wykonałem(wykonaliśmy) następujące dostawy

advertisement
Projekt pn. „Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum
Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie”,
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WD
na lata 2007-2013
.................................
Pieczęć firmowa
FORMULARZ OFERTOWY
PRZETARG NIEOGRANICZONY
„Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Trzebnickiego Centrum Kultury
i Sportu oraz dla świetlic wiejskich na terenie Gminy Trzebnica”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TCKiS.01.2013
Zamawiający:
Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu
ul. Prusicka 12
55-100 Trzebnica
Wykonawca:
Nazwa Wykonawcy:
Adres Wykonawcy:
Numer telefonu
Numer faksu
Adres poczty elektronicznej
NIP
REGON
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
I. OFERTA CENOWA
Ja (My) niżej podpisany (i) zobowiązuję/my się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z
poniższą ofertą:
Razem cena
L.p.
TABELA ELEMENTÓW
ryczałtowa brutto
1.
2.
ETAP I -Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego do
siedziby Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu
..…………….. zł.
ETAP II - Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego do
świetlic wiejskich na terenie Gminy Trzebnica
..…………….. zł.
RAZEM (1+ 2)
..…………….. zł.
Słownie : ………....................................................................................... zł. brutto /z pod VAT/.
W tym podatek VAT ……%, tj …………….. zł
......................., dnia ...................
.............................................
Podpis, pieczęć osoby / osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy
1
Projekt pn. „Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w
informatyzację i innowacyjne zarządzanie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WD
na lata 2007-2013
.................................
Pieczęć firmowa
PRZETARG NIEOGRANICZONY
„Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu
oraz dla świetlic wiejskich na terenie Gminy Trzebnica”
II A. WYKAZ ILOŚCI I PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ
Dostawa sprzętu do siedziby TCKiS
1
2
3
L.P.
PARAMETR:
MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Stacja robocza służąca do DTP (szt. 1):
Nazwa producenta:
Seria:
Model:
Numer produktu (konfiguracji)*:
Preinstalowany system operacyjny, umożliwiający natywne uruchomienie programów używanych w Trzebnickim Centrum
Kultury i Sportu.
Powyższy wymóg podyktowany jest wykorzystaniem programów do obsługi Kadrowo-Płacowej wraz ze środowiskiem
bazodanowym.
Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi
System operacyjny:
przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście wykorzystywanego oprogramowania). Jeżeli ze względu na
zaoferowane oprogramowanie zaistnieje konieczność poniesienia przez zamawiającego dodatkowych nakładów (w
szczególności na zmianę oprogramowania bazodanowego, migracji danych, szkolenie pracowników, zwiększenie
dotychczasowej czasochłonności przygotowania stanowisk komputerowych) niezbędnych do sprawnego funkcjonowania
stacji roboczych w infrastrukturze teleinformatycznej zamawiającego, wszelkie koszty z tym związane poniesie wykonawca.
Procesor: czterordzeniowy, uzyskujący w teście CPU PassMark min 6400 pkt (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)
Pamięć RAM: min. 8 GB
4
NAZWA PRODUCENTA, SERIA, MODEL, NUMER PRODUKTU
(KONFIGURACJI), PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU
OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ (WYPEŁNIA
WYKONAWCA):
Pełna nazwa oferowanego systemu operacyjnego.
2
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
Karta graficzna: zintegrowana
Wyposażenie Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na
multimedialne: tylnym panelu obudowy, Wbudowany w panelu przednim czytnik kart.
Napęd optyczny: DVD±RW
Dysk twardy: min. 500 GB
Interfejsy: 8 USB 2.0, 1 DisplayPort, 1 VGA video, 1 PS/2 keyboard, 1 PS/2 mouse, 1 RJ-45
Karta sieciowa: 10/100/1000 Mbit/s
Obudowa: Small Form Factor
Preinstalowany pakiet biurowy umożliwiający otwarcie, edycję i zapisanie pliku wynikowego w formatach określonych w
załączniku nr 2, sekcja A, Lp. 1 (Formaty danych oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych
za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych) do Rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z
2012 r. poz. 526), zawierający przynajmniej procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do tworzenia prezentacji
multimedialnych i klienta pocztowego.
Pakiet biurowy: Powyższe wymogi podyktowane są wykorzystaniem przez zamawiającego serwera do obsługi poczty internetowej, folderów
Pełna nazwa oferowanego pakietu biurowego.
publicznych i kalendarzy.
Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi
przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście wykorzystywanego oprogramowania). Jeżeli ze względu na
zaoferowane oprogramowanie zaistnieje konieczność poniesienia przez zamawiającego dodatkowych nakładów (w
szczególności na zmianę oprogramowania bazodanowego, migracji danych, szkolenie pracowników, zwiększenie
dotychczasowej czasochłonności przygotowania stanowisk komputerowych) niezbędnych do sprawnego funkcjonowania
stacji roboczych w infrastrukturze teleinformatycznej zamawiającego, wszelkie koszty z tym związane poniesie wykonawca.
Dodatkowe
klawiatura standardowa, mysz optyczna (USB) z rolką;
wyposażenie:
Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu); Deklaracja zgodności
CE (załączyć do oferty); Energy Star min. 5.0 (załączyć do oferty potwierdzenie producenta);
Certyfikaty i Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty);
wsparcie Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru
techniczne: seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela;
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na
dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera (dołączyć link strony).
Minimum 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane jedynie w
miejscu użytkowania sprzętu. Czas usunięcia zgłoszonej usterki/awarii: maksimum do końca drugiego dnia roboczego po
dniu zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy w miejscu lub określonym czasie powyżej, wykonawca (na czas
Gwarancja:
naprawy) nieodpłatnie dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach technicznych, nie gorszych niż określone w niniejszej
specyfikacji technicznej, nie później niż do końca trzeciego dnia roboczego po dniu zgłoszenia. Dostawę sprzętu zastępczego
i naprawionego, odbiór sprzętu do naprawy i zastępczego wykonawca zrealizuje na swój koszt.
Monitor do stacji roboczej do DTP o wysokiej rozdzielczości z parametrami nie gorszymi niż (szt. 1):
Nazwa producenta:
Seria:
Model:
Numer produktu (konfiguracji)*:
Format ekranu monitor panoramiczny
Przekątna ekranu: 27 cali
Typ panela: LCD
Technologia
LED
podświetlenia:
Rozdzielczość
1920 x 1080 pikseli
obrazu:
Typowy czas reakcji max. 7 ms
3
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
matrycy (gray to
gray):
Jasność:
Kontrast statyczny:
Kąt widzenia
poziomy:
Kąt widzenia
pionowy:
Liczba
wyświetlanych
kolorów:
Złącza wejściowe:
Możliwość
pochylenia panela:
Gwarancja:
Matryca:
Ekran:
Procesor:
Wielkość dysku
HDD:
Pamięć RAM:
Karta graficzna:
Napęd optyczny:
250 cd/m2
1000:1
160 stopni
160 stopni
16,7 mln
D-Sub, HDMI
Tak
Minimum 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane jedynie w
miejscu użytkowania sprzętu. Czas usunięcia zgłoszonej usterki/awarii: maksimum do końca drugiego dnia roboczego po
dniu zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy w miejscu lub określonym czasie powyżej, wykonawca (na czas
naprawy) nieodpłatnie dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach technicznych, nie gorszych niż określone w niniejszej
specyfikacji technicznej, nie później niż do końca trzeciego dnia roboczego po dniu zgłoszenia. Dostawę sprzętu zastępczego
i naprawionego, odbiór sprzętu do naprawy i zastępczego wykonawca zrealizuje na swój koszt.
Komputer przenośny (szt.1):
Nazwa producenta:
Seria:
Model:
Numer produktu (konfiguracji)*:
15,6 cala
matowy
dwurdzeniowy, uzyskujący w teście CPU PassMark min 3600 pkt (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)
min. 500 GB
min. 4 GB
zintegrowana
DVD±RW
Preinstalowany system operacyjny, umożliwiający natywne uruchomienie programów używanych w Trzebnickim Centrum
Kultury i Sportu.
Powyższy wymóg podyktowany jest wykorzystaniem programów do obsługi Kadrowo-Płacowej wraz ze środowiskiem
bazodanowym.
Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi
System operacyjny:
przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście wykorzystywanego oprogramowania). Jeżeli ze względu na
zaoferowane oprogramowanie zaistnieje konieczność poniesienia przez zamawiającego dodatkowych nakładów (w
szczególności na zmianę oprogramowania bazodanowego, migracji danych, szkolenie pracowników, zwiększenie
dotychczasowej czasochłonności przygotowania stanowisk komputerowych) niezbędnych do sprawnego funkcjonowania
stacji roboczych w infrastrukturze teleinformatycznej zamawiającego, wszelkie koszty z tym związane poniesie wykonawca.
Komunikacja
WLAN b/g/n, Bluetooth
bezprzewodowa:
Dodatkowe
2x USB 2.0, 2x USB 3.0, Wbudowany czytnik kart pamięci, Torba
wyposażenie:
Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu); Deklaracja zgodności
Certyfikaty i
CE (załączyć do oferty); Energy Star min. 5.0 (załączyć do oferty potwierdzenie producenta);
wsparcie
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty);
techniczne:
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru
Nazwa oferowanego systemu operacyjnego.
4
3.16
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela;
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na
dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera (dołączyć link strony).
Minimum 24 miesiące od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane jedynie w
miejscu użytkowania sprzętu. Czas usunięcia zgłoszonej usterki/awarii: maksimum do końca drugiego dnia roboczego po
dniu zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy w miejscu lub określonym czasie powyżej, wykonawca (na czas
Gwarancja:
naprawy) nieodpłatnie dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach technicznych, nie gorszych niż określone w niniejszej
specyfikacji technicznej, nie później niż do końca trzeciego dnia roboczego po dniu zgłoszenia. Dostawę sprzętu zastępczego
i naprawionego, odbiór sprzętu do naprawy i zastępczego wykonawca zrealizuje na swój koszt.
Drukarka laserowa kolorowa (szt.1):
Nazwa producenta:
Seria:
Model:
Numer produktu (konfiguracji)*:
Technologia druku: laserowa kolorowa
Ilość tonerów
4
zainstalowanych:
Prędkość druku
min. 20 str./min.
mono:
Prędkość druku
min. 20 str./min.
kolor:
Normatywny cykl
70000 str./mies.
pracy:
Pojemność
100 szt.
podajnika papieru:
Rozmiar nośnika: max. A3
Pamięć: 128 MB
Prędkość procesora: 500 MHz
Złącza zewnętrzne: USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps
Obsługiwane języki: PostScript v3, PCL 6, PCL 5e
Druk dwustronny: automatyczny
Podajniki papieru: 2
Obsługiwane
A3,A4,A5,A6,RA3,SRA3,B4,B5,10 x 15 cm, koperty (DL, C5, B5)
formaty nośników:
Obsługiwane papier (bond, do druku broszur, kolorowy, błyszczący, firmowy, fotograficzny, zwykły, wstępnie zadrukowany,
rodzaje nośników: dziurkowany, ekologiczny, szorstki), kartony, folia błyszcząca, folie, etykiety, koperty
Dodatkowe drukarka, tonery: czarny, błękitny, purpurowy, żółty, oprogramowanie, instrukcja w języku polskim, kabel zasilający, kabel
wyposażenie: USB ekranowany
Minimum 24 miesiące od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane jedynie w
miejscu użytkowania sprzętu. Czas usunięcia zgłoszonej usterki/awarii: maksimum do końca drugiego dnia roboczego po
dniu zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy w miejscu lub określonym czasie powyżej, wykonawca (na czas
Gwarancja:
naprawy) nieodpłatnie dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach technicznych, nie gorszych niż określone w niniejszej
specyfikacji technicznej, nie później niż do końca trzeciego dnia roboczego po dniu zgłoszenia. Dostawę sprzętu zastępczego
i naprawionego, odbiór sprzętu do naprawy i zastępczego wykonawca zrealizuje na swój koszt.
Drukarka ploter A0 (szt. 1):
Nazwa producenta:
Seria:
Model:
Numer produktu (konfiguracji)*:
Klasa: 36 cali
5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
Typ atramentu:
Zasilanie:
Zużycie energii:
Język drukarki:
Interfejs:
Reaktywny atrament barwnikowy i pigmentowy
napięcie zmienne 100–240 V (50/60 Hz)
maks. 200 W
GARO, HP-GL/2, HP RTL
USB Full Speed, High Speed, transfer masowy
Wbudowane, standard IEEE 802,3 10base-T, IEE 802,3u 100base-TX/z auto negocjacją, IEEE 802,3 x Full Duplex, IEEE
Ethernet:
802,3ab 1000base-T/z auto negocjacją
Protokół: IPX/SPX, HTTP, TCP/IP, AppleTalk
Pojemność
standardowej 256 MB
pamięci:
Dysk twardy: 160 GB
Dodatkowe
Ostrze tnące, Podstawa, Zestaw podajników do rol
wyposażenie:
Minimum 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane jedynie w
miejscu użytkowania sprzętu. Czas usunięcia zgłoszonej usterki/awarii: maksimum do końca drugiego dnia roboczego po
dniu zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy w miejscu lub określonym czasie powyżej, wykonawca (na czas
Gwarancja:
naprawy) nieodpłatnie dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach technicznych, nie gorszych niż określone w niniejszej
specyfikacji technicznej, nie później niż do końca trzeciego dnia roboczego po dniu zgłoszenia. Dostawę sprzętu zastępczego
i naprawionego, odbiór sprzętu do naprawy i zastępczego wykonawca zrealizuje na swój koszt.
Skaner A4 (szt. 1):
Nazwa producenta:
Seria:
Model:
Numer produktu (konfiguracji)*:
Typ skanera: płaski
Źródło światła: LED
Rozdzielczość
4800 x 4800 dpi
optyczna:
Format skanowania: max. A4
Złącze: USB 2.0
Szybkość
skanowania
12 s
maksymalnego
formatu:
Rozdzielczość dla
300 dpi
podanej szybkości:
Przystawka do
tak
negatywów:
Minimum 24 miesiące od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane jedynie w
miejscu użytkowania sprzętu. Czas usunięcia zgłoszonej usterki/awarii: maksimum do końca drugiego dnia roboczego po
dniu zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy w miejscu lub określonym czasie powyżej, wykonawca (na czas
Gwarancja:
naprawy) nieodpłatnie dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach technicznych, nie gorszych niż określone w niniejszej
specyfikacji technicznej, nie później niż do końca trzeciego dnia roboczego po dniu zgłoszenia. Dostawę sprzętu zastępczego
i naprawionego, odbiór sprzętu do naprawy i zastępczego wykonawca zrealizuje na swój koszt.
Aparat fotograficzny lustrzanka cyfrowa (szt. 1):
Nazwa producenta:
Seria:
Model:
Numer produktu (konfiguracji)*:
6
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7.22
7.23
7.24
7.25
7.26
Obiektyw
standardowy
odległość ogniskowej max do 55 mm
zmienno
ogniskowy:
Dodatkowy
obiektyw zmienno odległość ogniskowej max do 70 mm
ogniskowy:
Światłosiła
obiektywu f/2.8 - 4
dodatkowego:
Tryb Makro
obiektywu Tak
dodatkowego:
Stabilizacja
obiektywu
Tak
standardowego i
dodatkowego:
Załączone
1. Osłona na sanki mocujące, 2. Ładowarka, 3. Oprogramowanie, 4. Akumulator podstawowy, 5. Osłona bagnetu, 6. Pokrywa
wyposażenie
na obiektyw, 7. Pasek
standardowe:
1. torba, która pomieści aparat wraz z wszystkimi akcesoriami;
2. kompatybilne z aparatem dwie karty SDHC, klasa 10, o pojemności min. 16GB
3. kompatybilny z oferowanym aparatem fotograficznym statyw wraz z pokrowcem, wykonany z aluminium, składany, z 3kierunkową głowicą aluminiową, wyposażoną w regulowaną rączkę i szybkozłączkę z blokadą, poziomnice oraz gumowe
Dodatkowe
stopki, o wysokości min. 165cm w kolorze czarnym.
załączone akcesoria:
4. lampa błyskowa kompatybilna z oferowanym aparatem fotograficznym, z obracanym reflektorem w zakresie 90 stopni w
lewo i w prawo, oraz uchylnym w zakresie 0-90 stopni w górę, posiadający liczbę przewodnią min. 50, wraz z akumulatorem
głównym i zapasowym oraz ładowarką sieciową 220V;
5. kompatybilny z aparatem drugi akumulator zapasowy;
Przetwornik obrazu: 14 Mpix
Rodzaj matrycy: CMOS
Przestrzeń kolorów: RGB
Rozmiar matrycy: 23 x 15 mm
Lampa błyskowa: 12 m (ISO 100)
Obsługiwane karty
SD High Capacity
pamięci:
Format zapisu
NEF (RAW) + JPEG , JPEG , NEF (RAW)
zdjęć:
Automatyka 11 punktowy, Tryb automatyczny (AF-A), 1 punktowy, Manualny, Śledzenie ostrości, Dynamiczny, Tryb ciągły (AF-C),
ostrości: Tryb pojedynczy (AF-S)
Funkcje AF: Blokada AF, Dioda wspomagająca AF
Szybkość zdjęć
Do 3 klatek/s
seryjnych:
Pomiar światła: Matrycowy, Centralnie ważony, Punktowy
Multimedia: Nagrywanie filmów z dźwiękiem
Samowyzwalacz: 2 sekundy, 10 sekund
Nagrywanie filmów
rozmiar klatki/liczba klatek na sekundę: 1920x1080 24 kl./s; 1280x720 30 kl./s
w formacie MOV:
Minimum 24 miesiące od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane jedynie w
Gwarancja: miejscu użytkowania sprzętu. Czas usunięcia zgłoszonej usterki/awarii: maksimum do końca drugiego dnia roboczego po
dniu zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy w miejscu lub określonym czasie powyżej, wykonawca (na czas
7
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
naprawy) nieodpłatnie dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach technicznych, nie gorszych niż określone w niniejszej
specyfikacji technicznej, nie później niż do końca trzeciego dnia roboczego po dniu zgłoszenia. Dostawę sprzętu zastępczego
i naprawionego, odbiór sprzętu do naprawy i zastępczego wykonawca zrealizuje na swój koszt.
Stacja robocza (szt. 10):
Nazwa producenta:
Seria:
Model:
Numer produktu (konfiguracji)*:
Typ obudowy
Small Form Factor
komputera:
Procesor: dwurdzeniowy, uzyskujący w teście CPU PassMark min 1200 pkt (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)
Pojemność
zainstalowanego min. 500 GB
dysku:
Pojemność
zainstalowanej min. 4GB
pamięci:
Ilość wolnych
1 szt.
banków pamięci:
Karta graficzna: zintegrowana
Wyposażenie Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na
multimedialne: tylnym panelu obudowy, Wbudowany w panelu przednim czytnik kart .
Karty sieciowa: 10/100/1000 Mbit/s
1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), 1 x DisplayPort, 1 x RJ-45 (LAN), 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie
Interfejsy: obudowy), 1 x wejście liniowe (stereo), 1 x wyjście liniowe, 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy), 1 x Serial ,2 x
USB 2.0 (przedni panel), 6 x USB 2.0 (tylny panel)
Napędy wbudowane
DVD±RW
(zainstalowane):
Preinstalowany system operacyjny, umożliwiający natywne uruchomienie programów używanych w Trzebnickim Centrum
Kultury i Sportu.
Powyższy wymóg podyktowany jest wykorzystaniem programów do obsługi Kadrowo-Płacowej wraz ze środowiskiem
bazodanowym.
Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi
System operacyjny:
przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście wykorzystywanego oprogramowania). Jeżeli ze względu na
zaoferowane oprogramowanie zaistnieje konieczność poniesienia przez zamawiającego dodatkowych nakładów (w
szczególności na zmianę oprogramowania bazodanowego, migracji danych, szkolenie pracowników, zwiększenie
dotychczasowej czasochłonności przygotowania stanowisk komputerowych) niezbędnych do sprawnego funkcjonowania
stacji roboczych w infrastrukturze teleinformatycznej zamawiającego, wszelkie koszty z tym związane poniesie wykonawca.
Dodatkowe
klawiatura standardowa, mysz optyczna (USB) z rolką;
wyposażenie:
Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu); Deklaracja zgodności
CE (załączyć do oferty); Energy Star min. 5.0 (załączyć do oferty potwierdzenie producenta);
Certyfikaty i Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty);
wsparcie Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru
techniczne: seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela;
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na
dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera (dołączyć link strony).
Minimum 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane jedynie w
miejscu użytkowania sprzętu. Czas usunięcia zgłoszonej usterki/awarii: maksimum do końca drugiego dnia roboczego po
Gwarancja:
dniu zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy w miejscu lub określonym czasie powyżej, wykonawca (na czas
naprawy) nieodpłatnie dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach technicznych, nie gorszych niż określone w niniejszej
Nazwa oferowanego systemu operacyjnego.
8
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13
Typ matrycy:
Przekątna ekranu:
Format ekranu:
Rozdzielczość:
Kontrast statyczny:
Jasność ekranu:
Typowy czas reakcji
matrycy (gray to
gray):
Liczba
wyświetlanych
kolorów:
Gwarancja:
Matryca:
Ekran:
Procesor:
Wielkość dysku
HDD:
Pamięć RAM:
Karta graficzna:
Napęd optyczny:
specyfikacji technicznej, nie później niż do końca trzeciego dnia roboczego po dniu zgłoszenia. Dostawę sprzętu zastępczego
i naprawionego, odbiór sprzętu do naprawy i zastępczego wykonawca zrealizuje na swój koszt.
Monitor LCD (szt. 10):
Nazwa producenta:
Seria:
Model:
Numer produktu (konfiguracji)*:
TN
21,5 cala
16:9
1920 x 1080
600:1
200 cd/m2
max. 5 ms
16,7 mln
Minimum 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane jedynie w
miejscu użytkowania sprzętu. Czas usunięcia zgłoszonej usterki/awarii: maksimum do końca drugiego dnia roboczego po
dniu zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy w miejscu lub określonym czasie powyżej, wykonawca (na czas
naprawy) nieodpłatnie dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach technicznych, nie gorszych niż określone w niniejszej
specyfikacji technicznej, nie później niż do końca trzeciego dnia roboczego po dniu zgłoszenia. Dostawę sprzętu zastępczego
i naprawionego, odbiór sprzętu do naprawy i zastępczego wykonawca zrealizuje na swój koszt.
Komputer przenośny (szt. 4):
Nazwa producenta:
Seria:
Model:
Numer produktu (konfiguracji)*:
15,6 cala
matowy
dwurdzeniowy, uzyskujący w teście CPU PassMark min 3600 pkt (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)
min. 500 GB
min. 4 GB
zintegrowana
DVD±RW
Preinstalowany system operacyjny, umożliwiający natywne uruchomienie programów używanych w Trzebnickim Centrum
Kultury i Sportu.
Powyższy wymóg podyktowany jest wykorzystaniem programów do obsługi Kadrowo-Płacowej wraz ze środowiskiem
bazodanowym.
Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi
System operacyjny:
przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście wykorzystywanego oprogramowania). Jeżeli ze względu na
zaoferowane oprogramowanie zaistnieje konieczność poniesienia przez zamawiającego dodatkowych nakładów (w
szczególności na zmianę oprogramowania bazodanowego, migracji danych, szkolenie pracowników, zwiększenie
dotychczasowej czasochłonności przygotowania stanowisk komputerowych) niezbędnych do sprawnego funkcjonowania
stacji roboczych w infrastrukturze teleinformatycznej zamawiającego, wszelkie koszty z tym związane poniesie wykonawca.
Komunikacja
WLAN b/g/n, Bluetooth
bezprzewodowa:
Nazwa oferowanego systemu operacyjnego.
9
10.14
Dodatkowe
wyposażenie:
10.15
Certyfikaty i
wsparcie
techniczne:
10.16
Gwarancja:
11.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
11.15
11.16
11.17
12.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
2x USB 2.0, 2x USB 3.0, Wbudowany czytnik kart pamięci, Torba
Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu); Deklaracja zgodności
CE (załączyć do oferty); Energy Star min. 5.0 (załączyć do oferty potwierdzenie producenta);
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty);
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru
seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela;
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na
dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera (dołączyć link strony).
Minimum 24 miesiące od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane jedynie w
miejscu użytkowania sprzętu. Czas usunięcia zgłoszonej usterki/awarii: maksimum do końca drugiego dnia roboczego po
dniu zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy w miejscu lub określonym czasie powyżej, wykonawca (na czas
naprawy) nieodpłatnie dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach technicznych, nie gorszych niż określone w niniejszej
specyfikacji technicznej, nie później niż do końca trzeciego dnia roboczego po dniu zgłoszenia. Dostawę sprzętu zastępczego
i naprawionego, odbiór sprzętu do naprawy i zastępczego wykonawca zrealizuje na swój koszt.
Kopiarka cyfrowa (szt. 2):
Nazwa producenta:
Seria:
Model:
Numer produktu (konfiguracji)*:
Obsługiwany
A3
rozmiar:
Rozdzielczość: odczyt: 600 × 600 dpi, kopiowanie: 600 × 600 dpi, drukowanie: 600 × 600 dpi, 1200 x 1200 dpi
Liczba tonów: 256 odcieni
Szybkość procesora: 400 MHz
Pamięć: 256 MB
Interfejsy: ethernet (100Base-TX/10Base-T), port USB 2.0
Tryb druku
standardowy, automatyczny
dwustronnego:
Pojemność papieru: kaseta 1 ok. 250 arkuszy, podajnik ręczny ok 100 arkuszy;
Prędkość
min. 15 stron na minutę
kopiowania/druku:
Rozdzielczość
tryb czarno-biały: 600 x 600dpi, tryb kolorowy: 300 x 300dpi
skanowania:
Protokoły sieciowe: TCP/IP (LPD/Port9100, HTTP), SMB, SNMP v1, obsługa protokołu IPv4/IPv6
Dodatkowe
toner startowy, pokrywa szyby
wyposażenie:
Minimum 24 miesiące od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane jedynie w
miejscu użytkowania sprzętu. Czas usunięcia zgłoszonej usterki/awarii: maksimum do końca drugiego dnia roboczego po
dniu zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy w miejscu lub określonym czasie powyżej, wykonawca (na czas
Gwarancja:
naprawy) nieodpłatnie dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach technicznych, nie gorszych niż określone w niniejszej
specyfikacji technicznej, nie później niż do końca trzeciego dnia roboczego po dniu zgłoszenia. Dostawę sprzętu zastępczego
i naprawionego, odbiór sprzętu do naprawy i zastępczego wykonawca zrealizuje na swój koszt.
Stacja robocza (szt. 1):
Nazwa producenta:
Seria:
Model:
Numer produktu (konfiguracji)*:
Typ obudowy
Small Form Factor
komputera:
10
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
13.
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
Procesor: dwurdzeniowy, uzyskujący w teście CPU PassMark min 1200 pkt (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)
Pojemność
zainstalowanego min. 500 GB
dysku:
Pojemność
zainstalowanej min. 4 GB
pamięci:
Ilość wolnych
1 szt.
banków pamięci:
Karta graficzna: zintegrowana
Wyposażenie Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na
multimedialne: tylnym panelu obudowy, Wbudowany w panelu przednim czytnik kart .
Karty sieciowa: 10/100/1000 Mbit/s
1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), 1 x DisplayPort, 1 x RJ-45 (LAN), 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie
Interfejsy: obudowy), 1 x wejście liniowe (stereo), 1 x wyjście liniowe, 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy), 1 x Serial ,2 x
USB 2.0 (przedni panel), 6 x USB 2.0 (tylny panel)
Napędy wbudowane
DVD±RW
(zainstalowane):
Preinstalowany system operacyjny, umożliwiający natywne uruchomienie programów używanych w Trzebnickim Centrum
Kultury i Sportu.
Powyższy wymóg podyktowany jest wykorzystaniem programów do obsługi Kadrowo-Płacowej wraz ze środowiskiem
bazodanowym.
Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi
System operacyjny:
przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście wykorzystywanego oprogramowania). Jeżeli ze względu na
zaoferowane oprogramowanie zaistnieje konieczność poniesienia przez zamawiającego dodatkowych nakładów (w
szczególności na zmianę oprogramowania bazodanowego, migracji danych, szkolenie pracowników, zwiększenie
dotychczasowej czasochłonności przygotowania stanowisk komputerowych) niezbędnych do sprawnego funkcjonowania
stacji roboczych w infrastrukturze teleinformatycznej zamawiającego, wszelkie koszty z tym związane poniesie wykonawca.
Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu); Deklaracja zgodności
CE (załączyć do oferty); Energy Star min. 5.0 (załączyć do oferty potwierdzenie producenta);
Certyfikaty i Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty);
wsparcie Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru
techniczne: seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela;
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na
dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera (dołączyć link strony).
Minimum 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane jedynie w
miejscu użytkowania sprzętu. Czas usunięcia zgłoszonej usterki/awarii: maksimum do końca drugiego dnia roboczego po
dniu zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy w miejscu lub określonym czasie powyżej, wykonawca (na czas
Gwarancja:
naprawy) nieodpłatnie dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach technicznych, nie gorszych niż określone w niniejszej
specyfikacji technicznej, nie później niż do końca trzeciego dnia roboczego po dniu zgłoszenia. Dostawę sprzętu zastępczego
i naprawionego, odbiór sprzętu do naprawy i zastępczego wykonawca zrealizuje na swój koszt.
Monitor LCD (szt. 1):
Nazwa producenta:
Seria:
Model:
Numer produktu (konfiguracji)*:
Typ matrycy: TN
Przekątna ekranu: 21,5 cala
Format ekranu: 16:9
Rozdzielczość: 1920 x 1080
Kontrast statyczny: 600:1
Nazwa oferowanego systemu operacyjnego.
11
13.10
13.11
13.12
13.13
14.
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
14.10
14.11
14.12
14.13
14.14
14.15
14.16
Jasność ekranu:
Typowy czas reakcji
matrycy (gray to
gray):
Liczba
wyświetlanych
kolorów:
Gwarancja:
Matryca:
Ekran:
Procesor:
Wielkość dysku
HDD:
Pamięć RAM:
Karta graficzna:
Napęd optyczny:
200 cd/m2
max. 5 ms
16,7 mln
Minimum 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane jedynie w
miejscu użytkowania sprzętu. Czas usunięcia zgłoszonej usterki/awarii: maksimum do końca drugiego dnia roboczego po
dniu zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy w miejscu lub określonym czasie powyżej, wykonawca (na czas
naprawy) nieodpłatnie dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach technicznych, nie gorszych niż określone w niniejszej
specyfikacji technicznej, nie później niż do końca trzeciego dnia roboczego po dniu zgłoszenia. Dostawę sprzętu zastępczego
i naprawionego, odbiór sprzętu do naprawy i zastępczego wykonawca zrealizuje na swój koszt.
Komputer przenośny (szt. 3):
Nazwa producenta:
Seria:
Model:
Numer produktu (konfiguracji)*:
15,6 cala
matowy
dwurdzeniowy, uzyskujący w teście CPU PassMark min 3600 pkt (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)
min. 500 GB
min. 4 GB
zintegrowana
DVD±RW
Preinstalowany system operacyjny, umożliwiający natywne uruchomienie programów używanych w Trzebnickim Centrum
Kultury i Sportu.
Powyższy wymóg podyktowany jest wykorzystaniem programów do obsługi Kadrowo-Płacowej wraz ze środowiskiem
bazodanowym.
Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi
System operacyjny:
przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście wykorzystywanego oprogramowania). Jeżeli ze względu na
zaoferowane oprogramowanie zaistnieje konieczność poniesienia przez zamawiającego dodatkowych nakładów (w
szczególności na zmianę oprogramowania bazodanowego, migracji danych, szkolenie pracowników, zwiększenie
dotychczasowej czasochłonności przygotowania stanowisk komputerowych) niezbędnych do sprawnego funkcjonowania
stacji roboczych w infrastrukturze teleinformatycznej zamawiającego, wszelkie koszty z tym związane poniesie wykonawca.
Komunikacja
WLAN b/g/n, Bluetooth
bezprzewodowa:
Dodatkowe
2x USB 2.0, 2x USB 3.0, Wbudowany czytnik kart pamięci, Torba
wyposażenie:
Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu); Deklaracja zgodności
CE (załączyć do oferty); Energy Star min. 5.0 (załączyć do oferty potwierdzenie producenta);
Certyfikaty i Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty);
wsparcie Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru
techniczne: seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela;
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na
dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera (dołączyć link strony).
Minimum 24 miesiące od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane jedynie w
miejscu użytkowania sprzętu. Czas usunięcia zgłoszonej usterki/awarii: maksimum do końca drugiego dnia roboczego po
Gwarancja:
dniu zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy w miejscu lub określonym czasie powyżej, wykonawca (na czas
naprawy) nieodpłatnie dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach technicznych, nie gorszych niż określone w niniejszej
Nazwa oferowanego systemu operacyjnego.
12
15.
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
15.10
15.11
15.12
15.13
15.14
15.15
15.16
15.17
15.18
15.19
15.20
15.21
15.22
15.23
specyfikacji technicznej, nie później niż do końca trzeciego dnia roboczego po dniu zgłoszenia. Dostawę sprzętu zastępczego
i naprawionego, odbiór sprzętu do naprawy i zastępczego wykonawca zrealizuje na swój koszt.
Kamera cyfrowa full HD z lampą (szt. 1):
Nazwa producenta:
Seria:
Model:
Numer produktu (konfiguracji)*:
Matryca
CMOS typu 1/3
światłoczuła:
Łączna liczba
2,37 megapiksela
pikseli matrycy:
Poziom światła: 1,3 luksa
Rozdzielczość
900 linii lub więcej
pozioma:
Współczynnik
10x
zbliżenia:
Ogniskowa: 4,25–42,5 mm
Odległość ostrzenia: min. 60 cm (w całym zakresie ogniskowych); 20 mm (szeroki kąt)
Nośnik zapisu
64GB wbudowanej pamięci
filmu:
Karty pamięci: SDXC/SDHC/SD (2 gniazda)
Format pliku
MPEG4-AVC/H.264
nagrania:
Zarejestrowana
ilość klatek na 1920 x 1080/50i; 1920 x 1080/25p
sekundę:
Rozmiar LCD: 3,5 cala
Regulowane: obrót o 270 stopni według osi poziomej
Wejście audio: wejścia XLR zasilane fantomowo 48 V (x2), 3,5 mm gniazdo mikrofonowe, gniazdo stereo 3,5 mm
HDMI: HDMITM Mini Connector
Terminal pilota
zdalnego gniazdo 2,5 mm typu mini jack
sterowania:
Dodatkowe 1. osłona na obiektyw; 2. sterownik bezprzewodowy; 3. zasilacz kompaktowy; 4. akumulator podstawowy, 5. kabel
wyposażenie: stereofoniczny wideo i kabel interfejsu; 6. kabel komponentowy; 7. rysik; 8. płyta z oprogramowaniem.
1. torba, która pomieści kamerę cyfrową wraz z wszystkimi akcesoriami;
2. kompatybilne z kamerą dwie karty SDHC, klasa 10, o pojemności min. 32GB;
3. kompatybilny z oferowaną kamerą cyfrową statyw wraz z pokrowcem, wykonany z aluminium, składany, z aluminiową
głowicą video, wyposażoną w regulowaną rączkę i płytkę do szybkiego odłączania kamery, poziomnice oraz gumowe stopki,
o wysokości min. 165cm w kolorze czarnym;
Dodatkowe 4. kompatybilny z kamerą mikrofon kierunkowy z przewodem, z osłoną przeciwwietrzną ,z możliwością montażu w
załączone akcesoria: uchwycie kamery, kompatybilny z gniazdami mikrofonowymi w kamerze;
5. kompatybilna z kamerą lampa video o zasięgu min. 30 metrów i mocy min. 10W z akumulatorem głównym i zapasowym,
podłączana do gniazda akcesoriów;
6. dwa kompatybilne z kamerą zamienne akumulatory o zwiększonej pojemności min. 2500 mAh;
7. kompatybilny konwerter szerokokątny;
8. kompatybilna z akumulatorami ładowarka sieciowa 220V;
Minimum 24 miesiące od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane jedynie w
miejscu użytkowania sprzętu. Czas usunięcia zgłoszonej usterki/awarii: maksimum do końca drugiego dnia roboczego po
Gwarancja:
dniu zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy w miejscu lub określonym czasie powyżej, wykonawca (na czas
naprawy) nieodpłatnie dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach technicznych, nie gorszych niż określone w niniejszej
13
16.
16.1
16.2
16.3
16.4
Podstawowe parametry:
Przepustowość
firewalla z
16.5
włączonym IPS:
Przepustowość
16.6
IPSec VPN AES:
Liczba portów
16.7
10/100/1000:
Równoległe sesje:
16.8
Nowe sesje /
16.9
sekundę:
VLAN 802.1Q:
16.10
Liczba tuneli IPSec
16.11
VPN:
Liczba tuneli SSL
16.12
VPN:
Firewall - IPS/IDS:
16.13
16.14
Antywirus:
16.15
16.16
16.17
16.18
Filtrowanie URL:
Użytkownicy:
Ciągłość pracy:
Raportowanie:
Certyfikaty
urządzenia:
16.19
16.20
17.
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
20.10
Gwarancja:
Wymiary:
Typ:
Otwory kablowe:
Belki montażowe:
Otwory na
wentylator:
Klasa szczelności:
specyfikacji technicznej, nie później niż do końca trzeciego dnia roboczego po dniu zgłoszenia. Dostawę sprzętu zastępczego
i naprawionego, odbiór sprzętu do naprawy i zastępczego wykonawca zrealizuje na swój koszt.
Urządzenie bezpieczeństwa sieciowego (szt. 1)
Nazwa producenta:
Seria:
Model:
Numer produktu (konfiguracji)*:
550 Mb/s
110 Mb/s
6
90000
5500
30
90
50
System zapobiegania włamaniom, Analiza protokołów, Sygnatury kontekstowe, Ochrona VoIP
Wbudowany antywirus, Ochrona dla SMTP, POP3, HTTP, FTP, Ochrona w oparciu o serwery DNS RBL, Analiza
heurystyczna
Liczba kategorii tematycznych: 50
LDAP (wewnętrzny lub zewnętrzny), Active Directory, Transparentne uwierzytelnianie
Praca w klastrze (Hight Availability), Zapasowa partycja systemowa
Syslog, Klient SNMP (v1-3, DES-AES)
urządzenie posiada certyfikaty niezależnych organizacji min. Common Criteria EAL 4+
Minimum 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane jedynie w
miejscu użytkowania sprzętu. Czas usunięcia zgłoszonej usterki/awarii: maksimum do końca drugiego dnia roboczego po
dniu zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy w miejscu lub określonym czasie powyżej, wykonawca (na czas
naprawy) nieodpłatnie dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach technicznych, nie gorszych niż określone w niniejszej
specyfikacji technicznej, nie później niż do końca trzeciego dnia roboczego po dniu zgłoszenia. Dostawę sprzętu zastępczego
i naprawionego, odbiór sprzętu do naprawy i zastępczego wykonawca zrealizuje na swój koszt.
Szafa krosownicza (szt. 1)
Nazwa producenta:
Seria:
Model:
Numer produktu (konfiguracji)*:
12U 19"
wisząca, spawana, demontowane boki, szyba hartowana 4mm
góra + dół
1 para (przód)
tak
IP 20
14
20.11
18.
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
18.10
18.11
18.12
18.13
18.14
18.15
18.16
18.17
18.18
18.19
18.20
18.21
19.
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
Minimum 24 miesiące od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane jedynie w
miejscu użytkowania sprzętu. Czas usunięcia zgłoszonej usterki/awarii: maksimum do końca drugiego dnia roboczego po
dniu zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy w miejscu lub określonym czasie powyżej, wykonawca (na czas
Gwarancja:
naprawy) nieodpłatnie dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach technicznych, nie gorszych niż określone w niniejszej
specyfikacji technicznej, nie później niż do końca trzeciego dnia roboczego po dniu zgłoszenia. Dostawę sprzętu zastępczego
i naprawionego, odbiór sprzętu do naprawy i zastępczego wykonawca zrealizuje na swój koszt.
Router (szt. 1)
Nazwa producenta:
Seria:
Model:
Numer produktu (konfiguracji)*:
Ilość interfejsów: 4xLAN;
Standardy
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q
komunikacyjne:
Protokół
Ethernet
przełączenia:
Protokół wybierania
RIP-1, RIP-2, HSRP, VRRP, GRE
drogi:
Protokół Data link: Ethernet, Fast Ethernet
Protokoły
Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH
zarządzające:
Obsługiwane
L2TP, IPSec
protokoły sieciowe:
Funkcje
IPSec VPN, DES, 3DES, AES182, AES192, AES256 wspomagany sprzętowo, Obsługa PKI
zabezpieczeń:
Funkcje
VRRP RFC 2338, HSRP, MHSRP,
dostępności:
Serwer DHCP: Tak
Obsługa jakość
Tak
serwisu (QoS):
Metoda
RADIUS, TACACS+
uwierzytelniania:
Liczba tuneli vpn: 5
Pamięć RAM: 256MB
Pamięć Flash: 128MB
VCCI-II, EN55024, CSA 22.2 No. 60950, EN55022 Class B, AS/NZ 3548 Class B, AS/NZS 60950-1, CS-03, EN 60555-2,
Certyfikaty:
UL 60950-1, IEC 60950-1
Minimum 24 miesiące od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane jedynie w
miejscu użytkowania sprzętu. Czas usunięcia zgłoszonej usterki/awarii: maksimum do końca drugiego dnia roboczego po
dniu zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy w miejscu lub określonym czasie powyżej, wykonawca (na czas
Gwarancja:
naprawy) nieodpłatnie dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach technicznych, nie gorszych niż określone w niniejszej
specyfikacji technicznej, nie później niż do końca trzeciego dnia roboczego po dniu zgłoszenia. Dostawę sprzętu zastępczego
i naprawionego, odbiór sprzętu do naprawy i zastępczego wykonawca zrealizuje na swój koszt.
Zarządzalny przełącznik 24 portowy PoE (szt. 2)
Nazwa producenta:
Seria:
Model:
Numer produktu (konfiguracji)*:
Przełącznik
2
warstwy:
15
19.6
19.7
19.8
19.9
19.10
19.11
19.12
19.13
19.14
19.15
19.16
19.17
19.18
19.19
19.20
19.21
19.22
20.
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
20.10
20.11
20.12
20.13
Ilość portów
24 Fast Ethernet
głównych:
Porty dodatkowe: 2 Gigabit Ethernet Combo (RJ45+SFP)
Prędkość magistrali
11 Gbps
wewnętrznej:
Obsługa technologii
min. na 10 portach
PoE:
Łączny budżet
100 W
mocy PoE:
Obsługa Spanning
STP, RSTP
Tree:
VLAN: 128
Ilość kolejek QoS: 4
IGMP Snooping: tak
Wsparcie IPv6: tak
802.1X: tak
Wielkość tablicy
6000
adresów MAC:
Wsparcie
technologii tak
zarządzania energią:
Wentylator: tak
Zarządzanie przez
tak
interfejs www:
Dodatkowo: Kabel zasilający, uchwyt montażowy, CD-ROM z dokumentacją
Minimum 24 miesiące od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane jedynie w
miejscu użytkowania sprzętu. Czas usunięcia zgłoszonej usterki/awarii: maksimum do końca drugiego dnia roboczego po
dniu zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy w miejscu lub określonym czasie powyżej, wykonawca (na czas
Gwarancja:
naprawy) nieodpłatnie dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach technicznych, nie gorszych niż określone w niniejszej
specyfikacji technicznej, nie później niż do końca trzeciego dnia roboczego po dniu zgłoszenia. Dostawę sprzętu zastępczego
i naprawionego, odbiór sprzętu do naprawy i zastępczego wykonawca zrealizuje na swój koszt.
Zasilacz awaryjny UPS (szt. 1)
Nazwa producenta:
Seria:
Model:
Numer produktu (konfiguracji)*:
Tower z możliwością montażu w szafie przemysłowej. Wysokość w szafie przemysłowej max 5U.
Obudowa:
Moc pozorna: 2200 VA
Moc rzeczywista: 1900 W
Napięcie
230 V
wejściowe:
Zakres napięcia
220 - 240 V
wyjściowego:
Kształt napięcia
sinusoidalny
wyjściowego:
Napięcie wyjściowe
230 V
akumulatora:
Sygnalizacja: akustyczno - diodowa
Czas pracy przy 5 minut
16
20.14
20.15
20.16
20.17
21.
21.1
22.
22.1
22.2
obciążeniu 100%:
Liczba gniazd
8
wyjściowych:
Interfejsy: RS-232C, USB 2.0
Dodatkowo: oprogramowanie do monitorowania UPS
Minimum 24 miesiące od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane jedynie w
miejscu użytkowania sprzętu. Czas usunięcia zgłoszonej usterki/awarii: maksimum do końca drugiego dnia roboczego po
dniu zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy w miejscu lub określonym czasie powyżej, wykonawca (na czas
Gwarancja:
naprawy) nieodpłatnie dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach technicznych, nie gorszych niż określone w niniejszej
specyfikacji technicznej, nie później niż do końca trzeciego dnia roboczego po dniu zgłoszenia. Dostawę sprzętu zastępczego
i naprawionego, odbiór sprzętu do naprawy i zastępczego wykonawca zrealizuje na swój koszt.
Program antywirusowy (lic. 45)
Rozszerzenie obecnie posiadanych 140 licencji o dodatkowe 45 licencji pakietu ESET NOD32 BE Suite z licencją do dnia
Opis programu: 9.10.2015. Dodatkowe licencje maja być jako rozszerzenie - tak by cała licencja dla 185 użytkowników miała niezmieniony –
dotychczas używany klucz licencyjny.
Pakiet oprogramowania do DTP (szt. 1)
Pełna nazwa programu:
Pakiet oprogramowania do DTP z licencją jednostanowiskową bez limitu czasowego, która zawiera:
1. oprogramowanie, które służy do obróbki fotografii oraz posiada funkcje zaawansowanego zaznaczania na obrazach,
dodawania tekstów, retuszowania obrazów i realistycznego malowania. Powinno umożliwiać zaznaczanie złożonych
elementów, usuwanie dowolnych fragmentów obrazu i wypełnianie miejsc po nich, usuwanie szumów, dodawanie ziarna.
Powinno zapewniać wykorzystanie możliwości oferowanych przez systemy 64-bitowych (np. obsługa pamięci operacyjnej).
2. program do tworzenia i edycji grafiki wektorowej. Jego głównym przeznaczeniem jest projektowanie ilustracji. Powinien
posiadać narzędzia ułatwiające przeglądanie plików graficznych, do szybkiego konwertowania obrazków na opis wektorowy
oraz pozwalające na szybką zmianę kolorystyki przy jednoczesnym zachowaniu proporcji pomiędzy poszczególnymi
kolorami w projekcie. Powinien także oferować możliwość „bezszwowego” powtarzania wzorów, wypełniania powierzchni
zaprojektowanym wcześniej wzorem w sposób pozwalający na układanie kopii tej powierzchni obok. Powinien posiadać
narzędzie umożliwiające konwersje obrazów do postaci opisu wektorowego.
3. aplikację redaktorsko-wydawnicza, która zapewnia kontrolę nad projektem i typografią na poziomie pojedynczych pikseli.
Umożliwia tworzenie stron przeznaczonych do druku lub wyświetlania na ekranie tabletów i innych urządzeń. Pozwala też
dostosowywać układy do wyglądu na stronach o zróżnicowanych rozmiarach i orientacjach lub na różnych urządzeniach.
4. oprogramowanie do projektowania stron internetowych umożliwiający pisanie zgodnego z branżowymi standardami kodu
HTML5 i CSS3. Powinno posiadać interfejs wizualny przeznaczony do tworzenia i edytowania witryn HTML oraz aplikacji
dla urządzeń przenośnych. Powinno też umożliwiać projektowanie z zastosowaniem narzędzi do inspekcji kodu CSS oraz
Opis funkcji
Potwierdzamy/nie potwierdzamy** spełnienie(a) wymogów Zamawiającego
systemów zarządzania zawartością. Powinno posiadać podgląd wielu ekranów, który usprawnia sprawdzanie projektów przed
programu:
wymienione w kolumnie nr 3 przez oferowane przez nas oprogramowanie.
publikacją.
5. program do opracowywania animacji i materiałów multimedialnych. Pozwalać powinien na tworzenie
zawartości, która zachowuje spójny wygląd i zapewnia sposób działania na różnych urządzeniach, takich jak tablety,
smartfony czy telewizory. Powinien umożliwiać łączenie wielu symboli i sekwencji animacji w pojedyncze,
zoptymalizowane arkusze kształtów w celu usprawnienia obiegu pracy. Program powinien umożliwiać także tworzenie
zasobów i animacji do wykorzystania w formacie HTML5.
6. program umożliwiający opracowywanie witryn internetowych i aplikacji dla urządzeń przenośnych bez pisania kodu.
Pozwalający dostarczać obrazy wektorowe i bitmapy, prototypy, grafikę 3D oraz elementy interaktywne dla popularnych
tabletów i smartfonów.
7. bardzo rozbudowany edytor, który musi pozwalać na wzbogacenie plików PDF o materiały audio i wideo (format FLV i
SWF ) oraz zawartość interaktywną. Powinien posiadać automatyzację rutynowych zadań, kompleksową inspekcję wstępną i
automatyczną korektą wstępną.
8. oprogramowanie integrujące wyżej wymienione, do zarządzania zasobami cyfrowymi, oferujące wiele funkcji
porządkowania zdjęć i projektów, które oferują ujednolicony, centralny dostęp do wszystkich materiałów kreatywnych.
9. program pozwalający zautomatyzować proces tworzenia wielu plików źródłowych przy użyciu różnych ustawień
kodowania. Powinien posiadać funkcję kodowania w tle oraz szybko generować materiały przeznaczone dla praktycznie
dowolnych ekranów.
17
23.
23.1
23.2
*
**
Program do obróbki dźwięku i filmów (szt. 1)
Pełna nazwa programu:
Aplikacja do nieliniowej pracy nad materiałami wideo umożliwiająca montaż i obróbkę materiału audio-wideo, zarówno
Opis funkcji wysokiej, jak i niskiej rozdzielczości. Program powinien posiadać typowe dla swojej klasy oprogramowania funkcje, takie
Potwierdzamy/nie potwierdzamy** spełnienie(a) wymogów Zamawiającego
programu: jak: moduł do przechwytywania materiału wideo z kamer i magnetowidów, korektor koloru, mikser dźwięku surround,
wymienione w kolumnie nr 3 przez oferowane przez nas oprogramowanie.
kluczowanie oraz zaawansowany moduł eksportu.
Pozycja dotyczy komputerów przenośnych oraz stacji roboczych.
Niepotrzebne skreślić
UWAGA!!! - Oferent zobowiązany jest do szczegółowego wypełnienia kolumny nr 4 niniejszego wykazu.
........................, dnia ...................
.............................................
Podpis, pieczęć osoby / osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy
18
Projekt pn. „Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w
informatyzację i innowacyjne zarządzanie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WD
na lata 2007-2013
.................................
Pieczęć firmowa
PRZETARG NIEOGRANICZONY
„Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu
oraz dla świetlic wiejskich na terenie Gminy Trzebnica”
IIB. WYKAZ ILOŚCI I PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ
Dostawa sprzętu dla Świetlic Wiejskich
1
2
3
L.P.
PARAMETR:
MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
4
NAZWA PRODUCENTA, SERIA, MODEL, NUMER PRODUKTU (KONFIGURACJI),
PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ
(WYPEŁNIA WYKONAWCA):
Stacja robocza (szt. 22):
Nazwa:
Seria:
Model:
Numer produktu (konfiguracji)*:
Typ obudowy
komputera:
Procesor:
Small Form Factor
dwurdzeniowy, uzyskujący w teście CPU PassMark min 1200 pkt
(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)
Pojemność min. 500 GB
zainstalowanego dysku:
Pojemność min. 4 GB
zainstalowanej pamięci:
Ilość wolnych banków 1 szt.
pamięci:
Karta graficzna: zintegrowana
Wyposażenie Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, Porty słuchawek i
19
multimedialne: mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy, Wbudowany w panelu przednim czytnik kart
.
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
Karty sieciowa:
Interfejsy:
10/100/1000 Mbit/s
1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), 1 x DisplayPort, 1 x RJ-45 (LAN), 1 x wyjście
słuchawkowe (na froncie obudowy), 1 x wejście liniowe (stereo), 1 x wyjście liniowe, 1 x wejście na
mikrofon (na froncie obudowy), 1 x Serial, 2 x USB 2.0 (przedni panel), 6 x USB 2.0 (tylny panel)
Napędy wbudowane DVD±RW
(zainstalowane):
Preinstalowany system operacyjny, umożliwiający natywne uruchomienie programów używanych w
Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu.
Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z
wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście wykorzystywanego
oprogramowania). Jeżeli ze względu na zaoferowane oprogramowanie zaistnieje konieczność
System operacyjny
poniesienia przez zamawiającego dodatkowych nakładów (w szczególności na zmianę
oprogramowania bazodanowego, migracji danych, szkolenie pracowników, zwiększenie
dotychczasowej czasochłonności przygotowania stanowisk komputerowych) niezbędnych do
sprawnego funkcjonowania stacji roboczych w infrastrukturze teleinformatycznej zamawiającego,
wszelkie koszty z tym związane poniesie wykonawca.
Dodatkowe
klawiatura standardowa, mysz optyczna (USB) z rolką;
wyposażenie:
Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu);
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty); Energy Star min. 5.0 (załączyć do oferty potwierdzenie
producenta);
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty);
Certyfikaty i wsparcie
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji
techniczne:
po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela;
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez
podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera
(dołączyć link strony).
Nazwa oferowanego systemu operacyjnego.
Gwarancja: Minimum 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Wszelkie naprawy mogą być
wykonywane jedynie w miejscu użytkowania sprzętu. Czas usunięcia zgłoszonej usterki/awarii:
maksimum do końca drugiego dnia roboczego po dniu zgłoszenia. W przypadku braku możliwości
naprawy w miejscu lub określonym czasie powyżej, wykonawca (na czas naprawy) nieodpłatnie
dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach technicznych, nie gorszych niż określone w niniejszej
specyfikacji technicznej, nie później niż do końca trzeciego dnia roboczego po dniu zgłoszenia.
Dostawę sprzętu zastępczego i naprawionego, odbiór sprzętu do naprawy i zastępczego wykonawca
zrealizuje na swój koszt.
Monitor LCD o parametrach nie gorszych niż (szt. 22):
Nazwa:
Seria:
Model:
Numer produktu (konfiguracji)*:
Typ matrycy: TN
Przekątna ekranu: 21,5 cala
Format ekranu: 16:9
Rozdzielczość: 1920 x 1080
Kontrast statyczny: 600:1
Jasność ekranu: 200 cd/m2
Typowy czas reakcji max. 5 ms
20
2.12
2.13
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11
3.1.12
3.1.13
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7
3.4.8
3.4.9
matrycy (gray to gray):
Liczba wyświetlanych 16,7 mln
kolorów:
Gwarancja: Minimum 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Wszelkie naprawy mogą być
wykonywane jedynie w miejscu użytkowania sprzętu. Czas usunięcia zgłoszonej usterki/awarii:
maksimum do końca drugiego dnia roboczego po dniu zgłoszenia. W przypadku braku możliwości
naprawy w miejscu lub określonym czasie powyżej, wykonawca (na czas naprawy) nieodpłatnie
dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach technicznych, nie gorszych niż określone w niniejszej
specyfikacji technicznej, nie później niż do końca trzeciego dnia roboczego po dniu zgłoszenia.
Dostawę sprzętu zastępczego i naprawionego, odbiór sprzętu do naprawy i zastępczego wykonawca
zrealizuje na swój koszt.
Router modułowy z anteną zewnętrzną WiFi/VPN (szt. 22):
Interfejs 802.11a
Nazwa:
Model:
Format interfejsu: mPCI
Typ gniazda u.Fl
antenowego:
Częstotliwość: 5GHz
Obsługa standardu: 802.11a
Interfejs: High Power 32-bit mini-PCI Type IIIB
Moc nadawania: 18dBm (54Mb/s) +/-1,5dBm
Czułość: -74dBm (54Mb/s) +/- 1,5dBm
Napięcie pracy: 3.3V DC
Zgodność: CE, ROHS
Złącze do interfejsu 802.11a
Nazwa:
Model:
Rodzaj złącza: U.FL do N/Żeńskie
Długość: 290 mm
Zasilacz POE
Nazwa:
Model:
Napięcie zasilania: 24V
Prąd wyjściowy max.: 0,75A
Platforma sprzętowa
Nazwa:
Model:
Architektura procesora: MIPS-BE
Taktowanie procesora 300 MHz
platformy:
Ilość rdzeni CPU: 1
Pamięć RAM 32 MB
platformy:
Ilość portów LAN 1
platformy:
Ilość interfejsów 1
miniPCI:
Zasilanie: PoE
21
3.4.10
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.5.7
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.6.6
3.6.7
3.6.8
3.7
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5
3.8
3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4
3.8.5
3.8.6
3.8.7
3.8.8
3.8.9
3.8.10
3.8.11
3.8.12
3.8.13
3.8.14
Licencja platformy:
Level 3
Kabel UTP
Nazwa:
Model:
Budowa przewodu:
Długość przewodu:
Ilość żył:
Rodzaj przewodnika:
Średnica przewodu:
linka
100m
4 pary
Miedź beztlenowa
max. 0,48
Obudowa
Nazwa:
Model:
Materiał: aluminium
Klasa szczelności: IP65
Liczba otworów: 5 o średnicy 16 mm
Uchwyty do 2
przykręcenia do masztu
lub ściany:
Sposób montażu: do masztu lub rurki
Średnica max. 43 mm
masztu/uchwytu:
Kabel antenowy
Nazwa:
Model:
Długość:
Rodzaj złączy:
Obsługiwane
częstotliwości:
10m
NM/NM
2,4 GHz; 5 GHz
Antena
Nazwa:
Model:
Typ anteny: kierunkowa siatkowa, zewnętrzna, odporna na trudne warunki atmosferyczne
Zakres częstotliwości: 5,47 - 5,725 GHz
Zysk energetyczny: 27 dBi
Polaryzacja: pionowa, pozioma
Promieniowanie 25 dB
wsteczne:
Kąt promieniowania w 9 stopni
płaszczyźnie pionowej:
Kąt promieniowania w 6 stopni
płaszczyźnie poziomej:
Impedancja: 50 Ohm
Złącze: N/Żeńskie
Moc: max. 100 W
Średnica 40-60 mm
masztu/uchwytu:
Gwarancja obejmująca Minimum 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Wszelkie naprawy mogą być
wszystkie elementy wykonywane jedynie w miejscu użytkowania sprzętu. Czas usunięcia zgłoszonej usterki/awarii:
wymienione w punkcie maksimum do końca drugiego dnia roboczego po dniu zgłoszenia. W przypadku braku możliwości
22
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
„Router modułowy z naprawy w miejscu lub określonym czasie powyżej, wykonawca (na czas naprawy) nieodpłatnie
anteną zewnętrzną dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach technicznych, nie gorszych niż określone w niniejszej
WiFi/VPN (szt. 22)” specyfikacji technicznej, nie później niż do końca trzeciego dnia roboczego po dniu zgłoszenia.
Dostawę sprzętu zastępczego i naprawionego, odbiór sprzętu do naprawy i zastępczego wykonawca
zrealizuje na swój koszt.
Laserowe urządzenie wielofunkcyjne (szt. 22):
Nazwa:
Seria:
Model:
Numer produktu (konfiguracji)*:
Technologia druku: laserowa monochromatyczna
Rozmiar nośnika: max. A4
Pojemność podajników 300 szt.
papieru:
Ilość podajników 2
papieru:
Prędkość procesora: 450 MHz
Zainstalowana pamięć: 256 MB
Rozdzielczość druku w 600 x 600 dpi
czerni:
Szybkość druku w min. 30 str./min.
czerni:
Typ skanera: płaski z automatycznym podajnikiem dokumentów
Rozdzielczość skanera: 600 x 600 dpi
Szybkość kopiowania w min. 30 str./min.
czerni:
Rozdzielczość kopiarki: 600 x 600 dpi
Funkcje specjalne liczba kopii 1-99
kopiarki:
Pojemność pamięci 400 str.
faksu:
Rozdzielczość faksu: 300 x 300 dpi
Interfejs: USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps
Druk dwustronny: automatyczny
Wydajność: 15000 str./mies
Gwarancja: Minimum 24 miesiące od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Wszelkie naprawy mogą być
wykonywane jedynie w miejscu użytkowania sprzętu. Czas usunięcia zgłoszonej usterki/awarii:
maksimum do końca drugiego dnia roboczego po dniu zgłoszenia. W przypadku braku możliwości
naprawy w miejscu lub określonym czasie powyżej, wykonawca(na czas naprawy) nieodpłatnie
dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach technicznych, nie gorszych niż określone w niniejszej
specyfikacji technicznej, nie później niż do końca trzeciego dnia roboczego po dniu zgłoszenia.
Dostawę sprzętu zastępczego i naprawionego, odbiór sprzętu do naprawy i zastępczego wykonawca
zrealizuje na swój koszt.
Projektor multimedialny (szt. 22):
Nazwa:
Seria:
Model:
Numer produktu (konfiguracji)*:
Typ matrycy: DLP
Moc lampy: 190 W
23
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
*
Żywotność lampy 4000 h
(normalny):
Głośniki: 1 x 2 W
Rozdzielczość: 1024 x 768
Kontrast: 4000:1
Jasność: 2500 ANSI lumen
Format obrazu 4:3
(standardowy):
Korekcja pionowa +/- 40 stopni
(Keystone):
Wielkość obrazu: max. 300 cali
Wejścia/wyjścia: 2x wejście D-Sub 15 pin, 1x wejście S-Video mini DIN, 1x wejście kompozytowe, audio in/out
Dodatkowe instrukcja obsługi, kabel VGA, kabel zasilający, karta gwarancyjna, pilot
wyposażenie:
Gwarancja: Minimum 24 miesiące od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Wszelkie naprawy mogą być
wykonywane jedynie w miejscu użytkowania sprzętu. Czas usunięcia zgłoszonej usterki/awarii:
maksimum do końca drugiego dnia roboczego po dniu zgłoszenia. W przypadku braku możliwości
naprawy w miejscu lub określonym czasie powyżej, wykonawca(na czas naprawy) nieodpłatnie
dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach technicznych, nie gorszych niż określone w niniejszej
specyfikacji technicznej, nie później niż do końca trzeciego dnia roboczego po dniu zgłoszenia.
Dostawę sprzętu zastępczego i naprawionego, odbiór sprzętu do naprawy i zastępczego wykonawca
zrealizuje na swój koszt.
Ekran projekcyjny na statywie (szt. 22):
Nazwa:
Seria:
Model:
Numer produktu (konfiguracji)*:
Wymiar ekranu: szerokość od min. 200 cm do max. 220 cm; wysokość od min. 200 cm do max. 220 cm
Powierzchnia matowa, biała
projekcyjna:
Format obrazu: 1:1
Element montażowy: mobilny i łatwy do przechowywania w pionie, składany trójnóg
Dodatkowe uchwyty: ergonomiczny uchwyt do przenoszenia i regulacji wysokości
Zwiększenie kontrastu: czarne ramki
Niwelowanie dodatkowe ramię do wyeliminowania efektu trapezu
zniekształceń:
Obudowa: metalowa obudowa ekranu podwyższająca trwałość
Kąt oglądalności: 75 stopni (R/L)
Gwarancja: Minimum 24 miesiące od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Wszelkie naprawy mogą być
wykonywane jedynie w miejscu użytkowania sprzętu. Czas usunięcia zgłoszonej usterki/awarii:
maksimum do końca drugiego dnia roboczego po dniu zgłoszenia. W przypadku braku możliwości
naprawy w miejscu lub określonym czasie powyżej, wykonawca(na czas naprawy) nieodpłatnie
dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach technicznych, nie gorszych niż określone w niniejszej
specyfikacji technicznej, nie później niż do końca trzeciego dnia roboczego po dniu zgłoszenia.
Dostawę sprzętu zastępczego i naprawionego, odbiór sprzętu do naprawy i zastępczego wykonawca
zrealizuje na swój koszt.
Pozycja dotyczy komputerów przenośnych oraz stacji roboczych.
24
UWAGA!!! - Oferent zobowiązany jest do szczegółowego wypełnienia kolumny nr 4 niniejszego wykazu.
........................, dnia ...................
.............................................
Podpis, pieczęć osoby / osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy
25
Projekt pn. „Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum
Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie”,
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WD
na lata 2007-2013
.................................
Pieczęć firmowa
PRZETARG NIEOGRANICZONY
„Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Trzebnickiego Centrum Kultury
i Sportu oraz dla świetlic wiejskich na terenie Gminy Trzebnica”
III. Wykaz cen jednostkowych oferowanych urządzeń
L. p.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
CENA
JEDNOSTKOWA
NETTO
NAZWA
TCKIS
Stacja robocza służąca do DTP - 1 szt.
Monitor do stacji roboczej do DTP o wysokiej rozdzielczości - 1 szt.
Komputer przenośny - 1 szt.
Drukarka laserowa kolorowa - 1 szt.
Drukarka ploter A0 - 1 szt.
Skaner A4 - 1 szt.
Aparat fotograficzny lustrzanka cyfrowa - 1 szt.
Stacja robocza - 10 szt.
Monitor LCD - 10 szt.
Komputer przenośny - 4 szt.
Kopiarka cyfrowa - 2 szt.
Stacja robocza - 1 szt.
Monitor LCD - 1 szt.
Komputer przenośny - 3 szt.
Kamera cyfrowa full HD z lampą - 1 szt.
Urządzenie bezpieczeństwa sieciowego - 1 szt.
Szafa krosownicza - 1 szt.
Router - 1 szt.
Zarządzalny przełącznik 24 portowy PoE - 2 szt.
Zasilacz awaryjny UPS - 1 szt.
Program antywirusowy 45 lic.
Program do DPT - 1 szt.
Program do obróbki dźwięku i filmów - 1 szt.
ŚWIETLICE
Stacja robocza - do każdej świetlicy 1 szt. - razem 22 szt.
Monitor LCD - do każdej świetlicy 1 szt. - razem 22 szt.
Router z anteną zewnętrzną WiFi/VPN - do każdej świetlicy 1 szt. - razem 22 szt.
Laserowe urządzenie wielofunkcyjne - do każdej świetlicy 1 szt. - razem 22 szt.
Projektor multimedialny - do każdej świetlicy 1 szt. - razem 22 szt.
Ekran projekcyjny na statywie - do każdej świetlicy 1 szt. - razem 22 szt.
........................, dnia ...................
.............................................
Podpis, pieczęć osoby / osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy
26
Projekt pn. „Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum
Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie”,
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WD
na lata 2007-2013
.................................
Pieczęć firmowa
PRZETARG NIEOGRANICZONY
„Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Trzebnickiego Centrum Kultury
i Sportu oraz dla świetlic wiejskich na terenie Gminy Trzebnica”
IV. OŚWIADCZENIA
Oświadczam/y, że:
-
spełniamy wymagania określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z dnia 29
2004 r. (t. j. Dz.U.10.113.759 z późn. zm.);
-
nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2
Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz.U.10.113.759 z późn. zm.);
stycznia
- nie zalegamy na rzecz US, ZUS i KRUS z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne;
-
zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, wzorem umowy oraz, że
przyjmujemy je bez zastrzeżeń;
-
zapoznaliśmy się z terenem, na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia;
-
wartość wynagrodzenia ryczałtowego przedstawiona w ofercie jest wiążąca i niezmienna przez cały
okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz określona została na podstawie kalkulacji własnych
składającego ofertę, w oparciu o przedstawione przez Zamawiającego specyfikacje techniczne;

jesteśmy związani z ofertą w ciągu okresu jej ważności tj. 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa
termin składania ofert;

nie przynależymy do żadnej grupy kapitałowej; )*

przynależymy do grupy kapitałowej, lista podmiotów należących do grupy kapitałowej w załączeniu; )*

zamówienie wykonamy samodzielnie; )*

zamówienie wykonamy z udziałem podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć część
zamówienia o zakresie *)
...............................................................................................................................................
Określić zakres w przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców
.............................................................................................................................................................
27

.w treści oferty zastrzegamy jako niejawne następujące informacje:
.......................................................................................................................................................
Podać rodzaj informacji oraz sposób ich oznakowania w ofercie (np. kolor tła napisu, kolor czcionki,nr str., inne).
W przypadku braku zastrzeżenia zaleca się napisać: „Nie zastrzegamy żadnych informacji” lub nie wypełniać.
.......................................................................................................................................................

wnieśliśmy wadium w formie .......................................................................................................,
w wysokości ................................................. zł.

do oferty dołączamy kopię przelewu / kopię dokumentu wadium i pokwitowania jego złożenia.)*

wskazujemy nr konta dla ewentualnego zwrotu wadium:.........................................................
.....................................................................................................................................................
(wypełnia wykonawca, który wniósł wadium w formie pieniądza)
........................, dnia ...................
.............................................
Podpis, pieczęć osoby / osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy
)*
niepotrzebne skreślić
28
Projekt pn. „Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w
informatyzację i innowacyjne zarządzanie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WD
na lata 2007-2013
.........................................
Pieczęć firmowa
V. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
PRZETARG NIEOGRANICZONY
„Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu
oraz dla świetlic wiejskich na terenie Gminy Trzebnica”.
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
- wykonałem(wykonaliśmy) następujące dostawy:
L.p.
Rodzaj i nazwa dostaw
Zleceniodawca (nazwa, adres,
nr telefonu do kontaktu)
Wartość
dostawy
w PLN
brutto
Krótki opis dostawy z
wyszczególnieniem ilości
podstawowego sprzętu
Data wykonania
początek
(data)
zakończenie
(data)
Uwaga 1: Do wykazu należy załączyć:
a). poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert.
lub:
b). oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a).
Uwaga 2: Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa w Uwadze 1 lit a, może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług i ich prawidłowe
ukończenie, określone w § 1 ust.1 pkt 3. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
........................, dnia ...................
.............................................
Podpis, pieczęć osoby / osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy
29
Download