ERC Grant Agreement – Annex I

advertisement
RTD-2007-07502-00-01-PL-TRA-00.DOC
Umowa w sprawie przyznania grantu ERBN – Załącznik I – Opis prac
(Niniejszy dokument zostanie sporządzony na podstawie drugiego etapu wniosku)
1.
Strona tytułowa
Pełna nazwa projektu, czas realizacji projektu, nazwisko głównego badacza itd.
2. Spis treści
3. Streszczenie projektu
Streszczenie projektu, słowa kluczowe opisujące dziedzinę, w której specjalizuje się główny
badacz i zakres projektu.
A. Główny badacz
4. Jakość prac głównego badacza oraz określenie jego potencjału jako światowej
klasy kierownika badań naukowych1
Informacje dotyczące dorobku naukowego głównego badacza, jego ogólnych zdolności,
jakości kierownictwa.
B. Badania naukowe
5. Cele projektu i stan najnowszej wiedzy naukowej i technicznej.
Przedstawienie celów naukowych i technicznych, we właściwych przypadkach odniesienie do
szerszej perspektywy w zakresie nauki i techniki; stan najnowszej wiedzy naukowej i
technicznej w danej dziedzinie oraz wytłumaczenie, w jaki sposób projekt przyczyni się do
rozwoju tej wiedzy.
6. Metodyka
Opis proponowanego podejścia naukowego oraz wytłumaczenie, w jaki sposób podejście to
umożliwi spełnienie celów projektu; opis stopnia ryzyka i planów awaryjnych, we
właściwych przypadkach opis kwestii związanych z etyką.
C. Organizacja i zasoby
7. Opis innych członków zespołu i organizacji przyjmującej
Notki biograficzne innych członków zespołu, przedstawienie organizacji przyjmującej itd.
8. Informacje finansowe
1
W przypadku grantów przyznawanych początkującym naukowcom należy skupić się raczej na potencjale
głównego badacza, a nie na ustalonej jakości jego prac.
RTD-2007-07502-00-01-PL-TRA-00.DOC
Zasoby wymagane do realizacji projektu, udział zasobów finansowych z innych źródeł itd.
Download