Zasady rozliczania kosztów i dostawy sygnału radiowo

advertisement
Załącznik nr 5 do Regulaminu rozliczania kosztów
mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali.
gospodarki
zasobami
Zasady rozliczania kosztów i dostawy sygnału radiowo-telewizyjnego do lokali
mieszkalnych
§1
1.Spółdzielnia ma obowiązek zapewnienia lokalom mieszkalnym w zarządzanych zasobach
możliwość korzystania z dostępu do odbioru sygnału radiowo-telewizyjnego.
2. Obowiązek dostawy sygnału radiowo-telewizyjnego może być realizowany poprzez udostępnienie
zasobów niezależnym operatorom sieci kablowych świadczącym powyższe usługi na podstawie
koncesji wynikającej z prawa telekomunikacyjnego.
§2
1.W przypadku dostawy sygnału radiowo-telewizyjnego przez niezależnego operatora sygnał radiowotelewizyjny do lokalu jest on zapewniony na podstawie umowy zawartej przez właściciela lokalu
bezpośrednio z operatorem sieci lub umowy operatora ze spółdzielnią jeśli takie ustalenia zapadły na
etapie realizacji sieci kablowej.
2. W przypadku korzystania z usług operatora sieci kablowej za pośrednictwem Spółdzielni
właściciele lokalu wnoszą opłaty miesięczne za korzystanie z powyższej usługi w ramach opłat
czynszowych.
3. Stawka opłat dotycząca usługi z §2ust.2 wynika bezpośrednio z umowy zawartej z operatorem sieci
kablowej.
§3
1.Budynki
noworealizowane Spółdzielnia wyposaża w instalacje zbiorcze zgodnie z
Rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 6 listopada 2012 r
/Dz.U.2012 poz.1289/
2. Istniejące budynki na wniosek właścicieli lokali mogą być wyposażone w antenową instalację
zbiorczą w skrócie dalej zwaną AIZ będącą na stanie budynku .
§4
1.Właściciele lokali korzystający z sygnału pochodzącego z AIZ wnoszą opłaty miesięczne w ramach
opłaty czynszowej w wysokości ponoszonych kosztów na jej utrzymanie.
2.Stawkę opłaty miesięcznej o której mowa w §4.ust.1 ustala Rada Nadzorcza po przedstawieniu przez
Zarząd kalkulacji kosztów uwzględniających koszty konserwacji, kosztów energii , amortyzacji
urządzeń, kosztów napraw bieżących itp. Koszty utrzymania instalacji i wynikające z nich opłaty
mogą dotyczyć poszczególnych budynków lub nieruchomości.
3.Koszty wyposażenia budynków w AIZ ponoszą właściciele lokali którzy zadeklarują udział w
przedsięwzięciu po przedstawieniu kosztów jego realizacji przez Zarząd Spółdzielni.
4.W ramach możliwości finansowych Zarząd może rozłożyć koszty realizacji AIZ na 24 -miesięczne
raty które w tym przypadku powiększają stawkę miesięczną określoną w §4.pkt. 2.
5.Zakłada się iż realizacja budynkowej sieci AIZ może nastąpić pod warunkiem deklaracji przyłączeń
na poziomie minimum 2/3 właścicieli lokali. Istnieje możliwość realizacji przedsięwzięcia w zakresie
ograniczonym do jednej klatki pod warunkiem 100 % frekwencji zainteresowanych mieszkańców.
6.Osoby przyłączające się w okresie późniejszym do eksploatowanej sieci wnoszą opłatę
przyłączeniową wynikającą z poniesionych kosztów przez dotychczasowych użytkowników.
Wniesiona opłata pomniejsza koszty utrzymania budynkowej AIZ o których mowa w §4.pkt.2.
7.W przypadku przyłączenia odbiorców z innych klatek do istniejących urządzeń antenowych wnoszą
oni opłatę przyłączeniową równą udziałowi w kosztach instalacji urządzeń odbiorczych liczonym do
liczby przyłączonych klatek. Wniesiona opłata zostaje rozliczona na dotychczas przyłączone lokale.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards