odbytego dnia 3 czerwca 2017 r. zgłoszona w trybie § 101 ust. 6

advertisement
Punkt 14 porządku obrad
Projekt
Poprawka nr 2 do Uchwały Nr 7/WZ/2017
Walnego Zgromadzenia ZSBM „Piast”, odbytego dnia 3 czerwca 2017 r.
zgłoszona w trybie § 101 ust. 6 Statutu przez Członka Spółdzielni.
1. Do pkt 1 dodaje się następujący tekst:
Decyzję o instalacji poprzedzić musi:
a) zorganizowane przez Zarząd spotkanie z osobami posiadającymi tytuł prawny
do lokali mieszkalnych w danej nieruchomości, na którym przedstawiona
zostanie:
- analiza bezpieczeństwa w oparciu o dane z policji, uwzględniające statystykę
przestępstw w otoczeniu nieruchomości i na jej terenie,
- informacja o proponowanej lokalizacji kamer,
- szacunkowa cenę instalacji, utrzymania i demontażu monitoringu;
b) ankieta, która zawierać będzie notatkę ze spotkania, zawierającą wszystkie
informacje przedstawione przez Zarząd oraz zasady głosowania opisane w pkt. 2,
i termin zakończenia głosowania.
2. Pkt 2 zmienia treść na następującą:
Zarząd jest upoważniony do rozpoczęcia procesu instalacji montażu monitoringu
po zakończeniu ankiety i publikacji jej wyników na terenie nieruchomości oraz
po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na funduszu remontowym.
Decyzja zapada większością głosów osób posiadających tytuł prawny do lokali
mieszkalnych w danej nieruchomości. Za większość uważa się 50% + 1
wszystkich osób posiadających tytuł prawny do lokali mieszkalnych w danej
nieruchomości. W przypadku instalacji kamer na klatkach schodowych
konieczna jest zgoda wszystkich osób posiadających tytuł prawny do lokali
mieszkalnych w danej klatce.
3. Do ostatniego zdania w pkt 4 dopisuje się: „,i dóbr osobistych oraz w
przypadku zagrożenia poczucia bezpieczeństwa i zakłócania miru domowego”.
4. Pkt 5 zmienia treść na następującą:
Demontaż systemu monitoringu następuje na pisemny wniosek większości osób
posiadających tytuł prawny do lokali mieszkalnych w danej nieruchomości.
Większość definiowana jest tak, jak w pkt. 2.
5. Do ostatniego zdania w pkt 6 dopisuje się: „i zatwierdzony przez Walne
Zgromadzenie”.
Uzasadnienie:
Właściciele i mieszkańcy przed podjęciem decyzji o montażu monitoringu muszą
mieć jak najszerszą wiedzę na ten temat: chodzi o koszty, lokalizację, dostępność
rejestrowanego materiału, ale także zasadność instalowania kamer. Muszą mieć
także pewność, że umiejscowienie kamer wyklucza podgląd mieszkań.
§ 96 ust. 4 Statutu mówi: każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość
posiadanych udziałów. Nie może być wyjątków od tej zasady, a czymś takim jest
proponowane głosowanie powierzchnią użytkową lokali. Uchwała w tej sprawie
musi być zgodna z aktem wyższej rangi, jakim jest Statut naszej spółdzielni.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards