Konspekt

advertisement
KONSPEKT
Wyjaśnijmy sobie najpierw słowo konspekt. Konspekt- z łac. conspectus 'rzut oka; przegląd. To zarys, szkic,
skrót; streszczenie wykładu, przemówienia, utworu lit. lekcji itp.
Cechy dobrego konspektu
Konspekt powinien być ściśle zorientowany na cele lekcji;
• Cele lekcji nie mogą być „ozdobą konspektu” ani jego marginalnym elementem;
• Konspekt powinien być skoncentrowany na czynnościach uczniów;
• Konspekt powinien zawierać cele końcowe lekcji i pośredniczące (środki do celu);
• Konspekt powinien akcentować adekwatną do potrzeb uczniów sekwencję czynności uczenia się uczniów;
 Konspekt powinien być ściśle powiązany z planem wynikowym;
• Konspekt powinien umożliwić oryginalne sposoby osiągania celów przez projektowanie sekwencji
czynności pośrednich (zadań dydaktycznych);
• Konspekt powinien służyć samoocenie, rozwojowi samoświadomości dydaktycznej nauczyciela;
• Konspekt powinien być prosty w budowie, łatwy w wykorzystaniu i nie ograniczający możliwości
bieżących modyfikacji.
Cele ogólne
Zawierają informację co nauczyciel poprzez daną lekcję chce osiągnąć , inaczej czego wychowankowie będą
się uczyć, jakie kompetencje nabywać. Cele te ukierunkowują na to, co przez planowaną lekcję będzie przez
uczniów zdobywane, ćwiczone, doskonalone, tworzone, przeżywane.
Najogólniej cele te można by ująć następująco:
• Zdobycie (poszerzenie, ugruntowanie) nowej wiedzy o faktach i procesach, mechanizmach
przyrodniczych i społecznych;
• Nabywanie i rozwijanie umiejętności intelektualnych takich jak: rozwiązywanie problemów typowych i
nietypowych, teoretycznych i praktycznych, interpretacja i ocena faktów, analiza i synteza.
• Ćwiczenia umiejętności intelektualnych i doskonalenie stopnia ich opanowania, automatyzowanie
(stosowanie nawyków)
 Nabywanie umiejętności praktycznych, manualnych, technicznych, sprawności fizycznych i ich ćwiczenie.
• Promowanie twórczości, wytworów artystycznych i technicznych.
• Kształtowanie umiejętności organizatorskich i społecznych.
Aby dobrze sformułować cele ogólne, nauczyciel musi wziąć pod uwagę następujące rzeczy:
1. strategiczne (długofalowe) cele kształcenia i wychowania;
2. wymagania i standardy programowe (zakres wiedzy i umiejętności wyznaczonych do opanowania na
danym etapie rozwoju ucznia)
3. własny plan wynikowy;
4. własną ocenę postępów uczniów
5. badanie wyników nauczania w danym oddziale prowadzonym przez nadzór pedagogiczny;
Cele szczegółowe
Po ustaleniu celów ogólnych przygotowywanej lekcji nauczyciel musi określić cele uczniowskie, a więc takie
szczegółowe stany rzeczy w zakresie wiedzy, umiejętności, przeżyć i zachowań uczniów, które staną się
przekonywującym dowodem uzyskania (rozszerzania, doskonalenia) kompetencji określonych w celach
ogólnych.
Aby dobrze założyć cele szczegółowe nauczyciel musi wziąć pod uwagę następujące czynniki:
1. poziom wyjściowy swoich uczniów;
2. treści określone tematem.
Oprócz tego nauczyciel musi przekonać się, że uczniowie osiągnęli określone cele szczegółowe poprzez
konkretne zachowania uczniów po skończonej lekcji. Zachowania te powinny korespondować
z poszczególnymi celami ogólnymi. Przewidywane zachowania nauczyciel opisuje w sposób operacyjny, a
więc za pomocą zwrotów umożliwiających skuteczne skontrolowanie i ocenę uzyskanych przez ucznia
wyników.
Uczeń :
• rozwiąże (zadanie, problem teoretyczny lub praktyczny)
• wymieni, wyliczy (fakty, zdarzenia, osoby, wzory, reguły)
• rozróżni (cechy, gatunki, stany rzeczy)
• opisze (przedmioty, sytuacje)
• uzasadni, że...
• wykona (wytwór, utwór artystyczny, określoną czynność)
• przetłumaczy na język obcy, z języka obcego (to i to)
• oceni (zjawisko, zdarzenie, proces, postawy moralne)
• zidentyfikuje (przedmiot, gatunek, problem)
• uzyska taki poziom sprawności ( dokładność, szybkość, ilość)
• wyszuka, odnajdzie (dowody, materiały, fakty, dokumenty)
• skomentuje (wydarzenia, zachowania)
• streści, opracowuje plan, konspekt
• wypowie się swobodnie (na temat)
Metoda nauczania
Metoda nauczania to systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiający
osiągnięcie celów kształcenia, to wypróbowany układ czynności nauczycieli i uczniów realizowanych
świadomie w celu spowodowania założonych zmian w osobowości uczniów.
Podział metod nauczania (wg Szloska)
1) metody podające-uczenie się przez przyswajanie
• Wykład informacyjny
• Pogadanka
• Opowiadanie
• Opis
• Prelekcja
• Anegdota
• Odczyt
• Objaśnienie lub wyjaśnienie
2) metody problemowe-uczenie się przez odkrywanie
• Wykład problemowy
• Wykład konwersatoryjny
• Klasyczna metoda problemowa
• Aktywizujące
– Metoda przypadków
– Metoda sytuacyjna
– Inscenizacja
– Gry dydaktyczne (np. symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
– Seminarium
– Dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem, okrągłego stołu, burza mózgów, panelowa)
3) metody waloryzacyjne (eksponujące) uczenie się przez przeżywanie
• Pokaz łączony z przeżyciem
• Film
• Sztuka teatralna
• Ekspozycja
4) metody praktyczne uczenie się przez działania
• Pokaz z objaśnieniem
• Pokaz z instruktażem
• Ćwiczenia przedmiotowe
• Ćwiczenia laboratoryjne
• Ćwiczenia produkcyjne
• Metoda projektów
• Metoda przewodniego tekstu
5) metody programowe
• Z użyciem komputera
• Z użyciem maszyny dydaktycznej
• Z użyciem podręcznika programowanego
Środki dydaktyczne
Środki dydaktyczne, przedmioty materialne umożliwiające usprawnienie procesu nauczania-uczenia się
i uzyskania optymalnych osiągnięć szkolnych
Funkcja środków dydaktycznych sprowadza się:
•upoglądowienia procesu
z rzeczywistością;
kształcenia,
tj.
do
rozszerzenie
zasięgu
kontaktów
uczącego
• ułatwienia procesów myślowych;
•pomocy w wykonywaniu przez uczniów ćwiczeń i zdobywaniu sprawności praktycznego działania;
• eksponowania materiałów wywołujących przeżycia uczniów.
się
Środki dydaktyczne dzielą się na:
1) słowne, tj. udostępniające teksty drukowane lub pisane;
2) wzrokowe proste, zw. Tradycyjnie pomocami naukowymi, jak oryginalne przedmioty, modele, obrazy,
wykresy, mapy;
3) techniczne środki wzrokowe, jak np. diaskop, grafoskop, mikroskop, teleskop;
4) techniczne środki słuchowe, jak magnetofon czy radio;
5) słuchowo-wzrokowe, jak film, telewizja;
6) automatyzujące proces dydaktyczny, jak maszyny dydaktyczne, komputery, urządzenia symulacyjne.
Ćwiczenie
Na podstawie wzoru konspektu lekcji, stwórz własny konspekt dotyczący dowolnego tematu z matematyki.
(nie może to być lekcja powtórzeniowa)
Wzór konspektu lekcji
Prowadzący ……………………………………..
Przedmiot………………………………………..
Dział programowy ………………………………
Klasa ……………
Numer lekcji ……………………
Podręcznik………………………………..
Temat …………………………………………………………………………………………………….
Cel ogólny
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Cele operacyjne
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Metody i formy pracy
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Pomoce dydaktyczne
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Przebieg lekcji
- ………………………………………………………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………………………………………………………..
Zadanie domowe
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Prowadzenie lekcji
Data
13.04.
13.04
13.04
14.04
14.04
14.04
27.04
27.04
27.04
Imię i nazwisko
Download