Ściągnij plik załącznika

advertisement
Zasady Gry Miejskiej
1. Czym jest gra miejska?
Jest to gra po wyznaczonym terenie Warszawy. Podczas pokonywania trasy uczestnicy zaliczają
zadania specjalne, m.in. sprawdzające logiczne myślenie. Zadania są tak przygotowane, by nawet
osoby, które nie mają głębokiej wiedzy, mogły uczestniczyć w grze (traktując ją jako zdobywanie
wiedzy i doświadczenia). Inspiracją dla takiego formatu gry jest Encounter – międzynarodowa sieć
ekstremalnych gier miejskich (www.warsaw.en.cx)
2. Teren gry
Gra odbywać się będzie po terenie Nowego i Starego Miasta, Powiśla oraz Śródmieścia Północnego.
Granice terenu gry wyznaczają następujące ulice: od północy – Świętojerska, Mostowa, Boleść,
Anielewicza; od zachodu – Andersa, Marszałkowska; od południa – Świętokrzyska, Tamka; od
wschodu – rzeka Wisła.
3. Zabroniona jest wymiana zawodników w trakcie gry - powoduje to dyskwalifikację ekipy.
4. Zadaniem zespołu jest zaliczenie wszystkich punktów kontrolnych w wyznaczonym limicie czasu.
Dodatkowo uczestnicy będą mieli do wykonania zadania specjalne, których wykonanie skutkować
będzie bonusami czasowymi. Wygra ten zespół, który uzyska najlepszy czas realizacji zrealizowania
wszystkich zadań, uwzględniając wszelkie bonusy czasowe. Zespołowi może być również doliczona
kara czasowa w wysokości limitu czasu przewidzianego na dane zadanie w przypadku, gdy zostanie
stwierdzona przez organizatora próba oszustwa.
5. Trasa i przebieg gry
Trasa gry nie jest z góry znana. Gra rozpoczyna się w momencie kiedy zespół otrzymuje SMS lub
MMS wiadomość-zagadkę, której rozwiązanie wskazuje na lokację, do której należy dotrzeć. Może to
być powszechnie znane miejsce, może to być również konkretna ulica lub adres. Rozwiązanie zagadki
wymagać będzie znajomości powszechnych faktów, kreatywności, abstrakcyjnego i nieszablonowego
myślenia. Czasem trzeba będzie skorzystać z miejsca użyteczności publicznej. Po dotarciu na lokację
zadaniem patrolu jest wykonanie polecenia, które zazwyczaj znajduje się w drugiej części
wiadomości. Zazwyczaj kolejne zadanie będzie się znajdować w fotokodzie przy odszukanym
miejscu Chyba, że sztab od razu po dobrej odpowiedzi prześle treść kolejnej zagadki. Sformułowanie
„Hasło” oznacza, że zespół musi przesłać wiadomością SMS do sztabu organizatora, to o co jest
proszony w poleceniu. Gdy polecenie zostanie wykonane poprawnie, sztab rejestruje czas jaki zespół
spędził na danym zadaniu (czas od wysłania wiadomości z zagadką przez sztab do momentu
przysłania przez zespół poprawnego hasła z polecenia). O tym, że zespół zaliczył wszystkie zadania
zostanie powiadomiony sms'em. Zostanie również powiadomiony formie zagadki o miejscu spotkania
po zakończonej grze, na którym trzeba się stawić. Na każde zadanie przewidziany jest limit czasowy
25 minut. Każdy zespół po 10 minutach otrzyma od sztabu organizatorów wiadomość, z podanym
dokładnie i wprost miejscem (rozwiązanie zagadki).W czasie gry będą również zadania specjalne
(bonusowe).
6. Numer sztabu organizatorów, z którym zespół ma się kontaktować zostanie podany w pierwszej
wiadomości jaką dany zespół otrzyma.
7. Zadania specjalne (bonusowe):
Podczas gry zespoły będą mogły wykonywać dodatkowe zadania bonusowe. Ich wykonanie, według
informacji dostarczonych przez organizatora, będzie skutkowało odliczeniem od łącznego czasu
końcowego wykonanych zadań uzyskanego przez zespół odpowiedniej liczby minut.
Rodzaje:
- fotograficzne – w trakcie całej gry zespół otrzyma wytrzyma 3 wiadomość. Każda będzie zawierała
wytyczne jakie ma spełniać dane zdjęcie. Zdjęcie można wykonać w trakcie całej gry jednak przed
dotarciem na miejsce zbiórki. Po wykonani zdjęcia należy je wysłać do sztabu.
- lider na trasie – w trakcie całej gry będzie można spotkać 2 liderów. Będą mieli oni dla was zadnia,
które należy wykonać w ich obecności.
- ławki – na trasie gry znajdziecie ławki, które grają pewne utwory. Waszym zadaniem jest odgadnąć
co to za utwór. Nie będzie to łatwe ponieważ jest to muzyka klasyczna. Szukajcie uważnie a
znajdziecie podpowiedzi. Nazwę utworu należy wysłać SMS’em do sztabu. SMS musi rozpoczynać
się od dużej litery L.
8. Zakończenie gry planowane jest na godzinę 12.30. W przypadku, gdy pierwszy (najszybszy)zespół
ukończy grę, pozostałe mają 40 minut by zrealizować pozostałe zadania i dołączyć do zwycięzców.
(Np. W momencie, gdy najszybszy zespół ukończy grę o 11.20, pozostałe patrole powinny stawić się
do 12.00).
9. Kryteria oceniania.
O kolejności w kwalifikacji końcowej decyduje czas, w którym zespół zaliczy każdy punkt kontrolny.
W pierwszej kolejności będą klasyfikowane zespoły, które zaliczą wszystkie punkty kontrolne. W
dalszej kolejności będą klasyfikowane zespoły, które nie zaliczyły wszystkich punktów.
10. Niedozwolone jest łączenie się zespołów.
11. Patrole nie mają ze sobą kart startowych, cała komunikacja odbywa się za pośrednictwem
telefonów komórkowych.
12. Wyposażenie zespołu: telefon komórkowy z aplikacją do odczytywania fotokodów. Fotokody „Czym są fotokody? Fotokody najczęściej występują w postaci matrycowej, przyjmują wówczas
kształt kwadratu. Umożliwia to zapisanie w nich większej ilości informacji. Posiadanie telefonu z
dobrze działająca aplikacją do odczytywania kodów jest konieczne do przejścia gry!
13. Wszystkich uczestników obowiązują dobrego zachowania i wszelkie państwowe przepisy. Na
trasie uczestnicy zobowiązani są do stosowania zasady FAIR PLAY. W przypadku jego naruszenia,
organizator ma prawo usunąć daną osobę z trasy gry. Obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów
ruchu drogowego.
14. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas
wykonywania zadań i pokonywania trasy.
15. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika lub patrolu w przypadku:
• stwierdzenia przez obsługę niezdolności do dalszego uczestnictwa w grze,
• stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
16. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i czyny spowodowane w trakcie gry
przez uczestników innym uczestnikom oraz osobom trzecim.
17. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.
Download