Leasing

advertisement
LEASING
Opracowały:
Anna Rosińska
Małgorzata Socha
Ekonomia III rok
Definicja
 Leasing jest umownym stosunkiem
cywilnoprawnym.
 W ramach leasingu jedna ze stron umowy
(finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej
stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do
korzystania z określonej rzeczy na pewien
uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za
ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe)
Leasing stanowi przede wszystkim formę finansowania
inwestycji, skupiającą w sobie zarówno cechy umowy dzierżawy,
jak i kredytu. Z jednej strony, korzystającemu (leasingobiorcy)
przysługuje prawo do używania towarów nie będących jego
własnością, z drugiej natomiast korzystający dokonując
płatności za używanie przedmiotu leasingu spłaca jednocześnie
jego wartość.
Do końca lat 80-tych leasing niemalże nie funkcjonował w polskiej
praktyce gospodarczej. Swój dynamiczny rozwój w latach 90-tych leasing
zawdzięcza przemianom systemowym i gospodarczym w Polsce oraz
towarzyszącym im zmianom prawa gospodarczego.
W początkowym okresie głównymi przedmiotami umów leasingu
były środki transportu oraz maszyn i urządzenia wykorzystywane
w działalności gospodarczej. Z czasem, zakres środków trwałych
finansowanych za pomocą leasingu uległ poszerzeniu obejmując
także sprzęt i licencje komputerowe, nieruchomości oraz wszelkie
inne środki trwałe.
Pierwszym obszarem, w ramach, którego pojawiły się uregulowania
dotyczące leasingu było prawo podatkowe.
Wyróżnia się 3 podmioty umowy leasingu



Leasingodawca (finansujący), to właściciel przedmiotu, który daje ten
przedmiot w odpłatne użytkowanie drugiej osobie na określony czas i na
określonych warunkach. Najczęściej jest to wyspecjalizowana firma zajmująca
się świadczeniem usług leasingu. Rzadziej wytwórca przedmiotów, dla którego
leasing jest dodatkową formą zarobkowania. Forma prawna leasingodawcy
może być dowolna. W praktyce najbardziej liczą się na rynku spółki prawa
handlowego, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne.
Leasingobiorca (korzystający), to osoba korzystająca z przedmiotu leasingu na
warunkach określonych w umowie. Najczęściej jest to przedsiębiorca, rzadziej ze
względu na niekorzystne przepisy podatkowe, osoba fizyczna. Przeważają więc
spółki handlowe, spółki cywilne i osoby fizyczne, prowadzące działalność
gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, które
prowadzą pełną księgowość.
Zbywca to osoba, od której finansujący nabywa własność rzeczy. Finansujący
obowiązany jest wydać korzystającemu razem z rzeczą odpis umowy ze zbywcą
lub odpisy innych posiadanych dokumentów dotyczących tej umowy, w
szczególności odpis dokumentu gwarancyjnego co do jakości rzeczy,
otrzymanego od zbywcy lub producenta.
Najważniejsze cechy umowy leasingu






Umowa leasingu powinna być, pod rygorem nieważności zawarta na piśmie
Suma rat do spłaty uzgodnionych pomiędzy Leasingodawcą i Leasingobiorcą
musi być co najmniej równa cenie zakupu przedmiotu leasingu
Po stronie Leasingobiorcy leży obowiązek dokonywania na własny koszt napraw,
przeglądów i konserwacji przedmiotu leasingu oraz płacenia podatków
związanych z własnością i posiadaniem rzeczy
Z chwilą zawarcia przez Leasingodawcę umowy sprzedaży z Dostawcą, na
Leasingobiorcę przechodzą wszystkie uprawnienia związane z rękojmią i
gwarancją. Wyjątkiem jest możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży, które to
uprawnienie przysługuje wyłącznie Leasingodawcy
Do obowiązków Leasingobiorcy należy terminowa płatność rat, zgodnie z
zaakceptowanym przez niego harmonogramem. W przypadku opóźnień w
płatnościach rat lub ich braku, Leasingodawcy przysługuje prawo do
wypowiedzenia umowy i zwrotu przedmiotu leasingu
Po zakończeniu umowy leasingu własność przedmiotu leasingu jest zwykle
przenoszona przez Leasingodawcę na Leasingobiorcę, chyba że obie strony
uzgodniły inny sposób zadysponowania rzeczą po zakończeniu umowy
Opłaty leasingowe





miesięczne opłaty leasingowe – płatne z góry, w odstępach miesięcznych, opłaty
stanowiące spłatę wartości przedmiotu leasingu, a także opłaty za używanie przedmiotu
leasingu oraz sfinansowanie umowy
kaucja wstępna – opłata wnoszona przez Leasingobiorcę na zabezpieczenie
ewentualnych roszczeń Leasingodawcy w związku z podjętymi przez niego działaniami
mającymi na celu doprowadzenie do zawarcia umowy leasingu z Leasingobiorcą
opłata wstępna – opłata początkowa, wnoszona przez Leasingobiorcę przy zawieraniu
umowy leasingu, na poczet opłaty wstępnej Leasingodawca zalicza kwotę kaucji wstępnej
kaucja gwarancyjna – opłata zwrotna, wnoszona przez Leasingobiorcę wraz z ostatnią
opłatą leasingową na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Leasingodawcy z tytułu
umowy leasingu operacyjnego. Z uwagi na jej zwrotny charakter nie może być zaliczona
przez Leasingobiorcę do kosztów uzyskania przychodu. Niewykorzystaną cześć kaucji
gwarancyjnej Leasingodawca może zaliczyć na poczet ceny sprzedaży przedmiotu
leasingu po zakończeniu umowy
cena sprzedaży (zwana również wartością resztową) – kwota, do uiszczenia której
zobowiązany jest Leasingobiorca z tytułu nabycia własności przedmiotu leasingu po
zakończeniu umowy.
Harmonogram opłat leasingowych
 równomierny - harmonogram, w którym wysokość opłat jest stała
przez cały okres trwania umowy leasingu
 degresywny - harmonogram, w którym wysokość opłat zmniejsza
się wraz z upływem okresu trwania umowy leasingu
 sezonowy - harmonogram, w którym wysokość opłat dostosowana
jest do sezonowości przychodów Leasingobiorcy
Przepisy prawne normujące umowę leasingu
 Kodeks Cywilny (Art. 7091-18)
 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawych
 Ustawa o podatku od towarów i usług
RODZAJE UMÓW LEASINGU
Leasing operacyjny
Leasing finansowy
cel umowy
używanie środka trwałego bądź jego
używanie i zakup
używanie i zakup środka trwałego
okres trwania
umowy
ze względów podatkowych zazwyczaj
okres ten jest krótszy niż okres amortyzacji
podatkowej (jednak nie krótszy niż 40%
tzw. normatywnego okresu amortyzacji
środków trwałych bądź 10 lat - w
przypadku nieruchomości)
brak ograniczeń prawnych w tym zakresie okres ten może być w pełni dowolny, choć w
praktyce często jest on zbliżony do okresu
amortyzacji
odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu
umowy dokonuje finansujący; czynsz
leasingowy, opłaty wstępne i inne wydatki
podatek dochodowy
związane z używaniem przedmiotu
umowy są kosztem uzyskania
korzystającego
odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu
umowy dokonuje korzystający; kosztem
uzyskania przychodów korzystającego jest
element odsetkowy każdej z rat leasingowych
ustawa o
rachunkowości
przedmiot umowy leasingu zaliczany jest
do środków trwałych finansującego
(jednak kryteria podziału na leasing
operacyjny i finansowy są w tym
przypadku zupełnie inne od kryteriów
stosowanych dla potrzeb podatkowych)
przedmiot umowy leasingu zaliczany jest do
środków trwałych korzystającego (jednak
kryteria podziału na leasing operacyjny i
finansowy są w tym przypadku zupełnie inne
od kryteriów stosowanych dla potrzeb
podatkowych)
VAT
leasing traktowany jako usługa; podatek
VAT naliczany jest od każdej raty
leasingowej i podlega odliczeniu przez
korzystającego pod warunkiem używania
przedmiotu dla potrzeb działalności
opodatkowanej VAT (z pewnymi
ograniczeniami)
w większości przypadków leasing traktowany
jako dostawa towarów; podatek VAT
naliczany jest „z góry" z chwilą wydania
przedmiotu umowy; VAT podlega odliczeniu
przez korzystającego pod warunkiem
używania przedmiotu dla potrzeb działalności
opodatkowanej VAT (z pewnymi
ograniczeniami)
Umowy leasingu - inne kryteria podziału
 Leasing konsumencki
 Leasing zwrotny
 Leasing denominowany w walucie i leasing złotówkowy
 Leasing bezpośredni i pośredni
Analizując umowy leasingu od strony ich przedmiotu, można mówić o:
 Leasingu rzeczy ruchomych
 Leasingu nieruchomości
 Leasingu rzeczy używanych
CELE ZAWARCIA UMOWY LEASINGU
 Możliwości kształtowania zobowiązań wynikających
z umowy
 rat leasingowych
 wartości wykupu przedmiotu umowy
 okresu trwania umowy
 Cele podatkowe umowy leasingu - wpływ rodzaju
umowy na zobowiązania podatkowe
Kredyt czy leasing?
Przewaga leasingu nad kredytem
Leasing daje możliwość:






sfinansowania dóbr inwestycyjnych dla tych przedsiębiorców, którzy relatywnie niedawno
rozpoczęli działalność gospodarczą. Zazwyczaj banki wymagają, by działalność taka
prowadzona była od co najmniej 12 miesięcy.
dostosowania struktury rat leasingowych do indywidualnych potrzeb korzystających, w tym
poprzez ustalenie poziomu wartości początkowego zaangażowania (początkowych rat
leasingowych) opłaty wstępnej, ceny wykupu i poszczególnych rat.
optymalizacji podatkowej poprzez bezpośrednie obniżenie podstawy opodatkowania dla
potrzeb podatku dochodowego o pełną wysokość rat leasingowych.
kompleksowej obsługi przedmiotu leasingu oraz wynegocjowania korzystniejszych cen
poszczególnych świadczeń.
mniejszego obciążenia dla przedsiębiorcy (zabezpieczenia związane z korzystaniem z
leasingu).
przeniesienia wszelkich praw i obowiązków z nich wynikających na inny podmiot (innego
przedsiębiorcę), czyli dokonania tzw. cesji umowy, która jest prostszym i szybszym
rozwiązaniem niż np. sprzedaż rzeczy bądź nieruchomości obarczonej hipoteką bankową.
Leasing to nie tylko i wyłącznie usługa finansowa, tak jak kredyt, ale również usługa polegająca na
oddaniu środka trwałego do korzystania. korzystający ma nie tylko dostęp do tanich źródeł
finansowania (firmy leasingowe finansują się praktycznie z tych samych źródeł co banki), ale także
mają możliwość uzyskania korzystniejszych warunków zakupu i użytkowania (ubezpieczenie, serwis,
usługi dodatkowe), niż przy skorzystaniu z kredytu lub zakupu ze środków własnych.
Przewaga kredytu nad leasingiem

leasing operacyjny każdorazowo podlegać będzie opodatkowaniu VAT według stawki
standardowej (22%). Podatek ten podwyższał będzie koszty związane z używaniem środka
trwałego. Dla podmiotów, które dysponują ograniczonym prawem do odliczenia podatku VAT
korzystniejszym rozwiązaniem może okazać się leasing finansowy (traktowany na równi z
dostawą towarów) bądź też sfinansowanie nabycia towaru kredytem.

Leasing operacyjny, w szczególności o relatywnie krótkim okresie umownym, nie powinien być
stosowany wtedy, gdy działalność przedsiębiorcy przynosi straty podatkowe bądź z innych
powodów przedsiębiorca ten nie płaci podatków (np. ze względu na odpisywanie strat
podatkowych z lat ubiegłych). Leasing operacyjny nie okaże się w pełni przydatny również dla
tych podmiotów, które rozliczają się na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego bądź
karty podatkowej.

zawierając umowę leasingu operacyjnego korzystający musi zdawać sobie sprawę z konsekwencji
rozwiązania takiej umowy przed upływem okresu, na który została zawarta.

atutem kredytu jest to, że nabyte środki trwałe stanowią własność kredytobiorcy, niemniej jednak
od razu wskazać należy, iż wiąże się to jednak z ustanowieniem na rzecz banku zastawu
rejestrowego lub hipoteki, co z kolei wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów oraz,
niejednokrotnie, długotrwałą procedurą.

efektywnie leasing jest droższą od kredytu metodą finansowania inwestycji.
Kredyt czy leasing?
Należy przeprowadzić analizę składającą się z kilku kroków:







Szacujemy nasze przyszłe przychody i koszty (z pominięciem kosztów leasingu,
odsetek i amortyzacji dotyczących badanego zakupu inwestycyjnego)
Sumujemy całkowite koszty leasingu w kolejnych okresach i koszty odsetek od
kredytu (należy zsumować odsetki wg harmonogramu)
Sprawdzamy stawki amortyzacji środka trwałego, który zamierzamy nabyć
Obliczamy zysk brutto, podatek i zysk po opodatkowaniu
Następnie zestawiamy źródła finansowania (w przypadku leasingu będzie to sam
zysk po opodatkowaniu; w przypadku kredytu- zysk po opodatkowaniu,
powiększony o amortyzację i zaciągnięty kredyt)
Zestawiamy zastosowania wygenerowanej gotówki (w przypadku leasingu
będzie to nakład na zakup środka trwałego w ostatnim okresie leasingu; w
przypadku kredytu będzie to nakład na zakup środka trwałego i spłata rat
kredytu- części kapitałowej)
Otrzymane przepływy środków pieniężnych dyskontujemy i porównujemy
wyniki
Zalety Leasingu
 Możliwość wliczenia całości opłat w koszty prowadzenia
działalności gospodarczej
 Prostsze procedury i mniejsze wymogi
 Możliwość lepszego dostosowania harmonogramu opłat
do specyfiki działalności
Zalety wg Getin Leasing
 Szansa na poprawienie płynności finansowej
 Oszczędność czasu i pieniędzy
 Rozwój nowych technologii w Twojej firmie
 Leasing szyty na miarę Twoich możliwości
 Dodatkowo usługi i przywileje
Wady leasingu
 Leasing jest umową na czas określony i możliwość
odkupienia przedmiotu leasingu mamy dopiero po
zakończeniu umowy, tak więc wcześniejsze jej
rozwiązanie jest dla nas niekorzystne, w przypadku
kredytu możemy go po prostu wcześniej spłacić
 W trakcie trwania umowy nie jesteśmy właścicielami
przedmiotu leasingu, więc w przypadku upadłości firmy
leasingowej jej wierzyciele mogą zaspokoić swoje
roszczenia z użytkowanego przez nas środka trwałego
 Dla firm płacących podatek wg tzw. karty podatkowej,
podatek zryczałtowany oraz nie będących płatnikami
VAT leasing jest niekorzystny
Leasing w liczbach
(dane dla Polski na podstawie informacji dostępnych ze ZLP)
Łączna wartość rynku leasingu w latach
1997-2008 (netto w mld zł)
Łączna wartość leasingu nieruchomości
w latach 1997-2008 (netto w mld zł)
Struktura rynku leasingu nieruchomości
w 2007 w 2008
Udział firm w rynku leasingu
nieruchomości w 2008
Łączna wartość rynku leasingu ruchomości
w latach 1997-2008 (netto w mld zł)
Struktura rynku leasingu ruchomości
w 2007 i 2008
Dynamika rynku leasingu ruchomości
(2008 do 2007)
Udział 10 czołowych firm w rynku
leasingu ruchomości w 2008
Struktura rynku leasingu pojazdów
w 2007 i 2008
Udział 10 czołowych firm w rynku leasingu
pojazdów w 2008
Struktura rynku leasingu maszyn i urządzeń
w 2007 i 2008
Struktura rynku leasingu IT
w 2007 i 2008
Wartość aktywnego portfela leasingu
ruchomości na koniec 2008 (w mld zł)
Struktura walutowa nowego portfela
w rynku ruchomości w 2007 i 2008
Struktura walutowa nowego portfela
w rynku nieruchomości w 2007 i 2008
Dziękujemy za uwagę
Download