I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

advertisement
Załącznik
do Decyzji Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP
nr 92/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
Spis załączników do sprawozdania finansowego za 2015 rok
I.
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
II.
Bilans
III.
Rachunek zysków i strat
IV.
Dodatkowe informacje i objaśnienia
IV.I.
1 A:Zmiany w stanie wartości początkowej środków trwałych.
1 B:Zmiany w stanie umorzenia środków trwałych.
1 C:Zmiany w stanie wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych.
1 D:Zmiany w stanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych.
1 E:Zmiany wartości długoterminowych aktywów finansowych (inwestycje).
2:Wartość praw wieczystego użytkowania gruntów.
3:Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na
podstawie umów: najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
4:Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu prawa własności budynków i
budowli.
5:Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Jednostki ZHP.
6:Dane o źródłach tworzenia i zwiększenia oraz sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku
obrotowym.
7:Informacje o funduszach zasobowym, rezerwowym i z aktualizacji wyceny.
8:Tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz w stanie składników aktywów
i źródeł ich finansowania – działalności statutowej i statutowej pożytku publicznego (syntetycznie
opisowo z ewentualnym podaniem odpowiednich wskaźników).
9:Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg jej rodzajów i źródeł,
w tym wymaganych statutem.
10:Struktura kosztów działalności statutowej według jej rodzajów określonych statutem oraz rodzajów
kosztów w tym ogólnoadministracyjnych.
11:Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty bilansowej.
12:Informacje o stanie rezerw.
13:Informacje o odpisach aktualizacyjnych należności.
14:Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym, do dnia bilansowego
przewidywanym umową, okresie spłaty.
15 A:Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych kosztów.
15 B:Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych przychodów.
16:Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Jednostki ZHP (ze wskazaniem rodzaju).
17:Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Jednostkę gwarancji
i poręczeń wekslowych).
IV.II.
1:Struktura przychodów działalności gospodarczej.
2:Struktura kosztów działalności gospodarczej.
3:Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizacyjnych środków trwałych.
4:Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartości zapasów razem.
5:Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej, w roku obrotowym, lub
przewidzianej do zaniechania w roku następnym.
6:Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty) – metodą wynikową.
7:Informacja o kosztach rodzajowych, w tym o kosztach wytworzenia produktów i usług na własne
potrzeby (dotyczy Jednostek ZHP sporządzającej wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat).
8:Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie (środków trwałych na własne potrzeby).
8a:W niektórych pozycjach bilansu oraz rachunku zysków i strat przyjęto następujące kursy walut
obcych do ich wyceny.
1
9:Poniesione, w roku obrotowym i planowane na rok następny, nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.
10:Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych.
11:Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.
IV.III.
1: Objaśnienie struktury środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych.
IV.IV.
1:Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez Jednostkę ZHP umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową,
finansową i wynik finansowy jednostki.
2:Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę ZHP na innych
warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane
oraz:
a) osobę, która jest członkiem komendy lub innych organów statutowych Jednostki ZHP lub jednostki z
nią powiązanej, lub
b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub
powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z
tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami komendy lub
innych organów statutowych lub jednostki z nią powiązanej, lub
c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera
lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a
i b, lub
d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do
pracowników Jednostki ZHP lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną
w stosunku do tej jednostki - wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji.
Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z
wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla
zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Jednostki ZHP.
3:Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych.
4:Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniami wypłaconymi (należnymi) z zysku członkom Komendy i
innych organów statutowych Jednostki ZHP.
5:Pożyczki i podobne świadczenia udzielone członkom Komendy i innych organów statutowych
Jednostki ZHP.
6: Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy.
IV.V.
1:Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu
finansowym za rok obrotowy.
2:Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nieuwzględnionych w
bilansie oraz rachunku zysków i strat.
3:Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania
sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik
finansowy oraz zmiany w funduszu własnym.
4:Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego, za rok
poprzedni, ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
IV.VI.
1:Informacja
o
wspólnych
przedsięwzięciach
nie
podlegających
konsolidacji
w sprawozdaniach finansowych.
2:Informacje o transakcjach Jednostki ZHP ze spółkami kontrolowanymi.
3:Wykaz spółek, w których Jednostka ZHP posiada co najmniej 20 % udziałów w kapitale lub w
ogólnej liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym Spółki.
IV.VII.
1:Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności Jednostki ZHP (jeżeli
niepewność występuje) oraz jej charakterystyka.
2:Wskazanie
korekt
dokonanych
w
sprawozdaniu
finansowym
w
związku
z wystąpieniem niepewności możliwości dalszej kontynuacji działalności.
3:Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyeliminowania niepewności
możliwości dalszej kontynuacji działalności.
IV.VIII.
Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i
wyniku finansowego Jednostki ZHP.
2
V.
Zestawienie zmian w funduszu własnym
VI. Rachunek przepływów pieniężnych
VII. Zestawienie sald
VIII. Podatek dochodowy od osób prawnych i obroty wewnętrzne
1:Specyfikacja do deklaracji CIT-8 za 2015 rok.
2:Roczna informacja jednostek organizacyjnych ZHP na temat rozrachunków oraz obrotów
wewnętrznych.
3:Potwierdzenie obrotów wewnętrznych jednostek ZHP.
4:Potwierdzenie sald rozrachunków wewnętrznych jednostek ZHP.
5:Zestawienie otrzymanych/przekazanych darowizn
6:Obroty wewnętrzne- przychody działalności statutowej
7:Obroty wewnętrzne- koszty działalności statutowej
8:Obroty wewnętrzne- przychody działalności gospodarczej
9:Obroty wewnętrzne- koszty działalności gospodarczej
10:Obroty wewnętrzne- koszty rodzajowe
IX. Dodatkowe dane
1:Konto 090 – niskowartościowe środki trwałe.
2:Konto 200 – rozrachunki z odbiorcami.
3:Konto 201 – rozrachunki z dostawcami
4:Konto 230 – rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń.
5:Konto 231 – rozrachunki z pracownikami i wolontariuszami z tytułu zaliczek.
6:Konto 232 – rozliczenia zaliczek na akcje i zadania zlecone.
7:Konto 234 – pozostałe rozrachunki z pracownikami i wolontariuszami.
8:Konto 245-02 – rozrachunki wewnętrzne między Główną Kwaterą ZHP a jednostkami
samobilansującymi.
9:Konto 245-03 – rozrachunki wewnętrzne – pozostałe rozrachunki między jednostkami ZHP.
10:Konto 248 – pozostałe rozrachunki krótkoterminowe
11:Specyfikacja pozostałych przychodów operacyjnych.
12:Specyfikacja pozostałych kosztów operacyjnych.
13:Specyfikacja przychodów finansowych.
14:Specyfikacja kosztów finansowych.
15:Konto 770 – zyski nadzwyczajne.
16:Konto 771 – straty nadzwyczajne.
17:Sprawozdanie finansowe z odpisu podatkowego 1 %.
Warszawa, 17 grudnia 2015 r.
3
Download