Zagadnienia na egzamin poprawkowy z chemii w roku szkolnym

advertisement
Zagadnienia na egzamin poprawkowy z chemii w roku szkolnym 2009/2010 klasa I
Wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą :
Uczeń:

podaje definicje zjawiska fizycznego,

wymienia zjawiska fizyczne z życia codziennego,

zna definicję substancji chemicznej,

wymieni podstawowy sprzęt laboratoryjny ,

wymieni właściwości fizyczne, rozróżnia mieszaniny,

wskazuje substancje proste i złożone,

odróżnia metale od innych substancji,

zna symbole pierwiastków (20),

poda definicję reakcji chemicznych i poda typy ,

odszuka w tablicy Mendelejewa podany pierwiastek ,

wymieni zachodzące w przyrodzie procesy w których tlen jest: substratem , produktem

wie że materia ma budowę ziarnistą,

odróżnia atom od cząsteczki,

wymienia nazwy stanów skupienia, podaje definicję dyfuzji,

podaje przykłady substancji znajdujących się w najbliższym otoczeniu w różnych
stanach skupienia,

podaje definicję parowania , skraplania , topnienia i krzepnięcia,

wskazuje przykłady ww. zjawisk w życiu codziennym,

wyszuka w układzie okresowym pierwiastek,

poda definicję atomu i pierwiastka,

określi położenie pierwiastka w układzie okresowym,

odczyta masę atomową wskazanego pierwiastka

obliczy masę cząsteczkową prostego związku chemicznego np. CO, MgO, SO2

zna następujące definicje: atom, cząsteczka, związek chemiczny, reakcja chemiczna,
reakcja analizy, reakcja syntezy, reakcja wymiany, atomowa jednostka masy, masa
cząsteczkowa, masa atomowa, substraty, produkty.
Egzamin poprawkowy z chemii klasa I
ROK SZKOLNY 2OO9/2010
Część pisemna
Wersja I
Zad.1 Z podanego zestawu cech wybierz tylko właściwości fizyczne:
A. smak, palność, rozciągliwość
C. palność, kruchość, połysk
B. zapach, temperatura wrzenia, barwa
D. temperatura wrzenia, przewodnictwo cieplne, gęstość.
Zad.2 Mieszaniną niejednorodną jest:
A. woda mineralna B. żelazo + siarka
C. woda + sól
D. granit
Zad.3 Podkreśl zestaw właściwości charakteryzujących miedź:
a) substancja stała, krucha, rozpuszczalna w wodzie,
b) substancja stała, krucha, palna,
Zad.4. Cząsteczka jest to:
A. najmniejsza cząstka pierwiastka
B. niepodzielna cząstka związku chemicznego
C .układ atomów połączonych wiązaniami D. zbiór atomów różnych pierwiastków
Zad.5 Prawidłowe informacje dotyczące fosforu znajdują się w punkcie:
Nazwa Symbol Masa atomowa Grupa Okres
A.
fosfor
P
31 u
15
3
B.
fosfor
F
15 u
3
15
C.
fosfor
Pt
31 u
3
15
D.
fosfor
Pr
15 u
15
3
Zad.6 Powietrze jest to:
A pierwiastek chemiczny
B. mieszaniną pierwiastków i związków chemicznych
C .związkiem chemicznym
D.mieszaniną związków chemicznych
Zad.7 Pierwiastek chemiczny jest zbiorem atomów o tej samej liczbie:
A. protonów i neutronów
B. protonów C. nukleonów
D. neutronów
Zad.8 Wpisz do tabeli następujące substancje chemiczne: siarka, miedź, powietrze, woda,
dwutlenek węgla, cukier z wodą, tlenek magnezu, tlen, piasek z wodą, wodór
Związki chemiczne
Pierwiastki
Mieszaniny
Zad.9 Podkreśl nazwy procesów, które zaliczysz do zjawisk chemicznych: topnienie
parafiny, spalanie magnezu, fotosynteza, odparowanie wody podczas ogrzewania, rozkład
wapienia podczas ogrzewania.
Zad.10 Do podanych niżej schematów reakcji dobierz ich nazwy spośród następujących
typów:
wymiana, synteza, analiza.
Reakcje
chlorek miedzi → miedź + chlor
siarka + wodór → siarkowodór
wapń + dwutlenek węgla → tlenek wapnia + węgiel
Typ reakcji
Egzamin poprawkowy z chemii klasa I
ROK SZKOLNY 2OO8/2009
Część pisemna
Wersja II
Zad.1. Mieszaniną niejednorodną jest:
A. woda mineralna B. żelazo + siarka C. woda + sól D. granit
Zad.2. Przykładem przemiany chemicznej jest:
A. topnienie parafiny B. spalanie parafiny C. parowanie wody D. rozpuszczanie cukru w
wodzie
Zad.3. Substancje użyte do reakcji to:
A. substraty B. produkty C. pierwiastki C. związki chemiczne
Zad.4. Atom jest najmniejszą częścią:
A. związku chemicznego B. pierwiastka i związku chemicznego C. pierwiastka D. materii
Zad.5. Liczba atomowa jest równa:
A. liczbie protonów B. sumie protonów i neutronów C. sumie protonów i elektronów
D. liczbie neutronów
Zad.6. Które zdanie najlepiej opisuje tlen ?
A. Tlen to gaz dobrze rozpuszczalny w wodzie. B. Tlen to gaz, który podtrzymuje palenie.
C. Tlen to gaz, który się pali. D. Wszystkie te zdania są poprawne
Zad.7. Wskaż reakcję wymiany:
1. magnez + dwutlenek węgla  tlenek magnezu + węgiel
2. woda  tlen + wodór
3. tlenek miedzi (II) + wodór  miedź + woda
4. żelazo + tlen  tlenek żelaza
A. 1 i 2 B. 1 i 3 C. 2 i 3 D. 2 i 4
Zad.8 Na podstawie reakcji chemicznej wypisz:
tlenek miedzi → tlen + miedź
-
substraty
produkty
Zad 9. Wpisz do tabeli następujące substancje chemiczne: siarka, żelazo, powietrze, tlenek
magnezu, sól z wodą, tlenek magnezu, tlen, mąka z wodą, miedź, wodór.
Związki chemiczne
Pierwiastki
Mieszaniny
Zad.10 Podkreśl nazwy procesów, które zaliczysz do reakcji chemicznych: topnienie
parafiny, spalanie magnezu, fotosynteza, odparowanie wody podczas ogrzewania, rozkład
wapienia podczas ogrzewania.
Zestaw pytań z chemii na egzamin poprawkowy – klasa pierwsza
Część ustna
Zestaw I
1. Wyjaśnij na czym polega zjawisko dyfuzji ? Podaj przykłady z życia codziennego.
2. Odszukaj w układzie okresowym podane pierwiastki i podaj ich symbole oraz masy
atomowe:
 glin
 żelazo.
3. Podaj najważniejsze właściwości wody.
Zestaw II
1. Podaj 3 przykłady mieszaniny jednorodnej
2. W jakich stanach skupienia występuje woda, podaj przykłady
3. Podane substancje podziel na pierwiastki i związki chemiczne: woda, magnez,
dwutlenek siarki, azot, tlenek miedzi (II)
Zestaw III
1. Opisz właściwości fizyczne wody
2. Wyjaśnij jak powstaje mieszanina, wymień rodzaje mieszanin
3.Wymień typy reakcji chemicznych
Zestaw IV
2. Wymień główne składniki powietrza.
3.
Na podstawie reakcji chemicznej wypisz:
tlen + siarka → tlenek siarki

pierwiastki

związki chemiczne

reagenty

substraty

produkty
3.Jakimi właściwościami charakteryzują się metale?
Download