Wzór umowy zlecenia

advertisement
UMOWA ZLECENIA NR ...... / ...... / ......
(Z OSOBĄ FIZYCZNĄ NIE PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ)
zawarta dnia ....................................................... w ............................, pomiędzy:
Instytutem Zootechniki – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Krakowie, z adresem ul.
Sarego 2, 31-047 Kraków, wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000125481,
zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez:
1. ......................................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................................
a
...........................................................................................................................................................
zam. ..................................................................................................................................................
zwanym/ą dalej Zleceniobiorcą.
§1
1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od dnia ..................................... do dnia
............................... .
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać obowiązki wynikające z niniejszej umowy zgodnie
z posiadanymi umiejętnościami, wiedzą fachową oraz przy zachowaniu należytej staranności,
z uwzględnieniem zaleceń merytorycznych osób reprezentujących Zleceniodawcę przy realizacji niniejszej
umowy.
4. Osobą wyznaczoną przez Zleceniodawcę do kontaktów ze Zleceniobiorcą w trakcie realizacji umowy,
potwierdzenia ewidencji o której mowa w § 2 ust. 1 oraz odbioru jej przedmiotu jest
...........................................................................................................................................................
§2
1. Potwierdzeniem czasu wykonywania czynności określonych w § 1 umowy będzie ewidencja godzin
wykonania umowy zlecenia.
2. Ewidencja godzin wymieniona w ust. 1 obejmuje okres miesiąca kalendarzowego i wskazuje ilość godzin,
w których wykonywano zlecenie. Ww. ewidencja (wraz z rachunkiem) jest dostarczana Zleceniodawcy
przez Zleceniobiorcę w formie pisemnej najpóźniej do 26 dnia każdego miesiąca.
3. Dane zawarte w ww. ewidencji wraz z rachunkiem za wykonanie usługi wymagają akceptacji przez osobę
wymienioną w § 1 ust. 4. W razie wątpliwości odnoszących się do informacji w niej wykazanych,
Zleceniodawca niezwłocznie skontaktuje się ze Zleceniobiorcą w celu ich wyjaśnienia.
§3
1. Zleceniobiorca otrzyma od Zleceniodawcy całkowite wynagrodzenie wynikające z realizacji umowy
w kwocie
brutto
zł:
.............................,
(słownie
złotych:
...........................................................................................).
2. Zleceniobiorca oświadcza, że wykonanie zlecenia wymaga nie więcej niż …… godzin świadczenia usług
w trakcie obowiązywania umowy. Ewentualne zwiększenie liczby godzin wykonywania umowy wymaga
sporządzenia aneksu do umowy.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest płatne Zleceniobiorcy co miesiąc/po wykonaniu przedmiotu umowy*
po przedłożeniu rachunku (wraz z zatwierdzoną ewidencją godzin wykonania umowy zlecenia) gotówką
w kasie Zleceniodawcy lub przelewem bankowym na rachunek Zleceniobiorcy wskazany w tym
dokumencie.
4. Od wynagrodzeń określonych w rachunkach Zleceniobiorcy Zleceniodawca potrąci i odprowadzi do
właściwego urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, a w przypadkach
przewidzianych przez obowiązujące przepisy także składkę na ubezpieczenie społeczne według
obowiązujących stawek.
§4
1. Strony oświadczają, że sposób wykonywania umowy przez Zleceniobiorcę nie podlega nadzorowi
Zleceniodawcy.
2. Strony zgodnie oświadczają, że ich zamiarem nie jest zawarcie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
prawa pracy.
3. W przypadku powstania szkody po stronie Zleceniodawcy wynikającej z realizacji umowy Zleceniobiorca
odpowiada na podstawie art. 471 i nast. Kodeksu cywilnego.
§5
1. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zlecenia osobie trzeciej.
2. W razie naruszenia postanowienia ust. 1 Zleceniodawca może od umowy odstąpić ze skutkiem
natychmiastowym.
§6
1. Zmiany umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Spory, mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę Zleceniodawcy.
4. Umowa została sporządzona i podpisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa
otrzymuje Zleceniodawca, a jeden Zleceniobiorca.
§7
1. Zleceniobiorca oświadcza, że:
a) pozostaje w stosunku pracy w ...................................................................................................,
b) w pełnym wymiarze czasu pracy / w niepełnym wymiarze czasu pracy / nie pozostaje w stosunku pracy*,
c) osiąga dochód powyżej najniższej krajowej / poniżej najniższej krajowej*,
d) nie przebywa na urlopie bezpłatnym / przebywa na urlopie bezpłatnym*,
e) pełne ubezpieczenie społeczne płacone jest przez: .................................................................,
f) jest rencistą, emerytem – nr renty / emerytury ................................., O/ZUS ............................,
g) jest studentem, uczniem szkoły ponadpodstawowej i nie ukończył 26 lat*,
h) jest absolwentem szkoły wyższej lub osobą wyczekującą na zatrudnienie.
i) prowadzę/ nie prowadzę pozarolniczej działalności gospodarczej, z tytułu której jestem uprawniony do
opłacania preferencyjnych składek, a mimo to odprowadzam z jej tytułu składki od podstawy wynoszącej
co najmniej kwotę minimalnego wynagrodzenia.
2. O wszelkich zaistniałych zmianach objętych treścią niniejszego paragrafu Zleceniobiorca zobowiązany jest
niezwłocznie poinformować Zleceniodawcę.
ZLECENIODAWCA
*
niepotrzebne skreślić
ZLECENIOBIORCA
DANE UZUPEŁNIAJACE
1. Nazwisko .................................................. Nazwisko rodowe ..........................................
2. Imiona 1) ...................................................... 2) ....................................................................
3. Imię ojca ...................................................... Imię matki ………………..................................
4. Miejsce urodzenia ....................................... data ..................................................................
5. nr PESEL ....................................................
6. Miejsce zamieszkania
Województwo .................................... Powiat ............................. Gmina ................................
Ulica ................................... Nr domu .............................. Nr mieszkania ......... .......................
Kod pocztowy ...................................... Miejscowość ...............................................................
7. Adres Urzędu Skarbowego, któremu podlegam wg miejsca zamieszkania
........................................................................... ................................... ...................................
................................... ....................................... ................................... ...................................
8. nr rach. bankowego ........................................... ................................... ...................................
.............................................
podpis podatnika / zleceniobiorcy
Download
Study collections