Współczesne metody badań instrumentalnych

advertisement
Współczesne metody badań
instrumentalnych
Wykład IX
• Mikroskopia optyczna i elektronowa
Mikroskopia w konserwacji
•
•
•
•
identyfikacja pigmentów,
identyfikacja spoiw,
badanie składu warstw malarskich,
badanie przebiegu reakcji
mikrochemicznych
Bieg promieni w mikroskopie
l
B
f2
A”
A F1
f1
F1
F2
A’
F2
B’
B”
F1, F2 – ogniska obiektywu i okularu, f1, f2 – ogniskowe obiektywu i okularu, l –
długość tubusa mikroskopu, AB – przedmiot, A’B’, A”B” – obrazy.
Mikroskop transmisyjny i odbiciowy
apertura obiektywu
apertura kondensora
źródło światła
obraz I
przedmiot
obraz II
soczewka kondensora
soczewka okularu
soczewka obiektywu
źródło światła
apertura kondensora
soczewka kondensora
soczewka obiektywu
soczewka okularu
obraz I
przedmiot
apertura obiektywu
obraz II
zwierciadło półprzepuszczalne
Mikroskop transmisyjny i odbiciowy
mikroskop transmisyjny
mikroskop odbiciowy
Powiększenie mikroskopu
Powiększenie mikroskopu jest w przybliżeniu równe iloczynowi powiększeń
obiektywu i okularu:
M=
Dl
,
f1 f2
gdzie D jest odległością dobrego widzenia dla oka ludzkiego (przyjmuje się 250
mm), l jest długością tubusa, f1 i f2 długościami ogniskowej obiektywu i okularu.
Zdolność rozdzielcza
Zdolność rozdzielcza mikroskopów optycznych jest ograniczona przez zjawisko
dyfrakcji światła. Zdolność rozdzielcza, tzn. odległość między dwoma punktami
przedmiotu, które jeszcze rozróżniamy, wynosi:
d = 0 ,61
λ
A
,
gdzie λ jest długością fali oświetlającej, A jest aperturą numeryczną obiektywu.
A = n sin
β
2
,
gdzie n jest współczynnikiem załamania obiektywu, β - katem rozwarcia przedniej
soczewki obiektywu.
Kondensory
Kondensory są to specjalne układy soczewek, których zadaniem jest
wprowadzenie do obiektywu mikroskopu intensywnych wiązek światła.
Wyróżnia się kondensory z jasnym i ciemnym polem widzenia.
Obserwacje w jasnym polu widzenia
okular
źródło światła
obiektyw
preparat
Preparat oświetlamy uformowaną przez kondensor wiązką promieni świetlnych w
kształcie stożka. Wszystkie promienie tego stożka objęte aperturą padają na preparat.
Kontrast otrzymujemy w wyniku różnic absorpcji i odbicia od powierzchni
preparatu.
Obserwacje w ciemnym polu widzenia
preparat
Preparat oświetlany światłem bocznym. Specjalna konstrukcja kondensora
formuje wiązkę prawie równoległą do powierzchni preparatu. Od brzegów
preparatu odbija się szczątkowe oświetlenie wiązki wychodzącej z kondensora.
Do obserwatora dociera obraz jasnych elementów na ciemnym tle.
Obserwacje w ciemnym polu widzenia
preparat
ciemne pole
widzenia
oświetlenie
boczne
jasne pole
widzenia
Obszary powiększeń
• Małe powiększenia (od 20 do 60x).
Uzyskuje się obrazy o dużej głębi ostrości.
Stosowane w badaniach mikrochemicznych
oraz w obserwacjach wybarwianych próbek.
• Duże powiększenia (od 100 do 500x).
Stosuje się w badaniach przekrojów
stratygraficznych odpowiednio
przygotowanych preparatów.
Obserwacje w świetle odbitym
Światło przez lustro dichromatyczne kierowane jest na preparat. Obraz preparatu
tworzy światło odbite od powierzchni preparatu. Obserwacje w świetle odbitym
stosowane są do próbek przekrojów poprzecznych warstw malarskich.
Jarosław Rogóż, Zastosowanie technik nieniszczących w badaniach konserwatorskich malowideł
ściennych, Toruń, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009
Mikroskopia stereoskopowa
W mikroskopii stereoskopowej
wykorzystuje się zjawisko percepcji
dwuwymiarowości i głębi obrazu będącej
cechą widzenia dwuocznego.
Mikroskopy stereoskopowe
wykorzystywane są do obserwacji
powierzchni próbki i określenia stanu jej
zachowania oraz pomiaru grubości
poszczególnych warstw malarskich.
Jarosław Rogóż, Zastosowanie technik nieniszczących w badaniach konserwatorskich malowideł
ściennych, Toruń, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009
Mikroskopia stereoskopowa
Mikroskopia polaryzacyjna
polaryzator
światło niespolaryzowane
źródło światła
światło spolaryzowane
Mikroskopia polaryzacyjna
polaryzator
analizator
Mikroskopia polaryzacyjna
pierwszy
polaryzator
preparat
analizator
(drugi
polaryzator)
światło
niespolaryzowane
światło
preparat skręca
spolaryzowane płaszczyznę
liniowo
polaryzacji
obraz
Mikroskopia polaryzacyjna
Jeżeli dwa polaryzatory są zorientowane względem siebie prostopadle, to
światło nie przechodzi przez układ.
Jeżeli pomiędzy nimi ustawimy
preparat o własnościach
anizotropowych (skręcających
płaszczyznę polaryzacji
światła), światło może być
częściowo przepuszczane.
Zjawisko to zależy od długości
światła. Uzyskuje się w ten
sposób obrazy barwne.
Mikroskopia polaryzacyjna
Mikroskop polaryzacyjny wyposażony jest w
filtry polaryzacyjne i obrotowy stolik
przedmiotowy. Uzyskany obraz
mikroskopowy powstaje wskutek efektów
interferencyjnych związanych z
dwójłomnością materiałów preparatu.
Mikroskopia polaryzacyjna wykorzystywana
jest w badaniach próbek tynków i zapraw,
cegieł, kamieni sztucznych i naturalnych,
rzadziej w badaniu pigmentów mineralnych
Jarosław Rogóż, Zastosowanie technik nieniszczących w badaniach konserwatorskich malowideł
ściennych, Toruń, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009
Mikroskopia polaryzacyjna
Mikroskopia polaryzacyjna
wykorzystywana jest w identyfikacji
pigmentów i włókien. Badane próbki
warstw mają rozmiary od 1 do 20 µm.
http://www3.vangoghmuseum.nl/vgm/index.jsp?page=168817&lang=en
Mikroskopia fluorescencyjna
Próbka w mikroskopie
fluorescencyjnym wzbudzana jest
promieniowaniem UV. Filtr
wzbudzający stosowany jest w celu
odcięcia promieniowania widzialnego
emitowanego przez źródło. Z kolei
filtr zaporowy ma za zadanie odcięcie
promieniowania UV odbitego od
preparatu.
Technika ta jest stosowana w
badaniach przekrojów poprzecznych
próbek warstw malarskich.
Jarosław Rogóż, Zastosowanie technik nieniszczących w badaniach konserwatorskich malowideł
ściennych, Toruń, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009
Historia mikroskopii elektronowej
TEM (1932)
STM (1982)
SEM (1942)
AFM (1986)
mikroskop optyczny (~1700)
TEM – transmission electron microscope; SEM – scanning electron microscope;
STM – scanning tunneling microscope; AFM – atomic force microscope.
Ewolucja rozdzielczości mikroskopów
CTEM – conventional transmission electron microscopy;
STEM – scanning transmission electron microscopy;
SEM – scanning electron microscopy.
Mikroskopia transmisyjna
Maksymalna zdolność rozdzielcza
optycznych mikroskopów
transmisyjnych nie przekracza 275 nm.
W mikroskopii elektronowej osiągamy
zdolności rozdzielcze poniżej 1 nm.
Długość fali elektronowej h/mυ może
być kontrolowana poprzez zmiany
napięcia przyspieszającego.
W technice TEM możemy uzyskiwać
obrazy próbek z atomową
rozdzielczością oraz określać ich
struktury (dyfrakcja elektronowa).
Transmisyjna mikroskopia elektronowa
Transmisyjna mikroskopia elektronowa
Obraz TEM próbki warstwy
malarskiej o grubości 12 µm.
Uwidoczniona została złożona,
porowata struktura warstwy.
Elektronowa mikroskopia skaningowa
Powiększenie mikroskopu = szerokość ekranu TV/długość skanowania
Elektronowy mikroskop skaningowy
Droga wiązki elektronowej w kolumnie mikroskopu SEM
Cewki skanujące
wiązka padająca
monitor
Zadaniem cewek skanujących
jest sterowanie wiązki
elektronowej, tak by ta
skanowała badaną
powierzchnię. Dlatego stosuje
się dwie pary cewek
(skanowanie wzdłuż osi X oraz
Y). Praca cewek jest
zsynchronizowana z pracą
monitora CRT.
cewki
skanujące
wzmacniacz
detektor
powierzchnia preparatu
zsynchronizowan skany
Oddziaływanie wiązki z preparatem
Wiązka padająca
Promieniowanie X
(informacja o składzie)
Elektrony rozpraszane wstecznie
(liczba atomowa
i informacja topologiczna)
Katodoluminescencja
(inforamacja elektryczna)
Elektrony wtórne
(informacja topograficzna)
Elektrony Augera
(inforamcja o składzie)
Próbka
Prąd preparatu
(inforamcja elektryczna)
W skutek bombardowania powierzchni preparatu następuje emisja fotonów i
elektronów. Mikroskopy na ogół wyposażone są w układy detekcji elektronów
wtórnych, elektronów rozproszonych wstecznie oraz promieniowania
rentgenowskiego.
Emisja sygnału z objętości próbki
Podstawowe mody działania SEM
Sygnał/mod
Informacja
Materiały
Rozdzielczość
Elektrony wtórne
morfologia
wszystkie
1 nm
Elektrony rozpraszane liczba atomowa
wstecznie
wszystkie
0,1 – 0,5 µm*
Promieniowanie
rentgenowskie (EDS,
WDS)
skład pierwiastkowy
wszystkie (płaskie) ~ 1 µm
Katodoluminescencja
przerwa wzbroniona,
izolatory i
domieszki, czasy życia półprzewodniki
~ 1 µm
W większości mikroskopów można badać próbki o rozmiarach cm.
*rozdzielczość zależy od napięcia przyspieszającego oraz liczy atomowej
SE – secondary electrons;
BSE – backscattering electrons.
Elektrony wtórne
elektrony wtórne
wiązka elektronów padających
elektrony wtórne
jądro
Elektrony wtórne są wytwarzane wskutek oddziaływań pomiędzy
wysokoenergetycznymi elektronami wiązki padającej oraz słabo związanymi
elektronami z pasma przewodnictwa w metalach lub elektronami walencyjnymi w
izolatorach i półprzewodnikach.
Ze względu na dużą różnicę energii niesionej przez elektrony wiązki padającej oraz
energii elektronów w preparacie, tylko niewielka część energii kinetycznej jest
przenoszona do elektronów wtórnych.
Detekcja elektronów wtórnych
Elektrony wtórne z preparatu uzyskują energię
wskutek nieelastycznych zderzeń z elektronami
wiązki. Energia elektronów emitowanych z
próbki nie przekracza 50 eV.
Powierzchnia przełomu metalu. Obraz
powierzchni utworzony został za pomocą
elektronów wtórnych.
Rozpraszanie elastyczne – elektrony rozpraszane wstecznie
kierunek wiązki elektronów
elektron rozproszony wstecznie
jądro
Rozpraszanie elastyczne zachodzi pomiędzy ulemnymi elektronami i dodatnim
jądrem (rozpraszanie Rutheforda).
Jak sama nazwa wskazuje, w rozpraszaniu elastycznym nie następuje wymiana
energii lecz pędu. Zatem w procesie tym zmianie ulega przede wszystkim
kierunek prędkości padających elektronów. Elektrony są rozpraszane pod kątami
od 0 do 180°. Elektrony rozpraszane pod dużymi kątami nazywane są
elektronami rozpraszanymi wstecznie.
Obraz stopu aluminium i miedzi
wytworzony przez elektrony
rozpraszane wstecznie. W
jaśniejszych obszarach występuje
aluminium, w ciemniejszych
miedź.
Detekcja elektronów wtórnych – detektor Everhatta - Thornleya
pole elektryczne
światłowód
siateczka
100-500 V
scyntylator pokryty
warstwą Al (10 kV)
fotokatoda
dynody fotopowielacza
Elektrony wtórne są przyspieszane do czoła detektora spolaryzowaną dodatnio
napięciem 100-500 V siateczkę. W kolejnej fazie są przyspieszane w kierunku
scyntylatora wysokim napięciem ~ 10 kV. Scyntylator pokryty jest cienką warstwą
Al (700 Å), która zapobiega ucieczce promieniowania fluorescencyjnego. Potencjał
10 kV jest wystarczający do tego, by elektrony wtórne przedostały się przez
warstwę metalu i wywołały zjawisko scyntylacji. Fotony za pośrednictwem
światłowodu są kierowane do fotopowielacza, który sygnał świetlny zamienia na
impulsy elektryczne.
Detekcja elektronów rozpraszanych wstecznie
elektrony rozpraszane wstecznie
– – – – – –
++++++
warstwa Au
wytwarzanie par elektron-dziura
złącze p-n
Si
Ponieważ elektrony rozpraszane wstecznie mają dużo wyższe energie, nie mogą być
zbierane tą samą metodą, co elektrony wtórne. Najczęściej używanym detektorem
BSE jest umieszczony nad próbką poniżej soczewki obiektywowej detektor bariery
powierzchniowej. Detektor bariery powierzchniowej jest skonstruowany na bazie
półprzewodnika z zapełnionym pasmem walencyjnym i pustym pasmem
przewodnictwa. Na skutek bombardowania przez BSE, elektrony w z pasma
walencyjnego półprzewodnika są wzbudzane do pasma przewodnictwa. Po
przyłożeniu napięcia możemy rejestrować prąd proporcjonalny do liczby elektronów
wtórnych.
Detekcja elektronów
detektor elektronów wtórnych
detektor promieniowania X
detektor elektronów rozpraszanych wstecznie
Zastosowanie detektora SE pozwala na wytwarzanie obrazu topograficznego
próbki o wysokiej rozdzielczości.
Detektory BSE wykorzystuje się do określania składu próbki. Każdy
pierwiastek wchodzący w skład próbki jest obrazowany przez odpowiedni
poziom szarości.
Detektory EDS (energy dispersive X-ray spectroscopy) pozwalają na
wykonywanie map rozkładów pierwiastkowych powierzchni próbki.
Próżnia
Zarówno mikroskopy transmisyjne, jak również skaningowe pracują w próżni.
W przeciwnym razie wiązka elektronów nie byłaby stabilna. Gazy wchodziłyby
w reakcję z działem elektronowym prowadząc do szybkiego jego zniszczenia.
Nawet gdyby do tego nie doszło, wiązka elektronów powodowałaby jonizację
gazów i przypadkowe wylądowania. Zakłócony byłby również bieg promieni
przez soczewki elektronowe.
Napylanie preparatów
By uzyskać obraz SEM z próbek dielektrycznych niezbędne jest napylenie jej
powierzchni cienką warstwą metaliczną. W ten sposób unika się gromadzenia na
powierzchni próbki ładunków powierzchniowych, które utrudniają bądź
uniemożliwiają obserwacje. Napylanie (najczęściej warstwą złota, rzadziej węgla)
wykonuje się w warunkach wysokiej próżni (10-3 Pa).
Napylanie preparatów
Napylone próbki
przygotowane do obserwacji
mikroskopowych
Technika ESEM – environmental SEM
wiązka pierwotna elektronów
elektroda detektora
- G
-
G
G
+ G
+
+
-
G
+
-
+
G
+
preparat
G
-
G
G
+
+
Technika ESEM umożliwia obserwacje mikroskopowe w warunkach niskiej
próżni. W technice tej elektrony wtórne są przyciągane przez dodatnio
naładowaną elektrodę detektora. Kiedy elektrony przemieszczają się w
środowisku gazowym, zderzenia pomiędzy elektronami i cząsteczkami gazu
powodują jonizację molekuł gazu i uwalnianie kolejnych elektronów. Dodatnio
naładowane jony gazu są przyciągane przez ujemnie spolaryzowany preparat.
Wzrost liczby elektronów przyczynia się do wzmocnienia pierwotnego sygnału
elektronów wtórnych.
Przykłady zastosowań SEM
Sgraffito na fasadzie domu
mieszkalnego na Zamku w
Żarach
Obraz SEM węgla drzewnego w tynku
sgraffitowym
Przykłady zastosowań SEM
Obrazy SEM próbek papieru.
Przykłady zastosowań SEM
1 µm
Obrazy SEM próbek zapraw gipsowych.
Przykłady zastosowań SEM
1 µm
Obraz SEM warstwy malarskiej. Obraz zagruntowany przy użyciu bieli
ołowiowej.
http://www3.vangoghmuseum.nl/vgm/index.jsp?page=168817&lang=en
Przykłady zastosowań SEM
1 µm
Obraz SEM warstwy polichromii ściennej.
Jarosław Rogóż, Zastosowanie technik nieniszczących w badaniach konserwatorskich malowideł
ściennych, Toruń, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009
Przykłady zastosowań SEM
1 µm
Obraz SEM warstwy polichromii ściennej.
Jarosław Rogóż, Zastosowanie technik nieniszczących w badaniach konserwatorskich malowideł
ściennych, Toruń, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009
Przykłady zastosowań SEM
1 µm
Obraz SEM warstwy polichromii ściennej.
Jarosław Rogóż, Zastosowanie technik nieniszczących w badaniach konserwatorskich malowideł
ściennych, Toruń, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009
Download