Komisja Europejska – Komunikat prasowy Transport: Komisja

advertisement
Komisja Europejska – Komunikat prasowy
Transport: Komisja podejmuje działania prawne przeciwko systematycznemu stosowaniu
ustawodawstwa francuskiego i niemieckiego w zakresie płacy minimalnej w sektorze transportu
Bruksela, 16 czerwca 2016 r.
W dniu dzisiejszym Komisja Europejska postanowiła podjąć działania prawne przeciwko Francji i
Niemcom ze względu na skutki wprowadzanych przez nich przepisów o płacy minimalnej w sektorze
transportu drogowego.
W pełni popierając zasadę stosowania minimalnego wynagrodzenia, Komisja uważa, że
systematyczne stosowanie płacy minimalnej dla wszystkich operacji transportowych na terenie
Francji i Niemiec spowoduje nieproporcjonalne ograniczenie swobody świadczenia usług i
swobodnego przepływu towarów.
Po wymianie informacji z organami francuskimi i wnikliwej ocenie prawnej prawa francuskiego, które
zacznie obowiązywać od dn. 1 lipca 2016 r., Komisja podjęła decyzję o przesłaniu rządowi Francji
wezwania do usunięcia uchybienia. Stanowi to pierwszy krok w procedurze naruszeniowej.
Ponadto Komisja postanowiła skierować dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia do władz
niemieckich. Wynika to z rozpoczęcia postępowania w sprawie naruszenia w maju 2015 r. oraz z
kolejnych rozmów z władzami niemieckimi w celu osiągnięcia polubownego rozwiązania. Jednak ani
dotychczasowe odpowiedzi ze strony władz niemieckich na wezwanie do usunięcia uchybienia, ani
późniejsze rozmowy nie rozwiały zasadniczych wątpliwości Komisji.
W obu przypadkach Komisja uważa, że stosowanie płacy minimalnej do niektórych
międzynarodowych operacji transportowych posiadających jedynie marginalny związek z terytorium
przyjmującego państwa członkowskiego nie może być uzasadnione, gdyż tworzy nieproporcjonalne
bariery administracyjne, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego.
Komisja uważa, że należy podejmować dalsze, proporcjonalne środki mające na celu zapewnienie
ochrony socjalnej pracowników oraz zapewnienie niezakłóconej konkurencji, jednocześnie
pozwalając na swobodny przepływ towarów i usług.
Francuskie i niemieckie władze mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na argumenty
podniesione przez Komisję.
Tło
Komisja popiera zasadę minimalnego wynagrodzenia, gdyż zapewnia to sprawiedliwość społeczną i
jest zgodne z zobowiązaniami polityki społecznej Komisji. Jednak, jako strażnik traktatów Komisja
musi również zapewnić, by stosowanie środków krajowych było w pełni zgodne z prawem UE.
Obejmuje to aktualną dyrektywę o delegowaniu pracowników (dyrektywa nr 96/71/WE), dyrektywę
wdrożeniową (dyrektywa nr 2014/67/UE - dyrektywa wdrożeniowa w sprawie egzekwowania
dyrektywy 96/71/WE), która ma zostać transponowana do prawa krajowego do dnia 18 czerwca
2016 roku, istniejące przepisy w zakresie transportu oraz zasady traktatowe swobody świadczenia
usług,
swobodnego
przepływu
towarów,
oraz
uwzględnia zasadę proporcjonalności.
W 2015 roku Francja przyjęła ustawę dotyczącą stosowania francuskiej płacy minimalnej w sektorze
transportu. Płaca minimalna dotyczy kabotażu i wszystkich międzynarodowych operacji
transportowych (z wyłączeniem tranzytu). Akt wykonawczy (décret), przyjęty w dniu 7 kwietnia 2016
roku, wprowadza surowe wymogi administracyjne, w tym obowiązek ustanowienia przedstawiciela
na terytorium Francji, odpowiedzialnego za prowadzenie ewidencji pracy i przechowywanie
odcinków płac oddelegowanego pracownika dla celów kontroli przez okres 18 miesięcy, licząc od
daty ostatniego delegowania. Dekret wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2016 r.
Ustawa o płacach minimalnych w Niemczech weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. Prawo to
ma zastosowanie również do firm spoza Niemiec, które świadczą usługi na terenie Niemiec. Firmy
spoza Niemiec w niektórych sektorach, łącznie z transportem, są zobowiązane do notyfikowania
niemieckich organów celnych, stosując odpowiednie formularze. Kary za naruszenie tych
obowiązków zgłoszeniowych mogą sięgać 30 000 €, a nawet 500 000 € w przypadku, gdy wypłacane
wynagrodzenie nie jest zgodne z prawem niemieckim.
W dniu 8 marca 2016 roku Komisja zaproponowała zmianę dyrektywy nr 96/71/WE dotyczącej
delegowania pracowników. Ponadto planowane inicjatywy drogowe powinny przyczynić się do
większej przejrzystości i lepszego egzekwowania przepisów mających zastosowanie do umów o pracę
w sektorze transportu i mogą sprostać konkretnym wyzwaniom dotyczącym stosowania przepisów
dyrektywy o delegowaniu pracowników w tym konkretnym sektorze.
tłum. Anna Krukowska, DTD MIiB, 17.06.2016 r.
Download