72 dpi - RPO WP

advertisement
Zasady kwalifikowalności wydatków projektu
w ramach Poddziałania 6.2.2.
Rozwój Usług Społecznych
RPO WP 2014-2020
Czerwiec 2017r.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
1
Informacje podstawowe
Ocena kwalifikowalności wydatków dokonywana jest w oparciu o:
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WP na lata
2014-2020, które obowiązują od 11 maja 2017 r. (stanowiących załącznik Nr 4
do Zasad Wdrażania RPO WP 2014-2020).
2
Informacje podstawowe
Kwalifikowalność wydatków w konkursie:
Projekt może być realizowany w okresie od dnia ogłoszenia konkursu przez IOK,
tj. od 30 maja 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.;
W ramach konkursu kwalifikowalne są wydatki poniesione z tytułu realizacji
projektu nie wcześniej niż od dnia ogłoszenia konkursu przez IOK,
tj. od 30 maja 2017 r.;
Do dofinansowania kwalifikuje się projekt, który nie został ukończony,
tzn. jest w trakcie realizacji lub realizacja dopiero się rozpocznie.
Poniesienie wydatków przed podpisaniem
dokonywane jest na ryzyko beneficjenta.
umowy
o
dofinansowanie
3
Informacje podstawowe
Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 95%,
w tym:
• 85% środki EFS
• 10% krajowy wkład publiczny – budżet państwa.
Wymagany wkład własny beneficjenta do projektu wynosi 5% wartości
projektu.
W projektach realizowanych w partnerstwie mieszanym (tj. jst oraz inny
podmiot) w uzasadnieniu pod budżetem projektu należy wskazać źródła
finasowania wkładu własnego w ramach kosztów pośrednich.
Minimalna wartość projektu w konkursie: 50 000,00 zł
4
Informacje podstawowe
Ocena kwalifikowalności poniesionego wydatku dokonywana jest:
• na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu - wstępna ocena
kwalifikowalności planowanych wydatków
• w trakcie realizacji projektu poprzez weryfikację wniosków o płatność
• w trakcie kontroli projektu, w szczególności kontroli w miejscu realizacji
projektu lub siedzibie beneficjenta
• po zakończeniu projektu w zakresie obowiązków nałożonych
na beneficjenta umową o dofinansowanie oraz wynikających z przepisów
prawa.
5
Szczegółowy budżet projektu
Dokonując oceny stawek przyjętych w budżecie projektu pod uwagę brane będą
w szczególności:
• stopień złożoności projektu
• wielkość zespołu projektowego
• wielkość i struktura grupy docelowej
• zakres zadań merytorycznych.
6
Taryfikator towarów i usług
Stawki w Taryfikatorze są stawkami maksymalnymi, tzn. koszty w budżecie
projektu nie powinny przekraczać wysokości w nim określonych.
Wnioskodawca sporządzając wniosek o dofinansowanie projektu jest
zobowiązany dokonać rzetelnego i racjonalnego szacowania kosztów, w związku
z tym koszty w budżecie powinny być, co do zasady, niższe niż stawki
maksymalne.
Wskazanie stawek maksymalnych będzie możliwe w przypadkach, które będą
wynikały ze specyfiki projektu, co znajdzie odzwierciedlenie w treści wniosku
o dofinansowanie projektu (np. w części uzasadnienie pod budżetem
szczegółowym).
Taryfikator towarów i usług nie stanowi katalogu zamkniętego.
7
Personel projektu
W przypadku personelu projektu we wniosku o dofinansowanie
projektu należy wskazać planowaną formę zaangażowania
pracownika oraz planowany wymiar czasu oraz jednostkę pomiaru
Przykład:
Kategoria wydatku
umowa o pracę (np. cały
etat, ½ etatu)
umowa zlecenie (liczba
godzin)
Jednostka
miary
Liczba
Cena
jednostkowa
Miesiąc
m-c
w danym roku
X zł
Godzina
godziny
w danym roku
Y zł
8
Personel projektu
• W przypadku projektów partnerskich nie jest dopuszczalne angażowanie
jako personelu projektu pracowników partnerów przez beneficjenta
i odwrotnie;
• Wydatki poniesione na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu
na podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest jednocześnie
pracownikiem beneficjenta (za pracownika beneficjenta należy uznać każdą
osobę, która jest u niego zatrudniona na podstawie stosunku pracy, przy czym
dotyczy to zarówno osoby stanowiące personel projektu, jak i osób
niezaangażowanych do realizacji projektu lub projektów), są niekwalifikowane,
z wyłączeniem umów o dzieło;
9
Koszty pośrednie
Koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem następujących
stawek ryczałtowych:
% kosztów
bezpośrednich
Projekty o wartości kosztów bezpośrednich
25%
do 830 tys. PLN włącznie
20%
powyżej 830 tys. PLN do 1 740 tys. PLN włącznie
15%
powyżej 1 740 tys. PLN do 4 550 tys. PLN włącznie
10%
przekraczającej 4 550 tys. PLN
(z pomniejszeniem kosztu racjonalnych usprawnień, o których mowa w Wytycznych
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach
funduszy unijnych na lata 2014-2020).
10
Mechanizm racjonalnych usprawnień
Na etapie aplikowania o środki koszty racjonalnych usprawnień nie będą
występowały (pole w GWA nieaktywne).
Jeśli w trakcie realizacji projektu zostanie zdiagnozowana potrzeba w tym
zakresie oraz IZ RPO WP zaakceptuje stosowane zmiany w projekcie, wówczas
Kolumna 11 zostanie odblokowana i Beneficjent będzie mógł wprowadzić zmiany
do wniosku.
W praktyce wartość kosztów przewidzianych na racjonalne usprawnienia
zwiększy wartość kosztów bezpośrednich, a następnie zostanie pomniejszona
o te koszty – zatem podstawa do obliczenia kosztów pośrednich nie zmieni się.
11
Środki trwałe
W ramach konkursu wartość wydatków poniesionych na zakup środków
trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3 500,00 zł netto
w ramach kosztów bezpośrednich projektu wynosi maksymalnie 10% wydatków
kwalifikowalnych, przy czym wartość wydatków poniesionych na zakup środków
trwałych oraz wydatków w ramach cross-financingu nie mogą przekroczyć
łącznie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu. .
Wydatki ponoszone na zakup środków trwałych oraz cross-financing powyżej
dopuszczalnej kwoty określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie
projektu są niekwalifikowalne.
Środki trwałe – definicje określone w przepisach prawa tj.:
• ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości
• ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
• ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
12
Usługi aktywnej integracji np. stypendia
Stypendium stażowe oraz stypendium szkoleniowe, które miesięcznie wynosi
120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jest przyznawane:
• w okresie odbywania stażu/praktyki, jeżeli miesięczna liczba godzin stażu
wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie (a w przypadku niższego
miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się
proporcjonalnie); w przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych
do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności miesięczne
stypendium przysługuje pod warunkiem, że miesięczna liczba godzin stażu
wynosi nie mniej niż 140 godzin miesięcznie
• osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach, pod warunkiem, że liczba
godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie
(a w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia, wysokość
stypendium szkoleniowego ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium
to nie może być niższe niż 20% zasiłku).
13
Usługi aktywnej integracji np. stypendia
Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy kwota zasiłku wynosi: 831,10 zł, zatem na potrzeby realizacji
projektu kwota stypendium stażowego/ szkoleniowego to 120% zasiłku
i wynosi: 997,40 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 283,76 zł;
- łącznie stypendium ze składkami – 1.281,16 zł
Wskazana kwota podlega waloryzacji, zatem w budżecie na kolejne lata
Wnioskodawca może zaplanować jej zwiększenie, jednakże nie więcej niż o 10
zł, tj. 1291,16 zł (jednocześnie w uzasadnieniu pod budżetem powinno znaleźć
się uzasadnienie, w czego wynika wartość zasiłku).
Kwota stypendium jest kwotą brutto nieuwzględniającą
na ubezpieczenie społeczne płaconych przez płatnika, tj. beneficjenta.
składek
14
Usługi aktywnej integracji - np. staż
•
•
Staż/praktyka trwa nie krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż 12
miesięcy kalendarzowych. Osoba odbywająca staż/praktykę
powinna wykonywać czynności lub zadania w wymiarze
nie przekraczającym 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie.
Stażysta/praktykant wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem
opiekuna stażu/praktyki, wyznaczonego na etapie przygotowań do
realizacji programu stażu/praktyki. Na jednego opiekuna
stażu/praktyki
nie
może
przypadać
więcej
niż
3
stażystów/praktykantów.
15
Usługi aktywnej integracji np. staż
Wynagrodzenie opiekuna stażysty/praktykanta jest wypłacane z tytułu wypełnienia
obowiązków, nie zależy natomiast od liczby stażystów/praktykantów, wobec których
te obowiązki świadczy. Koszty wynagrodzenia opiekuna stażysty/praktykanta powinny
uwzględniać jedną z opcji:
a) refundację podmiotowi przyjmującemu na staż/praktykę wynagrodzenia opiekuna
stażysty/praktykanta w zakresie odpowiadającym częściowemu lub całkowitemu
zwolnieniu go od świadczenia pracy na rzecz realizacji zadań związanych z opieką nad
grupą stażystów/praktykantów, w wysokości obliczonej jak za urlop wypoczynkowy, ale
nie więcej niż 5 000 zł brutto miesięcznie (+ ewentualnie koszt obligatoryjnych
składek).
b) refundację podmiotowi przyjmującemu na staż/praktykę dodatku do wynagrodzenia
opiekuna stażysty/praktykanta w sytuacji, gdy nie został zwolniony od świadczenia
pracy, w wysokości nieprzekraczającej 500 zł brutto miesięcznie (+ ewentualnie koszt
obligatoryjnych składek).
16
Usługi aktywnej integracji np. staż
Organizator stażu/praktyki w ramach projektu, poza kosztem wynagrodzenia opiekuna stażu może
ponosić koszty związane z organizacją stażu/praktyki, obejmujące m.in:
a) wyposażenie stanowiska pracy dla stażysty/praktykanta w niezbędne materiały i narzędzia dla
stażysty/praktykanta;
b) podróże służbowe stażysty/praktykanta;
c) koszty dojazdu stażysty/praktykanta;
d) koszty materiałów i narzędzi oraz ich eksploatacji;
e) szkolenia BHP stażysty/praktykanta;
f) ubezpieczenie stażysty/praktykanta.
Łącznie w/w koszty, nie mogą być wyższe niż 5 000 zł brutto na 1 stażystę/praktykanta.
Osobom uczestniczącym w stażu, praktyce, szkoleniu lub kursie w okresie jego trwania, można także
pokryć koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi w wysokości 40 zł/h,
nie wyższej jednak niż połowa zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj ok. 415,00 zł/miesięcznie.
17
Uproszczone metody rozliczania wydatków
W ramach konkursu w przypadku projektów, w których wartość wkładu
publicznego (środków publicznych) nie przekracza 100 000,00 EUR,
należy zastosować uproszczoną metodę rozliczania wydatków wyłącznie w
formie kwot ryczałtowych w oparciu o szczegółowy budżet projektu, określony
przez beneficjenta i zatwierdzony przez IZ RPO WP.
Koszty pośrednie w projekcie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem stawek
ryczałtowych.
Przykłady wskaźników:
- Liczba godzin usług rehabilitacyjnych - karta czasu pracy
- Liczba godzin porad (…) – karta czasu pracy
18
Zadania zlecone
Zgodnie z zapisami aktualnych Wytycznych, w ramach projektów realizowanych
w ramach EFS nie przewiduje się zadań zleconych. W związku z powyższym
w budżecie szczegółowym wniosku o dofinansowanie nie funkcjonuje już
kolumna służąca do wykazywania zleconych zadań merytorycznych.
19
Dziękuję za uwagę
www.rpo.pomorskie.eu
44
Download