Badania rynkowe przeprowadzone w celu wdrożenia nowej

advertisement
Badania rynkowe przeprowadzone w celu wdrożenia nowej
technologii w obszarze produkcji i późniejszego zbytu na
rynku detalicznym i hurtowym.
Analizę przeprowadził dr Norbert Laurisz
Przedsiębiorstwo: Szel-Tech
Produkt: hybrydowy układ odzysku ciepła odpadowego z urządzeń
chłodniczych/klimatyzacyjnych małej i średniej mocy
1
Wstępne badania rynku – desk research:
Przeprowadzona zostały analiza produkcji wiodącego przedsiębiorstwa w branży, badania ankietowe
oraz wywiady pogłębione z przedstawicielami przedsiębiorstw dystrybuujących i montujących
podobne urządzenia występujące na rynku. Badania te zostały przeprowadzone w województwach
małopolskim i podkarpackim. W przypadku wywiadów pogłębionych celem badania była informacja
na temat skali rynku, potencjału rynkowego produktu oraz dynamiki rynku. Dodatkowym elementem
było uzyskanie informacji na temat zdolności technicznych dla różnych systemów montażu urządzeń.
Wyniki przeprowadzonych analiz jak również przedstawiane prognozy przez wiodącego producenta
są bardzo optymistyczne. W sposób wyraźny zarysowuje się niedobór zdolności produkcyjnych na
rynku i tym samym widoczna jest tendencja do trwałego formowania się luki produktowej.
Niedopasowanie na rynku pogłębia silnie rosnący popyt rynkowy na wymienniki ciepła.
Prognozowany wzrost popytu na zbiorniki wężownicowe to ok. 75% w 2013, a w przypadku
bezwężownicowych nawet o 90%.
Powyższe dane dotyczą uboższej wersji produktu bez innowacji Szel-Tech, która poza klasyczną
funkcjonalnością wprowadza dodatkową oszczędność w pozyskiwaniu energii dla systemu
klimatyzacyjnego. Uwzględniając innowacyjny odzysk z układów klimatyzacji, przewidywany efekt
popytowy powinien być zdecydowanie silniejszy.
Analiza elastyczności popytu na produktu w tym segmencie unaocznia wyraźną tendencję
dominującą w grupie odbiorców. Z jednej strony obserwuje się wyraźne oddziaływanie czynnika
cenowego, z drugiej jednak zdecydowane nakierowane na komplementarność, a nie na substytucję
produktową. Oznacza to zdecydowaną skłonność kupujących do dokonywania wyboru na korzyść
produktów wzbogaconych i technologicznie zaawansowanych. Tym samym klienci są zdecydowanie
bardziej skłonni kupić produkt po danej cenie jeżeli posiada on odpowiednie walory jak np. nowości
technologiczne, nowe użyteczności czy wydłużony okres gwarancji. Mniejszą skłonność zakupową
klienci wykazują w sytuacji obniżki ceny na modele dotychczasowe w porównaniu do modeli nowych,
których cena kształtuje się na poziomie średniej ceny rynkowej. A zatem przyglądając się sytuacji
rynkowej po stronie popytu zasadnym wydaje się opracowanie strategii bazującej na konkurencji
pozacenowej i jedynie kontrolować wysokość ceny za pomocą moderowanych technik promocyjnych.
Tym samym wydaje się, że gwarancja jakości produktu jest podstawową determinantą popytu i stąd
warto wyznaczyć cenę adekwatną do jakości produktu i renomy firmy, a na okres wejścia na rynek
zaproponować czasową promocję. Natomiast wyznaczenie ceny na niższym poziomie mogłoby
zepchnąć produkt w obszar czystej konkurencji cenowej i wpłynąć na postrzeganie produktu jako
konkurenta dla gorszych jakościowo produktów. W konsekwencji nie pozwoliłoby to na
wykorzystanie głównych atutów produktu i przedsiębiorstwa oraz najistotniejszej przewagi
komparatywnej nad produktami innych producentów w tym segmencie rynku.
2
Analiza kluczowych aspektów działalności przedsiębiorstwa
Analizę przedsiębiorstwa rozpoczyna badanie jego siły w najważniejszych aspektach działalności. Pod
uwagę zostały wzięte następujące aspekty: gwarancja i obsługa techniczna, certyfikaty, zasoby
informacyjne, strategia, logistyka, zasoby ludzkie, produkcja, technika i technologia, marketing i
sprzedaż. Ocena został przeprowadzona w skali 0-5, gdzie 0 oznacza brak znaczenia, natomiast 5 to
wartość maksymalna, zarówno w przypadku znaczenia, jak i siły przedsiębiorstwa.
gwarancja i obsługa techniczna
certyfikaty
zasoby informacyjne
strategia
Siła
Znaczenie
logistyka
zasoby ludzkie
produkcja technika i technologia
marketin i sprzedaż
0
1
2
3
4
5
Ocena siły przedsiębiorstwa w wybranych aspektach działalności i zestawienie jej ze znaczeniem
danego aspektu w działalności stanowi wyjściowy element dla późniejszej analizy mocnych i słabych
stron przedsiębiorstwa. Ilustracją dla tej analizy jest powyższy wykres.
Największe znaczenie przedsiębiorca przypisuje gwarancji i obsłudze technicznej, zasobom ludzkim,
produkcji, technice i technologii, certyfikatom oraz marketingowi i sprzedaży. Trzy pierwsze aspekty
działalności mają swoje pokrycie w sile przedsiębiorstwa – w tych przypadkach przypisano zarówno
sile przedsiębiorstwa, jak i znaczeniu dla całej działalności maksymalną liczbę punktów. W przypadku
dwóch pozostałych aspektów maksymalnemu znaczeniu nie odpowiada adekwatna siła
przedsiębiorstwa. W przypadku certyfikatów siła przedsiębiorstwa została oceniona na 4 pkt. Jest to
3
przede wszystkim efektem braku certyfikatu ISO, który choć ma niższą wartość jakościową od
certyfikatów wydawanych dla przemysłu lotniczego (JAR-y), to jednak jest znany w obrocie
detalicznym i jego brak może powodować powstawanie gorszej oceny w percepcji odbiorców,
szczególnie w zestawieniu z produktami konkurencji. Zdecydowanie wyższy poziom dysproporcji
między oceną siły i znaczenia występuje w przypadku sprzedaży i marketingu. W tym przypadku
najpoważniejszym problemem przedsiębiorstwa jest brak doświadczenia w działalności na rynku
detalicznym i przedsiębiorstwo będzie zmuszone do początkowego posiłkowania się zewnętrznymi
podmiotami dystrybucyjnymi ze wszystkimi ich wadami i zaletami.
Na niższym poziomie znaczenia, ale o podobnym poziomie rozwarstwienia między siła a znaczeniem
znalazła się logistyka. W tym przypadku ponownie przyczyną deficytu siły jest brak doświadczenia
oraz zasobów w tym obszarze. Firma w procesie wdrażania musi sama przetestować warianty
opłacalności dla tego aspektu dzielności. Jeszcze jednym aspektem w przypadku którego
zidentyfikowano deficyt jest strategia, przy czym jest to głownie efekt braku pewności wdrożeniowej
i pewności kierunków dalszego rozwoju. Przedsiębiorstwo stworzyło strategię rozwoju, lecz na tym
etapie oczywiste jest, że kolejne etapy wdrożenia będą wymuszały pewne modyfikacje. Ostatnim
ocenianym aspektem są zasoby informacyjne, w tym zakresie przedsiębiorstwo definiuje znaczenie
tego aspektu dość nisko, jest to podyktowane płytkością rynku i niskim poziomem jego
zróżnicowania. W tym przypadku zasoby informacyjne i umiejętność ich gromadzenia są dla
przedsiębiorstwa wystarczające.
Analiza przewag komparatywnych produktu na rynku
Analizie poddana została grupa przedsiębiorstw, które stanowią przyszłą, potencjalną konkurencję
dla firmy Szel-Tech na badanym rynku. Do tej grupy należą następujące przedsiębiorstwa: Termica,
Biawar, TechnoSolar, Konspel i Galmet. Wszystkie te przedsiębiorstwa oferują na rynku produkt o
zbliżonych parametrach – pojemność 200 litrów, możliwość instalacji do układu z solarem i z jedną,
maksymalnie dwoma płaszczami. Poniższa tabela pokazuje w sposób ikonograficzny siłę produktu
samego w sobie, jak również wzbogaconego o innowację (dla przypomnienia, produkt ten może być
sprzedawany w różnych konfiguracjach technologicznych).
Bardzo wyraźną przewagą produktu jest liczba dostępnych wersji, która wyraźnie przekracza liczbę
dostępnych wersji oferowanych przez konkurentów. Jedynie Termica i Biawar oferują zbliżoną, choć i
tak mniejszą, liczbę dostępnych wersji – Termica 8; Biawar 7; Szel-Tech aż 10.
Niezwykle istotnym elementem wyróżniającym jest możliwość odzysku ciepła z instalacji
klimatyzacyjnej, która jest dostępna jedynie w przypadku produktu Szel-Tech.
Następnym czynnikiem pokazującym siłę produktu jest opcja podłączenia układu do pompy ciepła –
jedynie Termica i Biawar, podobnie jak Szel-Tech, oferują taką możliwość. Jak można zaobserwować,
4
już na tym etapie analizy porównawczej, produkt firmy plasuje się w grupie produktów oferowanych
na rynku przez producentów dominujących.
Producent
Termica
Biawiar
TechnoSolar
Konspel
Galmet
Szel-Tech
poj. V [l]
200
200
200
200
200
200
3
10
dostępne
wersje
8
7
4
4 w tym
wymiennik
buforowy
solar
tak
tak
tak
tak
tak
tak
odzysk
klimatyzacja
nie
nie
nie
nie
nie
tak
pompa ciepła
tak
tak/ zbiornik
emaliowany
nie
nie
nie
tak
ilość
wężownic
2 (ew. 1)
2 (ew. 1)
3 (ew. 1)
2 (ew. 1)
2 (ew. 1)
3 (ew. 1,2)
ilość płaszczy
1 (max 2)
1 (max 2)
1
1
1 (max 2)
1
obudowa
tak
tak
nie
plastik
tworzywo,
skay
tak, specjalna
izolacja
twarda
miękka
miękka
twarda
pianka
piuretynowa
twarda
pianka
piuretynowa
twarda/
miękka
gatunek mat.
stal
nierdzewna
stal
nierdzewna/
opcja
miedziowane
stal nierdzewna
stal/
malowana
proszkowo
stal/
malowana
proszkowo z
dod. Ceramiki
stal
nierdzewna
zbiornik w
zbiorniku
opcja
nie
nie
nie
nie
nie
gwarancja
8 lat os.
Prywatne 5 lat
firmy
5 lat ale
niektóre z
anodą magn.
zast. Anodę
max. 60 m- cy
przy odpłatnej
wymianie
anody
15 lat
możliwość
łączenia
kilka
zbiorników
poł.
szeregowo
nie
nie
nie
kilka
zbiorników
poł.
szeregowo
atesty
PZH, wg. ISO
ISO
PZH, wg.
97/23/WE
PZH, wg.
97/23/WE
PZH, wg.
97/23/WE
4 784 PLN
4 800 PLN
(2.898 PLN
dwu weż. do
inst. Solarnej)
3 068 PLN (nie
uwzgl. Anody
magn.
3 694 PLN
(cena
dystrybutora)
cena średnia
3.500 zł cena
pełnej opcji
4.400 zł
cena brutto
10 lat
nie
4 864 PLN (trzy
węż.) 3 766
PLN (1 węż.)
Analizując kolejne elementy zauważa się, że w przypadku liczby wężownic Szel-Tech jest w tej pozycji
liderem wraz z firmą TechnoSolar. Natomiast liczba płaszczy nie jest czynnikiem wyróżniającym firmę
spośród konkurentów. Podobnie zresztą jak rodzaj izolacji, który wpisuje się w rozwiązania
konkurentów, choć firma udostępnia dwie opcje (zarówno miękką jak i twardą), w sytuacji kiedy
konkurenci wybierają jedną z dwóch.
Z perspektywy trwałości rozwiązania ważnym aspektem jest stosowanie w produkcji bojlerów stali
nierdzewnej, w innym razie powstaje konieczność odnowy co znacznie podnosi koszty eksploatacyjne
5
produktu. W tym przypadku oczywiście produkt Szel-Tech produkowany jest ze stali nierdzewnej
(Konspel i Galmet nie stosują tego rozwiązania).
Niezwykle ważne z perspektywy wykorzystania tej technologii w turystyce, budownictwie i przemyśle
jest możliwość łączenie zbiorników ze sobą w jedną strukturę, co pozwala na znaczący wzrost
efektywności cieplnej całego systemu. Dodatkowo obniża to koszty wdrożenia innowacji. Wystarczy
bowiem w systemie jeden element wzbogacony w innowację, żeby cały system działał. Taką ofertę
posiadają jedynie 2 firmy mianowicie Szel-Tech oraz Termica.
Istotnym elementem jest gwarancja, w tym przypadku oferta gwarancyjna firmy Szel-Tech nie ma
sobie równych, 15 letni okres to z reguły prawie dwukrotnie więcej niż proponują konkurenci (jedynie
firma TechnoSolar ma 10 letni okres gwarancji). Miażdżąca przewaga w tym zakresie będzie
niezwykle trudna do zniwelowani dla innych firm i wydaje się, że w tym zakresie Szel-Tech w krótkim
okresie stworzy markę będącą synonimem trwałości i wysokiej jakości. Budowanie marki w ten
sposób jest polityką długofalową i strategiczną. Takie działania przynoszą trwałe i długookresowe
pozytywne skutki.
W przypadku certyfikatów firma spełnia wymogi dyktowane przez rynek, choć oczywiście uzyskanie
ISO jeszcze podniesie postrzeganie przedsiębiorstwa jako gwaranta jakości oferowanych produktów.
Ostatnim elementem analizy przewag jest kwestia ceny. W tym momencie wyznaczenie ceny na
zasadzie narzutu na koszty powala na precyzyjne wpasowanie się w rynek i to w jego dolnej
przestrzeni cenowej. A zatem patrząc na głównych konkurentów Szel-Tech oferując zdecydowanie
więcej wyraźnie wyprzedza, pod względem ekonomicznym, pozostałe produkty oferowane na rynku.
Stąd też wydaje się zasadna gruntowna analiza wejścia produktu na rynek i opracowanie strategii
cenowej nie jedynie jako narzut na koszty, lecz w oparciu o walory oferowanego produktu.
Analiza SWOT
Analiza ta polega na wyselekcjonowaniu czynników endogenicznych i egzogenicznych, a następnie
takim ich pogrupowaniu i zhierarchizowaniu, aby w efekcie powstała macierz, która pozwoli
zidentyfikować słabe i mocne strony przedsiębiorstwa oraz szanse i zagrożenia przed nim stojące. Na
podstawie analizy treści raportów zewnętrznych i wewnętrznych, rozmów z przedstawicielami
przedsiębiorstwa i przeszukania informacji rynkowych opracowana została poniższa macierz. Jej
celem było osiągnięcie wewnętrznej spójności poszczególnych (wyselekcjonowanych jako kluczowe)
kategorii i zarazem utrzymanie wagi poszczególnych elementów w układzie ponadkategorialnym.
6
Aspekty działalności MOCNE STRONY
Marketing i sprzedaż

Renoma marki lotniczej, na której
można zbudować silną markę
detaliczną.

Silna promocja marki jako ważnego
kooperanta znanych polskich i
zagranicznych firm.

Słabo rozpoznawalna marka i niska
znajomość firmy wśród klientów
docelowych, brak znajomości marki
poza branżą i regionem

Brak systemu sprzedażowego i
elementów wspierających sprzedaż
Doświadczenie w kooperacji z
przedsiębiorstwami działającymi
obszarze marketingu i wsparcia
sprzedaży.

Brak ustrukturyzowanego procesu
obsługi klienta


Brak doświadczenia własnego w
działaniu z klientem indywidualnym
Niskie koszty produkcji i dzięki temu
możliwość stosowania różnych
technik sprzedażowych.


Konieczne środki na dalsze badania
rynku/marketingu /sprzedaży/
dystrybucji etc.
Doświadczenie w prowadzeniu
proeksportowej produkcji i sprzedaży.

Tylko 3 konkurentów w wymiarze
technicznym

Nie zidentyfikowano

Silna tendencja do obniżania się
kosztów zmiennych wraz ze
wzrostem produkcji – efekty skali
będą widoczne już przy produkcji w
wariancie małooptymistycznym.

Doświadczenie w produkcji towarów
na eksport

Zastosowanie nanocieczy jako
kluczowego elementu produktu, co
jest ekologiczne, inne próby
wykorzystania odzysku z klimatyzacji
są oparte na freonie – nieekologiczna
technologia

Firma zatrudnia zespół wysokiej klasy
specjalistów, który współpracuje ze
sobą od wielu lat przy zróżnicowanej
produkcji i zróżnicowanej wielkości
sprzedaży.

Brak wyspecjalizowanych narzędzi
HR w kontekście wizji tworzenia
nowych działów – np. działu
sprzedaży (systemu
motywacyjnego, systemu oceny
okresowej pracowników, planu
rozwoju etc.)

decyzyjność hierarchiczna – brak
elastyczności decyzyjnej – w
przyszłości struktura powinna
ewoluować w kierunku sieciowej
bądź funkcjonalnej

Produkcja, technika,
technologia
Zasoby ludzkie
SŁABE STRONY
7
Aspekty działalności MOCNE STRONY
Logistyka
Strategia
Zasoby informacyjne
Certyfikaty

Możliwość sprzedaży przez sklep
internetowy i wykorzystania zwykłej
sieci dystrybucyjno-logistycznej

Możliwość wykorzystania wielkich
sieci sprzedaży i ich logistyki i
dystrybucji

Możliwość połączenia dystrybucji
produktu z dystrybucją urządzeń
klimatyzacyjnych i chłodniczych.
SŁABE STRONY

Brak własnej sieci dystrybucji
detalicznej i koniczność użytkowania
logistyki zewnętrznej – zaletą jest
obniżenie kosztów i ryzyka
wynikającego z posiadania własnej
sieci logistycznej

Brak rozwiązań logistycznych przy
wzmożonej produkcji eksportowej

Brak w dystrybucji całego pakietu
urządzeń – solar, klimatyzacja.

Strategia jest rozwojowa – wdrażanie
nowych produktów, budowa nowej
hali poszerzenie parku maszynowego

Obciążenie wizji strategicznej
szerokim wachlarzem możliwych
rozwiązań.

Dywersyfikacja nie tylko produktowa
ale również rynku odbiorcy finalnego
z B2B wejście na B2C


Opracowanie rozwiązań
strategicznych dla różnych wariantów
rozwojowych przedsiębiorstwa.
Brak jasnej wizji rozwojowej,
konieczne rozwiązanie aktualnej
niepewności co do wdrożenia nowej
produkcji i wejścia na rynek
produktów finalnychB2C

Wykorzystanie własnych narzędzi
pozyskiwania i analizy informacji


Wykorzystanie zewnętrznych
narzędzi pozyskiwania i analizy
informacji
Ręcznie sterowany system
pozyskiwania informacji – dotychczas
niezawodny, lecz w perspektywie
silniejszej konkurencji na rynku
krajowym i zagranicznym będzie
stanowić słabą stronę

Wykorzystanie współpracy
technologicznej z Politechniką
Rzeszowską i AGH w Krakowie.

Brak integracji systemów
pozyskiwania informacji

Patent zgłoszony do Polskiego Urzędu
patentowego, w opracowaniu patent
UE.

Brak ISO - choć jakościowo niższy
poziom certyfikacji, może być źle
postrzegany w ujęciu marketingowym

Certyfikaty JAR – najwyższa jakość
produktów, wyższa niż w produkcji
klasycznej.
8
Aspekty działalności MOCNE STRONY
Obsługa techniczna i
gwarancja
Otoczenie
Makro-otoczenie
Otoczenie
konkurencyjne

15 lat gwarancji – konkurencja
maksymalnie 10 lat
SZANSE

Utrzymywanie się cen na tym samym
poziomie w kraju i zagranicą,

Wprowadzenie dopłat do produktu
ekologicznego jak w przypadku
solarów – możliwość znacznego
obniżenia ceny – wtedy produkt z
nową technologią może być tańszy
niż wersja bez tej technologii, bądź
też wysoka rentowność pozwoli na
ekspansję zagraniczną.

Konkurencja potrzbuje minimum
3 lata, żeby wdrożyć zbliżoną
technologię.

Zastosowanie nanocieczy w sytuacji
kiedy konkurencja bazuje na freonie –
nieekologiczna technologia
konkurencji może być w pewnej
perspektywie czasu zabroniona lub
obłożona dodatkowymi opłatami.
SŁABE STRONY

Przy kliencie rozproszonym
konieczność bazowania na
zewnętrznej obsłudze technicznej

Wysokie koszty obsługi technicznej i
serwisu gwarancyjnego w
szczególności w kontekście eksportu
towarów
ZAGROŻENIA

Spowolnienie gospodarcze w Polsce i
związana z tym spadek skłonności
przedsiębiorstw i klientów
indywidualnych do inwestycji.

Uzależnienie rentowności sprzedaży
od kursu walutowego, jednak co
istotne przedsiębiorstw nie jest
importerem co uzależnia od wahań
kursowych jedynie sprzedaż.
Natomiast produkcja jest
wykonywana w Polsce i wszystkie
podzespoły i komponenty pochodzą z
Polski.

Zagrożenia – brak przepisów o
odzyskiwaniu ciepła z klimatyzacji

Anomalia pogodowe, pogarszająca
się pogoda w Polsce – w tej sytuacji
konieczna będzie reorientacja
produkcji i eksport na południe
Europy.

Możliwość kopiowania rozwiązań
poprzez producentów
dalekowschodnich.
9
Podsumowanie analizy SWOT
Czynniki endogenne:
Siłą przedsiębiorstwa jest jego renoma pogłębiona przez renomę całej branży. Wydaje się, że w
kontekście sprzedaży i działań marketingowych ten aspekt (zewnętrzna siła) powinien być kluczowy i
jego eksploatacja powinna stanowić oś promocyjną nowego produktu.
Produkcja i doświadczenie oraz zdolności techniczne i technologiczne wraz z certyfikatami i
gwarancją stanowią drugi filar (wewnętrznej siły), na którym należy oprzeć strategię promocyjną
przedsiębiorstwa. Siła przedsiębiorstwa w tym obszarze jest widoczna i to właśnie w tym obszarze
należy poszukiwać największej przewagi komparatywnej nad konkurencją.
Analiza struktury w aspekcie operacyjnym również wykazuje siłę w strukturalnym układzie
wspierających się zasobów: ludzkiego, informacyjnego i intelektualnego – zarówno w ujęciu
strategicznym (rozwojowym), jak i operacyjnym (zarządczym). W tym obszarze widoczna jest
równowaga, która pozwala na niwelowanie niekiedy znacznego oddziaływania deficytów. Dobrym
przykładem wspierających się działań jest już antycypowana konieczność zwiększenia zatrudnienia w
konsekwencji wdrożenia nowego produktu do produkcji. W tym celu już zostały wdrożone działania
w obszarze planowania strategicznego, zasobów informacyjnych (planowanie wielkości, skali, czy też
zakresu niezbędnego poziomu kapitału ludzkiego) i zasobów ludzkich (wstępne planowanie zakresu
szkoleń i tworzenia zasoby mentoringowego).
W tych obszarach występują deficyty, które w trakcie analizy zostały jednoznacznie zdefiniowane.
Główną przyczyną jest brak doświadczenia oraz struktur pozwalających na sprzedaż produktu na
rynku detalicznym (produkt finalny). Ten problem implikuje występowanie kolejnych, mianowicie
ważnym problemem staje się brak struktur wewnętrznych pozwalających na prowadzenie działań w
obszarze sprzedaży, marketingu, dystrybucji i logistyki.
Czynniki egzogenne:
W przypadku czynników oddziałujących na przedsiębiorstwo, ale niezależnych od jego działań,
widoczny staje się duży zakres szans stojących przed przedsiębiorstwem (w odniesieniu do jego
przyszłości). Zarówno w otoczeniu konkurencyjnym, jak i w makrootoczeniu wyraźnie dominują
pozytywne tendencje. Wyraźnie dostrzec można, że pomimo niekorzystnych tendencji rynkowych,
jeżeli takie by wystąpiły, przedsiębiorstwo nie powinno ponosić szkody, gdyż ich siła nie będzie tak
znacząca. W przeciwieństwie do szans rozwojowych, które nawet w sytuacji zachowania status quo w
zakresie regulacji i braku dopłat (sytuacja firmy się nie zmieni), a nawet w sytuacji pogorszenia się
kursu walutowego (nieznaczne zmniejszenie poziomu marży produkcji sprzedawanej zagranicę) nie
będą wpływały w sposób krytyczny na sytuację przedsiębiorstwa.
10
Analiza statyczna - opłacalność produkcji tylko na rynek polski
Wyjściowym założeniem jest takie ukształtowanie ceny produktu, aby możliwe było w procesie
sprzedaży uzyskanie marży na poziomie 20%. Przyjmując takie założenie cena wymiennika ciepła w
pełnej opcji wyposażenia został oszacowana na poziome 4 400 zł. Cena w porównaniu do podobnych
tego typu produktów, nie zawierających odzysku ciepła z klimatyzacji, jest konkurencyjna. Tak więc,
wybór tego produktu może być korzystny nie tylko ze względu na stosowaną innowację i obniżenie
kosztów rachunków.
Założenia analizy statycznej: Średnia wielkość produkcji miesięcznej w wariancie
małooptymistycznym = 100 szt. (łącznie dla wszystkich typów wymienników); Cena jednostkowa
(wliczając w to koszt dystrybucji) to 3500 zł.
W ciągu jednego roku wyprodukowanych będzie
szt.
Roczny przychód ze sprzedaży:
Natomiast przy założeniu produkcji miesięcznej na poziomie 200 szt. (łączna średnia miesięczna
produkcja dla wszystkich typów wymienników jak u konkurencji), przy założeniu średniej ceny
jednostkowej na tym samym poziomie tj. 3.500 zł.
W ciągu jednego roku wyprodukowanych zostanie
szt.
Roczny przychód ze sprzedaży:
Przyjmując wartość marży na poziomie 20% w ciągu roku zysk na sprzedaży wyniesie w zależności od
wielkości produkcji:
Powyższa analiza rynku nie uwzględniła eksportu do południowych krajów Unii Europejskiej. Biorąc
pod uwagę możliwości firmy (duży udział eksportu w ogólnej produkcji) oraz w dalszym ciągu
stosunkowo niewysokie koszty produkcji. W niedalekiej przyszłości powinny zostać podjęte kroki
zmierzające do rozszerzenia produkcji i sprzedaży produktu do innych krajów UE. Pozwoliło by to na
zwiększenie serii produkcji, czyli zmniejszenie kosztów jednostkowych produkcji oraz szybszą
perspektywę zwrotu poniesionych kosztów.
11
Projekcja efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia.
Przeprowadzona na bazie metody forsight analiza doprowadziła do wyodrębnienia trzech scenariuszy
rozwojowych. W poniższej tabeli każdy ze scenariuszy został zaprezentowany oddzielnie: pierwszy
jako wariant małooptymistyczny, drugi jako wariant realistyczny oraz trzeci jako wariant
optymistyczny. Podstawowe założenia wyjściowe to:
1. Założenia statyczne: dotyczące poziomu cen oraz wielkości początkowej sprzedaży –
szacowanie ceny wyjściowej było przeprowadzone za pomocą metody kalkulacyjnej
uwzględniającej zarówno poziom potencjalnych kosztów produkcji jak i poziom cen
konkurencyjnych produktów. Konsekwencją kalkulacyjnego ustalenia ceny było przyjęcie
poziomu marży – 20%. Natomiast ustalenie wolumenu sprzedaży dla każdego z wariantów
było efektem analizy luki produktowej występującej na rynku przeprowadzonej na podstawie
szacunków sprzedaży konkurencji oraz badania serii produktowych na tym rynku i tym
samym dynamiki zmian w okresie oczekiwania na realizację zamówień na rynku hurtowym i
detalicznym.
2. Założenia dynamiczne: dotyczące dynamiki wzrostu sprzedaży w kolejnych latach
kształtującej się na poziomie 20% wzrostu rynku prognozowanego przez konkurentów oraz
szacunkowego ustalenia wielkości luki produktowej na rynku. Szacunek ten został
opracowany przy zachowaniu konserwatywnej metody obliczenia i faktycznie oscylował w
granicach 27-30%. Dlatego założenia przyjęte w ramach projekcji (20%) są bardzo
zachowawcze.
Analiza projekcji pokazuje, że występuje bardzo wysokie prawdopodobieństwo podwojenia
wolumenu sprzedaży w okresie krótszym niż 5 lat i to zarówno w wartościach bezwzględnych (liczba
sprzedanych), jak i w wartościach nominalnych. Analiza nie uwzględnia efektów skali, które przy
każdej z zakładanych wielkości sprzedaży będą rosnące w całym okresie 5 lat. Uwzględnienie efektów
skali wpłynęłoby na wzrost projektowanego poziomu zyskowności w kolejnych okresach, jednak dla
zachowania przejrzystości opracowania została przyjęta stałość wielkości marży oraz stałość cen w
całym analizowanym okresie.
W wariancie małooptymistycznym wielkość zysku na sprzedaży szacowana jest w pierwszym roku
produkcji w przedziale 840 tys.-1.056 tys. zł. W wariancie realistycznym przedział ten wyniesie 1.260
tys. - 1.584 tys. Zł, natomiast w wariancie optymistycznym w zależności od struktury sprzedaży
zyskowność może wynieść nawet 2.112 tys. zł.
W całym okresie projekcji skumulowana wartość sprzedaży powinna wynieść w zależności od
realizacji określonego wariantu, od prawie 9 tysięcy sztuk (8.930) do prawie 18 tysięcy sztuk (17.860).
W wymiarze skumulowanym przedsiębiorstwo w ciągu pięciu lat powiększy swoje przychody ze
sprzedaży do wartości z przedziału od 31 mln zł (31.254.720), aż do 78 mln zł (78.583.296). W ujęciu
docelowym przychody po 5 latach od rozpoczęcia produkcji będą w wariancie realistycznym wyższe o
12
13 do 16 milionów zł, co przełoży się na zysk z działalności na poziomie operacyjnym w przedziale od
2,6 do 3,2 mln zł.
2014
1 200
2015
1 440
2016
1 728
2017
2 074
2018
2 488
4 200 000
5 040 000
6 048 000
7 257 600
8 709 120
840 000
1 008 000
1 209 600
1 451 520
1 741 824
4 740 000
5 688 000
6 825 600
8 190 720
9 828 864
948 000
1 137 600
1 365 120
1 638 144
1 965 773
5 280 000
6 336 000
7 603 200
9 123 840 10 948 608
1 056 000
1 267 200
1 520 640
1 824 768
2 189 722
1 800
2 160
2 592
3 110
3 732
przychody dla sprzedaży tylko
produktu bez innowacji
6 300 000
7 560 000
9 072 000 10 886 400 13 063 680
zyskowność - marża 20%
1 260 000
1 512 000
1 814 400
przychody dla sprzedaży produktu
bez innowacji i z innowacją w
stosunku 50/50
7 110 000
8 532 000 10 238 400 12 286 080 14 743 296
1 422 000
1 706 400
7 920 000
9 504 000 11 404 800 13 685 760 16 422 912
1 584 000
1 900 800
2 280 960
2 737 152
3 284 582
2 400
2 880
3 456
4 147
4 977
wariant małooptymistyczny
sprzedaż w szt.
przychody dla sprzedaży tylko
produktu bez innowacji
zyskowność - marża 20%
przychody dla sprzedaży produktu
bez innowacji i z innowacją w
stosunku 50/50
zyskowność - marża 20%
przychody dla sprzedaży tylko
produktu z innowacją
zyskowność - marża 20%
wariant realistyczny
sprzedaż w szt.
zyskowność - marża 20%
przychody dla sprzedaży tylko
produktu z innowacją
zyskowność - marża 20%
wariant optymistyczny
sprzedaż w szt.
2 047 680
2 177 280
2 457 216
2 612 736
2 948 659
przychody dla sprzedaży tylko
produktu bez innowacji
8 400 000 10 080 000 12 096 000 14 515 200 17 418 240
zyskowność - marża 20%
1 680 000
przychody dla sprzedaży produktu
bez innowacji i z innowacją w
stosunku 50/50
9 480 000 11 376 000 13 651 200 16 381 440 19 657 728
zyskowność - marża 20%
przychody dla sprzedaży tylko
produktu z innowacją
zyskowność - marża 20%
1 896 000
2 016 000
2 275 200
2 419 200
2 730 240
2 903 040
3 276 288
3 483 648
3 931 546
10 560 000 12 672 000 15 206 400 18 247 680 21 897 216
2 112 000
2 534 400
3 041 280
3 649 536
4 379 443
13
Download