowanie określa § 2 ust. 2 rozporządzenia.
2. Do wniosku należy dołączyć:
1) pełnomocnictwo, w przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez osoby uprawnione
do reprezentowania przez Organizatora;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie później niż 3 miesiące przed
terminem złożenia wniosku;
3) dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu lub lokalu przeznaczonego na ZAZ;
4) dokument
potwierdzający
posiadanie
środków
własnych
lub
pozyskanych
na sfinansowanie części zadań nieobjętych dofinansowaniem z Funduszu.
3. Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymogi określone dla danego rodzaju obiektów
w przepisach prawa budowlanego, oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisach
prawa.
4. Szczegółowe kosztorysy związane z przystosowaniem obiektu lub lokalu przeznaczonego
na ZAZ powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Organizator powinien jednoznacznie określić, które pozycje i w jakiej wysokości
w zestawieniach kosztów (preliminarzach) mają być dofinansowane ze środków Funduszu.
§7
1. Wniosek stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej i jego rozpatrzenie nie podlega
przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.
2. Postępowanie oceniające wniosek odbywa się w dwóch etapach:
1) etap pierwszy – ocena formalna – obejmuje:
a) sprawdzenie czy wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne;
b) sprawdzenie poprawności pod względem finansowym.
2) etap drugi – ocena merytoryczna – obejmuje:
a) rozpatrzenie wniosku pod względem prawidłowości planowanych kosztów utworzenia
i działania zakładu, z uwzględnieniem w szczególności:
Strona 3 z 10
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ......
Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia ....
- wysokości środków Funduszu w danym roku,
- liczby osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności skierowanych do pracy przez powiatowe urzędy
pracy,
- wkładu finansowego Organizatora w kosztach utworzenia i działalności ZAZ,
- poprawności rozwiązań technicznych i kosztorysowych.
b) wydanie opinii przez Zespół Opiniujący. Zespół Opiniujący określa w szczególności
zasadność realizacji danego wniosku, przedmiot i proponowaną wysokość kwoty
dofinansowania.
3. W przypadku stwierdzenia braków w złożonym wniosku, na etapie oceny formalnej,
Departament wzywa Organizatora do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Nie uzupełnienie tych braków, w podanym terminie, powoduje pozostawienie wniosku bez
rozpatrzenia i podlega on archiwizacji.
4. Do dokonywania czynności określonych w ust. 2 pkt. 1 lit. a i b oraz do informowania
Organizatora o występujących we wniosku uchybieniach zgodnie z § 7 ust. 3 upoważniony
jest Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej.
5. Za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę zarejestrowania w Departamencie kompletnego
i prawidłowo sporządzonego wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.
§8
1. Kompletny i zarejestrowany zgodnie z § 7 ust. 5 wniosek, Departament przedkłada staroście
właściwemu ze względu na miejsce tworzenia ZAZ, który w ciągu 14 dni wydaje opinię
dotyczącą zasadności utworzenia ZAZ.
2. Po uzyskaniu pozytywnej opinii starosty, wniosek zostaje przekazany niezwłocznie
do Zespołu Opiniującego w celu weryfikacji pod względem merytorycznym, o której mowa
w § 7 ust. 2 pkt. 2.
3. Zespół Opiniujący powołuje Zarządzeniem Marszałek Województwa Małopolskiego
na wniosek Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej.
4. Do wydania opinii przez Zespół Opiniujący konieczna jest obecność co najmniej czterech
członków Zespołu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
5. Ostateczną decyzję, w sprawie dofinansowania podejmuje Zarząd Województwa
Małopolskiego w formie uchwały.
Strona 4 z 10
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ......
Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia ....
§9
1. Po podjęciu przez Zarząd Województwa Małopolskiego decyzji, Departament informuje
Organizatora o sposobie rozpatrzenia wniosku i zaprasza do rozpoczęcia negocjacji
w przedmiocie warunków umowy i wysokości dofinansowania kosztów ze środków
Funduszu.
2. Negocjacje, o których mowa w ust. 1 są prowadzone w terminie 30 dni od dnia podjęcia
decyzji przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Negocjacje mogą mieć formę ustną
lub pisemną.
3. Negocjacje, o których mowa w § 9 i 12 prowadzi Zespół Opiniujący.
4. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się podpisywany przez obydwie strony
protokół ustaleń.
5. W przypadku, gdy w wyniku negocjacji, zmieni się zakres merytoryczny i/lub budżet
projektu będzie inny od pierwotnie wnioskowanego, wówczas Organizator składa
w terminie 7 dni od zakończenia negocjacji skorygowany wniosek o dofinansowanie oraz
wymagane do podpisania umowy załączniki. W wyniku zmiany wartości projektu,
zmianie może ulec również proporcjonalnie wkład własny.
6. Nie złożenie w wyznaczonym terminie poprawionego wniosku, złożenie wniosku
o dofinansowanie skorygowanego niezgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole
z negocjacji, ze zmianami nie wynikającymi z tych ustaleń lub innymi błędami,
upoważnia Departament do odstąpienia od podpisania umowy o dofinansowanie.
7. Po pozytywnym zakończeniu negocjacji strony zawierają umowę.
TRYB PRZEKAZYWANIA PRZYZNANEGO DOFINANSOWANIA NA KOSZTY
UTWORZENIA I DZIAŁANIA ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
§ 10
1. Warunki i wysokość dofinansowania kosztów ze środków Funduszu określa umowa zawarta
pomiędzy Województwem a Organizatorem.
2. Istotne elementy umowy określa § 3 ust. 2 rozporządzenia.
3. Po podpisaniu umowy w 4 egzemplarzach przez obydwie strony, Departament przekazuje
jeden egzemplarz Organizatorowi.
Strona 5 z 10
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ......
Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia ....
4. Przekazanie środków Funduszu na dofinansowanie utworzenia ZAZ następuje przelewem na
wskazany w umowie rachunek bankowy, po dostarczeniu przez Organizatora kserokopii
oryginałów faktur lub innych dokumentów potwierdzających zakupy i usługi –
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione, wystawionych po dniu
zawarcia umowy.
5. Maksymalne dofinansowanie kosztów utworzenia zakładu aktywności
zawodowej
ze środków Funduszu wynosi: w 2009 roku i latach następnych do 65% tych kosztów.
6. Maksymalne dofinansowanie kosztów działania zakładu aktywności zawodowej ze środków
Funduszu wynosi: w 2009 roku i latach następnych do 90% tych kosztów.
§ 11
1. Po otrzymaniu decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu aktywności zawodowej,
Organizator składa w Departamencie jej kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
oraz wniosek o uruchomienie środków Funduszu przeznaczonych na dofinansowanie
kosztów działania zakładu, zgodnie z zawartą umową.
2. Środki
Funduszu
przeznaczone
na
działalność
obsługowo-rehabilitacyjną
ZAZ
przekazywane są Organizatorowi na wskazany w umowie rachunek bankowy, w terminie
i na zasadach określonych w umowie.
3. Warunkiem otrzymania środków na kolejny rok jest złożenie przez Organizatora
w Departamencie do dnia 30 września poprzedzającego rok, którego preliminarz dotyczy
(data wpływu do Urzędu) preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej,
a następnie podpisanie aneksu do umowy.
TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE
KOSZTÓW DZIAŁANIA ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
§ 12
1. Organizator prowadzący ZAZ składa w Departamencie preliminarz kosztów działania ZAZ
na rok następny, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do umowy, do dnia 30 września
roku (data wpływu do Urzędu) poprzedzającego rok, którego preliminarz dotyczy.
2. Preliminarz kosztów podlega weryfikacji przez Zespół Opiniujący pod względem
merytorycznym i finansowym oraz ocenie pod względem prawidłowości planowanych
kosztów działania zakładu z uwzględnieniem, w szczególności:
Strona 6 z 10
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ......
Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia ....
1) wysokości środków Funduszu w danym roku,
2) wkładu finansowego Organizatora w kosztach działalności obsługowo-rehabilitacyjnej
zakładu,
3) przedstawionego rozliczenia wykorzystania środków przekazanych w poprzednim roku.
3. Zespół
Opiniujący
wydaje
opinię
wraz
z
propozycją
wysokości
ewentualnego
dofinansowania.
4. Zarząd Województwa Małopolskiego podejmuje uchwałę w przedmiocie wysokości
dofinansowania kosztów działania ZAZ na rok następny.
5. Departament informuje Organizatora o sposobie rozpatrzenia wniosku (preliminarza)
i przystępuje do negocjacji ewentualnych zmian w przedmiocie warunków umowy oraz
wysokości dofinansowania ze środków Funduszu.
6. Negocjacje, o których mowa w ust. 5 prowadzone są na zasadach określonych w § 9
ust. 2-5.
7. Po pozytywnym zakończeniu negocjacji strony zawierają aneks do umowy, który określa
w szczególności wysokość i sposób dofinansowania ze środków Funduszu kosztów
działalności obsługowo-rehabilitacyjnej ZAZ.
8. Przekazanie środków Funduszu na dofinansowanie działalności obsługowo-rehabilitacyjnej
ZAZ następuje przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy, po spełnieniu przez
Organizatora warunków zawartych w umowie.
TRYB ROZLICZANIA PRZYZNANEGO DOFINANSOWANIA
§ 13
1. Organizator przekazuje do Departamentu, informacje o:
1) rozliczeniu środków Funduszu przyznanych na utworzenie ZAZ;
2) rozliczeniu wydatkowanych środków Funduszu, w okresach kwartalnych, nie później niż
do 5 dnia miesiąca rozpoczynającego następny kwartał;
3) ewentualną korektę rozliczenia rocznego wykorzystania środków Funduszu oraz ich
merytoryczne uzasadnienie do dnia 15 marca następnego roku.
2. Do rozliczenia środków na utworzenie ZAZ dołącza się:
1) faktury, rachunki wystawione przez wykonawców lub dostawców na Organizatora
ze wskazaniem na ZAZ i opatrzone przez Organizatora klauzulą „płatne ze środków
PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego w wysokości ...”,
Strona 7 z 10
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ......
Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia ....
sprawdzone pod względem merytorycznymi i formalnym, podpisane przez inspektora
nadzoru oraz Organizatora (ostemplowane pieczęcią Organizatora i pieczątkami
imiennymi). Termin płatności tych faktur winien być nie krótszy niż 30 dni od daty ich
wystawienia;
2) protokoły odbioru wykonanych robót, podpisane przez wykonawcę i inspektora nadzoru,
a także inwestora wraz z dokumentacją zdjęciową, OT;
3) kosztorysy powykonawcze lub kosztorysy ofertowe (jeżeli roboty zostały wykonane
w pełnym zakresie na podstawie umowy ryczałtowej), zaakceptowane przez inspektora
nadzoru lub wykonawcę zapisem „określony w kosztorysie zakres prac został wykonany”;
4) dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków własnych (faktury, protokoły odbioru
robót, potwierdzenia przelewów).
3. Do informacji kwartalnych i ewentualnej korekty rocznej rozliczenia dofinansowania
działania dołącza się:
1) kserokopie faktur, rachunków, dowodów księgowych wykonanych dwustronnie,
zawierających adnotacje:
a) środki finansowe wydatkowane na realizację ...... w ramach Umowy nr ..... z dnia ......
zawartej pomiędzy Organizatorem a Województwem Małopolskim;
b) prace/zakup materiałów zostały zrealizowane w trybie .... zgodnie z art. ..... ustawy
Prawo Zamówień Publicznych;
c) wysokość środków pochodzących z dofinansowania .... zł, wysokość środków własnych
..... zł;
d) „sprawdzono pod względem rachunkowym i formalnym” wraz z podpisami
upoważnionych osób dokonujących sprawdzenia (data i podpis umożliwiający
identyfikację osoby podpisującej);
e) „sprawdzono pod względem merytorycznym” wraz z podpisami upoważnionych osób
dokonujących sprawdzenia (data i podpis umożliwiający identyfikację osoby
podpisującej);
f) dekretacja do zapłaty wraz z podpisami osób upoważnionych do zatwierdzenia operacji
gospodarczej, której dowód dotyczy (data i podpis umożliwiający identyfikację osoby
podpisującej);
Strona 8 z 10
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ......
Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia ....
g) dekret księgowy – sposób ujęcia dowodu w księgach rachunkowych wraz z podpisem
osoby dokonującej wpisu do ewidencji księgowej oraz numerem dowodu księgowego
(data i podpis umożliwiający identyfikację osoby podpisującej);
h) stwierdzenie sposobu zapłaty (przelew, gotówka);
i) płatnicy podatku VAT są zobowiązani do opisu każdej faktury VAT przedkładanej do
rozliczenia z dotacji. Opis winien w sposób szczegółowy wskazywać czy podatek VAT
jest kosztem dla beneficjenta. Dopuszcza się możliwość złożenia przez Organizatora
stosownego oświadczenia.
Zatwierdzenia merytorycznego i formalnego dokonują osoby uprawnione, natomiast
rachunkowego osoba, która prowadzi księgi rachunkowe Organizatora
2) kserokopię dokumentów magazynowych potwierdzających ich przyjęcie – w przypadku
dokonania zakupów.
4. Wszystkie kserokopie powinny być wykonane czytelnie i poświadczone „za zgodność
z oryginałem” obustronnie. W przypadku używania pieczątki „za zgodność z oryginałem”
powinna być ona wykonana tuszem innego koloru niż czarny, w przypadku ręcznego wpisu
formuły nie należy używać czarnego atramentu.
5. Przedkładane dowody winny spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008
r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 223, poz. 1466).
§ 14
1. Za datę złożenia rozliczenia rocznego uznaje się datę zarejestrowania w Departamencie,
kompletnego i prawidłowo sporządzonego rozliczenia wraz z wszystkimi wymaganymi
załącznikami.
2. Departament po zarejestrowaniu rozliczenia stwierdza czy:
a.
zadanie zostało wykonane w terminach określonych w umowie,
b. rozliczenie zostało złożone w terminie określonym w umowie,
c.
niewykorzystane środki zostały zwrócone w terminie określonym w umowie,
d. dokumentacja została złożona kompletnie i zgodnie z umową,
e.
wydatki zostały udokumentowane prawidłowymi dowodami księgowymi w postaci
faktur VAT, rachunków lub dokumentów wewnętrznych jak listy płac, druki,
rozliczenia delegacji i inne,
Strona 9 z 10
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ......
Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia ....
f.
zestawienia finansowe są sporządzone na podstawie dowodów księgowych oraz
zawierają kompletne informacje (zgodnie z danymi wynikającymi z dowodów
księgowych) oraz są potwierdzone przez głównego księgowego jednostki
realizującej zadanie w ramach dotacji.
3. Departament przekazuje, zweryfikowane i zatwierdzone pod względem merytorycznym
rozliczenie
dofinansowania,
do
Departamentu
Budżetu
i
Finansów
Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, który sprawdza czy przedstawione kopie
dokumentów noszą znamiona dowodu księgowego, tj. stwierdzenie sprawdzenia pod
względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zakwalifikowania dowodu
do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu
w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.
§ 15
1. Departament dokonuje analizy poprawności wykorzystanych środków Funduszu, a następnie
przedkłada Zarządowi Województwa Małopolskiego informację o rozliczeniu rocznym
wykorzystanych przez Organizatora środkach Funduszu.
2. Po przeanalizowaniu rozliczenia rocznego złożonego przez Organizatora z wykorzystania
środków działania ZAZ, Zarząd Województwa Małopolskiego może dokonać korekty
wysokości środków przyznanych Organizatorowi na rok następny na działanie ZAZ.
3. Po podjęciu przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwały o dokonaniu korekty
wysokości środków na rok następny, Departament przygotowuje aneks do umowy oraz
przesyła go Organizatorowi do podpisania.
§ 16
Na wniosek Funduszu, Departament przedstawia informacje o rozliczeniu wykorzystanych
środków przez Organizatora/ów ZAZ i udziela stosownych informacji.
§ 17
Województwo sprawuje bieżący nadzór i kontrolę nad realizacją zadania.
§ 18
Województwo może dokonać kontroli realizacji umowy, w oparciu o obowiązujące w tym
zakresie zasady w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.
Strona 10 z 10
Download