72 dpi - RPO WP

advertisement
Zasady kwalifikowalności wydatków projektu
w ramach Poddziałania 5.6
RPO WP 2014-2020
Styczeń 2017r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
1
Aktualizacja wytycznych
Zaktualizowane Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
obowiązują od 14 października 2016 r.
W oparciu o powyższe dostosowano:
• Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
(stanowiące załącznik nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020)
• formularz wniosku o dofinansowanie projektu, na podstawie którego
uaktualniono generator wniosków aplikacyjnych.
2
Informacje podstawowe
Kwalifikowalność wydatków w konkursie:
Projekt może być realizowany w okresie od dnia ogłoszenia konkursu przez IOK,
tj. od 15 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r., przy czym termin realizacji
projektu założony we wniosku o dofinansowanie musi zakładać jego rozpoczęcie
najpóźniej 30 listopada 2017 r.
W ramach konkursu kwalifikowalne są wydatki poniesione z tytułu realizacji
projektu nie wcześniej niż od dnia ogłoszenia konkursu przez IOK,
tj. od 15 grudnia 2016 r.
Do dofinansowania kwalifikuje się projekt, który nie został ukończony,
tzn. jest w trakcie realizacji lub realizacja dopiero się rozpocznie.
Poniesienie wydatków przed podpisaniem
dokonywane jest na ryzyko beneficjenta.
umowy
o
dofinansowanie
3
Informacje podstawowe
Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 95%,
w tym:
• 85% środki EFS
• 10% krajowy wkład publiczny – budżet państwa.
Wymagany wkład własny beneficjenta do projektu wynosi 5% wartości
projektu pomniejszonej o wartość udzielonych uczestnikom projektu dotacji na
rozpoczęcie działalności gospodarczej.
W projektach realizowanych w partnerstwie mieszanym (tj. jst oraz inny
podmiot) w uzasadnieniu pod budżetem projektu należy wskazać źródła
finasowania wkładu własnego w ramach kosztów pośrednich.
Minimalna wartość projektu w konkursie: 200 000,00 zł
4
Informacje podstawowe
Ocena kwalifikowalności poniesionego wydatku dokonywana jest:
• na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu - wstępna ocena
kwalifikowalności planowanych wydatków
• w trakcie realizacji projektu poprzez weryfikację wniosków o płatność
• w trakcie kontroli projektu, w szczególności kontroli w miejscu realizacji
projektu lub siedzibie beneficjenta
• po zakończeniu projektu w zakresie obowiązków nałożonych
na beneficjenta umową o dofinansowanie oraz wynikających z przepisów
prawa.
5
Szczegółowy budżet projektu
Dokonując oceny stawek przyjętych w budżecie projektu pod uwagę brane będą
w szczególności:
• stopień złożoności projektu
• wielkość zespołu projektowego
• wielkość i struktura grupy docelowej
• zakres zadań merytorycznych.
6
Taryfikator towarów i usług
Stawki w Taryfikatorze są stawkami maksymalnymi, tzn. koszty w budżecie
projektu nie powinny przekraczać wysokości w nim określonych.
Wnioskodawca sporządzając wniosek o dofinansowanie projektu jest
zobowiązany dokonać rzetelnego i racjonalnego szacowania kosztów, w związku
z tym koszty w budżecie powinny być, co do zasady, niższe niż stawki
maksymalne.
Wskazanie stawek maksymalnych będzie możliwe w przypadkach, które będą
wynikały ze specyfiki projektu, co znajdzie odzwierciedlenie w treści wniosku
o dofinansowanie projektu (np. w części uzasadnienie pod budżetem
szczegółowym).
Taryfikator towarów i usług nie stanowi katalogu zamkniętego.
7
Personel projektu
W przypadku personelu projektu we wniosku o dofinansowanie
projektu należy wskazać planowaną formę zaangażowania
pracownika oraz planowany wymiar czasu oraz jednostkę pomiaru
Przykład:
Kategoria wydatku
umowa o pracę (np. cały
etat, ½ etatu)
umowa zlecenie (liczba
godzin)
Jednostka
miary
Liczba
Cena
jednostkowa
Miesiąc
m-c
w danym roku
X zł
Godzina
godziny
w danym roku
Y zł
8
Koszty pośrednie
Koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem następujących
stawek ryczałtowych:
% kosztów
bezpośrednich
Projekty o wartości kosztów bezpośrednich
25%
do 830 tys. PLN włącznie
20%
powyżej 830 tys. PLN do 1 740 tys. PLN włącznie
15%
powyżej 1 740 tys. PLN do 4 550 tys. PLN włącznie
10%
przekraczającej 4 550 tys. PLN
(z pomniejszeniem kosztu racjonalnych usprawnień, o których mowa w Wytycznych
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach
funduszy unijnych na lata 2014-2020).
9
Mechanizm racjonalnych usprawnień
Na etapie aplikowania o środki koszty racjonalnych usprawnień nie będą
występowały (pole w GWA nieaktywne).
Jeśli w trakcie realizacji projektu zostanie zdiagnozowana potrzeba w tym
zakresie oraz IZ RPO WP zaakceptuje stosowane zmiany w projekcie, wówczas
koszty pośrednie będą rozliczane z uwzględnieniem kosztów racjonalnych
usprawnień.
W praktyce wartość kosztów przewidzianych na racjonalne usprawnienia
zwiększy wartość kosztów bezpośrednich, a następnie zostanie pomniejszona
o te koszty – zatem podstawa do obliczenia kosztów pośrednich nie zmieni się.
10
Środki trwałe
W ramach konkursu wartość wydatków poniesionych na zakup środków
trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3 500,00 zł netto
w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach
cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% kosztów kwalifikowalnych
projektu, z zastrzeżeniem, że wydatki w ramach cross-financingu nie mogą
przekroczyć 10% kwoty dofinansowania UE.
Wydatki ponoszone na zakup środków trwałych oraz cross-financing powyżej
dopuszczalnej kwoty określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie
projektu są niekwalifikowalne.
Środki trwałe – definicje określone w przepisach prawa tj.:
• ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości
• ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
• ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
11
Stypendia
Stypendium stażowe oraz stypendium szkoleniowe, które miesięcznie wynosi
120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jest przyznawane:
• w okresie odbywania stażu/praktyki, jeżeli miesięczna liczba godzin stażu
wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie (a w przypadku niższego
miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się
proporcjonalnie); w przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych
do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności miesięczne
stypendium przysługuje pod warunkiem, że miesięczna liczba godzin stażu
wynosi nie mniej niż 140 godzin miesięcznie
• osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach, pod warunkiem, że liczba
godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie
(a w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia, wysokość
stypendium szkoleniowego ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium
to nie może być niższe niż 20% zasiłku).
12
Stypendia
Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy kwota zasiłku wynosi: 831,10 zł, zatem na potrzeby realizacji projektu
kwota stypendium 120% zasiłku wynosi: 997,40 zł.
Kwota stypendium jest kwotą brutto nieuwzględniającą
na ubezpieczenie społeczne płaconych przez płatnika, tj. beneficjenta.
składek
13
Dotacja inwestycyjna
Wsparcie w postaci bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
nie przekracza 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.)
obowiązującego w dniu przyznania wsparcia.
Na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, 1948 i 1997) ogłoszono, że przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku
w listopadzie 2016 r. wyniosło 4329,48 zł.
W związku z powyższym aktualnie wartość planowanej dotacji na rozpoczęcie
działalności gospodarczej nie powinna przekroczyć kwoty 25 976,88 zł.
14
Wsparcie finansowe w ramach wsparcia pomostowego
Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, może być
uzupełnione o wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej wypłacanej
miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego
wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz.
2008), obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego lub
zwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia
działalności gospodarczej.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r., minimalne
wynagrodzenie w roku 2017 wynosi 2 000,00 zł.
15
Uproszczone metody rozliczania wydatków
W ramach konkursu w przypadku projektów, w których wartość wkładu
publicznego (środków publicznych) nie przekracza 100 000,00 EUR,
tj 442 990,00 zł, należy zastosować uproszczoną metodę rozliczania wydatków
wyłącznie w formie kwot ryczałtowych w oparciu o szczegółowy budżet projektu,
określony przez beneficjenta i zatwierdzony przez IZ RPO WP.
Koszty pośrednie w projekcie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem stawek
ryczałtowych.
16
Zadania zlecone
Zgodnie z zapisami aktualnych Wytycznych, w ramach projektów realizowanych
w ramach EFS nie przewiduje się zadań zleconych. W związku z powyższym
w budżecie szczegółowym wniosku o dofinansowanie nie funkcjonuje już
kolumna służąca do wykazywania zleconych zadań merytorycznych.
17
Dziękuję za uwagę
www.rpo.pomorskie.eu
44
Download