marta uścieńska - gmina Środa Śląska

advertisement
Egz. nr .......
MARTA USCIENSKA
53-406 Wrocław
ul. Krucza 128/8m
tel. 071 − 362-37-93
„Projekt prac geologiczno-wiertniczych
na wykonanie otworu zastępczego nr 13z
w utworach trzeciorzędu na ujęciu wód pitnych
w Szczepanowie k/Środy Śl.”
Lokalizacja:
Szczepanów k/Środy Śl.
Gmina:
Środa Śl.
Powiat:
Środa Śl.
Województwo:
dolnośląskie
Zlewnia:
Średzkiej Wody, Odry
Inwestor:
Wodociągi Średzkie Z.B.
55-318 Szczepanów
ul. Kasztanowa 2B
Geolog dokumentujący:
Dokumentację
przedstawia do zatwierdzenia:
mgr Marta Uścieńska
upr. nr 050832
Wrocław, maj 2006
SPIS TREŚCI:
I.
Tekst opracowania
Wstęp ............................................................................................................................. 3
Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne ....................................................... 5
Jakość wód ................................................................................................................... 10
Lokalizacja projektowanego otworu, prace wiertnicze
oraz przewidywana wydajność i jakość wód .............................................................. 11
5. Pobieranie prób skał i wód .......................................................................................... 14
6. Projektowane badania i obserwacje ............................................................................ 14
7. Prace geodezyjne ......................................................................................................... 15
8. Wnioski i zalecenia ...................................................................................................... 15
9. Harmonogram prac ...................................................................................................... 17
10. Literatura ..................................................................................................................... 18
1.
2.
3.
4.
II.
1.
2.
3.
4.
Załączniki
Mapa sytuacyjno-wysokościowa wodociągów miejskich w Szczepanowie
k/Środy Śl., skala 1:10 000
Projekt geologiczno-techniczny otw. nr 13z
Karta selekcyjna otworu nr 13
Analizy granulometryczne wodonośców z otw. nr 13
Opracowanie wykonano w sześciu egzemplarzach z przeznaczeniem dla:
1. Inwestor:
Wodociągi Średzkie Z. B.
55-318 Szczepanów
ul. Kasztanowa 2B
egz. nr 1÷5
2. Wykonawca:
archiwum
egz. nr 6
6
I. TEKST OPRACOWANIA
1. WSTĘP
Ujęcie komunalne w Szczepanowie k/Środy Śląskiej eksploatuje wody
z płytkiego – czwartorzędowego i głębokiego – trzeciorzędowego piętra wodonośnego. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne dla rejonu ujęcia z piętra trzeciorzędowego wynoszą Qe = 180 m3/h przy Se na rzędnej 81,3 m n.p.m. Numer
decyzji zatwierdzającej: KDH/013/5215/B/86, wydanej przez Ministerstwo
Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, z dnia 1986.07.17. Jednocześnie
uchylono decyzję z dn. 1981.08.11, zatwierdzającą w kat. „C” zasoby wód
czwartorzędowych w rejonie Brodna. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne
z czwartorzędowego poziomu wynoszą Qe = 243 m3/h przy Se = 1÷1,3 m
w kat. „B”. Zasoby zatwierdziło M.O.Ś. i Z.N. dn. 1981.08.11, decyzją
nr KDH/013/4701/B/81. Czwartorzędowy poziom, bez izolacji, jest bezpośrednio
narażony na skażenia antropogeniczne. Charakteryzuje się mniej korzystnym
chemizmem, z uwagi na okresowo b. wysokie stężenie związków żelaza
i manganu, ale jest bardziej wydajny i znacznie tańszy w udostępnianiu do
eksploatacji. Sam proces uzdatniania wody jest droższy od wód piętra
trzeciorzędowego. Wody trzeciorzędowe są bardzo dobrze izolowane od skażeń,
posiadają znacznie niższą mineralizację i stężenie związków żelaza oraz
manganu, co obniża koszt uzdatniania. Poziomy trzeciorzędowe są droższe
w udostępnianiu, a otwory ulegają także kolmatacji, choć w wolniejszym tempie.
Czwartorzędowy poziom wodonośny ujęty jest dwoma otworami nr 4zp
i 5z, zafiltrowanymi filtrami PVC. Suma dopuszczalnych wydajności eksploatacyjnych tych otworów wynosi 231 m3/h, co stanowi 95% zatwierdzonych
zasobów eksploatacyjnych.
Otwór nr 4pz Qe = 112 m3/h przy Se = 3,38 m
Otwór nr 5z
Qe = 119 m3/h przy Se = 2,63 m.
Stąd najprawdopodobniej w czwartorzędowym poziomie w przyszłości będą
przeprowadzane tylko renowacje chemiczne i mechaniczne (jetting).
Poziom czwartorzędowy jest traktowany tutaj jako awaryjny, gdyż nie jest
izolowany, a jakość wód stale ulega pogorszeniu.
7
Produkcja wody z piętra trzeciorzędowego przebiega z otworu:
nr 17z
w ilości 71,72 m3/h
nr 19z
w ilości 90 m3/h przemiennie
Okresowo włączany jest otwór nr 16z.
Otwór nr 15Aw, 12z, 14 jest niedrożny, zaś otwór nr 13 z racji kolmatacji
posiada niską wydajność.
Zapotrzebowanie na wodę wynosi 100 m3/h i jest zasadniczo pokryte.
Jednak w przypadku awarii któregoś z otworów może dojść do niedoboru wody.
Taka sytuacja była przewidziana poprzez projektowane wykonanie otworu
nr 18z, zlokalizowanego w pobliżu otworu nr 13. Projekt prac geologicznowiertniczych opracowany w 1999 r. został zatwierdzony decyzją nr 57/99
wydaną dnia 1999.XII.3 przez W.O.Ś. przy D.U.W. Wtedy przewidywano
wiercenie metodą okrętną z zafiltrowaniem filtrem stalowym, koszulkowym.
Od 2000.II z powodzeniem (otw. nr 17z, 19z) stosuje się wiercenie obrotowe
z zafiltrowaniem filtrami PVC. Otwory takie są tańsze w usprawnieniu, bardziej
odporne na kolmatację. Stąd aktualizacja zatwierdzonego projektu j.w., która
sprowadza się do zmiany konstrukcji otworu i nieco badań.
W związku z powyższym wnosi się o uchylenie decyzji nr 57/99 z dnia
1999.XII.3 i rozpatrzenie niniejszego, nowocześniejszego projektu. Inwestor
wymaga zastosowania odpowiednio szerszej rury nadfiltrowej, aby umożliwić
swobodne zapuszczenie pompy na rurach eksploatacyjnych kołnierzowych wraz
z kluwem i automatycznym rejestratorem głębokości obniżonego lustra wody.
W przyszłości należy się liczyć z koniecznością przeczyszczenia kolumn
filtrów otw. nr 17z, 19z poprzez kompresorowanie lub jetting. Poza tym należy
rozpatrzyć możliwości finansowe likwidacji następujących otworów:
trzeciorzędowe
−
15Aw, 12z, 14, pozostają
nr: 17z, 13, 16z, 19z
czwartorzędowe
−
3Aw, 3, 2Aw, 3z, S2, Iz,
S1, 2z, I, 1Aw, pozostają nr 6, 5z, 4zp.
Wobec wysokich cen prac wiertniczych likwidację otworów czwartorzędowych
Inwestor może wykonać we własnym zakresie na podstawie zatwierdzonego
projektu i pod nadzorem hydrogeologicznym.
8
Reasumując, ujęcie stale podlega modernizacji, bo od eksploatacji
odsłoniętego poziomu czwartorzędowego, przez udostępnienie trzeciorzędowego, do nowoczesnego jego zafiltrowania i metody wiercenia.
2. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
Rejon ujęcia położony jest w odległości ok. 4 km na północ od Środy Śl.
i ok. 1 km na zachód od wsi Szczepanów.
Starsze podłoże należy do krystalicznego Bloku Przedsudeckiego. Na omawianym rejonie zbudowane jest z gnejsów i łupków łyszczykowych proterozoiku.
Według badań geofizycznych na terenie ujęcia zalega na rzędnej -120 m n.p.m.
tj. na głębokości 210 m pon. p.t. Stwierdzone zwietrzałe, skaolinizowane łupki
łyszczykowe w otw. nr 15Aw na głęb. 186÷190 m (rzędna 82,66 m n.p.m.)
okazały się być dużym otoczakiem.
Wszystkie złożone utwory po proterozoiku (perm, trias) zostały w jurze
i kredzie zerodowane. Następne zachowane utwory pochodzą dopiero z najstarszego trzeciorzędu i są to rumosze skalne, zwietrzeliny ilaste zalegające na
krystaliniku ale zasadnicza sedymentacja zaczyna się od oligocenu górnego.
W warunkach gorącego klimatu tworzyły się iły zwietrzelinowe,
kaolinowe z charakterystycznymi ostrymi okruchami kwarcu. Często zawierają
domieszkę drobnołuseczkowatego serycytu i talku. Barwa utworu jest zmienna.
Serie te nawiercono w przelocie 185,0÷187,0 m w otw. nr 15Aw, a w otw. nr 12
w przelocie 172,0÷180,0 m nie nawiercając krystaliniku.
Już od oligocenu grn., tuż po fazie laramijskiej obszar ten, dotychczas
wyniesiony w stosunku do Sudetów, zaczął ulegać obniżeniu i w rezultacie
w dolnym miocenie, lokalnie już w oligocenie górnym, doszło do sedymentacji
limnicznej i limniczno-bagiennej. Transgresja wchodzi także w obniżenia
tektoniczne. Poszczególne fragmenty krystaliniku podlegają deferencjalnym
ruchom blokowym.
W oligocenie powstały mułki, piaski kwarcowe i piaskowce. Poza terenem
ujęcia występuje węgiel brunatny. Być może do oligocenu należy seria
piaskowca kwarcowo-skaleniowego z przelotu 179,0÷185,0 m w otw. nr 15Aw.
W miocenie dolnym powstały iły, piaski kwarcowe, mułki i węgiel
brunatny. W rejonie ujęcia zamiast węgla brunatnego występują słabo zwięzłe
żwirowce, przechodzące w żwiry, piaski średnioziarniste, nierzadko zawierające
9
otoczaki kwarcu, lidytów, a prawie zawsze zwietrzałe skalenie. Wśród ziaren
dobrze obtoczonych trafiają się ostrokrawędziste okruchy kwarcu. Nie występują
jeszcze toczeńce iłów. Sedymentacja nie przebiegała spokojnie. W wyniku
ruchów tektonicznych dochodziło do rozmywania pokryw zwietrzelinowych
z południowych terenów i składowania materiałów odporniejszych m.in.
w obszar ujęcia, przy krótkim transporcie. Stąd zróżnicowany stopień obtoczenia
kwarcu.
Rozdzielenie serii miocenu dolnego od środkowego bez badań
palynologicznych nie jest tutaj możliwe przy pionowej ciągłości sedymentacyjnej. Miocen środkowy wytworzył iły, mułki z węglem brunatnym z przewarstwieniami piasków średnio i drobnoziarnistych kwarcowych ze zwietrzałymi
skaleniami i muskowitem. Lokalnie występują żwirowce, a także domieszki
kaolinu. W partiach stropowych spotkać można toczeńce iłów. Materiał
dostarczany był z osłony masywu granitu strzegomskiego, bloku sowiogórskiego
oraz okrywy granitu strzelińskiego. Wysortowanie materiału jest słabe. Przeważa
frakcja gruboziarnista. Warunki sedymentacji były niestabilne, transport
stosunkowo krótki przy zmiennych prędkościach. Niestabilne podłoże partii
brzeżnych zbiornika dało obecność toczeńców. Pod koniec miocenu środkowego
przypuszczalnie doszło do niewielkiej transgresji morza. Toteż miocen górny
rozpoczyna się miąższą serią piasków kwarcowych ze zwietrzałymi skaleniami
i żwirem.
Seria ta jest stała na terenie ujęcia. Miocen górny występuje od głęb.
109 m w otw. nr 15Aw do głęb. 89 m w otw. nr 13 i 101,5 m w otw. nr 16z.
Nad piaskami zalega podkład węgla brunatnego „Henryk”, często zastępowany
przez iły węgliste. Nad nim leżą iły szare, iły zielone i niebieskie i iły płomieniste, czyli seria poznańska. Na terenie ujęcia lokalnie brakuje ogniwa iłów
szarych. Nie zerodowane iły plamiste przez pra-Średzką Wodę natrafiono poza
jej doliną w otw. nr 13. Wszystkie te serie zawierają cienkie wkładki mułków
piaszczystych, piasków drobnoziarnistych, rzadziej lignitu. Często spotyka się
konkrecje margliste. Istotnym jest, że u schyłku miocenu górnego, przy
powolnych ruchach wypiętrzających, spłycających zbiornik, doszło do
wytworzenia nieznacznych ilości pirytu, wzbogacającego wody w jony żelaza.
Jest to ostatnie ogniwo trzeciorzędu występujące w rejonie Szczepanowa.
Pozostałe zostały zerodowane.
W miopliocenie, przy wygasających już ruchach tektonicznych, osadzają
się iły i mułki z nielicznymi już przewarstwieniami piaszczystymi. Faza wołoska
10
doprowadzając do wypiętrzenia Sudetów oraz oziębienia się klimatu zwiększyła
erozję powodując osadzanie się białych żwirów i glin serii Gozdnicy.
Utwory trzeciorzędowe zapadają ku północnemu wschodowi. Pod
łagodniejszym kątem zapada ich erozyjna powierzchnia stropowa w tym samym
kierunku. Relief powierzchni trzeciorzędowej urozmaicają nieliczne doliny
kopalne skierowane ku północy i następnie zachodowi. Na omawianym obszarze
istotną jest dolina kopalna Średzkiej Wody, stosunkowo płytka, wypełniona
przepuszczalnymi osadami czwartorzędu, tworzy zasobny zbiornik wód
podziemnych, eksploatowany głównie przez Wodociągi Średzkie, ale też
i pomniejsze ujęcia.
Czwartorzędowe poziomy wodonośne na omawianym terenie oraz
odleglejszym, nie kontaktują się z trzeciorzędowymi z racji obecności miąższej
serii ilastej mio-pliocenu i stropowej miocenu z małą ilością przewarstwień
piasków drobnoziarnistych zapylony.
Warunki tworzenia utworów czwartorzędu w tym rejonie były wielokrotnie rozpatrywane i omówione, a do tego zadania nie są istotne, toteż pomija
się je. Ostatnim opracowaniem omawiającym serie czwartorzędu i jego warunki
hydrogeologiczne jest „Aneks nr 4 do dokumentacji hydrogeologicznej zasobów
wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla ujęcia komunalnego
w Szczepanowie k/Środy Śl.” opracowany w 1999 r.
Warunki hydrogeologiczne w rejonie ujęcia są stosunkowo proste.
Pod względem hydrogeologicznym ujęcie leży w rejonie wrocławskim
makroregionu zachodniego Niżu Polskiego, na północnym skraju subregionu
przedsudeckiego z racji obecności w starszym podłożu skał krystalicznych.
Zbiorowisko wód podziemnych należy tu podzielić na trzy piętra
wodonośne:
A. Piętro wód szczelinowych w utworach krystalicznych na omawianym terenie
nie jest rozpoznane. Kaolinizacja metamorfiku na pewno jest pierwotna,
natomiast nie przekreśla szansy wodonośności serii rumoszowych na
terenach pobliskich. Stricte wody szczelinowe mogą występować na NE od
ujęcia, poniżej uskoku przedsudeckiego. Najprawdopodobniej będą to wody
z podwyższoną mineralizacją i lekką temperaturą.
Płycej występują wody porowe:
B. Piętro wód trzeciorzędowych składa się z jedenastu do pięciu poziomów
wodonośnych o sumarycznej miąższości od 18,5 do 47,5 m.
11
Najważniejsze dane hydrogeologiczne przedstawia poniższa tabela:
12
Numer
otworu
12
M
[M]
20
k
[m/sek]
2
t
[m /h]
q
[m /h/1mS]
rok
wykonania
-5
3,38
2,37
1985 III
-5
4,7x10
3
14
15Aw
18,5
20,0
7,9x10
1,2x10-5
5,26
0,86
4,5
0,78
1985 XI
1987 III
13
12z
28,0
30,5
4,3x10-5
2,2x10-5
4,33
2,42
3,18
1,23
1992 VII
1992 VII
16z
17z
19z
39,5
46,8
47,5
3,4x10-5
4,2x10-5
4,3x10-5
4,83
7,14
7,36
3,21
4,20
6,29
1992 XII
2000 II
2002 XII
Średnia
ważona
30,8
3,9x10-5
4,56
3,12
= x
Wodonosiec tworzą piaski średnioziarniste ze żwirem kwarcowym,
różnoziarniste, rzadziej drobnoziarniste i żwiry. Wszystkie zawierają
zwietrzałe skalenie, łyszczyki i są zapylone. Ku spągowi wzrasta średnica
ziarna, a także zwietrzałych, ostrokrawędzistych skaleni. Ku stropowi
zwiększa się ilość toczeńców iłów i iłów zapylonych. Poszczególne warstwy
mają zróżnicowany wskaźnik nierównomierności uziarnienia – U, co powoduje konieczność wykonywania licznych analiz granulometrycznych dla
dobrania obsypki. Miąższość poszczególnych wodonośców wynosi od
10,5 m, przeciętnie 4,0 m, do 0,5 m. Poszczególne warstwy są izolowane
iłami, iłami pylastymi, mułami plastycznymi i pyłami. Często są laminowane
pyłem lub piaskiem drobnoziarnistym z połyskującymi łyszczykami.
Pojedyncze poziomy kontaktują się ze sobą przez przesączanie oraz
bezpośrednio. Od wykonania pierwszego otworu nr 12, w roku 1985 III,
wszystkie poziomy są połączone. Zasilanie ich przebiega na terenach
najliczniejszych wychodni trzeciorzędu w rejonie przedpola Sudetów
(Dobromierz, Jaroszów, Jaworzyna Śl.) bezpośrednio lub pośrednio przy
udziale utworów czwartorzędowych o małej tam miąższości.
Wody mają charakter naporowych ze statycznym lustrem wody stabilizującym się od rzędnej 109,34 m n.p.m. w otw. nr 15Aw do 115,5 m n.p.m.
w otw. nr 14 i w otw. nr 12 – 115,3 m n.p.m., są to pierwsze trzy otwory na
tym ujęciu, a pomiary wykonywano równocześnie dla udokumentowania
zasobów. Jest to pierwotne lustro wody. Otwory dowiercone w następnych
13
latach przy eksploatacji trzeciorzędu, wykazywały obniżenie lustra o ok. 4 m
na dystansie 800 m i 5,6 m na dystansie 350 m. Stąd na podstawie
interpolacji wnosić można, że zasięg oddziaływania ujęcia w praktyce
wynosi 2 km lub niewiele więcej. Pierwotny samowypływ na przelewie
nieznacznie wyższym niż poziom terenu wynosi od 7,7 m3/h z otworu
nr 15Aw do 36 m3/h w otworze nr 14. Przy czym niektóre poziomy
wykazywały wartość maksymalną 42 m3/h.
Wielkości samowypływów po zafiltrowaniu otworów
Numer
otworu
Samowypływ
[m3/h]
Depresja
Wydatek
jednostk.
[m3/h/1mS]
14
41,0
9,0
4,6
okrętnie
12
12z
13
16z
17z
19z
23,18
6,69
23,40
22,8
25,2
22,0
8,5
3,5
5,30
4,0
4,97
3,0
2,7
1,9
4,4
5,7
5,1
7,3
okrętnie
okrętnie
okrętnie
okrętnie
obrotowo
obrotowo
Metoda
wiercenia
Bazą drenażu są w uogólnieniu tereny położone na NE, przy czym Wzgórza
Trzebnicko-Ostrzeszowskie piętrzą wody trzeciorzędowe, szczególnie
poziomów stropowych, co nie jest ostatecznie pewne. Wykonane w 2000
roku badania geofizyczne na terenie ujęcia i przyległym, wykazały znacznie
gorsze wykształcenie wodonośców w odległości 300 m na N od otw. nr 14,
co daje warunki do spiętrzenia lokalnego. Spadek hydrauliczny na dopływie
wynosi 0,003 na linii Jastrzębce – otw. nr 15Aw i 0,001 na linii Ogrodnica –
otw. nr 14.
C. Piętro wód czwartorzędowych prowadzi także wody porowe, nie kontaktuje
się z niżej ległym, toteż nie musi być tutaj omawiane. Szczegóły zawarte są
w opracowaniach dokumentujących otwory płytkie, ujmujące ten poziom na
ujęciu.
14
3. JAKOŚĆ WÓD
Trzeciorzędowe poziomy wodonośne prowadzą wody średnio twarde,
o niskiej mineralizacji ogólnej i ponadnormatywnej ilości jonów żelaza. W I 1992 r.
wykonano badanie chemiczne na zawartość selenu, cyny, cynku, arsenu,
molibdenu, chromu, baru, ołowiu, wolframu, strontu, kadmu, kobaltu, niklu,
wanadu, berylu, tytanu, talu, bizmutu, miedzi, boru i glinu w wodzie z otw. nr 12.
Stężenie badanych składników było poniżej NDS.
Pod względem bakteriologicznym omawiane wody nie budzą zastrzeżeń z racji
miąższej izolacji.
Jakość wód trzeciorzędowych może się pogorszyć jedynie wtedy, gdy na
składowisku w Jaroszowie nie zostanie wykonana szczelna izolacja folią oraz
wtedy, gdy w otworach innych użytkowników będzie zachodziło mieszanie się
wód opadowych z podziemnymi w nieprawidłowo wykonanych komorach
obudów. Obecnie zmiany chemizmu wód na podstawie badań od 1985÷1993
zdają się świadczyć o naturalnych wahaniach z niewielką tendencją wzrostową
spowodowaną poborem. Podwyższaniu ulega sucha pozostałość, twardość
ogólna, stężenie siarczanów i chlorków, maleje stężenie wapnia, a wzrasta
magnezu. Stężenie jonów żelaza po początkowym wzroście, od 1992 roku
zaczyna spadać. Ponieważ nie rośnie stężenie wapnia, najprawdopodobniej nie
doszło do infiltracji wód permu czy triasu, które są odległe. Uskok przedsudecki
przebiega równolegle do ujęcia, najprawdopodobniej w odległości kilkuset
metrów.
Czwartorzędowe poziomy wodonośne prowadzą wody o mniej korzystnym chemizmie. Według klasyfikacji PIOŚ eksploatowane wody czwartorzędowe należą do klasy III – niskiej jakości ze względu na stałą, zbyt wysoką
zawartość jonów manganu i żelaza oraz ostatnio stwierdzoną siarczanów. Są to
wody twarde, do średnio-twardych, o niskiej, do średniej mineralizacji ogólnej
(według podziału Z. Pazdry) i odczynie słabo kwaśnym. Są średnio agresywne
w stosunku do betonu. Zawartość jonów żelaza wynosi 6÷16 mg/l do 1,9 mg/l.
Stężenie związków azotu NO3-, NO2- i NH4+ jest zmienne. Okresowo stężenie
jonów NH4+ osiąga górną wartość, mieszcząc się jeszcze w granicach norm dla
wód pitnych. Czasami obserwuje się podwyższenie stężenia już tylko jonów
NO3-. W ilościach ponadnormatywnych występuje tylko żelazo i mangan.
15
Dwukrotnie stwierdzono ponadnormatywna zawartość siarczanów (1986 rok –
otw. nr 2z i 1998 – otw. nr 4zp). Możliwym jest, że dotyczy to tylko rejonu tych
otworów, ale najbardziej prawdopodobna jest tendencja wzrostu stężenia
wszystkich składników dla całego obszaru ujęcia.
Stwierdzona ponadnormatywna zawartość siarczanów nie stanowi tutaj
dużego problemu, gdyż produkcja wody przebiega z mieszanki i ogólne stężenie
siarczanów zostanie obniżone.
Zaznaczyć należy że chemizm wód ulegać będzie wahaniom sezonowym
bez zmiany zasadniczej charakteru.
4. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO OTWORU, PRACE WIERTNICZE ORAZ PRZEWIDYWANA WYDAJNOŚĆ I JAKOŚĆ WÓD
Otwór zlokalizowany jest wewnątrz brzeżnej strefy ochrony bezpośredniej
otw. nr 13, która jest ogrodzona. Jest to teren obszaru zasobowego wodociągów
i należy do Spółki „Rona” dzierżawiącej pole od Agencji Rolnej, która wyraziła
zgodę na długoterminową dzierżawę przez wodociągi.
Wskazanym jest aby podczas wiercenia trzeciorzędowe piętro wodonośne
było eksploatowane tylko otworem nr 19z z maksymalną wydajnością. Podczas
łamania płuczki, pomiarów głowicowych należy eksploatować tylko otwór nr
17z, zaś w czasie pompowania pomiarowego należy zmniejszyć jego wydajność
i równocześnie eksploatować otwór nr 19z rozkładając wydajności równomiernie
i nie zmieniać ich.
W rejonie projektowanego otworu nie ma pod ziemią kabli, rurociągów.
Powtórne wyznaczenie lokalizacji odbędzie się z przedstawicielem wiertnictwa
i inwestora przed przystąpieniem do robót terenowych. Wtedy też należy
szczegółowo wyznaczyć lokalizację dołu urobkowego, uzgodnić szczegóły
z zakresu wiertnictwa np. wywóz zwiercin. Energia elektryczna o mocy 25 KWh
jest na miejscu. Otwór projektowany będzie wykonany metodą obrotową.
Preferowany jest lewy obieg płuczki. Zastosować należy płuczkę Guar Gum
z środkiem Modicine 340 i ewentualnie chlorkiem sodu lub wapnia. Płuczkę
należy złamać podchlorynem sodu. Dopuszcza się zastosowanie innej płuczki
(np. Polwitex) ale szczegóły muszą być uzgodnione z Inwestorem i geologiem
nadzoru. Zwierciadło statyczne połączonych poziomów trzeciorzędowych będzie
16
zalegało na głębokości +8,0 m powyżej p.t. Należy się liczyć z samowypływem
rzędu 42 m3/h z górnych poziomów.
Sporządzając płuczkę, wykonawca musi wziąć pod uwagę, że musi być
ona nietoksyczna, dopuszczona do stosowania dla wód pitnych i w całości
wydobyta z górotworu. Od głębokości 10 m konieczna jest obecność stałego
nadzoru geologicznego. W nadkładzie, nad piaskami wodonośnymi nie można
wiercić na płuczkę wodną, czyli iłową samorodną. Pomimo przepłukania otworu
i sprzętu nowa płuczka jest mieszanką znacznie utrudniającą ocenę urobku.
Ponieważ wiercenie będzie przebiegało w ruchu ciągłym i szybko, należy
od początku zgromadzić wszystkie potrzebne materiały i osprzęt. Nie można
przystąpić do wiercenia bez głowicy do samowypływów do rur  = 26”. Głowica
musi być zaopatrzona w manometr o ciśnieniu max 2 atm (= 196,12 Pa)
i odcinany zaworem przelew  = 10÷15 cm do pomiaru wielkości samowypływu.
Poza tym wykonawca musi zabezpieczyć odpowiednią ilość i grubość folii dla
ewentualnego przesłonięcia części czynnej filtra na dług. 1,0 m oraz być
przygotowanym na ewentualne dodanie 1 mb części czynnej filtra (mało
prawdopodobne).
Do głębokości 20,0 m wiercić się będzie metodą okrętną, świdrem
rurowym na zmianę z łyżką wiertniczą w rurach  = 660 mm (= 26”). Następnie
należy wykonać korek iłowy (może być ił z Krańca) w przelocie 15÷20 m i rury
weń wcisnąć do głęb. 20,0 m wodoszczelnie. Odbiór szczelności odbędzie się
komisyjnie. Przedarcie się wód trzeciorzędowych w czwartorzędowy poziom
wodonośny jest niedopuszczalne i byłoby bardzo kosztowne do zlikwidowania.
Niżej wiercenie będzie przebiegać gryzerem  560 mm. Może być gryzer
z prowadnikiem i poszerzaczem.
Sugeruje się zastosowanie długich koryt płuczkowych dla skutecznego
zrzucania urobku. Przy wierceniu otworu nr 13 nie występowało zaciskanie
ścian. Możliwe są niewielkie ucieczki płuczki w górnych partiach trzeciorzędu.
Po dowierceniu otworu zostanie wykonane filtrowanie. W przypadku
trudności w określeniu głębokości zalegania wodonośców wykonany będzie
karotaż. Planuje się zastosować filtr PVC Stüwa w oparciu o wyniki zapytania
ofertowego.
Rura nadfiltrowa stosunkowo długa umożliwi głębokie zapuszczenie pompy
w miarę starzenia się otworu.
17
Rura nadfiltrowa dług. 70, 2 m (w górotworze) będzie typu KV, które wg
producenta nadają się do zabudowy do gęb. 150 m.
Niżejległą kolumnę (także KV) można zabudować do głębokości 200 m. Rura
nadfiltrowa o średnicy nominalnej DN 400 posiada z = 450 mm w = 403 mm,
będzie zaopatrzona w redukcję długości 0,8 m do DN 250  = 280/248 mm tj.
kolumny części czynnych filtra.
Części czynne będą perforowane szczelinowo pasami. Należy zastosować
perforację o podwyższonej wydajności. Szerokości szczelin będą zróżnicowane
od 0,75 mm do 1,5 mm z przewagą d = 1,0 mm według zał. nr 2. Zróżnicowana
będzie też obsypka żwirowa.
W przelocie
50÷84
 = 0,8÷1,4 mm
84÷112
 = 2÷3 mm
112÷145
 = 1,4÷2,0 mm
145÷spodu
 = 2÷3 mm
Pierścień obsypki będzie wynosił 14 cm na ściankę przy filtrze zaś 5,5 cm
wzdłuż rury nadfiltrowej. Żwirować należy powoli. Będzie to trwało  4 dni.
Od głębokości 50÷44 m przestrzeń pierścieniową należy wypełnić Compactonitem 8/200, wyżej można zastosować ił z Krańca do głęb. 2,0 m. Górna część
przestrzeni pierścieniowej ma być pusta.
Po złamaniu płuczki i odpowiednio długiej stójce należy przeprowadzić
kompresorowanie całej kolumny. Przez kompresorowanie rozumie się zatłaczanie powietrza odpowiednim kompresorem rurką i drugą równoczesne
wydobywanie emulsji wodno-powietrznej z resztką płuczki. Można to zastąpić
jettingiem z poziomymi dyszami.
Producent nie podaje dopuszczalnej wydajności maksymalnej lecz procent
odsłonięcia i wydajności przy napływie wody 0,03 m/sek jak dla piasków
mułkowatych. Posługując się tymi danymi otrzymano Qmax
dop.
= 198,9 m3/h.
Posługując się zaś nomogramem firmy Preussag dla filtrów podobnych,
otrzymano Qmax dop. = 165,1 m3/h. Biorąc pod uwagę całość warunków, wydajność maksymalną dopuszczalną określa się na 160 m3/h.
Projektowany otwór ujmie eksploatowane poziomy wodonośne, które są
połączone sztucznie i naturalnie. Z racji miąższej izolacji bakteriologicznie woda
ta nigdy nie budziła zastrzeżeń. Pod względem fizyko-chemicznym będzie
18
wykazywała średnią twardość, niską mineralizację ogólną (sucha pozostałość
300÷350 mg/l) i podwyższone stężenie jonów żelaza i manganu w stosunku do
norm dla wód pitnych: 1 mg/l Feogl i 0,2 mg/l Mn+2. Inwestor posiada
odpowiednio zaprojektowaną technologię uzdatniania wody i doświadczenie
w tym zakresie.
5. POBIERANIE PRÓB SKAŁ I WÓD
Próby do analiz granulometrycznych z przewierconych wodonośców nie
będą pobierane. Obsypkę ma prawo zmienić nadzór hydrogeologiczny podczas
prac terenowych w przypadku znacznego odstępstwa od założonych warunków.
Podczas wiercenia należy co 2 m i z każdej zmiany litologicznej pobierać próby
urobku z koryta płuczkowego.
W przypadku podejrzanej jakości obsypki będą wykonane analizy sitowe
3 prób.
Podczas pompowania, pod koniec pierwszej i trzeciej depresji należy
pobrać próbę wody do analizy fizyko-chemicznej zwykłej z oznaczeniem
dodatkowym suchej pozostałości i jonów wapnia oraz sodu (trzynastoskładnikowa) i siarczków. Pod koniec pompowania trzecią depresją należy
pobrać także próby wody na oznaczenie: Sn, Pb, Al, Ni, Cd, As, Cr, Sb, Cu, Ag,
Sr i Hg, cyjanki, fenole, pestycydy chloroorganiczne, heptachlor, detergenty,
WWA, OWO.
Analizę bakteriologiczną należy pobrać jedną pod koniec pompowania
III depresją z uwagi na skuteczną izolację wodonośca.
6. PROJEKTOWANE BADANIA I OBSERWACJE
Po wodoszczelnym postawieniu rur  = 660 mm (= 26”) będzie
zarządzona jednodobowa stójka dla sprawdzenia skuteczności odcięcia obu
pięter wodonośnych.
Po złamaniu płuczki należy niezwłocznie wykonać kompresorowanie
otworu od spodu do góry, aż do czasu oczyszczenia się wody i jeszcze
dodatkowo przez cztery godziny. Następnie na rury  = 26” należy nakręcić
głowicę do samowypływu i po nocnej stójce zmierzyć wielkość ciśnienia
19
głowicowego. Następnie odkręcić zawór przelewowy ( = 10÷15 cm) i po nocnej
stójce zmierzyć wielkość samowypływu z ciśnieniem głowicowym, jeśli
dopływy będą większe niż przepustowość przelewu. W przypadku uzyskania
wydatku jednostkowego mniejszego niż 6,0 m3/h/1mS z samowypływu należy
powtórzyć kompresorowanie. Wskazanym jest aby podczas pomiarów tych
eksploatować tylko otwór nr 17z.
Następnie wykonane będzie pompowanie oczyszczające, mające na celu
tylko potwierdzenie klarowności. Pompować się będzie odpowiednią pompą,
która z głębokości 50÷60 m pon. p.t. osiągnie wydajność 150 m3/h. Pompa
będzie zapuszczona w rurę nadfiltrową o w = 403 mm. Energia 25 KWh jest na
miejscu. Gdy woda okaże się klarowna należy bezpośrednio przejść do
pompowania pomiarowego. Wydajność ustawić na:
Q1 = 50 m3/h
przypuszczalna depresja S1 = 9,5 m
Q2 = 100 m3/h
przypuszczalna depresja S2 = 23,0 m
Q3 = 150 m3/h
przypuszczalna depresja S3 = 45,0 m
Kolejno lustra obniżone pon. p.t. − 1,5 m
lustra obniżone pon. p.t. − 15,0 m
lustra obniżone pon. p.t. − 37,0 m
Z wynikami ustalonymi należy pompować kolejno 8, 12 i 24 godzin.
Na ustalenie się dopływów należy założyć 12, 24 i 36 godz.
Po pompowaniu należy znowu powtórzyć pomiar wydajności z samowypływu.
7. PRACE GEODEZYJNE
Teren przy otworze należy zaniwelować w dowiązaniu do sieci państwowej, a otwór zlokalizować na mapie w skali 1:10 000 i 1:500. Najbardziej
wskazanym byłoby, aby prace geodezyjne wykonał geodeta miejscowy.
Koniecznym jest zachowanie Dziennika niwelacji, gdyż musi być przedstawiony
w dokumentacji powykonawczej.
8. WNIOSKI I ZALECENIA
20
a. Projektowany otwór będzie trzecim nowoczesnym na ujęciu. Ciężar eksploatacji będzie rozłożony równomiernie i prawie prostopadle do kierunku
spływu wód podziemnych.
b. Zastosowany filtr umożliwia czyszczenie chemiczne skolmatowanej po
latach części czynnej. Ponadto kolmatacja chemiczna w filtrach PVC będzie
przebiegała dużo wolniej.
c. Technologia wiercenia wymaga stałych dostaw wody bez przestojów.
Wykonawca może to zrealizować eksploatując pobliski otwór nr 13..
d. Otwory niesprawne winny być zlikwidowane.
e. Prace i roboty geologiczne muszą prowadzić osoby o odpowiednich
kwalifikacjach stosownie do postanowień art. 31 ust. 1 Prawa geologicznego
i górniczego.
f.
Prace i roboty geologiczne muszą być prowadzone przy zachowaniu
obowiązujących przepisów z zakresu innych ustaw.
g. Wnioskuje się o upoważnienie geologa dokumentującego do korygowania
prac wiertniczych w zakresie głębokości o 20% (z uzgodnieniami z W.O.Ś.
i Inwestorem), przedłużenia czasu pompowania, a także konstrukcji otworu
i zafiltrowania mającego na celu zwiększenie wydatku jednostkowego.
h
W porozumieniu z Inwestorem okres ważności aktu zatwierdzenia projektowanych prac określa się na 4 lata, czyli do 2010.VI.31.
i.
Wnosi się o zezwolenie na likwidację próbek czasowego przechowywania po
pompowaniu pomiarowym, a przed zatwierdzeniem aneksu. Otwór będzie
wiercony metodą obrotową, będą to więc próby okruchowe i przemyte
płuczką. Biorąc pod uwagę stałość budowy geologicznej ujęcia oraz fakt że
wykonano tam trzy otwory z pełnym rdzeniowaniem metodą okrętną,
likwidacja prób z projektowanego otworu może być możliwa.
j.
Na podstawie wyników prac terenowych należy opracować dodatek do
dokumentacji zasobowej i przedstawić go do zatwierdzenia.
k. Projekt niniejszy należy przedstawić w 4 egzemplarzach w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Wydział Geologii, 50-411
Wrocław, Wybrzeże Słowackiego 12÷14.
21
9.
KOSZTORYS SZACUNKOWY I HARMONOGRAM PRAC
A. Prace wiertnicze
Wykonawca projektowanych prac będzie wyłoniony w drodze przetargu.
Stąd cena może być zróżnicowana.
B. Prace geologiczne
Przy obecnej jakości wykonawstwa i takiej budowie geologicznej,
konieczne jest prowadzenie stałego nadzoru (od głębokości 15 m), co podnosi
jego koszt.
22
Harmonogram prac
Projektowane prace będą trwały sumarycznie 4 miesiące wraz z przygotowaniami:

wiercenie 1 miesiąc

kompresorowanie, pomiary głowicą,
pompowanie pomiarowe
0,5
miesiąca

prace laboratoryjne
1
miesiąc

dokumentacja powykonawcza i pozostałe dokumenty
1,5
miesiąca
10. LITERATURA
−
Arkusz mapy geologicznej – Brzeg Dolny, Szczegółowa mapa geologiczna
Polski wraz z objaśnieniami, skala 1:50 000
−
Arkusz mapy topograficznej: Szczepanów M-33-34-A-c-4, Kronsztadt-86,
C.U.G.i K.
−
Arkusz mapy hydrogeologicznej: Brzeg Dln. Skala 1:50 000
−
„Projekt prac geologiczno-wiertniczych na wykonanie otworu zastępczego
nr 18z w utworach trzeciorzędu na ujęciu wody pitnej w Szczepanowie
k/Środy Śl.” – 1999 r., Marta Uścieńska
−
pozostałe dokumentacje powykonawcze
−
„Opracowanie badań geofizycznych rejonu ujęcia trzeciorzędowych wód
podziemnych w Szczepanowie k. Środy Śl.” – 2000 r., J. Farbisz.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Download