ISTOTA MARKETINGU BANKOWEGO ( MB ) W WARUNKACH

advertisement
ISTOTA MARKETINGU BANKOWEGO (MB) W WARUNKACH GOSPODARKI RYNKOWEJ
MARKETING BANKOWY - stanowi adaptację ogólnej koncepcji marketingu w dziedzinie bankowości
MARKETING USŁUG BANKOWYCH - zintegrowane działania banku mające na celu identyfikowanie,
przewidywanie i zaspokajanie potrzeb nabywców usług bankowych oraz pozwalające bankowi osiągnąć
zysk na odpowiednim poziomie.
ORIENTACJA MARKETINGOWA BANKU - w centrum uwagi banku pojawia się klient i jego
potrzeby, a podstawą działań staje się rozpoznanie rynku, segmentacja klientów oraz umiejętne
komponowanie i stosowanie środków marketingu-mix.
EWOLUCJA MARKETINGU BANKOWEGO:
ETAP 1 - marketing to reklama
ETAP 2 - marketing to przyjazna atmosfera
ETAP 3 - marketing to innowacje
ETAP 4 - marketing to pozycjonowanie (plasowanie)
ETAP 5 - marketing to badania, planowanie, wdrażanie i kontrola
Kluczowe zasady marketingu, których stosowanie w działalności banku świadczy o jego marketingowej
orientacji:
1. orientacje na rynek, na którym mają miejsce procesy wymiany. Bank może zaproponować klientom
kredyt, pożyczkę, procenty od lokat wzamian za ich pieniądze.
2. prowadzenie przez podmiot działalności w taki sposób, aby klient osiągał zyski w długim okresie.
3. budowanie pozycji banku poprzez segmentację klientów. Działanie zgodne z tą zasadą wiąże się z
dążeniem do zidentyfikowania docelowych klientów banku i dokładnym poznaniem ich potrzeb i
pragnień.
4. Potrzeba osiągnięcia zysków - chodzi tutaj o zrównoważenie celów banku z wymaganiami klientów.
5. Skuteczność i efektywność działań marketingowych w dużym stopniu uzależniona jest od koordynacji
działalności marketingowej w banku.
Podstawowe cechy usługi można określić jako ‘4N’. Usługi są:
1) niematerialne - nie możemy ich dotknąć, przymierzyć. Duże znaczenie ma tu sprzedaż osobistapersonel.
2) nierozdzielne - nierozdzielenie fazy produkcji od fazy konsumpcji, są one nierozerwalne. Naruszeniem
tej zasady nierozdzielności to karty bankomatowe.
3) niejednorodne - ta sama usługa może być świadczona w każdym banku inaczej, wynika to z procedur
stosowanych w bankach oraz z podejścia i kompetencji personelu bezpośredniego
4) nietrwałe - usługi nie można przechowywać
RÓŻNICE MIĘDZY PRODUKTAMI A USŁUGAMI
PRODUKTY
USŁUGI
1. Materialne
2. Niejednorodne
3. Faza produkcji poprzedza konsumpcję
4. Oddzielenie produkcji od nabywcy
5. Pod kontrolą zarządu i kierownictwa
6. Wymagania konsumenta są mierzalne
1. Niematerialne
2. Niejednorodne
3. Produkcja i konsumpcja występują jednocześnie
4. Konsument uczestniczy w usłudze
5. Często świadczone poza kontrolą kierownictwa
6. Wymagania konsumenta trudne do
zidentyfikowania
7. Dominują ludzie
7. Dominuje technologia
ZARZĄDZANIE MARKETINGIEM W BANKU
Można wyróżnić 7 rodzajów popytu na usługi finansowe, którym należy przyporządkować określone
działania marketingowe:
1. brak popytu - podstawowe zadanie polega na rozbudzeniu zainteresowania produktem na rynku, np.
poprzez reklamę (np. nowy produkt).
2. utajony - na rynku wstępuje popyt na usługę, której bank nie świadczy. Zadaniem marketingu jest
zbadanie struktury popytu i czy jest możliwość wdrożenia danej usługi przez bank.
3. malejący - spadek zapotrzebowania na określone usługi ma charakter trwały. Zadaniem marketingu jest
zbadanie przyczyn spadku popytu oraz modyfikacja produktu, bądź gdy nie można modyfikować, to
wycofanie produktu z rynku.
4. nierównomierny - ściśle jest związany z występowaniem zjawiska sezonowości. Podstawowe zadanie
marketingu to synchronizacja popytu z podażą, co w marketingu określamy jako synchromarketing.
Synchromarketing to manipulowanie cenami, reklamą, dystrybucją w taki sposób, aby ustabilizować
wielkość popytu na usługi finansowe w czasie. Jeśli popyt jest za duży, to podnosimy cenę, a dystrybucję
obniżamy.
5. zaspokojony - podaż odpowiada popytowi. Zadaniem marketingu jest ciągła kontrola pod kątem
zmieniających się potrzeb klientów.
6. nadmierny - występuje wtedy, gdy jest zjawiskiem trwałym i w najbliższym czasie bank nie ma
możliwości przeciwdziałać (zmienić) takiej sytuacji. Zadaniem marketingu jest ograniczenie, a nie
likwidacja popytu, czyli demarketing oraz podjęcie działań, mających na celu czasowe ograniczenie
popytu na usługi.
7. negatywny - występuje wtedy, gdy wszystkie lub większość segmentów na rynku nie akceptuje danego
produktu. Zadaniem marketingu jest zbadanie przyczyn braku akceptacji produktu i przeciwdziałanie.
ZARZĄDZANIE MARKETINGIEM W BANKU OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE BADANIA:
1) badania marketingowe
2) planowanie strategiczne
3) organizowanie
4) wdrażanie
5) kontrola
__________________________________________________________________________________
KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU BANKU
MARKA - nazwa, termin, symbol, wzór lub ich kombinacja, stworzona celem identyfikacji dóbr lub usług
sprzedawcy lub ich grupy i wyróżnienia ich spośród konkurencji.
Pojęcie marki i jej rynkowe funkcje łączą się z:
a) tożsamością firmy (corporate identify) - to jej cele, treść i formy działania, które chce przekazać i
utrwalić w otoczeniu. Oznacza sposób, w jaki przed. chce być identyfikowane przez odbiorców.
b) wizerunek firmy (corporate image) - odzwierciedla sposób, w jaki firma rzeczywiści jest postrzegana
przez otoczenie (na rynku).
Tożsamość firmy i jej wizerunek to terminy bliskie, ale nie tożsame.
Rzeczywistość stwarza przed bankowcami potrzebę:
 wytworzenia stałych więzi z klientem (klienci lojalni, to klienci powtarzający swoje zakupy)
 zdobywania zaufania klienta do bankowców i banku
 wytworzenia u klienta pozytywnego obrazu banku
Wizerunek banku - to niematerialny element majątku banku, który powinien być zarządzany w taki
sposób, by stanowił nierozłączną część strategii organizacji. Pożądany wizerunek powinien wpływać
zarówno na docelowy segment rynku, jak i wartość usługi.
Interpretacja wizerunku banku akceptująca rolę personelu bankowego: wizerunkiem dobrego banku jest
uśmiechnięty personel, przyjazna atmosfera wokół klienta oraz trafianie w jego oczekiwania. Bank może
przeżyć tylko wtedy, gdy będzie miał zadowolonego, powracającego klienta, który robi z nim interesy.
Image każdej organizacji jest skumulowanym skutkiem oddziaływania 3 czynników:
1) postawy organizacji (corporate attitude) - postawa organizacji to misja i filozofia działania przed.
Misja określa szczególny powód istnienia przed. na rynku, wyróżniający przed. od innych
funkcjonujących podmiotów.
Misja przed. określa „filozofię” firmy w takich kwestiach, jak:
 przedmiot działania
 zakres obsługiwania rynku
 pozycja rynkowa (w stosunku do konkurentów)
 jakość wyrobów i usług
 stosunek do innowacji i poziom stosowanych technologii
Na kształtowanie się misji banku wpływa obecna tożsamość banku i wizja, czyli kształtowanie się
przyszłej tożsamości banku.
Misja może przybierać 3 formy różniące się nastawieniem do historii i przyszłości banku w zależności od
wkomponowania tożsamości i wizji:
a) podtrzymująca (konserwatywna) - jest równoznaczna z tożsamością banku, który dumny ze swej
tradycji wywodzi misję z poglądu „byliśmy, jesteśmy, będziemy”, nie precyzując wizji.
b) rozwojowa - formułowana jest zarówno w oparciu o elementy określające tożsamość, jak i wizje
przyszłości. Odwołania do tradycji są podkreśleniem atutów banku, równocześnie wyznacza się drogę
strategicznych zmian korygujących dotychczasowe obszary i sposoby działania banku.
c) przełomu - określana jest przy wyrzeczeniu się istotnych elementów historii banku oraz oparciu się na
samej tylko przyszłości, całkowicie różnej od stanu wyjściowego, bowiem sformułowanie wizji ma
stanowić zaczyn przełomu zmieniającego obraz i charakter działalności banku.
2) zachowania organizacji (corporate behaviour) - są to funkcjonalne i narzędziowe strategie, które musi
cechować elastyczność. Elastyczność ma na celu dostosowanie się do zmieniających się potrzeb i
preferencji klientów.
MACIERZ ANSOFFA - z jednej strony analizuje produkt, a z drugiej rynek (czyli są dwie zmienne rynek i produkt). Jest analizowany z 2 punktów widzenia - dotychczasowego i nowego.
RYNEK
a)
b)
c)
d)
DOTYCHCZASOWY
DOTYCHCZASOWY
strategia penetracji
NOWY
strategia rozwoju
produktu
NOWY
strategia rozwoju
rynku
strategia
dywersyfikacji
Strategia penetracji - ma na celu zwiększenie sprzedaży dotychczasowego produktu na
dotychczasowym rynku. Celem jest wzmocnienie pozycji banku na rynku. Stosuje się ją wtedy, gdy
dochodzi do zagrożenia pozycji banku na rynku.
Sposoby realizacji tej opcji penetracji rynku:
bank może oferować swoje usługi większej liczbie klientów
bank może zwiększyć sprzedaż usług obecnym klientom (przede wszystkim usługi wiązane)
zachęcenie do częstego korzystania z usług banku (np. podnoszenie wysokości lokat)
bank może starać się zachęcać dotychczasowych klientów do niekorzystania z usług innego banku (np.
poprzez zwracanie uwagi na szczególnie korzystną ofertę swojego banku, podnoszenie jakości usług lub
wprowadzenie nowych usług itp.)
Strategia rozwoju rynku - sprzedaż dotychczasowych produktów na nowym rynku. Bank powinien
podejmować działania zmierzające do identyfikacji nowych segmentów rynków.
Strategia rozwoju produktu - na dotychczasowym rynku prezentujemy nowy produkt. Wdrażanie tej
strategii wiąże się z posiadaniem odpowiedniego zaplecza finansowego, rzeczowego i personalnego. Ta
strategia jest odpowiedzią na działania konkurencyjnych banków i na pojawienie się nowych technologii
na rynku usług finansowych.
Strategia dywersyfikacji - na nowym rynku prezentujemy nowy produkt. Strategia ta wymaga
przeprowadzenia badań rynkowych, przygotowania nowego pomysłu i przetestowania go.
3) system identyfikacji wizualnej (corporate design) -obejmuje nazwę firmy, logo, liternictwo stosowane
w nazwie, formy plastyczne, kolory firmowe, jak i specyficzne cechy budynków, biur, sposób
kontaktowania się z klientem, kontrahentami.
Zestaw narzędzi promowania wizerunku banku:
 nazwa banku
 slogan reklamowy
 znak graficzny (ang. logo)
 charakterystyczne kolory
 reklama (prasowa, telewizyjna, radiowa)
 temat muzyczny w reklamach radiowych i TV-ych
 osobistości
 wygląd oddziałów banku
 pracownicy (sprzedaż osobista)
 public relations (publicity)
 sponsoring
 komunikowanie niekontrolowane
ZNAK GRAFICZNY BANK (LOGO):
1. powinien być zgodny z polityką wizualną banku
2. powinien tworzyć pozytywne wrażenie o banku
3. powinien ułatwiać identyfikację banku i reklamować go
4. powinien służyć przez długie lata
KOMUNIKACJA NIEFORMALNA - z ang. WOM (Word of Mouth) - jest obiegową opinią o bankach,
którą kierują się klienci przy ich wyborze (przyjaciele, opinia publiczna, głos kliencki).
Może przybierać 2 postacie:
 pozytywny WOM - charakter tego wskaźnika nakłania do korzystania z usług banku
 negatywny WOM - charakter tego wskaźnika zniechęca do korzystania z usług banku
WOM jest funkcją satysfakcji klienta. W przypadku banku negatywny WOM =1/10 - 1 niezadowolony
klient poinformuje 10 kolejnych klientów.
ŹRÓDŁA WOM I ICH ELEMENTY
RODZAJE ŹRÓDEŁ
ELEMENTY
nieformalne
eksperckie
media
rodzina, znajomi, przyjaciele, współpracownicy, pracownicy banku
doradcy (konsultanci), seminaria, targi
prasa, TV, książki, prasa specjalistyczna
opracowania rządowe i konsultingowe, dane źródłowe, statystyka,
publikacje naukowe
analityczne
Reguła Pareto = 80/20 - 80 % społeczeństwa znajduje się pod wpływem 20-tu %.
Goodwill – reputacja rynku. Pojawia się przy zakupie części bądź też całego przed., kiedy cena nabycie jest
większa od ceny rynkowej, wynikającej z części bądź też całego majątku przed.
MARKETINGOWE OTOCZENIE BANKU
Bank musi identyfikować otoczenie oraz partycypować w jego tworzeniu.
Rodzaje otoczenia:
I. Makrootoczenie
II. Mikrootoczenie
Ad. Makrootoczenie – (dotyczy wszystkich instytucji na rynku). Identyfikuje czynniki, które wpływają na
wszystkie podmioty funkcjonujące na rynku.
Badanie makrootoczenia ma charakter uniwersalny, w podobny sposób oddziaływuje na podmioty rynkowe.
Ad. Mikrootoczenie - obejmuje czynniki bardziej specyficzne, związane bezpośrednio lub pośrednio z daną
organizacją. Badanie mikrootoczenia ma charakter indywidualny i należy je przewidywać do każdego
podmiotu osobno.
GRUPY CZYNNIKÓW MAKROOTOCZENIA
Czynniki ekonomiczne - zostały podzielone na czynniki sfery bankowej i pozabankowej.
CZYNNIKI EKONOMICZNE
SFERY BANKOWEJ
1.
2.
3.
4.
WYZNACZAJĄCE KOSZT
USŁUG BANKOWYCH
ALTERNATYWNA SFERA
kredyt refinansowy
poziom rezerw obowiązkowych
obligacje państwowe
kursy walut
5. giełda papierów wart.
6. fundusze powiernicze
7. instytucje ubezpieczeniowe
stanowią konkurencję dla banku na
rynku finansowym
Sfera pozabilansowa:
a) tempo wzrostu dochodu narodowego
b) stopa wzrostu dochodów ludności
c) poziom podatków
d) poziom cen
e) stopa inflacji
Popyt na rynku usług finansowych ma charakter wtórny, co oznacza że zależy od popytu na popyt na towary
czy usługi - dochody ludności, dochód narodowy.
Ad 1. kredyt refinansowy (redyskontowy) - zaciągany przez bank komercyjny w BC, kształtuje koniunkturę
na rynku usług finansowych.
Ad 2. poziom rezerw obowiązkowych - jeśli jest wysoki, to następuje zahamowanie koniunktury na rynku
usług finans. i odwrotnie
Ad 3. obligacje państwowe - jeśli są sprzedawane po korzystnych warunkach, to banki ...
Istnieje zależność między popytem na usługi finansowe, a popytem na usługi. Popyt na usługi finansowe ma
charakter wtórny i zależy od popytu na towary i inne usługi.
Ad 4. Kursy walut – pozycja waluty krajowej do walut międzynarodowych.
Ad 5,6,7. - te instytucje mogą odciągać klientów od banku.
CZYNNIKI DEMOGRAFICZNE
zmiana w hierarchii potrzeb z konsumpcji b-cej
na oszczędności i zabezpieczenia emerytalne
zmiany w strukturze wiekowej  wzrost liczby młodzieży w szkołach średnich
i pomaturalnych
wysoka dynamika wzrostu
 oszczędzanie przez rodziców
na cele
grupy 7-15 lat
edukacyjne
 wzrost liczby potencjalnych młodych
klientów
wzrost liczby osób powyżej 40  wysokie dochody
lat
 tendencje do oszczędzania
(ponad 25 % populacji)
 potrzeba zabezpieczeń na starość
wzrost poziomu wykształcenia
wzrost aktywności zawodowej  zakupy akcji i papierów wart.
kobiet
 depozyty oszczędnościowe
(ponad 46,5 % zatrudnionych)  zaciąganie kredytów
 zakupy bezgotówkowe
CZYNNIKI SPOŁECZNE I KULTUROWE
ZMIANY W STYLU ŻYCIA

dążenie do zwiększenia konsumpcji
intensyfikacja wyjazdów zagranicznych
 służbowych
 prywatnych
bezpieczeństwo korzystania z zasobów
finansowych
potrzeba zabezpieczenia przyszłości


dążenie do pomnażania
zaoszczędzonych pieniędzy




ZMIANY W HIERARCHII WARTOŚCI
odwrócenie zależności z oszczędzania, żeby za jakiś
czas kupić na „kupuję a oszczędzam” na spłatę
kredytów
potrzeba międzynarodowego obrotu bezgotówkowego
dostępność do kart bankowych, uznawanych w
krajach Europy, a nawet w świecie
obrót czekowy, kartami kredytowymi i pełniejsze
wykorzystanie bankomatów
korzystanie w szerszym zakresie z usług
ubezpieczeniowych
fundusze powiernicze
giełda papierów wartościowych
CZYNNIKI TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE
1. usługi ich dystrybucja:
 bankomaty
 operacje finansowe za pośrednictwem komputera, telefonu (duże firmy)
 przyspieszenie procesów obsługi
 komunikacja międzyoddziałowa i międzybankowa bez zwłoki czasowej
2. segmentacja klientów:
 łatwo dostępne bazy danych
 segregowanie klientów wg dowolnych kryteriów
3. informacje:
 szybki dostęp do oferty banku
 bieżące wydruki o stanach kont, poziomie odsetek, terminowości spłat kredytu, itp.
 bieżąca analiza działalności we wszystkich oddziałach banku
CZYNNIKI POLITYCZNE I PRAWNE
stabilność rządu
polityka mieszkaniowa







oddłużenie
przedsiębiorstw 
(ustawa o restrukturyzacji 
finansowej przedsiębiorstw)
Prywatyzacja sektora
bankowego
ciągłość przepisów
zachowanie kierunków zmian
harmonizacja stosunków zewch.
kredyty hipoteczne (olbrzymia
skala)
zmniejszenie ingerencji NBP
zmiana struktury własności
udział kapitału zagranicznego
duża ekspozycja finansowa
bezpośredni udział w zarządzaniu
podmiotami gospodarczymi
Istotą analizy makrootoczenia jest ciągłe jej aktualizowanie, a także przewidywanie wpływu skutków zmian
na strategie bankowe.
STRUKTURA MIKROOTOCZENIA
Konkurencja (krajowa i zagraniczna) - inny bank, banki zagraniczne, poczta, f. powiernicze, emerytalne,
lombardy, giełda pap. wart. - instytucje finansowe
Marketing Mix
Portfel usług
Opłaty i
prowizje
Promocja
Kapitał w zł
Pośrednicy
Pracownicy
Klienci
Segmenty
rynku
Klienci
Dystrybucja
STRATEGIE KONKURENTÓW RYNKOWYCH
POZYCJA RYNKOWA
ZACHOWANIE
KONKURENTA
reakcje na
lider rynkowy
wzrost udziału
konkurencję
współzawodniczący/naśla
naśladowanie
wyzwanie dla lidera
dowcy
lidera
szukanie niszy
reakcja na
unikający konkurenci
rynkowej
konkurencję
współzawodniczący - próbują zagrozić liderowi i zająć jego pozycję
naśladowcy - jedynie obserwują posunięcia lidera i naśladują
Nisza rynkowa - brak konkurencji.
Podmiot stara się obsługiwać segmenty dotąd nie obsługiwane.
a) walka konkurencyjna w polskich warunkach polega na:
 konkurowaniu cenami (lokaty)
 poszukiwaniu nowych kanałów dystrybucji
 reklamie własnych usług (np. prasowa)
b) grupy interesu:
 środki masowego przekazu
 instytucje rządowe
 samorządy lokalne
 organizacje konsumenckie
 pracownicy
(wizerunek banku zależy od stosunków pomiędzy grupami interesu).
c) klienci:
 badanie i realizacja ich potrzeb
 segmentacja - dzięki niej można poprzez oddziaływanie elementów marketingu-mix dotrzec do
potrzeb klientów
Produkt - to zestaw korzyści oferowanych klientowi.
Podstawowym elementem, jakim kierują się klienci jest użyteczność, czyli zdolność usługi do zaspokajania
potrzeb.
Wartość usługi - to zdolność usługi do zaspokajania potrzeb klientów w pewien specyficzny,
charakterystyczny sposób.
Usługa bankowa - to każda usługa oferowana klientowi odpłatnie bądź nieodpłatnie.
Orientacja na usługę - sytuacja, kiedy bank oferuje dotychczasowe usługi klientowi.
Orientacja na klienta - bank oferuje te usługi, które klient skłonny będzie kupić.
STRUKTURA USŁUGI WG KONCEPCJI LEVITTA
Poszczególne poziomy tej usługi są uzależnione od stopnia zaspokajania potrzeb klientów.
1) podstawowa wersja usługi - charakteryzuje cechy wspólne dla wszystkich usług z tej grupy, np. kredyt cechą wspólną jest dostarczanie funduszy, celem zaspokojenia potrzeb klientów.
2) usługa oczekiwana - różnicowanie produktu rozpoczyna się na poziomie usługi oczekiwanej, kiedy dana
usługa została wyposażona w cechy oczekiwane i spodziewane przez klienta, dodające nowej wartości do
usługi podstawowej, np. przy kredytach-korzystne terminy spłaty-różne w różnych w bankach.
3) rozszerzona wersja usługi - rozszerza tą usługę o cechy podnoszące wartość usługi, ale których w
porównaniu z usługą oczekiwaną klient przychodząc do banku nie spodziewał się. , np. przy kredycie wyjątkowo korzystne spłaty nie oczekiwane przez klienta.
4) usługa potencjalna - jest przyszłą wersją usługi finansowej (nie występuje jeszcze na rynku).
Kształtowanie strategii produktu bankowego obejmuje:
I. kształtowanie funkcji produktu i ich zmian
II. kształtowanie struktury asortymentowej produktu
III.wprowadzanie nowych produktów na rynek
Ad I. Wyróżniamy:
a) funkcję podstawową
b) funkcję dodatkową - ma znaczenie dla klienta
FUKCJA PODSTAWOWA
istota
funkcji
Przykłady:
1. kredyt
2. lokaty
3. bieżące
usługi
bankowe
związek zachodzący pomiędzy usługą, a
celem, któremu ona służy i który uzasadnia
jej istnienie
odpowiada zapotrzebowaniu na środki
finansowe przeznaczone na realizację
określonych przedsięwzięć
zwiększają
potrzebę
oszczędzania,
zabezpieczenia przyszłości oraz racjonalnego
i efektywnego gospodarowania wolnymi
środkami finansowymi
przyspieszają
realizację
przedsięwzięć
gospodarczych przez podmioty rynku oraz
ułatwiają podejmowanie i realizację all
przedsięwzięć
FUNKCJA DODATKOWA
związek zachodzący pomiędzy
usługą, a użytkownikiem
czas oczekiwania na decyzję
przyznania, jakość i szybkość
usługi
łatwy dostęp do informacji,
estetyka
pomieszczeń
bankowych (różny poziom
oprocentowania)
szybkość,
terminowość,
rzetelność wykonania, wysoki
poziom obsługi
Ad II. Kształtowanie polityki asortymentowej banku.
asortyment - zestaw usług bankowych oferowanych przez bank.
A) Asortyment produktów oferowanych przez bank jest szeroki, kiedy dąży do zaspokajania
współwystępujących potrzeb (gdy oferuje się wiele różnych produktów).
Zalety oferowania szerokiego asortymentu:
a) zwiększenie zakresu wyboru produktów dla klienta
b) zwiększenie wielkości sprzedaży
c) podział ryzyka na większą ilość produktów
d) możliwość lepszego wykorzystania personelu
Wady:
a) ograniczenie możliwości specjalizacji (ze względu na oferowanie wielu produktów)
b) mniejsza możliwość podnoszenia jakości obsługi i produktów
Ta strategia wykorzystywana jest przez banki uniwersalne.
B) Asortyment produktów oferowanych przez bank jest głęboki, jeżeli bank oferuje wiele odmian jednego
produktu.
Strategia ta powinna być wtedy wykorzystywana i jest celowa, gdy mamy do czynienia na rynku z
wieloma różnymi segmentami klientów. Ta strategia wykorzystywana jest przez banki specjalistyczne.
CYKL ŻYCIA PRODUKTU BANKOWEGO
Jest on relatywnie długi i taki sam, jak w zwykłym produkcie.
I - faza wprowadzania - produkt jest nieznany, konieczne jest podjecie szerokiej akcji reklamowej, zysk
jest ujemny. Podstawowymi nabywcami są innowatorzy. pionierzy (np. home banking, office banking).
II - faza wzrostu - rośnie dynamika sprzedaży, zaczyna się osiągać zysk, na rynku pojawia się konkurencja.
Zalecane działania: podnoszenie jakości usługi, poszerzanie sprzedaży o nowe segmenty rynku, rozszerzanie
kanałów dystrybucji, obniżanie ceny lub podwyższanie oprocentowania lokat w celu zainteresowania
klientów wrażliwych cenowo. Charakterystycznymi nabywcami są zwolennicy nowości, a pod koniec wczesna większość (np. rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy).
III - faza dojrzałości (zwana fazą nasycenia) - powolne starzenie się usługi bankowej. Tempo sprzedaży
osiąga maksimum i zaczyna maleć. Zysk jest ustabilizowany, w końcowym stadium ma tendencję
spadkową. Nabywcami są wczesna większość (w 1st fazie) i późna większość (w 2nd fazie).
Zalecane działania: intensywna akcja reklamowa, wprowadzane są rabaty, premie, mające zwiększyć
sprzedaż usługi, modyfikacja produktu bankowego - dotyczyć może:
 jakości produktu,
 cech produktu - dodawanie nowej wartości do produktu,
 stylu - kształtowanie się relacji pomiędzy klientem, a bankiem
inne działania: obniżenie oprocentowania kredytu, podwyższenie oprocentowania lokat. Strategia ta skupia
się na próbie przedłużenia produktu na rynku. (np. konta dewizowe).
IV - faza schyłkowa - koszty dotyczące sprzedaży są stałe, natomiast znacznie zmniejsza się przychód ze
sprzedaży. Stosuje się tu następujące strategie:
 dostosowanie produktu do specyficznego segmentu klientów
 wycofanie produktu z rynku, gdy zaczyna on przynosić straty
Odbiorcami są: spóźnialscy, maruderzy (np. książeczki mieszkaniowe - nie są już sprzedawane).
AD III. wprowadzanie nowego produktu na rynek - nowe produkty na rynku finansowym są najczęściej
modyfikacją dotychczasowych produktów, mającą na celu uczynienie ich bardziej atrakcyjnymi dla klienta i
lepiej zaspokajającymi potrzeby klienta.
Wprowadzanie nowego produktu na rynek składa się z następujących 7 etapów:
1) poszukiwanie idei nowego produktu. Skupia się ono na 2 etapach:
 źródła zewnętrzne - badanie: klientów, konkurencji, ewentualnych publikacji, roczników
 źródła wewnętrzne - własne badania rynkowe prowadzone przez bank (zaczynamy od źródła wew.)
2) wstępna selekcja zgromadzonych idei pod kątem możliwości ich wdrożenia
3) opracowanie koncepcji produktu oraz testowanie (nie na całym rynku, tylko na jego części)
4) analiza ekonomiczna nowego produktu - winna:
 skupić się na ustaleniu popytu na produkt na danym rynku
 określać udział w danym rynku
 skupić się na ocenie kosztów wprowadzania produktu
 oszacować zysk
5) rozwój techniczny nowych produktów - winien dać odpowiedź na pytanie kiedy powinniśmy wprowadzić
dany produkt oraz gdzie go wprowadzić
6) ostateczne testowanie i wprowadzanie produktu na rynek. Zwracamy uwagę na zakres kompetencji i
odpowiedzialność poszczególnych komórek w banku za terminowe i zgodne z planem wprowadzanie
nowych produktów
7) kontrola wyników - sprawdzamy czy cele i założenia zostały zrealizowane, możliwie szybko wychwycić
odchylenia i dokonujemy ich korekty, tj. minimalizacji.
Specyfiką rynków finansowych jest to, że wprowadzanie nowych produktów (nowe produkty są
modyfikacją produktów już wprowadzonych przez lidera) jest wynikiem naśladowania strategii lidera
rynkowego (przyczynia się to do zmniejszenia ryzyka). Związane jest to nieakceptacją produktu przez
klienta. Ogranicza się też koszty związane z promocją nowego produktu.
KSZTAŁTOWANIE JAKOŚCI USŁUGI FINANSOWEJ
MODEL ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ USŁUGI
Jakość oczekiwana
Środki marketingu masowego
Jakość usługi
IMAGE
Jakość postrzegana
co klient otrzymuje
Czynniki wpływające na wysoką jakość usług bankowych:
1) materialne środki świadczenia usług (tangibles):
 architektura i wystrój wnętrz bankowych
 funkcjonalność wyposażenia
 oświetlenie
 treść i forma graficzna materiałów reklamowych
 wygląd personelu
 wygląd książeczek czekowych, dokumentów bankowych
 funkcjonowanie wind, bankomatów
 miejsca parkingowe
Ważne jest by bank sprawiał wrażenie instytucji dbającej o wysoką jakość usług.
2) solidność personelu (reliability):
 rzetelność
 umiejętność rozwiązywania problemów
 umiejętność wyjaśniania wątpliwości klienta
 dotrzymywanie obietnic
 bezbłędność
 szybkie podejmowanie decyzji
 możliwość polegania na personelu
 terminowość usług
3) chęć do reakcji (responsiveness):
 szczerość partnerstwo w rozmowach i negocjacjach
 możliwość kontaktu telefonicznego z bankiem
 tworzenie atmosfery szacunku i zrozumienia dla klienta
 wydłużenie godzin pracy placówek bankowych
4) kompetencje i życzliwość (assurance):
 profesjonalizm personelu
 umiejętność negocjacji
 znajomość technik sprzedaży
 grzeczność personelu
 przyjazne nastawienie do klienta
 wysoka kultura osobista pracowników
 szybkość świadczenia usług
5) indywidualizacja obsługi i empatia (emphaty):
 poświęcenie uwagi klientowi
 umiejętność identyfikacji potrzeb klientów i wczuwania się w ich sytuację
 drobne prezenty do standardowej obsługi
 wysyłanie okazyjnych pozdrowień
 tworzenie atmosfery opiekuńczości
 przewyższanie oczekiwań klientów co do jakości obsługi
Etapy procesu podnoszenia jakości obsługi klienta:
Etap1 - rozpoznanie obecnie stosowanego sposobu obsługi klienta
Etap2 - jak można usprawnić obsługę klienta
Etap3 - wybór kierunków doskonalenia
Etap4 - określenie przyczyn zaistniałego problemu
Etap5 - sformułowanie rozwiązań problemu
Etap6 - prezentacja rozwiązań
Marka - umożliwia podnoszenie jakości usług bankowych.
Szczególny produkt banku to doradztwo.
Produkty bankowe w Polsce zalicza się do 3 grup operacji bankowych:
1. operacje bankowe czynne (aktywne) - polegają na racjonalnym wykorzystaniu uprzednio zgromadzonych
środków, tj. udzielanie kredytów, dyskontowanie weksli, dokonywanie lokat i inwestycji pieniężnych w
korzystne przedsięwzięcia
2. operacje bankowe bierne (pasywne) - polegają na przyjmowaniu i gromadzeniu środków klientów,
przyjmowaniu depozytów terminowych i zwrotnych na żądanie, emitowaniu własnych papierów wart.,
wykonywaniu czynności zmierzających do powiększenia sumy środków znajdujących się w dyspozycji
banku
3. operacje pośredniczące (usługi) - czynności wykonywane na polecenie i na rachunek klienta.
Wyróżniamy następujące grupy produktów:
a) kredytowe
b) depozytowe
c) parabankowe (np. opracowanie i opiniowanie biznes planu, przygotowania związane z dopuszczeniem
pap. wart. do obrotu publicznego)
d) rozliczeniowe (np. polecenie przelewu)
e) inne produkty bankowe (np. skup i sprzedaż walut obcych, wynajmowanie skrytek bankowych)
ANALIZA STRATEGII CENOWYCH BANKU
Cena z jednej strony jest kryterium wyboru banku dla klienta, natomiast z drugiej strony określa
ekonomiczne efekty działalności przedsiębiorstwa.
Cena na rynku finansowym, to przede wszystkim stopa % od lokat i kredytów. Powinna zostać tak ustalona,
aby przynosiła zyski. Różnica między stopą %-wą od kredytów a stopą od lokat stanowi zysk dla instytucji
finansowej.
Na politykę cenową prowadzoną przez bank mają wpływ następujące czynniki:
1) na rynku lokat:
 stopa inflacji - lokata powinna być wyżej oprocentowana aniżeli inflacja
 poziom dochodu dyspozycyjnego społeczeństwa - wzrost dochodu społeczeństwa, a co za tym idzie
wzrost funduszu swobodnych decyzji
2)
3)
4)
5)
6)
7)
 cele strategiczne banku - jaka jest polityka długookresowa bank, na jakich klientów liczy, jaki poziom
wielkości lokat jest dla banku znaczący, wzrost lub obniżenie stóp %-ch.
 polityka cenowa konkurencji - tzw. paradoks cenowy - jeżeli oprocentowanie jest wyższe od
konkurencji, to klienci także będą się bali kupować produkt lub usługę lub zbyt niskie
oprocentowanie. Przy ustalaniu cen należy zwrócić uwagę na ich aspekt psychologiczny. P.C.
na rynku kredytów:
 status kredytobiorcy (jego wiek, stan posiadania, poprzednia historia kredytowa, dochód, zawód,
karalność itd.)
 rodzaj zabezpieczenia (weksle, poręczenia i gwarancje, zastaw, hipoteka, inne aktywa klienta)
taryfy prowizji i opłat
oprocentowanie kredytu refinansowego udzielanego bankom przez BC
wysokość obowiązkowych rezerw banku
wielkość lokat klientów, ich struktura wg wielkości i terminów wpłat oraz wzajemne relacje
zasoby własne banku
Ustalenie ceny może być oparte na 3 czynnikach:
1) kosztach wytworzenia i zaoferowania produktów - oznacza to, że kształtowanie ceny zależy przede
wszystkim od czynników wewnętrznych banku. Koszty wytworzenia produktu stanowią wartość
minimalną poziomu ceny. Koszty + marża zysku określają poziom ceny
Wprowadzając nowy produkt należy zwrócić uwagę na wielkość potencjalnego popytu i planowaną
wielkość sprzedaży, a następnie przechodzi się do analizy kosztów. Koszty całkowite stałe i zmienne koszty marketingu i koszty związane z wprowadzaniem nowego produktu. Wykorzystuje się tzw. punkt
opłacalności.
PUNKT OPŁACALNOŚCI
Charakterystyczną cecha rynku usług finansowych jest duża wrażliwość klientów na zmiany cen.
2) popycie na dany produkt - metoda ta opiera się na założeniu, że istnieje zależność między cenami a
popytem na oferowane przez bank produkty. Wynika więc konieczność określenia wielkości popytu, jego
struktury i przewidywanych zmian. Wielkość popytu wyznacza maksymalny poziom ceny.
Można mówić o trzech relacjach rynku na zmiany ceny:
 popyt rośnie lub maleje o taki sam procent, co maleje lub rośnie cena - popyt zmienia się
proporcjonalnie do zmiany ceny
 popyt rośnie lub maleje szybciej niż maleje bądź rośnie cena - popyt jest elastyczny, np. polisy
ubezpieczeniowe, na kredyty
 popyt rośnie lub maleje wolniej aniżeli rośnie lub maleje cena - popyt nieelastyczny, np. ROR
Czynniki wpływające na wrażliwość cenową klientów i wzrost popytu (elastyczność):
a. stopień zróżnicowania produktu - im większe jest zróżnicowanie produktów, tym mniejsza jest
wrażliwość cenowa klientów,
b. substytucyjność usług lub podobność - im większa substytucyjność, to wrażliwość klienta wzrasta,
c. wielkość wydatków - im większe wydatki ponosi klient, tym większa jest jego wrażliwość cenowa,
d. rozmiar współpracy klientów - im większa jest współpraca, tym mniejsza jest wrażliwość cenowa
klientów,
e. postrzegana ekskluzywność usługi - wzrost ceny produktów snobistycznych, ekskluzywnych nie
powoduje spadku popytu. Wzrost ceny powoduje zazwyczaj wzrost popytu,
f. zakres korzyści oferowanych przez usługę - im większy zakres korzyści oferowanych przez usługę,
tym wrażliwość jest mniejsza,
g. częstotliwość zakupów produktów i okres współpracy z bankiem - zmniejsza się wrażliwość cenowa
klientów jeśli ta częstotliwość jest duża i długa.
3) cenach produktów konkurencyjnych - bank może różnicować ceny w stosunku do cen produktów
konkurencyjnych, albo ustalać je na podobnym poziomie w zależności od swojej pozycji na rynku i
rodzaju produktu. Przy ustalaniu cen należy zwrócić uwagę na ich aspekt psychologiczny, określany jako
paradoks cenowy. Chodzi o akceptowalność ceny przez konsumenta, przy jej określonym poziomie. Jeśli
bank ustali cenę na poziomie znacznie wyższym lub niższym niż cena akceptowana, może to
spowodować negatywne reakcje konsumentów.
Przy kształtowaniu polityki cenowej bank powinien uwzględniać inne aspekty:
 wymagana jest zgodność wybranej polityki cenowej z innymi elementami marketingu-mix, które
powinny się wzajemnie uzupełniać
 istotny jest stopień automatyzacji usług i koszt, jaki musi być poniesiony w celu uzyskania i dostarczenia
urządzeń potrzebnych do usprawnienia usługi
 cele banku dotyczące wizerunku i poziomu ekskluzywności usługi powinny być ze sobą zintegrowane.
 bank musi wziąć pod uwagę w procesie ustalania cen okres cyklu życia usługi. Jest to szczególnie istotne
w przypadku gdy produkt osiągnął fazę dojrzałości, w której cena może mieć dla banku mniejsze
znaczenie, niż maksymalizacja sprzedaży danej usługi
 polityka rządu, poziom konkurencji itd., a więc czynniki zewnętrzne mogą wpływać bezpośrednio lub
pośrednio na cenę, zależnie od ich natężenia
STRATEGIE CENOWE
1) strategia zbierania śmietanki - polega na ustalaniu wysokiej ceny. Wykorzystywana jest w fazie
wprowadzania produktu bankowego, na rynku nie ma jeszcze konkurencji. Pojawiają się klienci mało
wrażliwi cenowo.
2) strategia penetracji rynku - polega na wyznaczeniu ceny na niskim poziomie, po to aby zdobyć jak naj
większy udział w rynku (jest to główny cel). Pojawia się tu tzw. efekt skali produkcji - polega na tym, że
koszty produkcji zostają rozłożone na większą ilość jednostek (możliwe jest to dzięki max sprzedaży).
3) strategia ceny konkurencyjnej - polega na ustaleniu ceny na poziomie kosztów plus niewielki zysk.
Bank ją wprowadza w celu osiągnięcia doświadczenia oraz informacji.
4) strategia ceny rynkowej - cena rynkowa jest ustalana na poziomie obowiązującym na danym rynku.
5) strategia ceny nieopłacalnej - cena nieopłacalna ma przyciągnąć klientów do zakupu bardziej
zyskownych usług, np. w fazie promocyjnej jest ta strategia wprowadzana.
6) strategia segmentacji – zbliżona do strategii zbierania śmietanki.
7) strategia ceny wg wartości spostrzeganej przez klienta - klient każdą usługę ocenia stosując własny
system preferencji. Cena jest wyznacznikiem wart. usługi spostrzeganej przez klientów.
DYSTRYBUCJA USŁUG BANKOWYCH
Jest to trzeci element marketingu mix.
Charakterystyka potrzeb wymagających różnych systemów dystrybucji (wg. Andrew):
I. grupa potrzeb - zapotrzebowanie na usługi fin doradcze. Wiąże się z nim zapotrzebowanie na
bezpośredni kontakt z pracownikiem banku (np. ekspert lub pracownik bankowy). Osoba, która świadczy
tę usługę staje się częścią tej usługi. Nie występują tu osoby trzecie.
II. grupa potrzeb - to potrzeby związane z wygodą przy założeniu, że od czasu do czasu klient wymaga
bezp. kontaktu personalnego, niekoniecznie z dostawcą danej usługi. Oznacza to, że pomiędzy klientem a
bankiem mogą występować osoby trzecie (np. dealerzy).
III.grupa potrzeb - to potrzeby obejmujące transakcje towarowe, przy których klient nie wymaga obecności
pracownika (np. bankomaty, karty kredytowe).
Macierz dystrybucji przy złożoności usług finansowych. Pozwala ona na dostosowanie oferty banku do
potrzeb klientów.
ZŁOŻONOŚĆ USŁUGI BANKOWEJ
proste
niska
wysoka
złożone
Na przekątnej znajdują się te oferty, które najlepiej spełniają potrzeby klientów.
Podstawowa zasada funkcjonowania tej macierzy - im bardziej złożony jest produkt, tym większą wartość
dodaje do niego dystrybucja.
Na podstawie macierzy określono następujące grupy klientów:
1) grupa klientów - segment klientów wygodnych. To przede wszystkim z lewej górnej części macierzy i
wymagają wysokiego, fachowego dostarczania usługi, są skłonni zapłacić więcej za fachowość. Co 10-ty
klient jest nim (10%). Przykładem usługi jest doradztwo finansowe.
2) grupa klientów - segment klientów selektywnych. Klienci (ok. 50%) ci znajdują się pośrodku macierzy.
Mają podejście selektywne - kupują pewne usługi bez pomocy pracownika, a pewne z pomocą.
Przykładem usługi jest np. bankofon, homebanking, officebanking.
3) grupa klientów - segment klientów kupujących po niskich cenach. Klienci (ok. 40%) znajdują się oni w
dolnej prawej części macierzy. Przykładem usługi jest np. bankomat, czeki, karty kredytowe. Klient nie
wymaga obecności pracownika, wynika to z prostoty obsługi.
Dystrybucja - to proces dostarczania usługi klientowi przez inst. finansowe.
Podstawowym elementem polityki dystrybucji (D) są kanały D. - to zespół kolejnych ogniw (instytucji lub
osób), za pośrednictwem których dokonuje się przepływu 1 lub większej ilości strumieni związanych z
dział. marketingową.
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYBÓR KANAŁÓW DYSTRYBUCJI :
1) segment klientów, którym oferowane są określone produkty banku, D nie może być jednolita dla all
klientów, lecz dostosowana do segmentu rynku, polega to m. in. na ustaleniu liczebności segmentu i jego
dokładnym opisie wg. różnych cech demograficznych, ekonom., i społecznych.
2) produkt, jego funkcje oraz cena - stopień bezpośredniości kanału oraz jego długość wynikają z charakteru
produktu finans., jego funkcji i złożoności. Obserwuje się zależność, że im bardziej skomplikowana jest
usługa fin., tym większa jest potrzeba osobistego kontaktu klientów z kompetentnym personelem banku.
Również cena usługi fin. wywiera wpływ na formę i sposób sprzedaży. Im wyższa jest cena czy wartość
usługi, tym bardziej potrzebny jest bezp. kanał D.
3) system D. firm konkurencyjnych - jest to bardzo istotne w polityce określenie liczby własnych punktów
sprzedaży i wyborze stopnia intensywności D.
4) zasoby fin. i kadrowe banku - potencjał ekonom. będzie miał wpływ na ilość, wielkość i nowoczesność
oddziałów banku. Również baza techniczna, jaką bank dysponuje, liczba i wykształcenie personelu
będzie decydować o sposobie dystrybucji.
RODZAJE DYSTRYBUCJI PRODUKÓW BANKOWYCH
RODZAJE DYSTRYBUCJI
BEZPOŚREDNIA
STACJONARNA
NIESTACJONARNA
1) scentralizowana
8) w siedzibie klienta
2) decentralizowana 9) za pomocą ruchomych
3) przez telefon
punktów sprzedaży
4) przez
automaty
(bankomaty)
5) przez pocztę
6) w budynku banku
7) homebanking
POŚREDNIA
10) za
pomocą
biura
maklerskiego
11) za
pomocą
oddziałów
innych banków
12) za
pomocą
firm
leasingowych
13) w supermarketach
Ad 1. scentralizowana – ma miejsce w centrali banku. Głównie chodzi tu o sprzedaż produktów złożonych,
skomplikowanych, wymagających zaangażowania personelu o wysokich kwalifikacjach i szybkiego
podejmowania decyzji.
Ad 2. decentralizowana – dotyczy małych i średnich oddziałów banku. Przede wszystkim odbywa się tu
sprzedaż produktów standardowych (np. Handlobank- placówka Banku Handlowego).
Ad 3. przez telefon – wymagana jest bardzo dobrze rozbudowana baza danych klientów.
Ad 5. przez pocztę – polega na tym, że bank musi posiadać dobrze rozwiniętą bazę danych i wysyłane są
formularze zakupu. Klient wypełnia go i wysyła do banku. Nie jest to wykorzystywane w Polsce.
Ad 7. w siedzibie klienta – nie all klienci, tylko znaczący dla banku.
Ad 8. za pomocą ruchomych punktów sprzedaży – wykorzystywane może być na obszarach, gdzie jest małe
zaludnienie.
Ad 11. za pomocą firm leasingowych – wyróżniamy leasing:
a) operacyjny – wiąże się z krótszym okresem użytkowania przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę.
Okres ten jest krótszy aniżeli ekonomiczne zużycie składnika majątku przedmiotu leasingu.
Leasingodawca może ustąpić od umowy. Koszty amortyzacji, remontów, konserwacji, opłat, napraw,
ubezpieczeń ponosi leasingodawca.
b) finansowy - łączy się on z długoterminową umową najmu, zbliżoną do czasu ekonomicznego zużycia
obiektu leasingu. Leasingodawca nie może odstąpić od umowy (płaci się wtedy wysokie kary).
Wymienione koszty ponosi leasingobiorca. Leasingobiorcy przysługuje prawo pierwokupu.
POLITYKA LOKALIZACJI BANKU
Obejmuje przede wszystkim zdefiniowanie terytorialnego zakresu działania banku, wybór konkretnego
miejsca jego lokalizacji i ustalenie nakładów niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności.
Czynniki zewnętrzne, określające zakres terytorialny działania nowego banku i jego lokalizację:
1) potencjał ludnościowy rejonu, w którym ma funkcjonować nowy oddział banku lub nowy bank,
wymagane są tu następujące informacje:
- ogólna liczba ludności,
- tempo przyrostu naturalnego i prognozy w tym zakresie,
- struktura ludności wg płci i wieku,
- struktura ludności wg zawodów i wykształcenia
- liczba i struktura gospodarstw domowych,
- opinie mieszkańców regionu o banku i ich wymagania wobec banków
2) dochody ludności badanego regionu, wymagane są tu następujące informacje:
3)
4)
5)
6)
-
wielkość dochodów ogółem,
struktura dochodów wg gosp.tw domowych, płci, wieku, zawodów, wykształcenia,
udział oszczędności w dochodach ogółem ludności i poszczególnych grup gosp.tw dom.ch
zatrudnienie występujące w badanym rejonie. Do analizy tego czynnika niezbędne są informacje
dotyczące:
wielkość zatrudnienia,
zmian wielkości zatrudnienia (wzrost, spadek, stagnacja) oraz prognozy w tym zakresie
stopa bezrobocia, jej zmiany i przewidywana wielkość w next okresach
udział dojeżdżających do pracy w tym rejonie w całości zatrudnienia
liczba mieszkańców rejonu, pracujących poza miejscem zamieszkania
struktura zatrudnienia (wg płci, wieku, wykształcenia, zawodów)
średni czas pracy w danym rejonie
największe skupiska zatrudnienia.
potencjał gospodarczy badanego regionu, wykorzystujemy następujące informacje:
liczba podmiotów gosp.ch
struktura podmiotów gosp.ch wg branży, wielkości obrotów, zatrudnienia, kapitału itp.
struktura podmiotów gosp.ch wg form własności, przedmiotu działal.i, terytorialnego zasięgu działania,
realizowane i przewidywane inwestycje pod.ów gosp.ch i władz administracyjnych
istniejące i planowane centra zakupów i czas ich pracy.
sytuacja konkurencyjna na rynku produktów bankowych w odniesieniu do badanego rejonu:
liczba instytucja finansowych, miejsce ich lokalizacji i czas pracy,
struktura tych instytucji wg wielkości obrotów, zatrudnienia, liczby klientów i rachunków, ich
oddziałów
okres działania konkurencyjnych firm
opinie mieszkańców w rejonie o funkcjonujących w nim bankach
wielkość oferty banków konkurencyjnych i jakość obsługi klientów
infrastruktura badanego rejonu:
ośrodki administracji państwowej w badanym rejonie,
ośrodki kultury i oświaty
sieć komunikacyjna
zabudowa handlowa i mieszkaniowa oraz planowane inwestycje w tych dziedzinach
możliwości parkowania pojazdów.
PROMOCJA USŁUG BANKOWYCH (4th element Marketingu Mix)
Promocja – to forma komunikowania się banku z klientem oraz otoczeniem rynkowym. Podstawowa rola
promocji polega na zwiększeniu sprzedaży usług bankowych na rynku.
Polityka komunikowania się to zestaw środków, za pomocą których bank przekazuje na rynek informacje
dotyczące swoich usług lub banku i kształtuje potrzeby klientów oraz kieruje popytem.
Podstawowy cel promocji, to zwiększenie sprzedaży usług banku na rynku. Dodatkowe role, które pełni
promocja:
- zarządzanie bankiem
- walka z konkurencją
- kreowanie popytu na rynku
- informowanie o produkcie, o jego cenach, formach sprzedaży
Podstawowe instrumenty promocji – mix:
- propaganda marketingowa (public relations, publicity)-obejmuje kompleks działań, mających na celu
wypracowanie odpowiednich relacji z otoczeniem w celu zbudowania pozytywnego wizerunku danej
instytucji finansowej na rynku
- sprzedaż osobista-polega na prezentowaniu produktów banku drogą bezpośrednich kontaktów
osobowych, pracowników z klientem
- reklama-bezosobowa, płatna i adresowana do masowego odbiorcy forma przekazywania informacji
rynkowych
- promocja sprzedaży-obejmuje zespół materialnych środków zwiększających atrakcyjność sprzedaży
danej usługi, a przez to chęć zakupu.
ETAPY POLITYKI PROMOCJI:
1) określenie celów polityki promocji,
2) określenie grupy, czyli klientów adresatów działań promocyjnych
3) ustalenie treści polityki promocji (struktura tych elementów)
4) przeprowadzenie testów poszczególnych elementów promocji
5) realizacja polityki promocji
6) kontrola efektów działań promocyjnych.
MODEL KOMUNIKACJI LASWELLA
Sprzężenie zwrotne
Komunikowani
e
wysyłanie
(źródło)
załadowanie
przesłania
przekaz
dekodowanie
przesłania
działanie
(odbiór)
zakłócenia
Public relations, Kształtowanie stosunków z otoczeniem polegające na przedstawieniu banki i jego usług
określonym grupom docelowym w taki sposób, aby wytworzyć wśród nich pożądany wizerunek banku.
Podstawowe funkcje public relations:
- tworzenie wizerunku firmy (budowanie, zmiana i utrzymywanie pozytywnych wyobrażeń i opinii o
banku),
- przekazywanie opinii publicznej informacji charakteryzujących działalność banku i kreujących jego
wizerunek (prezentowanie całokształtu działalności banku),
- tworzenie przesłanek dla zrozumienia określonych decyzji banku (zdobycie społecznego uznania dla
działań banku),
- nawiązywanie i utrzymywanie więzi ze all mielementami otoczenia, ważnymi dla realizacji celów banku,
- harmonizowanie stosunków społecznych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz firmy,
- tworzenie przychylnej atmosfery i budowanie zaufania wobec banku,
- wzmacnianie „wytrzymałości” banku w sytuacjach kryzysowych i „agresji” otoczenia.
INSTRUMENTY PUBLIC RELATIONS,
1) polityka rozgłosu (publicity)-wywiady kierownictwa banku, przygotowanie i przekazywanie
dziennikarzom informacji o nowych produktach i ważnych wydarzeniach w banku, reportaży „z życia
banku”; kontaktowanie się z dziennikarzami i masmediami w nadziei, że informacje te zostaną
opublikowane bezpłatnie i dotrą do potencjalnych klientów;
2) działania ukierunkowane na liderów opinii publicznej oraz na ostatecznych nabywców:
-wydawnictwa (broszury, foldery, ulotki o firmie, jej organizacji, historii oraz zakresie usług, wizytówki);
-listy i przesyłki (wysyłanie listów okolicznościowych, życzeń świątecznych, zaproszeń na imprezy
firmowe, utrzymywanie kontaktów listownych i telefonicznych z klientami),
-upominki (teczki, kalendarze itp.);
3) działania nastawione na bezpośredni kontakt banku z otoczeniem (organizowanie „dni otwartych” dla
nabywców, utrzymywanie kontaktów osobistych z najważniejszymi klientami czy ekspertami,
organizowanie przyjęć i koktajli, zapraszanie dziennikarzy do udziału w ważniejszych dla banku
wydarzeniach, a także konferencje, seminaria, szkolenia organizowane dla dziennikarzy, klientów,
ekspertów lub potencjalnych nabywców );
4) działania banku na rzecz otoczenia, w którym działa – sponsoring (finansowanie acji charytatywnych i
sponorowanie).
SPONSORING - to forma komunikowania się banku z rynkiem, wykorzystująca wspieranie przez bank
różnych dziedzin życia w celu zaprezentowania swego wizerunku i osiągnięcia celów marketingowych
(nauka, sport, kultura).
Elementy sponsoringu:
- wybór imprez pod kontem klientów banku pod kątem docelowego rynku banku;
- zabezpieczenie przepływu informacji o imprezach, sponsorowanych przez bank;
- odpowiedni dobór imprez i osób sponsorowanych pod względem strategii banku.
Rodzaje sponsoringu
a) sponsoring na szczeblu centrali (sponsoring aktywny)
- angażuje się tu duże sumy pieniężne
- sponsoruje się wiele różnych dziedzin, które nie są ze sobą powiązane;
b) sponsoring na szczeblu oddziału (sponsoring pasywny)
- są to działania sporadyczne
- angażuje się niewielkie środki finansowe.
Adresaci działań public relations:
*klienci,
*pracownicy banku,
*wspólnicy i akcjonariusze,
*mieszkańcy miasta,
*władze i instytucje (władze lokalne i krajowe, samorządy, organizacje społeczne i zawodowe).
Podstawowe różnice pomiędzy public relations a reklamą:
1. adresaci działań-reklama adresowana jest do szerokiego kręgu nabywców, działania public relations
trafiają głównie do liderów opinii publicznej (dziennikarzy, artystów, ekspertów),
2. stopień złożoności-propaganda marketingowa jest trudniejsza do kontrolowania niż informacje
przekazywane przez reklamę; wynika to głównie z różnicy adresatów,
3. sposób finansowania-informacje w ramach public relations przekazywane są na koszt masmediów,
reklama to płatna forma informacji o firmie czy produkcie,
4. zakres wiarygodności-informacje przekazywane przez masmedia w ramach public relations są odbierane
jako bardziej wiarygodne niż te zawarte w przekazach reklamowych.
Zakres odpowiedzialności komórek zajmujących się public relations w przedsiębiorstwie,
- stosunki z prasą,
- nadawanie rozgłosu produktowi, usłudze,
- działania komunikacyjne prowadzone wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa,
- lobbing- kontaktowanie się i przekonywanie ustawodawców i urzędników państwowych do określonych
rozwiązań prawnych i administracyjnych,
- doradztwo organom kierowniczym w kwestiach związanych ze społecznymi aspektami funkcjonowania
przedsiębiorstwa, jego pozycja i image.
REKLAMA BANKOWA - jest formą masowego, płatnego, bezosobowego sposobu komunikowania się
instytucji z potencjalnymi klientami w celu spowodowania działania korzystnego dla reklamującego się. O
skuteczności reklamy możemy mówić jeśli ma ona charakter ciągły i systematyczny.
Główne cele reklamy,
- promocja nazwy lub wizerunku banku na rynku,
- promocja produktów banku.
Rodzaje celów reklamy,
a) cel informacyjny-reklama powinna dostarczać w sposób rzeczowy i przystępny podstawowe
wiadomości o produkcie i korzyściach związanych z jego kupnem;
b) cel budowania image-dotyczy obszaru uczuć i powinien dążyć do „sztucznego” zróżnicowania podobnej
do innych oferty asortymentowej banku przez wyeksponowanie określonych cech dotyczących usługi
bankowej (np. pewność, szybkość, wygoda);
c) cel działania-odnosi się do obszaru woli klientów banku i powinien wywoływać potrzebę nabycia
reklamowanego produktu bankowego.
Podstawowe formy reklamy:
1. reklama pocztowa (marketing bezpośredni) ~ polega na rozsyłaniu za pomocą poczty pakietów
reklamowych zawierających prezentacje produktów banku i możliwości ich nabycia lub na składaniu
ofert telefonicznie. Ta forma reklamy może być traktowana jako zaproszenie do spotkania lub rozmowy
telefonicznej;
2. reklama prasowa ~ jest popularną formą promocji produktów banku z uwagi na wiarygodność
informacji prasowych w oczach czytelnika. Skuteczność tej formy reklamy zależy od doboru
czasopisma, bank prowadząc politykę segmentacji, powinien zamieścić ogłoszenie w prasie czytanej
przez potencjalnych klientów. Reklama zamieszczona w prasie może być wielokrotnie oglądana przez
czytelnika;
3. reklama telewizyjna ~ pozwala skutecznie dotrzeć do masowego odbiorcy. Istotną rolę odgrywa tu
kompozycja dźwięku, koloru i ruchu. Ze względu na wysokie koszty ta forma reklamy wykorzystywana
jest na rynku usług finansowych częściej do kreowania wizerunku banku niż do sprzedaży konkretnych
produktów. Dzięki temu bank wyróżnia się na rynku i jest rozpoznawalny. Raz utrwalony pozytywny
wizerunek banku można podtrzymywać regularnie skromnymi dawkami reklamy;
4. reklama plakatowa ~ plakaty rozwiesza się głównie w oddziałach banku, by zwrócić uwagę klientów na
nowe usługi. Aby ta tania forma reklamy była skuteczna, plakaty muszą przedstawiać reklamowane
produkty bankowe w sposób plastyczny i symboliczny. Reklama plakatowa kreuje świadomość istnienia
danej usługi oraz wzmacnia inne czynniki reklamowe i sprzedaż osobistą;
5. reklama wydawnicza ~ ulotki i broszury są stosowane wtedy, gdy istnieje potrzeba przekazania wielu
cech oraz korzyści jakie posiada proponowana usługa. Dobrze opracowane materiały reklamowe
stanowią pewien materialny dowód świadczenia usługi. Bank nie może również zapomnieć o
opracowaniu folderu reklamowego banku i ogólnie dostępnego rocznego raportu. Wszystkie te elementy
podkreślają renomę i wiarygodność banku.
PROMOCJA DODATKOWA - są to wszelkie działania i środki, wzbogacające produkt o pewną wartość
dodatkową, mające na celu:
- zwiększenie atrakcyjności produktu w oczach klienta,
- zwiększenie jego zainteresowania prezentowanym produktem,
- wzbudzenie potrzeby posiadania go,
- podjęcia decyzji o zakupie, np. okresowe obniżki cen, konkursy z nagrodami, upominki-materialne
aspekty.
Niematerialne aspekty, to: wygodny dla klienta czas otwarcia banku, stosowanie łatwych do wypełnienia
formularzy, prezentacja wypełnionej dokumentacji koniecznej do skorzystania z oferty banku, funkcjonalne
wyposażenie hal bankowych oraz rozplanowanie stanowisk obsługi klientów w sposób przyśpieszający i
usprawniający obsługę klientów, darmowe parkingi.
SPRZEDAŻ OSOBISTA polega na osobistych kontaktach pracownika banku z klientem, podczas którego
pracownik (sprzedawca) stara się przekonać klienta o zaletach i korzyściach, wynikających z korzystania z
oferty.
Fazy procesu sprzedaży
1. faza przygotowawcza-uzyskanie informacji:
- poszukiwanie nabywców,
- przygotowanie spotkania z potencjalnym klientem,
2. faza negocjacyjna-pozyskanie uwagi klienta:
- spotkanie z klientem,
- prezentacja usługi,
- pokonywanie oporów,
- zawarcie transakcji,
3. faza posprzedażowa.
Podstawowe funkcje sprzedaży osobistej,
- przedstawienie przez pracownika banku informacji o usługach bankowych, ich warunkach zakupu i
korzyściach dla klienta wynikających z ich nabycia;
- pozyskanie informacji o potrzebach, preferencjach i popycie potencjalnych nabywców usług bankowych;
- zjednywanie klientów przez nawiązywanie kontaktów i składanie ofert zakupu konkretnych usług
bankowych, ich pakietu lub pełnej obsługi bankowej;
- przekonywanie klientów do nabycia usług bankowych przez bezpośrednia prezentacje oferty banku
(oddziału) i oferowanie fachowej pomocy ze strony pracowników banku;
- kształtowanie wizerunku banku i jego pracowników (kultura obsługi, style kontaktów
interpersonalnych).
Cechy sprzedawców usług niezbędne do efektywnego prowadzenia sprzedaży osobistej,
cechy określające kompetencje i fachowość:
- wiedza o banku,
- wiedza o usługach bankowych,
- znajomość technik aktywnej sprzedaży,
cechy określające osobowość:
- kultura osobista,
- wygląd,
- komunikatywność,
- kreatywność,
- elastyczność,
- wytrwałość,
- duża siła przekazywania.
Stosunki bankowiec – klient,
- klient utożsamia obsługującego go bankowca z całym bankiem,
- klient ocenia jakość konkretnej usługi poprzez pryzmat jakości obsługi,
- część klientów reprezentuje niski poziom znajomości usług bankowych.
Reguły dobrej współpracy z klientem,
- bankowiec posiada umiejętności, dokładnie wysłuchuje klienta i zachowuje pozytywne postawy wobec
klienta;
- bankowiec stara się dostosować do oczekiwań klienta, przestrzegać procedur działań ustalonych w
banku;
- bankowiec oferuje klientowi nie produkt i nie usługę, ale korzyści, które klient uzyska korzystając z
usług banku;
- bankowiec udziela klientowi wyczerpujących informacji, jest zawsze dobrze przygotowany, nie czeka aż
klient będzie sam poszukiwał informacji i wydobywał je od bankowca; w przypadku niezdecydowania,
zagubienia klienta bankowiec prowadzi klienta do zdecydowania się na korzystanie z usług banku;
- bankowiec przedstawia klientowi alternatywy i korzyści z nich płynące pamiętając aby nie sugerować
decyzji klientowi, który sam powinien dokonać wyboru;
- bankowiec jest otwarty na nową wiedzę i umiejętności, stale uczy się, doskonali techniki obsługi oraz
sprzedaży usług bankowych. Ma on świadomość tego, że wiedza bankowa oraz systemy bankowe
ewoluują tak dynamicznie, ze kto nie zmienia się razem z rozwojem banku wkrótce może nie być
przydatny w tej pracy.
Podstawowe możliwości narzędzi promocji rynkowej,
Narzędzia
Sprzedaż
osobista
Promocja
sprzedaży
Reklama
Public
relations
Wzros
t
sprzed
aży
Świad
omość
Marki
Image
produk
tu
Image
Firmy
+
++
++
+++
+++
0
+/-
+/-
++
+++
+++
+++
0
0
+
+++
+++ bardzo duża przydatność,
++ duża przydatność,
+ niewielka przydatność,
nieprzydatne,
- niebezpieczeństwo negatywnej reakcji klienta.
Marketingowe działania promocyjne w odniesieniu do pracowników banku,
- planowanie liczby i struktury personelu uwzględniające obecne i przyszłe interesy banku, wolumen
transakcji przeprowadzanych przez bank, postęp techniczny i sytuację na rynku pracy;
- rekrutacje i selekcje pracowników – ustalenie wymogów w zakresie kwalifikacji personelu
(wykształcenie, umiejętności, predyspozycje, standardy moralne);
- szkolenie pracowników – zmiana lub podnoszenie kwalifikacji (podnoszenie wiedzy ogólnej i fachowej
w dziedzinie bankowości, nauka języków obcych);
- motywowanie i wspieranie pracowników – dodatkowe bodźce finansowe (premie) i poza finansowe
(pochwały, awanse);
- stworzenie odpowiednich warunków pracy – zintegrowanie kierownictwa i pracowników, wykształcenie
lojalności personelu w stosunku do banku;
- ocenianie pracowników – ustalenie obiektywnych kryteriów oceny i powiązanego z nimi systemu
wynagrodzeń.
Negocjacje,
to wspólne wyjaśnianie, przedstawianie poglądów i układów prowadzone przez upoważnionych (...)
pertraktacje, rokowania.
Istotą negocjacji jest świadomość istnienia obok siebie interesów wspólnych i sprzecznych. Bez wspólnych
interesów bowiem nie ma po co negocjować, a bez sprzecznych interesów nie ma o czym.
„Złote” zasady, na których opiera się rzeczowy styl negocjowania:
- nie łącz swego stosunku do omawianego problemu ze stosunkiem do ludzi, z którymi rozmawiasz.
Oddziel ludzi od problemu (sprawy);
- myśl o problemie i jego rozwiązaniu, a nie o ofertach i kolejno przedstawianych propozycjach.
Skoncentruj uwagę na interesach, a nie na stanowisku;
- zanim przedstawisz jedną ofertą staraj się wymyślić możliwie wiele różnych jej wariantów, bądź
aktywny twórczo. Opracuj możliwości korzystne dla obu stron;
- nalegaj na ustalenie obiektywnych kryteriów oceny osiąganego poziomu, unikaj kryteriów
subiektywnych (takich jak dobra wola, kaprys drugiej osoby);
- nie targuj się o drobiazgi, co do których z łatwością możesz pójść na ustępstwa.
Download