Genetyczne uwarunkowania wrażliwości na leki, czynniki toksyczne

advertisement
Genetyczne uwarunkowania wrażliwości
na leki, czynniki toksyczne i rakotwórcze
Ekogenetyka
• Dział genetyki badający genetyczne zróżnicowanie
wrażliwości na czynniki środowiskowe
–
–
–
–
–
Klimat
Pożywienie
Czynniki toksyczne i rakotwórcze
Leki
I inne
• Wyróżniamy w niej
– Toksykogenetykę
– Farmakogenetykę
– Nutrigenetykę
1
Toksykogenetyka i farmakogenetyka
• Toksykogenetyka bada genetyczne zróżnicowanie
wrażliwości na czynniki toksyczne, zaś
farmakogenetyka bada genetyczne zróżnicowanie
wrażliwości na leki.
• Dziedziny te zazębiaja się, gdyż wynikiem
zróżnicowanej wrażliowści na leki mogą być efekty
toksyczne u niektórych, specjalnie wrażliwych,
osobników.
Krzepnięcie krwi
2
Krzepnięcie krwi
Wrażliwość na warfarynę u człowieka
• Warfaryna jest środkiem hamującym krzepnięcie
krwi, stosowanym jako lek przeciwzakrzepowy u
ludzi.
• Normalna dawka dla dorosłego człowieka wynosi 510 mg/dzień
• U niektórych ludzi efekt przeciwzakrzepowy
warfaryny występuje dopiero przy dawce 150
mg/dzień.
• Oporność na warfarynę jest u człowieka
warunkowana autosomalnym allelem dominującym
3
Wpływ warfaryny na procesy krzepnięcia krwi
• Czynniki krzepnięcia II, VII, IX i X potrzebuja do
swojej aktywacji witaminy K
• Aktywacja czynników krzepnięcia jest związana z
oksydacją witaminy K
• Utleniona forma witaminy K jest w wątrobie
regenerowana przez reduktazę ubichinonową
• Warfaryna (o budowie podobnej do wit. K) hamuje
aktywność reduktazy ubichinonowej w wątrobie
• Warfaryna zmniejsza ilość zredukowanej formy wit.
K, a w związku z tym utrudnia aktywację czynników
krzepnięcia
Oporność na warfarynę u szczurów
•
•
•
Warfaryna jest stosowana jako
rodentycyd, gdyż nie wywołuje
natychmiastowego efektu
toksycznego, a tylko wywołuje
śmiertelne krwawienia w wypadku
urazów.
U szczurów wytworzyła się oporność
na warfarynę związana z obecnością
zmodyfikowanej formy reduktazy
ubichinonowej, niewrażliwej na
hamujące działanie warfaryny
Ta forma reduktazy jest jednak mniej
efektywna w regeneracji witaminy K i
zwierzęta mające zmutowaną formę
enzymu potrzebują 20 razy więcej
wit. K w pożywieniu, niż zwierzęta
normalne.
4
Oporność na warfarynę u szczurów
• Oporność na warfarynę warunkowana jest
autosomalnym alllelem dominującym
• S – normalna forma reduktazy ubichinonowej
• R – oporna na warfarynę forma reduktazy
• RR – oporne na warfarynę, ale bardzo wrażliwe na
niedobór wit. K
• RS – oporne na warfarynę, mniej wrażliwe na
niedobór wit. K
• SS – wrażliwe na warfarynę, oporne na niedobór wit.
K
• W warunkach stosowania warfaryny jako
rodentycydu wybiórczo przeżywają osobniki
heterozygotyczne
Oporność na atropinę u królików
•
Atropina jest toksyną
roślinną obecną w pokrzyku
wilczej jagodzie, blokującą
aktywność układu
przywspółczulnego
5
Oporność na atropinę u królików
•
•
U królików stwierdzono
oporność na działanie
atropiny wywołaną
autosomalnym genem
dominującym
Gen ten koduje enzym
nazywany esterazą
atropinową, występujący w
osoczu krwi i innych
tkankach u ok. 30% królików
(występują duże różnice
rasowe)
Wrażliwość na iwermektyną u psów
•
Iwermektyna
jest środkiem
przeciwpasożyt
niczym
stosowanym w
zwalczaniu
inwazji robaków
płaskich i
obłych, jak
również
stawonogów
(pajęczaki i
owady)
6
Wrażliwość na iwermektyną u psów
Wrażliwość na iwermektyną u psów
Ivermektyna blokuje u robaków i
stawonogów kanały
chlorkowe w układzie
nerwowym i komórkach
mięśniowych, wywołując
uogólnione porażenie
• W obwodowym układzie
nerwowym ssaków brak jest
kanałów jonowych
blokowanych przez
iwermektynę
• Kanały takie występują u
ssaków w centralnym
układzie nerwowym, ale
iwermektyna jest z CUN
usuwana przez tzw.
glikoproteinę P, będącą
aktywnym elementem bariery
krew-mózg
7
Wrażliwość na
iwermektyną u psów
Ivermektyna blokuje u robaków i
stawonogów kanały chlorkowe w
układzie nerwowym i komórkach
mięśniowych, wywołując
uogólnione porażenie
• W obwodowym układzie
nerwowym ssaków brak jest
kanałów jonowych blokowanych
przez iwermektynę
• Kanały takie występują u ssaków
w centralnym układzie
nerwowym, ale iwermektyna jest
z CUN usuwana przez tzw.
glikoproteinę P, będącą
aktywnym elementem bariery
krew-mózg
Wrażliwość na iwermektynę u psów
•
•
•
•
Wrażliwość na iwermektynę warunkowana
jest autosomalnym genem recesywnym
Normalna forma glikoproteiny P kodowana
jest przez gen MDR1 (multi-drug
resistance). Nieaktywna forma glikoproteiny
P kodowana jest przez gen mdr1-1delta
Gen mdr1-1delta występuje u owczarków
szkockich, owczarków szetlandzkich,
owczarków angielskich i owczarków
niemieckich.
Około 25% owczarków szkockich jest
homozygotami pod względem genu mdr11delta. U tych osobników podanie
iwermektyny wywołuje silne działanie
depresyjne na centralny układ nerwowy
(senność, utrata przytomności, wstrzymanie
akcji oddechowej)
8
Wrażliwość na iwermektynę u psów
• Homozygotyczność pod względem genu mdr1-1delta
związana jest ze zmienioną wrażliwością na wiele
innych leków
–
–
–
–
–
–
–
–
Loperamid (przeciwbiegunkowy)
Doxorubicyna (cytostatyk)
Vincrystyna (cytostatyk)
Vinblastyna (cytostatyk)
Cyklosporyna (immunosupresant)
Digoksyna (nasercowy)
Acepromazyna (uspokajający)
Butorfanol (przeciwbólowy)
• Zidentyfikowano 9 ras u których występuje gen mdr11delta, u których częstotliwość homozygot wynosi od
9 do 46%
Wrażliwość na alkohol etylowy
9
Wrażliwość na alkohol etylowy
• Etanol przekształcany jest w organizmie przez 2
enzymy
– Dehydrogenaza alkoholowa (ADH) – przekształca etanol w
aldehyd octowy. Występuje w formie 5 izoenzymów.
Najaktywniejsza jest forma B
– Dehydrogenaza acetaldehydowa (ALDH) – przekształca
aldehyd octowy w kwas octowy
• 85% Japończyków i Chińczyków posiada bardzo
wysoką aktywność ADH, zaś 45-53% populacji
Japonii i Chin pozbawionych jest aktywności ALDH
• Występuje u nich toksyczny wpływ alkoholu związany
ze spadkiem ciśnienia wywołanym akumulacją
aldehydu octowego
Wrażliwość na alkohol etylowy
10
Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanu
•
•
•
•
•
Do utrzymania prawidłowej
struktury erytrocytu potrzebny jest
zredukowany glutation powstający
w dalszej konsekwencji działania
DG6P.
Brak zredukowanego glutationu
powoduje łatwą hemolizę
erytrocytów
W niedoborze DG6P hemoliza
wywoływana jest przez aspiryne,
sulfonamidy, leki antymalaryczne,
chloramfenikol, niektóre pokarmy
(bób, fasola)
Warunkowana genem recesywnym
sprzężonym z płcią
Wystepuje z częstotliwością 1:100
(Europa Środkowa) do 1:10
(Amerykańscy Murzyni)
Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanu
11
Wrażliwość na sukcynylocholinę
• Sukcynylocholina jest lekiem zwiotczającym mięśnie
stosowanym w chirurgii.
• Okres jej działania wynosi tylko kilka minut
• U pewnej grupy ludzi sukcynylocholina wywołuje
długotrwały, kilkugodzinny efekt
• Stan ten jest wywołany autosomalnym allelem
recesywnym kodującym formę tzw.
pseudocholinesterazy metabolizującej
sukcynylocholinę
• Ludzie wrażliwi na sukcynylocholinę są
homozygotami recesywnymi pod względem tego
genu
Wrażliwość na ozon
• Niedobór aktywności alfa-1- antytrypsyny powoduje
zwiększona skłonność do uszkadzania pęcherzyków
płucnych przez ozon, z powstawaniem obrzęku płuc
• Niedobór alfa-1-antytrypsyny powodowany jest
autosomalnym allelem recesywnym
• Choroba wystepuje u homozygot recesywnych
12
Wrażliwość na ozon
Wrażliwość na niridazol
• Niridazol jest lekiem stosowanym w leczeniu
robaczyc wykazującym toksyczność dla układu
nerwowego
• U myszy występują różnice we wrażliwości na
niridazol uzależnione od szczepu
• U myszy C57BL/6J (B6) LD50 wynosi 200 mg/kg, zaś
u myszy DBA/2J (D2) LD50 wynosi tylko 146 mg/kg.
• Stwierdzono, że u mieszańców B6/D2 LD50 wynosi
172 mg/kg, co jest dokładnie średnią arytmetyczną z
obu wartości charakterystycznych dla szczepów B6 i
D2
13
Wrażliwość na niektóre czynniki rakotwórcze
•
•
•
•
Receptor Ahr jest receptorem
wiążącym ksenobiotyki –
związki chemiczne dostające
się do organizmu z zewnatrz.
Liczne ligandy receptora Ahr
znane są z silnej rakotwórczości
Nasilniejszym ligandem
receptora Ahr jest
tetrachlorodibenzodioksyna
(TCDD), ale receptor ten wiąże
również benzopiren,
dibenzoantracen,
metylocholantren, aflatoksyny i
inne
Pobudzenie receptora Ahr
indukuje ekspresje hydroksylazy
węglowodorów aromatycznych
(AHH), należącej do grupy
cytochromu P450, biorącej
udział w metabolizowaniu
ksenobiotyków
Wrażliwość na niektóre czynniki rakotwórcze
14
Wrażliwość na niektóre czynniki rakotwórcze
Wrażliwość na niektóre czynniki rakotwórcze
• Ludzie z wysoko-indukowalną formą AHH wykazują
10-30-krotny wzrost zachorowalności na raka płuc
wywołanego paleniem tytoniu
15
Zaburzenia naprawy DNA
• Ataxia telangiectasia
– Czynnik: promieniowanie gamma
– Nowotwory: limfoma
– Objawy: niezborność ruchów (ataksja), rozszerzenie naczyń
krwionosnych w skórze i oczach, aberracje chromosomowe,
niedobór odporności.
Zaburzenia naprawy DNA
• Xeroderma pigmentosum
– Czynnik: promieniowanie UV, mutageny chemiczne
– Nowotwory: raki skóry, czerniaki
– Objawy: rogowacenie skóry, wrażliwość skóry i oczu na
światło słoneczne
16
Zaburzenia naprawy DNA
•
Syndrom Blooma
– Czynnik: czynniki alkilujące
– Nowotwory: raki, limfomy, białaczki
– Objawy: Wrażliwość na światło, rozszerzenie naczyń w skórze
twarzy, aberracje chromosomowe
•
Anemia Fanconiego
– Czynnik: czynniki sieciujące
– Nowotwory: białaczki
– Objawy: anemia hypoplastyczna, zaburzenia rozwojowe
•
Zespół Cockayne’a
– Czynnik: promieniowanie UV
– Nowotwory: różne
– Objawy: karłowatość, zanik siatkówki, wrażliwość na światło,
progeria, głuchota
Koniec
17
Antyonkogeny
•
•
•
•
•
Antyonkogeny są genami białek odpowiedzialnych za regulację
podziałów komórkowych.
Antyonkogeny hamują podziały komórkowe, stanowiąc rodzaj
„bezpiecznika” uniemożliwiającego niekontrolowany podział
komórki
Czynniki wzrostu, poprzez całą kaskadę regulacyjną hamują
działanie antyonkogenów, umożliwiając przeprowadzenie
procesu mitozy
Antyonkogeny są nazywane „onkogenami recesywnymi”, gdyż
potrzebne jest wyłączenie obu kopii antyonkogenu, aby wywołać
chorobę nowotworową
Mutacje w genach przeciwnowotworowych prowadzą do
powstawania nowotworów w młodym wieku
Antyonkogeny
• Antyonkogeny sa odpowiedzialne za dziedziczne
formy nowotworów
• P53 (zespół Li-Fraumeni) – liczne nowotwory różnych
tkanek
• BRCA1 i BRCA2 – nowotwory sutka
18
Antyonkogeny
• Antyonkogeny sa odpowiedzialne za dziedziczne
formy nowotworów
• APC, MCC, DCC – nowotwory jelita grubego i odbytu
Antyonkogeny
• Antyonkogeny sa odpowiedzialne za dziedziczne
formy nowotworów
• Rb - retinoblastoma
19
Download