ocena ryzyka zawodowego na stanowisku nurka mswia

advertisement
OCENA RYZYKA
ZAWODOWEGO NA
STANOWISKU NURKA
MSWIA
st. kpt. Krzysztof Klupś KW PSP Poznań
kpt. Zbigniew Szukajło KP PSP Piła
PIŁA 30 SIERPNIA 2007R.
PROGRAM PREZENTACJI
1. Podstawy prawne
• wymagania unijne
• unormowania w prawie polskim
2. Podstawowe pojęcia i definicje
3. Ogólny algorytm oceny ryzyka zawodowego
4. Stosowane metody oceny ryzyka zawodowego
5. Wybór metody oceny ryzyka zawodowego dla
stanowiska nurek MSWiA – METODA RISK SCORE
1. PODSTAWY PRAWNE
Wymagania unijne
Zagadnienia dotyczące ochrony człowieka
w środowisku pracy regulują dyrektywy Unii
Europejskiej, wydane na podstawie artykułów 100a i
118
a
Traktatu
Rzymskiego
Do grupy dyrektyw zajmujących się problematyką
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w miejscu
pracy należą :
PODSTAWY PRAWNE cd.

Dyrektywa
Nr
90/394/EWG
dotycząca
zapobiegania
i kontroli ryzyka zawodowego spowodowanego przez substancje
i czynniki rakotwórcze;

Dyrektywa Nr 80/1107/EWG dotycząca ochrony pracowników
przed ryzykiem
związanym z narażeniem na działanie
czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych;

Dyrektywa Nr 89/689/EWG w sprawie ujednolicenia przepisów
prawnych państw członkowskich, dotyczących środków ochrony
indywidualnej.
PODSTAWY PRAWNE cd.

Dyrektywa Rady 89/391/EWG z 12.06.1989r.
o wprowadzeniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa
i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy, która wprowadza
min. zasadę unikania ryzyka poprzez stosowanie środków
zapobiegawczych na podstawie ogólnych zasad:
– unikanie ryzyka,
– ocena ryzyka, którego nie można uniknąć,
– zapobieganie ryzyku u źródła,
– dostosowanie pracy do pojedynczego człowieka,
– stosowanie nowych rozwiązań technicznych,
- zastępowanie
niebezpiecznych
środków
bezpiecznymi
lub mniej niebezpiecznymi,
- prowadzenie spójnej i całościowej polityki zapobiegawczej,
- nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed
środkami ochrony indywidualnej,
– właściwe instruowanie pracowników.
PODSTAWY PRAWNE cd.
Unormowania w prawie polskim

Kodeks pracy , gdzie w art. 226 stwierdzono:
pkt.1) „Pracodawca ocenia i dokumentuje
ryzyko zawodowe związane z wykonywaną
pracą oraz stosuje niezbędne środki
profilaktyczne zmniejszające ryzyko”
pkt.2) „Pracodawca informuje pracowników o
ryzyku zawodowym, które wiąże się
z wykonywaną pracą, oraz o zasadach
ochrony przed zagrożeniami.”
PODSTAWY PRAWNE cd.

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogólnych przepisów bhp, w którym
w § 39.1 stwierdzono:
„Pracodawca zapewnia pracownikom
bezpieczeństwo i higienę pracy, w
szczególności poprzez ograniczanie ryzyka
zawodowego
w wyniku właściwej organizacji pracy
oraz stosowania koniecznych środków
profilaktycznych a także informowania
i szkolenia pracowników”
PODSTAWY PRAWNE cd.

Polskiej Normie PN-EN-N-18002, „Systemy
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne
wytyczne oceny ryzyka zawodowego”,
w której stwierdzono:
„Celem oceny ryzyka zawodowego jest
zapewnienie poprawy warunków pracy oraz
ochrony życia i zdrowia pracowników”
PODSTAWY PRAWNE cd.




Z wymienionych wyżej aktów prawnych, na szczególną
uwagę zasługuje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy,
w którym w dziale IV „Procesy Pracy” zawarte są wskazania
dla pracodawcy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem
pracy dotyczące m.in. :
Oceny i dokumentowania ryzyka
Zapewnienie likwidacji zagrożeń dla życia i zdrowia
Stosowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych
i technicznych
Zapewnienie systematycznej kontroli stanu BHP
PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE

Analiza ryzyka -Badanie ryzyka obejmujące
określenie charakterystyki obiektu, identyfikacje
zagrożeń
i szacowanie ryzyka.

Bezpieczeństwo i higiena pracy - Stan warunków
i organizacji pracy oraz zachowań pracowników
zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i
życia przed zagrożeniami występującymi w
środowisku pracy.

Narażenie (ekspozycja) - Podleganie oddziaływaniu
czynników niebezpiecznych, szkodliwych lub
PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE
cd.

Obiekt oceny ryzyka - Przedmiot oceny ryzyka,
którym może być człowiek, stanowisko pracy,
jak i urządzenie, maszyna, instalacja, budynek; w
ocenie ryzyka zawodowego jest to przede wszystkim
pracownik.

Ryzyko zawodowe - Prawdopodobieństwo wystąpienia
niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną
pracą powodujących straty,
w szczególności wystąpienia u pracowników
niekorzystnych skutków zdrowotnych, w wyniku
zagrożeń zawodowych występujących w środowisku
pracy
PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE
cd.

Ryzyko resztkowe - Ryzyko pozostające po
zastosowaniu środków bezpieczeństwa

Środki ochronne - Środki ochrony zbiorowej, środki
ochrony indywidualnej lub inne środki (techniczne lub
organizacyjne), stosowane w celu ograniczenia ryzyka
zawodowego.

Stanowisko pracy - Warunki środowiska
materialnego, określone czynnikami fizycznymi,
chemicznymi i biologicznymi, w którym odbywa się
proces pracy.

PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE
cd.
Szacowanie ryzyka - Nadanie materialnej cechy
elementom ryzyka; przyporządkowanie wartości
parametrom ryzyka: ocenianie prawdopodobieństwa
wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego powodującego
określone straty, określenie stopnia możliwych
skutków (strat, konsekwencji związanych ze
zdarzeniem).

Wartościowanie ryzyka - Formułowanie sądu o
ryzyku; określenie wartości ryzyka według przyjętych
kryteriów.

Zagrożenie - Stan środowiska pracy mogący
spowodować wypadek lub chorobę.

Zarządzanie ryzykiem - Ciągły proces oceny oraz
OGÓLNY ALGORYTM OCENY
RYZYKA ZAWODOWEGO
Algorytm ten obejmuje:

analizę ryzyka /określenie charakterystyki obiektu
oceny ryzyka (stanowiska pracy), identyfikacje
zagrożeń, szacowanie ryzyka/,

wartościowanie ryzyka /określenie wartości ryzyka/,

ograniczenie lub eliminowanie ryzyka /wybór
działań ograniczających lub eliminujących ryzyko,
realizację działań ograniczających lub eliminujących
ryzyko/
START
Określenie
granicy obiektu
Identyfikacja zagrożeń
Analiza ryzyka
Szacowanie
ryzyka
Ocena ryzyka
Wartościowanie
ryzyka zagrożeń
Czy
wyeliminowano
zagrożenie ?
NIE
Zmniejszenie ryzyka
KONIEC
STOSOWANE METODY OCENY RYZYKA
ZAWODOWEGO

Metody matrycowe, w których wartość ryzyka jest
odczytywana ze specjalnie skonstruowanych tabel z wagami /
matryc/.
Przykładami tej metody są: wstępna analiza zagrożeń PHA,
matryca ryzyka wg PN 18002.

Metody wskaźnikowe, w których wartość ostateczna ryzyka

Grafy ryzyka, gdzie wartość ryzyka jest wyliczona z

Inne metody to przykładowo metody przy pomocy, których
prowadzone są przeglądy według opracowanych procedur, list
kontrolnych czy szczegółowe analizy procesów i systemów
produkcyjnych. Przykładami w tej grupie metod mogą być:
jest mniej lub bardziej rozbudowanym iloczynem przyjętych
szacunkowych wag. Przykładami tej metody są wskaźnik ryzyka
Risk Score, metoda pięciu kroków Five Steps.
odpowiednio skonstruowanego grafu. Przykładem tej metody jest
Graf Ryzyka.
METODA RISK SCORE
Jest metodą jakościową, pozwalającą ocenić ryzyko na
podstawie zależności:
R=S•E•P
gdzie parametrami ryzyka R są:
S -możliwe skutki zdarzenia (straty spowodowane przez
zdarzenie)
E -ekspozycja na zagrożenie
P -prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia
S -skutki zdarzenia
Wartość Szacowanie
S straty
Straty ludzkie
Straty
materialne
100
poważna
katastrofa
wiele ofiar śmiertelnych
> 30 mln zł
40
katastrofa
kilka ofiar śmiertelnych
10 - 30 mln zł
15
bardzo duża
jedna ofiara śmiertelna
0,3 – 1,0 mln zł
7
duża
ciężkie uszkodzenie ciała
30 – 300 tys. zł
3
średnia
absencja
3 – 30 tys. zł
1
mała
Udzielenie pierwszej
pomocy
<3 tys zł
E -ekspozycja na zagrożenie
Wartość
Charakterystyka
Opis ekspozycji
10
stała
cały czas pracy
6
częsta
codzienna
3
sporadyczna
raz na tydzień
2
okazyjna
raz w miesiącu
1
minimalna
kilka razy w roku
znikoma
raz w roku
E
0,5
P -prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia
Charakterystyka
Szansa
Prawdopodobieństwo
w%
10
bardzo prawdopodobne
50
0,5
5*10-1
6
całkiem możliwe
10
0,1
10-1
3
praktycznie możliwe
1
0,01
10-2
1
mało prawdopodobne,
możliwe
10-1
0,001
10-3
Wartość
P
0,5
tylko sporadycznie możliwe 10-2
0,0001
10-4
0,2
możliwe do pomyślenia
10-3
0,00001
10-5
0,1
teoretycznie możliwe
10-4
0,000001
10-6
R
Po określeniu wskaźnika ryzyka , wartościowanie
ryzyka odbywa się według przyjętej w metodzie
skali.
Wartość
Kategoria ryzyka
Działanie zapobiegawcze
akceptowalne
wskazana kontrola
20 < R ≤ 70
małe
potrzebna kontrola
70 < R ≤ 200
istotne
potrzebna poprawa
200 < R ≤ 400
duże
potrzebna natychmiastowa poprawa
R > 400
bardzo duże
wskazane wstrzymanie pracy
R
R ≤ 20
SZACOWANIE PARAMETRÓW I WARTOŚCIOWANIE RYZYKA
/przykład 1/
Lp
.
Zagrożenie
– możliwe
niebezpiecz
ne
wydarzenie
Potencjalne
straty
(S)
Ekspozycja
na
zagrożenie
(E)
Prawdopodobie
ństwo
wystąpienia
zagrożenia
(P)
Ryzyko
(R)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
mała
3
0,2
1.
Upadek
przedmiotó
w
z wysokości
1
udzielenie
pierwszej
pomocy
7
2.
9
Wypadek
drogowy
Obciążenie
psychonerw
owe
duża
ciężkie
uszkodzenie
ciała
3
sporadycznie
3
sporadyczna
średnia
absencja
10
stała
możliwe do
pomyślenia
0,5
0,6
akceptowalne
wskazana kontrola
10,5
akceptowalne
tylko sporadycznie
wskazana kontrola
możliwe
1
Mało
prawdopodobne,
możliwe
30
małe
Potrzeba kontroli
SZACOWANIE PARAMETRÓW I WARTOŚCIOWANIE RYZYKA
/przykład 2/
Lp
.
Zagrożenie
– możliwe
niebezpiecz
ne
wydarzenie
Potencjalne
straty
(S)
Ekspozycja
na
zagrożenie
(E)
Prawdopodobie
ństwo
wystąpienia
zagrożenia
(P)
Ryzyko
(R)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
mała
3
0,2
1.
Upadek
przedmiotó
w
z wysokości
1
udzielenie
pierwszej
pomocy
7
2.
9
Wypadek
drogowy
Obciążenie
psychonerw
owe
duża
ciężkie
uszkodzenie
ciała
3
sporadycznie
3
sporadyczna
średnia
absencja
10
stała
możliwe do
pomyślenia
0,5
tylko sporadycznie
możliwe
0,5
tylko sporadycznie
możliwe
0,6
akceptowalne
wskazana kontrola
10,5
akceptowalne
wskazana kontrola
15
akceptowalne
wskazana kontrola
WNIOSKI

Określenie kategorii oceny zawodowego związanego z wykonywaną pracą
jest niezbędne do określenia działań korygujących i prewencyjnych.
Stanowi także podstawę przygotowania informacji o zagrożeniach na
stanowisku pracy
i sposobach minimalizacji stwierdzonych zagrożeń.

Udokumentowane przekazanie pracownikom informacji o ryzyku
zawodowym stanowi wypełnienie obowiązku ustawowego nakładającego
obowiązek informowania o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed
zagrożeniami.

Prowadzenie oceny ryzyka umożliwia identyfikację zagrożeń i ich analizę
oraz umożliwia prowadzenie planowanych działań w zakresie poprawy
stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Okresowe prowadzenie oceny ryzyka zawodowego uświadamia
pracodawcy
i pracownikom konieczność ciągłego monitorowania środowiska pracy
jako najlepszego rozwiązania w zapobieganiu wypadkom i zdarzeniom
potencjalnie wypadkowym. Tym samym przekłada się na aspekt
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
NUREK MSWIA
SPECJALISTYCZNA GRUPA
WODNO - NURKOWA
w PILE
CHARAKTERYSTKA
SRODOWISKA PRACY 1
Przez środowisko pracy rozumie się warunki
środowiska materialnego (określonego czynnikami
fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi), w
których odbywa się proces pracy [1].
[1] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, §2, ust.11, /Dz. U. z
2003, Nr 169, poz. 1650/.
CHARAKTERYSTKA
SRODOWISKA PRACY 2
CHARAKTERYSTKA
SRODOWISKA PRACY 3
Ciśnienie atmosferyczne
Oddychając na powierzchni w warunkach normalnych przy
ciśnieniu zbliżonym do 0,1 MPa organizm reaguje inaczej
niż podczas zanurzania się pod wodą gdzie oprócz ciśnienia
atmosferycznego na organizm człowieka oddziałuje
ciśnienie hydrostatyczne związane z masą słupa wody.
Ciśnienie hydrostatyczne
Przyjmuje się, że podczas zanurzania na każde 10 metrów
głębokości następuje wzrost ciśnienia o około 0,1 MPa (w
zależności od zasolenia wody). Powoduje to, że na
głębokości 30 metrów na organizm człowieka oddziałuje
ciśnienie rzędu 0,4 MPa a więc trzykrotnie wyższe niż na
powierzchni.
CHARAKTERYSTKA
SRODOWISKA PRACY 4


Nurkowanie rekreacyjne odbywa
się z reguły w komfortowych
warunkach hydrologicznometeorologicznych i bez presji
czasu. Występujące zagrożenia
są znane i w większości
przypadków ich skutki są
przewidywalne.
Pozwala to na opracowanie
ogólnych zasad bezpiecznego
nurkowania, których
przestrzeganie minimalizuje
ryzyko wystąpienia skutków
zdarzenia.

W PSP, podczas działań
ratowniczych wykonywanych
pod wodą mamy do czynienia
z nurkowaniem zadaniowym.

W takiej sytuacji warunki
oraz miejsce nurkowania nie
jest znane. Dodatkowym
źródłem zagrożenia jest
wykonywanie działań w trybie
pilnym i w systemie
całodobowym i całorocznym.
3 GŁÓWNE ETAPY PRCESU
NURKOWANIA (PRACY)
1. Przygotowanie nurka MSWiA i zespołu pomocniczego – na tym
etapie następuje określenie zadań, omówienie procedur
awaryjnych, dobór i sprawdzenie sprzętu oraz wyznaczenie
stref dekontaminacyjnych.
2. Wykonanie zadania – występują tu trzy fazy:
– zanurzenia – w czasie którego mogą wystąpić zagrożenia
związane ze wzrostem ciśnienia oraz z transportem obiektów,
– pobytu na dnie lub w toni – występują tu zagrożenia związane z
oddziaływaniem gazów oddechowych na organizm nurka, utratą
ciepła oraz z użyciem narzędzi do wykonania pracy,
– wynurzenia i dekompresji – mogące wystąpić tu zagrożenia
związane są z malejącym ciśnieniem zewnętrznym i stanem
nasycenia organizmu gazami, wychłodzeniem
oraz z wydobyciem obiektów i narzędzi na powierzchnię.’
3. Zakończenie nurkowania – na tym etapie wykonywane są
czynności porządkowe ze sprzętem oraz sporządza się
dokumentację z działań. Zagrożenia mogą wynikać z powodu
niewłaściwie przeprowadzonej dekontaminacji sprzętu i ludzi.
Identyfikacja zagrożeń
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
choroba dekompresyjna (uraz ciśnieniowy płuc, barotrauma
płuc, nadciśnienie w płucach),
zatrucie tlenem,
zatrucie azotem - narkoza gazów obojętnych (narkoza
azotowa, „ekstaza głębin”),
zatrucie CO2 oraz gazami spalinowymi,
uraz ciśnieniowy płuc (barotrauma płuc, nadciśnienie w
płucach),
uraz ciśnieniowy ucha i zatok przynosowych,
uduszenie nurka (ustanie wentylacji płuc zakończone śmiercią),
utonięcie nurka (rodzaj uduszenia),
przechłodzenie organizmu (HIPOTERMIA),
przegrzanie organizmu,
trudne warunki hydrologiczne,
obciążenie psychiczne nurka,
utrata łączności,
ograniczenie dostępu do powierzchni - uwięzienie nurka,
brak możliwości odczytu wskazań urządzeń pomiarowych,
nurkowanie w akwenach skażonych: biologiczne i chemiczne.
16. NURKOWANIE
W AKWENACH SKAŻONYCH
BIOLOGICZNIE I
CHEMICZNIE
Karta informacji o zagrożeniach
na stanowisku pracy nurek MSWiA w SGWN PSP Piła
Lp
.
16
Możliwe
niebezpieczne
wydarzenia,
zagrożenia
Nurkowanie w
akwenach
skażonych:
- biologicznie,
- chemicznie
Źródło zagrożenia
(przyczyna)
skażenie wody fekaliami
zawierającymi bakterie i wirusy
skażenie substancjami
ropopochodnymi
Możliwe skutki
zagrożenia
poważna choroba skóry,
Powikłania
pochorobowe,
zatrucie.
Sposoby zmniejszenia ryzyka
stosować ściśle określony plan
nurkowania,
asekuracja wzajemna nurków,
rozpoznanie, określenie procedury
awaryjnej,
stosowanie masek pełnych, skafandra
suchego,
stosowanie ubrań nurkowych
odpornych chemicznie, szczepienia
ochronne.
Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
nurek MSWiA w SGWN PSP Piła
II. OSZACOWANIE RYZYKA ZAWODOWEGO – METODĄ RISC SCORE
Lp
.
Zagrożenia
oraz
potencjalne
skutki
Nurkowanie
na akwenach
skażonych
biologicznie i
chemicznie
(skutki:
poważna
choroba,
zatrucie)
Źródło
zagrożenia
Potencjalne przyczyny
zagrożeń
OSZACOWANIE RYZYKA
C
E
P
WR=
CxExP
(przyczyna)
--kontakt
ze
skażeniami
biologicznymi
i chemicznymi,
--upośledzenie
sprawności
fizycznej,
--poważna
choroba skóry,
--powikłania
chorobowe,
-- zatrucia
-- skażenie wody
fekaliami
zawierającymi
bakterie i wirusy,
-- skażenie
substancjami
ropopochodnymi
15
2
6
180
15
2
3*
90
Kategori
a
Ryzyka
Sposoby zmniejszenia
ryzyka (środki ochrony
indywidualnej, pomiary,
organizacja pracy)*
Ryzyko
istotne
-- ściśle określony plan
nurkowania,
-- asekuracja wzajemna
nurków,
-- przeprowadzenie
rozpoznania,
-- określenie procedury
awaryjnej,
-- stosowanie masek
pełnych i skafandrów
suchych
-- stosowanie ubrań
nurkowych odpornych
chemicznie,
-- szczepienia ochronne.
Ryzyko
małe
5. Uraz ciśnieniowy płuc
(barotrauma płuc,
nadciśnienie w płucach),
Karta informacji o zagrożeniach
na stanowisku pracy nurek MSWiA w SGWN PSP Piła
L
p
.
Możliwe
niebezpieczne
wydarzenia,
zagrożenia
Źródło zagrożenia
(przyczyna)

5
Uraz
ciśnieniowy
płuc
(barotrauma
płuc,
nadciśnienie w
płucach)




Możliwe skutki
zagrożenia

wynurzanie się nurka( po
oddychaniu aparatem ze
sprężonym powietrzem) ze
wstrzymanym oddechem, co
powoduje że rozprężające się
powietrze w płucach nie
może opuścić płuc na drodze
wydechu (zwiększenie
objętości - szczególnie od 10
do powierzchni wody, od tej
głębokości bowiem obj.
gazów zgodnie z prawem
Boyle’a wzrasta o 100 %),
skurcz krtani po
zachłyśnięciu się wodą,
awaria aparatu oddechowego
panika,
stres psychiczny.



mechaniczne
rozerwania ścian,
oskrzelików i
pęcherzyków
płucnych,
równocześnie z
rozerwaniem tkanki
płucnej uszkodzeniu
ulegają naczynia
krwionośne,
powstanie odmy
podskórnej,
zatory
niedokrwienia
różnych organów, w
przypadku mózgu –
objawy
neurologiczne
utrata przytomności
i zgon.
Sposoby zmniejszenia ryzyka






nie należy wstrzymywać oddechu
podczas wynurzania się z każdej
głębokości, gdyż uszkodzenie
płuc może wystąpić nawet przy
różnicy ciśnień 0,4 atm. czyli z
głębokości 3 metrów,
zapobieganie urazowi
ciśnieniowemu polega głównie na
wyćwiczeniu u nurka odruchu,
przy którym wynurzenie musi być
nierozłącznie powiązane z
prowadzonym wydechem,
oraz na nie przekraczaniu
prędkości wynurzania
praca w parze dwóch nurków,
przy wystąpieniu objaw
natychmiastowe leczenie w
komorze dekompresyjnej – groźba
utraty przytomności i zgonu,
asekuracja wzajemna nurków
Prawo Boylea-Mariotta- objętości stałej ilości gazu
doskonałego (lub objętości wł.) przy stałej temperaturze są
odwrotnie proporcjonalne do ciśnień bezwzględnych.
-V1 /V2 = v1/v2 = p1/p2
Przykład nr 1
Nurek na głębokości 10 metrów oddycha powietrzem
z aparatu a następnie wypływa na bezdechu na powierzchnię
v1/v2 = p1/p2
v2= p2 x v1/p1 = 12 LITRÓW
V1 – objętość płuc na głębokości 10 metrów (6 litrów)
P1 – ciśnienia na powierzchni (0,1MPa)
P 2 ciśnienie na głębokosci 10 metrów (0,2MPa)
V2 - objętość płuc nurka po wypłynięciu na powierzchnię na bezdechu z
głębokości 10 metrów (12litrów – 100 % zwiększona objętość !!!)
Przykład nr 2
Nurek na głębokości 20 metrów oddycha powietrzem
z aparatu a następnie wypływa na bezdechu na
powierzchnię
v1/v2 = p1/p2
v2= p2 x v1/p1 = 18 LITRÓW
V1 – objętość płuc na głębokości 20 metrów (6 litrów)
P1 – ciśnienia na powierzchni (0,1MPa)
P 2 ciśnienie na głębokości 20 metrów (0,3MPa)
V2 - objętość płuc nurka po wypłynięciu na powierzchnię na
bezdechu z głębokości 20 metrów
(18litrów – 200 % zwiększona objętość płuc !!!)
Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy nurek
MSWiA w SGWN PSP Piła
II. OSZACOWANIE RYZYKA ZAWODOWEGO – METODĄ RISC SCORE
Zagrożenia
oraz
p
potencjalne
.
skutki
L
5
Uraz
ciśnienio
wy płuc
(skutki:
utrata
przytomn
ości i
zgon)
Źródło zagrożenia
(przyczyna)
rozprężające się
powietrze w
płucach nurka
oddychającego
sprężonym
powietrzem
podczas
wynurzania
(zwiększenie
objętości szczególnie od 10
m do powierzchni
wody, od tej
głębokości
bowiem obj.
gazów zgodnie z
prawem Boyle’a
wzrasta o 100 %),
Potencjalne
przyczyny
zagrożeń
wstrzymanie
oddechu nurka
oddychającego
sprężonym
powietrzem
podczas
wynurzania co
powoduje że
powietrze nie
może opuścić płuc
na drodze
wydechu
skurcz krtani po
zachłyśnięciu się
wodą,
awaria aparatu
oddechowego
panika
stres psychiczny
OSZACOWANIE RYZYKA
C
E
P
WR=
CxExP
15
6
6
540
15
6
1*
90
Kategor
ia
Ryzyka
Ryzyko
Duże
Ryzyko
Istotne
Sposoby zmniejszenia
ryzyka (środki
ochrony
indywidualnej,
pomiary,
organizacja pracy)
nie wstrzymywać
oddechu podczas
wynurzania się z każdej
głębokości, gdyż
uszkodzenie płuc może
wystąpić nawet przy
różnicy ciśnień 0,4 atm
czyli z głębokości 3m),
wyćwiczenie u nurka
odruchu wydechu
podczas wynurzania się,
prędkości wynurzania
10m/min
praca w parze nurków,
przy objawach
natychmiastowe leczenie
w komorze
dekompresyjnej
– groźba utraty
przytomności i zgonu,
asekuracja wzajemna
nurków
Ćwiczenie aplikacyjne dla SGWN
ZAGROŻENIE
6. uraz ciśnieniowy ucha i zatok przynosowych – SGWN Kościan
3. zatrucie azotem - narkoza gazów obojętnych (narkoza azotowa, „ekstaza głębin”),’
SGWN Piła
4. zatrucie CO2 oraz gazami spalinowymi – SGWN Konin
9. przechłodzenie organizmu (HIPOTERMIA) – SGWN Kalisz
ZADANIE


Opracować Kartę informacji o zadanym zagrożeniu
na stanowisku pracy nurek MSWiA w SGWN PSP Piła,
Opracować Kartę oceny ryzyka zawodowego (w zakresie zadanego
zagrożenia) na stanowisku pracy nurek MSWiA w SGWN PSP
Piła
Karta informacji o zagrożeniach
na stanowisku pracy nurek MSWiA w SGWN PSP Piła
L
p.
Możliwe
niebezpieczne
wydarzenia,
zagrożenia
Źródło zagrożenia
(przyczyna)
Możliwe skutki
zagrożenia
Sposoby zmniejszenia ryzyka
Uraz
ciśnieniowy
ucha i zatok
przynosowych
Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy nurek
MSWiA w SGWN PSP Piła
II. OSZACOWANIE RYZYKA ZAWODOWEGO – METODĄ RISC SCORE
Lp
.
Zagrożeni
a oraz
potencjal
ne skutki
Źródło
zagrożenia
(przyczyna)
Potencjalne
przyczyny
zagrożeń
OSZACOWANIE RYZYKA
C
E
P
WR=
CxExP
Kategoria
Ryzyka
Sposoby
zmniejszenia
ryzyka (środki
ochrony
indywidualnej,
pomiary,
organizacja
pracy)
PODSUMOWANIE
I. Dzięki sporządzonej karcie
informacyjnej o zagrożeniach,
możliwe było szczegółowe
określenie:
1.
możliwych niebezpiecznych
wydarzeń i zagrożeń na
stanowisku pracy nurka
MSWiA,
2.
źródeł zagrożeń i ich przyczyn,
3.
możliwych skutków zagrożeń,
4.
sposobów zmniejszenia ryzyka
wynikającego z zagrożeń.
II. Oszacowanie ryzyka
umożliwiło zdefiniowanie
zagrożeń pod względem:
1.
potencjalnych skutków,
2.
ekspozycji,
3.
prawdopodobieństwa
wystąpienia.
WNIOSKI 1
I.
Wyniki analizy pokazują jak bardzo niebezpieczne w potencjalnych
skutkach są zagrożenia związane z wykonywaniem prac podwodnych.
II.
Na szesnaście wymienionych zagrożeń aż w czternastu
zidentyfikowanych zagrożeniach potencjalnym skutkiem może
być ofiara śmiertelna.
I.
Jedynie choroba dekompresyjna oraz uraz ciśnieniowy ucha i zatok
przynosowych w potencjalnych skutkach mogą przynieść ciężkie
uszkodzenie ciała.
II.
Na uwagę zasługuje fakt że skutki ww. zagrożeń nie ulegają zmianie
mimo zastosowania sposobów zmniejszenia ryzyka. Sposoby
zmniejszenia ryzyka wpływają przede wszystkim
na zmniejszenie prawdopodobieństwa oraz w znikomej ilości na
zmniejszenie ekspozycji na zagrożenie.
WNIOSKI 2
Do najważniejszych sposobów wpływających na
zmniejszenie ryzyka zawodowego nurka
MSWiA można zaliczyć znajomość przez
nurków MSWiA podstawowych praw fizyki
związanych z właściwościami wody i
powietrza oraz znajomość urazów i chorób
związanych z wykonywaniem prac
podwodnych.
WNIOSKI 3
Ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy nurek
MSWiA należy przeprowadzać zespołowo w każdej
SGWN, opierając się przede wszystkim na:
1.
szczegółowej analizie środowiska pracy nurka
MSWiA,
2.
charakterystyce rejonu operacyjnego działania
SGWN pod względem występujących akwenów,
powierzchni i głębokości tych akwenów, powierzchni
rejonu operacyjnego działania grupy oraz liczby
mieszkańców na danym rejonie,
3.
analizie wyposażenia SGWN,
4.
analizie wyszkolenia członków SGWN.
WNIOSKI 4

Planowane ćwiczenia na akewnach w zakresie prac
podwodnych poprzedzać oceną ryzyka zawodowego w
zakresie konkretnego obszaru oraz wyznaczonych
zadań.

Ocena ryzyka zawodowego oparta na rzeczywistych
miejscach i zadaniach do wykonania podczas
organizowanych ćwiczeń i szkoleń pozwoli na lepsze
zrozumienie występujących zagrożeń.
Download