Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nazwa

advertisement
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ)
Nazwa zamówienia:
Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie nowego węzła systemu MAK+ dla Instytutu Książki
w Krakowie
Postępowanie 261-08/12
I. Informacje o Zamawiającym.
Instytut Książki
ul. Szczepańska 1, II piętro
31-011 Kraków
email: [email protected]
II. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą
Pzp oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia.
Oznaczenie postępowania: 262-08/12
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, konfiguracja i uruchomienie urządzeń komputerowych i
oprogramowania tworzących nowy węzeł systemu MAK+ dla Instytutu Książki w Krakowie.
2. Urządzenia zostaną ulokowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dokładna lokalizacja zostanie
wskazana wybranemu Wykonawcy zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy (załącznik
nr 6 do SIWZ).
3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
48822000-6 Serwery komputerowe, 48821000-9 Serwery sieciowe, 48620000-0 Systemy operacyjne,
48222000-0 Pakiety oprogramowania do serwera sieci WWW, 48212000-7 Pakiety oprogramowania
do serwera zmieniającego dyski optyczne
4. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej SIWZ „przedmiotem zamówienia” lub
„dostawą”.
5. Przedmiot zamówienia oraz sposób jego wykonywania zostały szczegółowo określone w opisie
przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6), wzorze umowy (załącznik nr 7).
6. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu Oferty) zakresu zamówienia
(dostaw, konfiguracji, uruchomienia, szkoleń), których wykonanie powierzy podwykonawcom.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
IV. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga wykonania umowy do 4 tygodni od dnia jej podpisania, nie później niż do dnia
28.12.2012 roku.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz spełniają warunki określone na
podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu spełniania został określony w pkt. 2.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował lub realizuje co
najmniej trzy umowy, na podstawie których wykonał lub wykonuje dostawy, konfigurację i
uruchomienie serwerów i macierzy dyskowych. Wartość serwerów i macierzy dyskowych
Strona 2 z 22
3.
4.
dostarczonych, skonfigurowanych i uruchomionych w ramach każdej z umów nie mniejsza niż
500.000 złotych brutto.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
a) potencjał techniczny:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
b) potencjał kadrowy:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia/nie
spełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty, a których wykaz zawiera pkt. VI niniejszej SIWZ.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 i
141 ustawy Pzp, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim
przypadku żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2
ustawy Pzp, natomiast warunki określone w punkcie V.2 SIWZ muszą spełniać łącznie.
VI. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia i dokumenty, które mają dostarczyć
Wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane przez nich dostawy i usługi spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego.
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, należy do oferty załączyć
następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert,
1.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
1.5. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.6. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w
Strona 3 z 22
1.7.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.
zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych
osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w pkt V.2. należy do oferty załączyć następujące
oświadczenia i dokumenty:
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
Wykaz dostaw zrealizowanych lub realizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, na formularzu zgodnym z treścią
załącznika nr 5 (Wykaz dostaw). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt
V.2.2. SIWZ.
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie. Wartości podane w w/w dokumentach w walutach innych
niż wskazana przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień ukazania
się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.
W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia.
Na potwierdzenie tego, że oferowane przez Wykonawców dostawy i usługi spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego:
Dla każdego z zaproponowanych w ofercie urządzeń – dokumenty takie jak pochodzące od
producenta danego urządzenia karty katalogowe, opisy urządzeń lub instrukcje obsługi, stanowiące
opis oferowanego towaru, potwierdzające, że oferowane urządzenie spełnia wymogi Zamawiającego
określone w niniejszej SIWZ, postawione w szczególności w pkt III SIWZ, oraz w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ).
Oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające że oferowane przez Wykonawcę dostawy i usługi
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 2b do SIWZ.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w pkt VI.1.2. – VI.1.4. i VI.1.7. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) w pkt VI.1.5. - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VI.5., zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
Strona 4 z 22
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
Dokumenty, o których mowa w pkt VI.5.1 lit a) i c) oraz pkt VI.5.2, lub zastępujący je dokument o
którym mowa w pkt VI.6., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt VI.5.1 lit b), lub zastępujący go dokument
o którym mowa w pkt VI.6., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
Dokumenty i oświadczenia (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt VI.2.1. oraz
zobowiązania, o których mowa w pkt VI.3, które muszą zostać złożone w formie oryginału), należy
złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów
dotyczących Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za
zgodność z oryginałem).
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co
do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
14.1. Dokumenty wymienione w pkt VI.1.2. – VI.1.7. albo odpowiadające im określone w pkt VI.5. –
VI.7., powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;
14.2. Oświadczenia określone w punktach VI.1.1. oraz VI.2.1. muszą być złożone w imieniu
wszystkich wykonawców.
14.3. Dokumenty określone w pkt VI.2.2 oraz VI.4. powinien złożyć dowolny/dowolni Wykonawca/y
spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.
VII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
1. Wyjaśnienia treści i ewentualne zmiany SIWZ będą dokonywane zgodnie z treścią art. 38 ustawy Pzp.
2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (adres email
Zamawiającego: [email protected]). Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia
otrzymania informacji przesłanej w formie innej niż pisemna.
3. Dokumenty lub informacje przekazywane Wykonawcy drogą elektroniczną będą przesyłane na adres
poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę w ofercie lub we wcześniejszej korespondencji, a
jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnego adresu – na główny adres Wykonawcy podany w jego
dokumentach firmowych lub na jego stronie internetowej.
4. Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami w sprawie zamówienia jest Jakub Michalski.
VIII. Wymagania dotyczące wadium.
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 25.000,00 złotych (słownie:
dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku
następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
Strona 5 z 22
a.
3.
4.
5.
pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w Banku Millenium SA, nr 85 1160 2202 0000 0000
4235 1899,
b. poręczeniach bankowych;
c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d. gwarancjach bankowych;
e. gwarancjach ubezpieczeniowych;
f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z
2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi
obejmować cały okres związania ofertą.
Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt.
VIII.1.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja
lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium
przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
IX. Termin związania ofertą.
1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu składania
ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z
tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
X. Opis sposobu przygotowywania oferty:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Treść oferty oraz
składanych wraz z nią dokumentów i oświadczeń musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami SIWZ
i powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
5. Cena oferty musi być podana w złotych (PLN) i tylko w takiej walucie będą prowadzone wszelkie
rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia.
6. Oferta składa się z:
6.1. wypełnionego Formularza oferty, o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ
oraz
6.2. wypełnionej Specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń, o treści zgodnej ze wzorem określonym
w załączniku nr 2a do SIWZ.
7. Wraz z ofertą powinny być złożone:
7.1. Dokument lub dokumenty, z których wynikać będzie uprawnienie do podpisania oferty, w
szczególności aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy. Wymagane
dokumenty można złożyć w formie kopii poświadczonej z oryginałem przez Wykonawcę.
7.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie
wynika bezpośrednio z załączonego do oferty dokumentu, o którym mowa w pkt X.7.1.
Strona 6 z 22
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza.
7.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego
(oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza).
7.4. Dokumenty i oświadczenia, określone pkt VI SIWZ.
7.5. Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu.
8. Jeżeli wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nie udostępnienia innym uczestnikom
postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać w ofercie, poprzez złożenie
stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów. Dokumenty opatrzone
klauzulą: „Dokument zastrzeżony” powinny być umieszczone w odrębnym wewnętrznym
opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
9. Forma oferty winna spełniać następujące wymagania:
a) wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, należy spiąć lub zeszyć, w sposób uniemożliwiający przypadkowe ich
rozpięcie,
b) oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy,
c) poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy,
d) wszystkie strony zawierające treść należy kolejno ponumerować,
e) ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w opakowaniu lub kopercie nieprzeźroczystej. Na
kopercie lub opakowaniu należy zamieścić informacje:
Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa i adres zamawiającego, na który należy składać oferty
Oferta na:
............................................................................................................
Nie otwierać przed dniem ................ r. godz. … … ...................
10. Wszystkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi wykonawca.
11. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert może wprowadzić zmiany do złożonej oferty
lub wycofać ofertę. Oświadczenie o zmianach lub wycofaniu oferty powinno być doręczone
Zamawiającemu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania
ofert. Oświadczenia takie powinny być opakowane tak jak oferta i powinny być oznaczone
dodatkowo wyrazem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego Kraków (31-011), ul. Szczepańska 1, II piętro, w
sekretariacie, do dnia 29.10.2012 r. do godz. 12:00.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności wykonawców w siedzibie zamawiającego, w terminie
składania ofert o godz. 12:15.
3. Przebieg otwarcia ofert odbędzie się na zasadach określonych w art. 86 ustawy Pzp.
XII. Sposób obliczenia ceny.
1. Cena oferty zostanie wskazana przez Wykonawcę w formularzu oferty.
2. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również
wszelkie koszty dodatkowe związane z jego realizacją, w szczególności koszt transportu i wniesienia
Strona 7 z 22
3.
dostarczanych przedmiotów do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego, koszt konfiguracji,
uruchomienia, serwisu gwarancyjnego, szkoleń. Wykonawcy zobowiązani są do starannego
zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami
mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.
Cena oferty powinna być wyrażona w złotych (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
XIII. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu jedno kryterium: najniższej ceny
brutto (100%). Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która
uzyska najwyższą ocenę w jedynym kryterium oceny.
2. Sposób obliczenia punktów w kryterium - Cena brutto – waga 100%
Pc = (Cmin / Cbad) x 100% przy czym 1% = 1 pkt
gdzie:
Cmin – najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert
niepodlegających odrzuceniu
Cbad - zaoferowana cena brutto
Pc - ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium ceny.
Maksymalną ilość punktów – 100 – otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia. Punktacja będzie obliczana z dokładnością co najmniej do dwóch miejsc po
przecinku.
3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy
złożyli oferty, na zasadach określonych w art. 92 ustawy Pzp.
2. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy. Nastąpi to w
terminie zgodnym z terminami określonymi w art. 94 ustawy Pzp.
3. W przypadku gdy wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia przed podpisaniem umowy Wykonawcy przedstawią Zamawiającemu umowę
stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za wykonanie zamówienia oraz
zawierającą upoważnienie jednego spośród Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń
wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do otrzymania należnych
płatności.
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto w jednej lub kilku następujących formach (do
wyboru):
a. pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego w pkt VIII.2.a rachunek bankowy,
b. poręczeniach bankowych,
c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
d. gwarancjach bankowych,
e. gwarancjach ubezpieczeniowych,
Strona 8 z 22
f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007
r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
2.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
3.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach
określonych w załączniku nr 6 do SIWZ (wzór umowy).
XVI. Istotne dla stron postanowienia treści umowy.
Wzór umowy został określony w załączniku nr 6 do SIWZ.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec
ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu.
4. Zgodnie z treścią art. 182 ustawy Pzp odwołanie wnosi się w terminie:
a) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w
terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
b) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – w przypadku odwołania
wnoszonego wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia,
c) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku odwołania
wobec czynności innych niż określone w lit. a) i b).
5. Szczegółowe zasady dotyczące odwołania i postępowania po wniesieniu odwołania, określają
stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
XVIII. Załączniki
1. Formularz oferty – załącznik nr 1,
2. Specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń – załącznik nr 2a,
3. Oświadczenie o spełnianiu przez oferowane przez Wykonawcę dostawy i usługi spełniają wymagań
określonych przez Zamawiającego – załącznik nr 2b,
4. Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia – załącznik nr 3,
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4,
6. Formularz Wykazu dostaw – załącznik nr 5,
7. Wzór umowy – załącznik nr 6,
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7.
Strona 9 z 22
Kraków, 17.09.2012 r.
Zatwierdzam
........................................
Dyrektor Instytutu Książki
Strona 10 z 22
Załącznik Nr 1
……………………………………
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
Oferta na:
Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie nowego węzła systemu MAK+ dla Instytutu Książki
w Krakowie. Postępowanie 261-08/12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zamawiający:
Instytut Książki
ul. Szczepańska 1, 31-011 Kraków
email: [email protected]
Wykonawca/Wykonawcy*:
Nazwa Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………….....................................................
W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą,
na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach za cenę
……………………… złotych brutto (słownie: …………………………………………………………………………………………..),
w tym złotych netto …………………………… oraz podatek VAT według obowiązującej stawki.
JESTEŚMY związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie*:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(zakres powierzonych prac)
7.
8.
9.
OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ………. do …………. - stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i
zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
Nazwa firmy: ……………………………….………………………………………………………………………………………………………
Adres: ..……………………………………...............................................................................................................
Telefon ………….……………………………………...………, email : …………..………….………..…………………………………….
OFERTĘ niniejszą składamy na ……….. stronach.
………………………………. dnia ……………… 2012 roku
…………………………………………………………
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
Strona 11 z 22
Załącznik nr 2a
Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie nowego węzła systemu MAK+ dla Instytutu Książki
w Krakowie. Postępowanie 261-08/12
Specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
Rodzaj urządzenia
Obudowa typu
Blade –
Podstawowa
Obudowa typu
Blade – Zapasowa
Serwer kasetowy
– Serwer bazy
danych
Serwer kasetowy
aplikacyjny
Konsola
zarządzająca
Macierz dyskowa
Biblioteka
taśmowa
Stacja robocza
Ilość
Producent i model
oferowanego
urządzenia
Parametry techniczne
oferowanego urządzenia,
potwierdzających że oferowane
urządzenie spełnia wymagania
Zamawiającego, w szczególności
wymagania postawione w
szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia (załącznik nr 7 do
SIWZ)
Lista załączonych oświadczeń i
dokumentów, potwierdzających
że oferowane urządzenie spełnia
wymagania Zamawiającego, w
szczególności wymagania
postawione w szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia
(załącznik nr 7 do SIWZ)
1
1
2
5
1
1
1
2
…………………. dnia ………… 2012 roku
……………………………………………………………
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
Strona 12 z 22
Załącznik nr 2b
…………………………………………………………
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
Oświadczenie Wykonawcy
Potwierdzające, że oferowane przez Wykonawcę dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego
Nazwa firmy:
Adres:
................................................................................................................................
..............................................................................................................................
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę, montaż, konfiguracja i uruchomienie nowego
węzła systemu MAK+ dla Instytutu Książki w Krakowie, postępowanie 261-08/12, oświadczam, że
oferowane przez Wykonawcę dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, w
szczególności wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Szczegółowym
Opisie Przedmiotu Zamówienia.
…………………. dnia ………… 2012 roku
……………………………………………………………
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
Strona 13 z 22
Załącznik nr 3
…………………………………………………………
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
Oświadczenie Wykonawcy
o braku podstaw do wykluczenia w zakresie określonym w art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych
Nazwa firmy:
Adres:
................................................................................................................................
.............................................................................................................................
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie nowego
węzła systemu MAK+ dla Instytutu Książki w Krakowie, postępowanie 261-08/12, oświadczam, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
…………………. dnia ………… 2012 roku
……………………………………………………………
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
Strona 14 z 22
Załącznik nr 4
…………………………………………………………
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
Oświadczenie Wykonawcy
o spełnianiu warunków w zakresie określonym w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
Nazwa firmy:
Adres:
................................................................................................................................
.............................................................................................................................
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie nowego
węzła systemu MAK+ dla Instytutu Książki w Krakowie, postępowanie 261-08/12, oświadczam, że
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
…………………. dnia ………… 2012 roku
……………………………………………………………
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
Strona 15 z 22
Załącznik nr 5
Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie nowego węzła systemu MAK+ dla Instytutu Książki
w Krakowie. Postępowanie 261-08/12
Wykaz dostaw
Działając w imieniu i na rzecz:
.........................................................................................................................................................
stosownie do wymogów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oświadczam, iż zrealizowaliśmy i/lub realizujemy następujące umowy
odpowiadające wymogom Zamawiającego postawionym w pkt V.2.2. SIWZ:
Lp.
Zamawiający
Podmiot realizujący
umowę
Przedmiot
umowy,
odpowiadający
wymaganiom
pkt V.2.2. SIWZ
Wartość
dostarczonych
urządzeń
(zł brutto)
Okres realizacji
umowy
(dd.mm.rrrr –
dd.mm.rrrr)
1
2
Oświadczam, że:
1. Umowy wskazane w poz. ................... zostały zrealizowane przez Wykonawcę/Wykonawców,
2. Umowy wskazane w poz. ................. zostały wykonane przez inne podmioty i Wykonawca polega na nim
zgodnie z pkt. VI.3. SIWZ.
__________ dnia __ __ 20__ roku
_______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
Strona 16 z 22
Załącznik nr 6
Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie nowego węzła systemu MAK+ dla Instytutu Książki
w Krakowie. Postępowanie 261-08/12
Wzór umowy
§1
Przedmiot umowy
1.
2.
3.
4.
5.
Przedmiotem umowy jest dostawa, konfiguracja i uruchomienie urządzeń komputerowych i
oprogramowania tworzących nowy węzeł systemu MAK+ dla Instytutu Książki w Krakowie.
Zakres i warunki dokonywania dostaw i usług Wykonawcy są określone w niniejszej umowie,
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obejmującej Szczegółowy Opis Przedmiotu
Zamówienia (załącznik nr 1 do umowy) oraz w ofercie Wykonawcy z dnia ………………….. r. (załącznik nr
2 do umowy).
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawy i usługi, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami
określonymi w ust. 2, w terminach i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Zamawiający wskaże Wykonawcy dokładną lokalizację dostawy i montażu urządzeń komputerowych
(lokalizacja Data Center) w terminie do 1 tygodnia od dnia podpisania umowy.
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany od dnia podpisania umowy do dnia (zgodnie z SIWZ) r.
§2
Procedura zleceń
1.
2.
3.
4.
5.
Strony są zobowiązane do ciągłej współpracy koniecznej do zapewnienia prawidłowej realizacji
zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu projektu pełnej dokumentacji
przed wykonawczej z opisaniem zaproponowanego środowiska, planu testów oraz dokumentacji
powykonawczej. Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia merytorycznych uwag
Zamawiającego do przedstawianych projektów dokumentów.
Termin dostawy i montażu urządzeń będzie uzgodniony przez Strony, z tym że Wykonawca jest
zobowiązany poinformować Zamawiającego o możliwości dostarczenia i montażu urządzeń nie
później niż na 3 dni naprzód.
Strony upoważniają następujące osoby do dokonywania bieżących ustaleń oraz koordynacji realizacji
umowy:
a. ze strony Zamawiającego – …………………….;
b. ze strony Wykonawcy – …………………….......
Zmiana osób określonych w ust. 4 nie wymaga sporządzania aneksu do niniejszej umowy. Informacja
o zmianie tych osób powinna być przekazana drugiej stronie w formie pisemnej.
§3
Przyjmowanie dostaw i weryfikacja urządzeń
1.
2.
Po dostarczeniu urządzeń do lokalizacji wskazanej w oparciu o § 1 ust. 4 umowy i wykonaniu przez
Wykonawcę montażu urządzeń, strony podpiszą Ilościowy protokół dostawy stwierdzający fakt
dostarczenia urządzeń do miejsca wskazanego przez Zamawiającego i ich montażu. Protokół nie
stanowi podstawy do wystawienia faktury.
W ciągu 2 tygodni od dnia obustronnego podpisania Ilościowego protokołu dostawy Wykonawca
przeprowadzi konfigurację i uruchomienie dostarczonych urządzeń i oprogramowania, zgodnie z
wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego w SIWZ.
Strona 17 z 22
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Po przeprowadzeniu konfiguracji i uruchomienia dostarczonych urządzeń i oprogramowania strony
wykonają testy sprawdzające wymagane parametry urządzeń, oprogramowania i ich funkcjonalności.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku testów, o których mowa w ust. 2, że
dostarczone urządzenia i oprogramowanie są zgodne z postanowieniami SIWZ oraz z ofertą
Wykonawcy oraz prawidłowo funkcjonują, strony podpiszą Protokół zdawczo-odbiorczy. Obustronne
podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT. Do
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, poza osobami uprawnionymi do reprezentacji Stron,
będą upoważnione osoby określone w § 2 ust. 3 niniejszej umowy. W przypadkach określonych w
ust. 5-9 protokół zdawczo-odbiorczy zostanie podpisany po usunięciu wad.
W przypadku stwierdzenia w toku testów, o których mowa w ust. 2, że urządzenia i oprogramowanie
nie są zgodne z postanowieniami SIWZ, z ofertą Wykonawcy lub nie funkcjonują prawidłowo (usterki
i wady), zostanie sporządzony i podpisany przez obie strony protokół rozbieżności w którym:
a. zawarty zostanie wykaz stwierdzonych usterek i wad,
b. określony zostanie termin i sposób usunięcia usterek i wad.
W przypadku gdy Wykonawca nie stawi się do podpisania protokołu rozbieżności w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może według swego wyboru:
a. sporządzić taki protokół rozbieżności jednostronnie, zawiadamiając Wykonawcę o tym fakcie oraz
wzywając go do usunięcia usterek i wad w terminach wskazanych w protokole rozbieżności,
b. bez sporządzania protokołu rozbieżności od umowy odstąpić, przy czym odstąpienie takie
traktowane będzie jako odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i rodzić będzie
obowiązek zapłaty kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 lit d) umowy.
Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia stwierdzonych usterek i wad Zamawiający ma prawo odstąpić
od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i żądać zapłaty kary umownej, o której mowa
w § 6.
Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma ustalonego w protokole rozbieżności terminu usunięcia wad
Zamawiający ma prawo według swego wyboru:
a. wyznaczyć mu nowy termin z jednoczesnym naliczeniem kar umownych, o których mowa w § 6
(przy czym uchybienie temu terminowi skutkować może odstąpieniem od umowy zgodnie z
postanowieniem pkt b niniejszego ustępu); albo
b. bez wyznaczania nowego terminu odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
i żądać zapłaty kary umownej, o której mowa w § 6.
W przypadkach określonych w ust. 7 i 8 Zamawiający będzie również uprawniony do zlecenia
zastępczego usunięcia stwierdzonych usterek i wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności
uzyskiwania uprzedniego upoważnienia Sądu. Koszt wykonania zastępczego zostanie pokryty w
pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 7 umowy.
§4
Reklamacje
1.
2.
3.
4.
Zgłoszenia usterek i wad dokonywane będą pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. W tym celu
Wykonawca wskazuje punkt serwisowy: ………………………………………………………………………….....
Wykonawca zapewnia warunki gwarancji i serwisu zgodne z wymaganiami SIWZ i oferty, w
szczególności w zakresie wymaganego czasu naprawy oraz okresu obowiązywania gwarancji.
Wraz z dostawą i montażem Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne
do realizacji uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji, w tym karty gwarancyjne dotyczące
dostarczonych urządzeń.
Niezależnie od realizacji uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający będzie uprawniony do
korzystania uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy, według
przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny o rękojmi przy umowie sprzedaży, z tym
że uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasają z
Strona 18 z 22
5.
upływem 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust.
4 umowy.
W przypadku zwłoki w realizacji świadczeń wynikających z gwarancji lub rękojmi, Zamawiający będzie
uprawniony żądania kar umownych określonych w § 6 ust. 1 lit c) umowy.
§5
Wynagrodzenie
1.
2.
3.
Strony ustalają całkowite wynagrodzenie za wykonanie umowy w wysokości: ……………………… zł
brutto (słownie: ……………………), w tym …………………….. zł netto (słownie: ………………………….) oraz
podatek VAT (23%) …………………… zł (słownie: ………………………..), zgodnie z ofertą Wykonawcy.
Wynagrodzenie za wykonanie umowy dostaw będzie rozliczone i wypłacone na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawcę. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół
zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 3 ust. 4. Faktura VAT musi być wystawiona nie później niż do
dnia 31.12.2012 r.
Wynagrodzenie z tytułu zrealizowanych dostaw będzie wypłacane przez Zamawiającego przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury VAT. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§6
Odpowiedzialność za naruszenie umowy
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
a. w przypadku zwłoki w wykonaniu prawidłowego i w pełni funkcjonalnego przedmiotu umowy – w
wysokości 0,2% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do
terminu określonego w § 1 ust. 5 umowy;
b. za zwłokę w usunięciu usterek i wad zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie odbioru i testów
– w wysokości 0,2% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku
do terminu wyznaczonego na usunięcie usterek i wad;
c. za zwłokę w usunięciu usterek i wad zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy
– w wysokości 0,2% wartości całkowitego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w stosunku do
terminów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
d. w wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
Jeżeli wysokość szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
przekraczać będzie wysokość zastrzeżonych kar umownych Zamawiający może dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych.
W przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych zgodnie z ust. 1 Zamawiający będzie uprawniony
do potrącenia kwot kar umownych z wierzytelnościami z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy za
realizację umowy. Zamawiający będzie również uprawniony do uzyskania kwot naliczonych kar
umownych
z
zabezpieczenia
należytego wykonania
umowy,
o
którym
mowa
w § 7.
§7
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia
brutto (ceny oferty brutto), tj. na kwotę ………….. PLN (słownie: ……………………).
W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w formie …………………………….
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i
wysokościach jak niżej:
Strona 19 z 22
a. 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji umowy, określonej w
§ 1 ust. 4 umowy;
b. 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi, określonego w §
1 ust. 4 umowy.
§8
Prawa autorskie do oprogramowania
1.
2.
Wykonawca w ramach niniejszej umowy zapewni Zamawiającemu licencje na oprogramowanie, w
zakresie i na warunkach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Wynagrodzenie z tytułu licencji, o których mowa w ust.1, własności nośników, o których wyżej
mowa, jest wliczone w wynagrodzenie wykonawcy określone w § 5 ust. 1 umowy.
§9
1.
2.
3.
Prawa autorskie do opracowań
Wykonawca oświadcza, iż wszelkie treści zawarte w materiałach udostępnionych Zamawiającemu
przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy, a w szczególności: dokumentacja przed
wykonawcza, plany testów, dokumentacja powykonawcza, stanowią utwór i podlegają ochronie
zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią
przedmiot przysługujących Wykonawcy autorskich praw majątkowych.
Na mocy Umowy Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do
utworów objętych jego prawami autorskimi: dokumentacja przed wykonawcza, plany testów,
dokumentacja powykonawcza w zakresie umożliwiającym korzystanie z nich bez ograniczenia co do
terytorium, czasu i ilości egzemplarzy.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów określonych w ust. 1 i 2 następuje na
wszelkich znanych w dniu przeniesienia polach eksploatacji, a w szczególności:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów: trwałe lub czasowe utrwalanie, zwielokrotnianie w
całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzanie do pamięci
komputerów oraz serwerów, kopiowanie na inne nośniki danych w całości lub części, wytwarzanie
dowolną technika egzemplarzy, w tym techniką drukarska, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz technika cyfrową;
b. w zakresie rozpowszechniania utworów – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, na wszystkich nośnikach
elektronicznych.
4.
5.
6.
7.
8.
Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworów przez Zamawiającego
na każdym odrębnym polu eksploatacji.
Wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich na Zamawiającego przechodzi własność
wszelkich przekazanych Zamawiającemu egzemplarzy i nośników, na których utrwalono utwory, o
których mowa w ust. 1 i 2.
Zamawiający będzie uprawniony, bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy, do przeniesienia
autorskich praw majątkowych i udostępnienia utworów lub ich części osobom trzecim.
Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na wykonywanie praw zależnych do opracowań utworów
w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w szczególności w celu modyfikacji lub dalszej rozbudowy systemu.
Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów, o których mowa w
ust. 1 i 2, własności nośników i zezwoleń, o których wyżej mowa, jest wliczone w wynagrodzenie
wykonawcy określone w § 5 ust. 1 umowy.
§ 10
Dane osobowe
Strona 20 z 22
W przypadku, gdy na podstawie niniejszej umowy Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe,
Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić przetwarzanie tych danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym do zachowania w tajemnicy danych osobowych,
do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, także po jej zakończeniu.
§ 11
Zmiany umowy
1.
2.
Zmiany umowy mogą być dokonane na piśmie za zgodą Stron pod rygorem nieważności, pod
warunkiem ich dopuszczalności zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w
szczególności:
a. zmiany danych podmiotowych Zamawiającego i Wykonawcy;
b. zmiana osób wyznaczonych w § 2 ust. 4;
c. udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.
§ 12
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo zamówień publicznych.
W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów, będą one rozpatrywane przez
sąd właściwy miejscowo dla siedziby rejestrowej Zamawiającego.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Strona 21 z 22
Załącznik nr 7
Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie nowego węzła systemu MAK+ dla Instytutu Książki
w Krakowie. Postępowanie 261-08/12
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Strona 22 z 22
Download