stanowisko grupy ekspertów pta i pto w sprawie diagnostyki i

advertisement
STANOWISKO GRUPY EKSPERTÓW PTA I PTO
W SPRAWIE DIAGNOSTYKI I LECZENIA
ALERGICZNYCH CHORÓB NARZĄDU WZROKU.
SPIS TREŚCI
1. Wstęp E. Bogacka ............................................................................................................. 5
2. Definicje E. Bogacka ......................................................................................................... 5
3. Podział alergicznych chorób narządu wzroku A. Groblewska ........................................... 7
4. Piśmiennictwo ................................................................................................................. 8
5. Patofizjologia alergicznych chorób oczu M. Jędrzejczak-Czechowicz, A. Zaleska-Żmijewska 9
6. Piśmiennictwo ............................................................................................................... 12
7. Diagnostyka alergii narządu wzroku
A. Groblewska, E. Bogacka, M. Jędrzejczak-Czechowicz ..................................................... 15
8. Diagnostyka różnicowa M. Misiuk-Hojło ........................................................................ 18
9. Piśmiennictwo ............................................................................................................... 25
10. Krótka charakterystyka alergicznych chorób narządu wzroku
A. Groblewska, E. Bogacka ............................................................................................... 27
11. Piśmiennictwo ............................................................................................................... 31
12. Leczenie alergicznych chorób narządu wzroku
E. Bogacka, A. Groblewska, M. Jędrzejczak-Czechowicz, A. Zaleska-Żmijewska ................... 33
13. Piśmiennictwo ............................................................................................................... 42
14. Sytuacje szczególne w terapii alergicznych chorób oczu
E. Bogacka, A. Groblewska, A. Zaleska-Żmijewska ............................................................. 46
15. Piśmiennictwo ............................................................................................................... 51
16. Alergiczne choroby oczy pochodzenia zawodowego C. Pałczyński ................................ 53
17. Piśmiennictwo ............................................................................................................... 58
18. Słowniczek terminów i skrótów medycznych ................................................................ 61
1
Grupa ekspertów w składzie:
Dr n. med. Ewa Bogacka
- koordynator grupy ekspertów,
Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Geriatrii AM we Wrocławiu,
Prof. dr hab. Paweł Górski
- nadzór merytoryczny, główny konsultant,
Klinika Pulmonologii i Alergologii AM w Łodzi
Dr n. med. Anna Groblewska
- Klinika Okulistyki Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi,
Dr n. med. Monika Jędrzejczak-Czechowicz
- Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii UM w Łodzi,
Dr hab. Marta Misiuk-Hojło
- Katedra i Klinika Okulistyki AM we Wrocławiu,
Dr hab. Cezary Pałczyński
- Ośrodek Alergii Zawodowej i Środowiskowej, Kliniki Chorób Zawodowych
Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi,
Dr n. med. Anna Zaleska-Żmijewska
- Katedra i II Klinika Okulistyki AM w Warszawie.
Grupa Robocza dziękuje kierownikom klinik, z których pochodzą autorzy:
Prof. dr hab. Bernardowi Panaszkowi
kierownikowi Kliniki Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Geriatrii AM we Wrocławiu,
Prof. dr hab. Januszowi Czajkowskiemu
kierownikowi Kliniki Okulistyki Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi,
Prof. dr hab. Markowi Kowalskiemu
kierownikowi Kliniki Immunologii, Reumatologii i Alergii UM w Łodzi,
Prof. dr hab. Jerzemu Szaflikowi
kierownikowi Katedry i II Kliniki Okulistyki AM w Warszawie.
SŁOWO WSTĘPNE
Z prawdziwą przyjemnością chcę zarekomendować Państwu stanowisko Grupy Expertów PTA/PTO,
dotyczące postępowania w alergiach ocznych. Autorzy podjęli próbę całościowego i obiektywnego
przedstawienia poglądów dotyczących problemów postępowania w alergicznych schorzeniach
narządu wzroku. Dzięki powyższemu opracowaniu mamy możliwość zapoznania się ze wspólnym
stanowiskiem Ekspertów, będących przedstawicielami dwóch specjalizacji: alergologii i okulistyki.
Mam nadzieję, że opracowanie to będzie pomocne w codziennej pracy lekarzy praktyków. W zwięzły
i przejrzysty sposób przedstawione zostały patomechanizmy rozwoju różnych schorzeń alergicznych
narządu wzroku, z położeniem dużego nacisku na diagnostykę i różnicowanie ich z innymi chorobami
o podobnych objawach klinicznych. Bardzo istotny jest również rozdział dotyczący leczenia alergii
ocznych oraz rozdział zajmujący się alergiami jako chorobami zawodowymi.
Zachęcam do lektury.
Prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
Po wnikliwym zapoznaniu się z niniejszym opracowaniem, gorąco polecam je każdemu alergologowi,
okuliście i wszystkim tym lekarzom, którzy zajmują się leczeniem chorych cierpiących na alergie.
Choroby alergiczne występuję u prawie co drugiego mieszkańca Polski. Alergiczne choroby narządu
wzroku stają się coraz częstsze, zazwyczaj towarzyszą innym schorzeniom alergicznym, lecz niestety
istnieje w Polsce ogromne niedodiagnozowanie tej grupy chorób. Brak właściwego rozpoznania
i leczenia alergii w tym alergii narządu wzroku może mieć poważne implikacje zdrowotne w dalszym
życiu i prowadzić do powikłań a nawet inwalidztwa. Zatem stanowisko ekspertów PTA i PTO
w sprawie diagnostyki i leczenia alergicznych chorób narządu wzroku omawia niezwykle ważną
z epidemiologicznego i klinicznego punktu widzenia grupę chorób, co do których ciągle brak jest
powszechnej świadomości zagrożeń jakie z sobą niosą.
Ostatnie 10 lat to dynamiczny rozwój wiedzy o chorobach alergicznych. Chociaż alergologia jest
na tle innych specjalności medycznych stosunkowo młoda, to dzięki temu jest niezwykle dynamiczna
i otwarta na nową wiedzę i nowe metody leczenia. Alergologia integruje wiedzę z kilku innych
dziedzin medycznych i wywodzi się ze wspólnego mechanizmu chorób alergicznych, które mogą
dotyczyć różnych narządów (oka, skóry, płuc, przewodu pokarmowego), ale wszystkie mają tą samą
przyczynę, taki sam patomechanizm, podobną ewolucję i podobne leczenie. Dlatego wspólna praca
alergologów i okulistów pozwoliła na wszechstronne i wyczerpujące tak pod względem teoretycznym
jak i klinicznym opracowanie, które powinno stać się obowiązkową pozycją w bibliotece lekarza
specjalisty z tych dziedzin oraz lekarza rodzinnego.
Jej powstanie to w głównej mierze zasługa prof. Janusza Czajkowskiego, który kilkanaście lat temu
dostrzegł problem dużej grupy chorych pozostających często na marginesie okulistyki i zaprosił
do współpracy dr Ewę Bogacką. Od wielu lat dr Bogacka z ogromną pasją integrowała oba środowiska,
szukała ekspertów i propagowała wiedzę związaną z alergią narządu wzroku. Od kilku lat kieruje
sekcją okulistyczną PTA. To dzięki niej powstało stanowisko Ekspertów, które zostało zaakceptowane
przez dwa duże towarzystwa lekarskie. Opracowanie zawiera dużą dawkę nowoczesnej i często
2
3
nieznanej wiedzy, która nie jest wykładana w szkołach medycznych. Stąd może ono służyć nie tylko
jako podręcznik do poznania omawianej grupy chorób, ale także jako poradnik do codziennego
odświeżania informacji jak leczyć konkretnego chorego z alergią narządu wzroku. Zapoznanie się
z tą nową wiedzą powinno każdemu lekarzowi dostarczyć dużą dawkę wrażeń intelektualnych.
Prof. dr hab. med. Piotr Kuna
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
WSTĘP
E. Bogacka
Choroby alergiczne oczu dotyczą 20-30% populacji w Anglii, USA i w Japonii (1-8). Nie dysponujemy
danymi dotyczącymi Europy, w tym Polski. Alergia narządu wzroku dotyczy głównie spojówki,
rzadziej rogówki, ale może także obejmować skórę powiek, błonę naczyniową, twardówkę i nerw
wzrokowy (1).
Spojówka jest błoną wyścielającą wewnętrzną powierzchnię powiek oraz zewnętrzną gałki
ocznej. Pełni ona rolę ochronną, współdziała w produkcji łez, produkuje miejscowo hormony,
immunoglobuliny, aktywnie uczestniczy w reakcjach immunologicznych. Składa się z nabłonka
i istoty właściwej (1, 5).
W warunkach zdrowia nabłonek nie zawiera komórek zapalnych. W istocie właściwej spojówki
występują gruczoły śluzowe, gruczoły łzowe dodatkowe, naczynia krwionośne i limfatyczne. Tutaj
też powstają immunoglobuliny IgA i IgG oraz śladowe ilości IgE. W warunkach fizjologicznych
w istocie właściwej występują: limfocyty CD4+ i CD8+, komórki Langerhansa, mastocyty, makrofagi
(1, 4-6).
Spojówka reaguje przekrwieniem i obrzękiem na czynniki drażniące i zapalne. Wyróżniamy 3 rodzaje
przekrwienia - powierzchowne, głębokie i mieszane. Spojówka i gruczoły łzowe są unerwione przez
czuciowe gałązki nerwu V. Impulsy odbierane z powierzchni spojówki oraz skóry powiek prowadzą
do zwrotnej reakcji w zakresie gruczołów łzowych, gruczołów Meiboma oraz mięśni okrężnych
oka.
Film łzowy jest produkowany przez gruczoł łzowy główny oraz gruczoły łzowe dodatkowe. Spełnia
wielorakie funkcje: nawilżającą, ochronną, przeciwbakteryjną, odżywczą oraz optyczną. Zawiera
immunoglobuliny, cytokiny, składniki układu dopełniacza, lizozym, ceruloplazminę oraz niewielkie
ilości histaminy. Jest środowiskiem, w którym cytokiny i białka regulacyjne wydzielanie przez
gruczoły łzowe zapewniają homeostazę powierzchni nabłonka (1, 4-6).
Rogówka pełni rolę ochronną, optyczną oraz aktywnie uczestniczy w reakcjach immunologicznych
pomimo braku naczyń krwionośnych. W ciężkich chorobach alergicznych oka toksyczne białka
wydzielane przez eozynofile uszkadzają nabłonek rogówki prowadząc do jej owrzodzeń, zaburzeń
widzenia, a nawet ślepoty (1, 4-6).
DEFINICJE
E. Bogacka
Alergia to swoiste, niekorzystne dla organizmu reakcje, zależne od wtórnej odpowiedzi immunologicznej
na zetknięcie z obcym antygenem, zazwyczaj nieszkodliwym dla osób zdrowych.
Współczesna klasyfikacja chorób alergicznych wprowadza szerszy termin od alergii: nadwrażliwość.
Jest to stan obejmujący reakcje zarówno alergiczne jak i niealergiczne, w przebiegu których pojawiają
się powtarzalne objawy, wywołane ekspozycją na określony bodziec, w dawce tolerowanej przez osoby
zdrowe. Jeśli u podłoża tych objawów leżą mechanizmy immunologiczne, nazywamy je alergicznymi (9).
4
Choroby alergiczne oczu dzielimy na atopowe czyli zależne od IgE i nieatopowe czyli niezależne
od IgE. Choroby oczu o podłożu atopowym to alergiczne zapalenia spojówek: sezonowe zapalenie
spojówek (SAC) i całoroczne zapalenie spojówek (PAC). Do chorób o złożonym mechanizmie
alergicznym zależnym bądź niezależnym od IgE należą wiosenne zapalenie rogówki i spojówek
5
(VKC) oraz atopowe zapalenie rogówki i spojówek (AKC). Zapalenie alergiczne typu alergii
kontaktowej prowadzi do obrazu kontaktowego zapalenia powiek i spojówek (ConBC) i części
przypadków AKC. W przypadku znacznej ekspozycji na alergen oraz niekorzystnych warunków
środowiska obserwujemy nasilone objawy alergii z zajęciem spojówek i skóry powiek czyli ostre
alergiczne zapalenie spojówek (AAC). Przykładem choroby z nadwrażliwości mieszanej alergicznej
i niealergicznej jest olbrzymiobrodawkowe zapalenie spojówek (GPC) (1-6).
Ponieważ nie istnieją definicje alergicznych chorób oczu, Grupa Ekspertów zaproponowała
następujące definicje powyższych jednostek chorobowych:
1. Ostre alergiczne zapalenie spojówek (Acute Allergic Conjunctivitis) - AAC
Ostra reakcja z nadwrażliwości z przekrwieniem i obrzękiem spojówek, silnym łzawieniem oraz
świądem. Może być spowodowana dostaniem się dużej ilości alergenu do worka spojówkowego lub
reakcją toksyczną na substancje drażniące.
2. Sezonowe (okresowe) alergiczne zapalenie spojówek (Seasonal Allergic Conjunctivitis) - SAC
6. Olbrzymiobrodawkowe zapalenie spojówek (Giant Papillary Conjunctivitis) – GPC
Powstaje w wyniku reakcji alergicznej jak i nadwrażliwości niealergicznej narządu wzroku na
soczewki kontaktowe, protezy oczne, drażniące szwy po operacjach okulistycznych lub nierówności
powierzchni gałki ocznej. Objawy to, biała lub przezroczysta wydzielina widoczna po przebudzeniu,
uczucie ciała obcego, łzawienie, świąd, pieczenie czasami zaburzenia widzenia.
Powstają brodawki od małych do olbrzymich w obrębie spojówki tarczki górnej oraz przekrwienie
i obrzęk spojówki gałkowej,
7. Kontaktowe zapalenie skóry powiek i spojówki (Contact Blepharoconjunctivitis) - ConBC
Choroba jest wynikiem reakcji alergicznej lub alergiczno-toksycznej na leki okulistyczne, detergenty,
kosmetyki, substancje konserwujące lub lateks. Charakteryzuje się obrzękiem i zaczerwienieniem
skóry powiek oraz wodnistą wydzieliną po 24-72 godzinach od ekspozycji na alergen, W miarę
trwania kontaktu z alergenem pojawia się wyprysk i lichenizacja oraz przebarwienia skóry wokół
oczu, poszerzenie naczyń i brodawki spojówki, ubytki nabłonka rogówki i wywinięcie powieki
dolnej.
Reakcja alergiczna spojówek zależna od IgE, najczęściej w przebiegu uczulenia na pyłki roślin
wiatropylnych. Objawia się sezonowym (okresowym) świądem, łzawieniem i przekrwieniem oczu.
Dodatkowo może wystąpić obrzęk spojówek i powiek oraz małe brodawki spojówki powiekowej.
Zwykle towarzyszy sezonowemu alergicznemu zapaleniu błony śluzowej nosa.
Większość alergii oczu może współistnieć, być powikłaniem lub prowadzić do zespołu suchego oka
(zaburzenia ilościowe i jakościowe filmu łzowego). Obraz kliniczny i intensywność reakcji zarówno
alergicznej jak i niealergicznej są modulowane przez obecne w oku receptory i komórki reakcji zapalnych
oraz czynniki środowiskowe: temperaturę, wilgotność, ruch powietrza, nasłonecznienie, a także przez
substancje drażniące błony śluzowe i naskórek (1, 2, 5).
3. Przewlekłe alergiczne zapalenie spojówek (Perennial Allergic Conjunctivitis) - PAC
PODZIAŁ ALERGICZNYCH CHORÓB OCZU
Reakcja alergiczna spojówek zależna od IgE w przebiegu uczulenia na alergeny, takie jak: roztocze
kurzu domowego, grzyby, lateks czy sierść zwierząt domowych. Objawia się świądem, łzawieniem
i przekrwieniem oczu, Dodatkowo może wystąpić obrzęk spojówek i powiek oraz małe brodawki
spojówki powiekowej. Objawy są łagodne, całoroczne, nasilają się po większej lub długotrwałej
ekspozycji na alergen lub nieswoiste czynniki drażniące.
A. Groblewska
Podział alergicznych schorzeń narządu wzroku opracowany przez Europejską Akademię Alergologii i
Immunologii Klinicznej (2001) obejmuje jedynie alergiczne zapalenie spojówek, które dzieli na (10):
1. Zapalenie spojówek zależne od IgE:
- okresowe: AAC i SAC,
4. Wiosenne zapalenie spojówek i rogówki (Vernal Keratoconjunctivitis) – VKC
Przewlekła, ciężka i zagrażająca widzeniu choroba alergiczna narządu wzroku dzieci i młodzieży,
o mieszanym mechanizmie alergicznym. Charakteryzuje się przekrwieniem spojówek, przerostem
spojówki, uporczywym świądem, gęstą wydzieliną, łzawieniem, pieczeniem, zaburzeniami widzenia.
Występują duże brodawki w obrębie spojówki tarczki górnej (tzw. kamienie brukowe) i wokół rąbka
rogówki z plamkami Trantasa, czasami opadnięcie powieki górnej. Często dołączają się zmiany
rogówkowe i światłowstręt .
5. Atopowe zapalenie rogówki i spojówek (Atopic Keratoconjunctivitis) - AKC
Najgroźniejsza forma zapalenia alergicznego narządu wzroku u chorych z atopowym zapaleniem skóry.
Charakteryzuje się światłowstrętem, łzawieniem, świądem, pieczeniem spojówek oraz śluzowo-ropną wydzieliną.
Występują obustronne zmiany skóry powiek jak w AZS, zaburzenia wzrostu rzęs i brwi, nastrzyk mieszany
i brodawki spojówki oraz plamki Trantasa. U większości pacjentów dochodzi do uszkodzenia rogówki, zaćmy
i zespołu suchego oka. Choroba często prowadzi do trwałych uszkodzeń narządu wzroku i ślepoty.
6
- przetrwałe: PAC, VKC i AKC.
2. Zapalenie spojówek niezależne od IgE:
- ConBC.
Klasyfikacja nie uwzględnia złożonej patofizjologii VKC i AKC. Podział zaproponowany przez
Czajkowskiego i Groblewską (11) wydaje się bliższy obrazowi klinicznemu schorzeń alergicznych
oczu, ponieważ obejmuje także inne części aparatu ochronnego i przedniego odcinka oka, które
mogą być dotknięte tym zapaleniem:
- ostre alergiczne zapalenie spojówek (AAC – ang. acute allergic conjunctivitis),
- sezonowe (okresowe) - alergiczne zapalenie spojówek (SAC – ang. seasonal allergic
conjunctivitis),
- całoroczne (przewlekłe) alergiczne zapalenie spojówek (PAC – ang. perennial allergic
conjunctivitis),
- wiosenne zapalenie rogówki i spojówek (VKC – ang. vernal keratoconjunctivitis),
7
- atopowe zapalenie rogówki i spojówek (AKC – ang. atopic keratoconjunctivitis),
PATOFIZJOLOGIA ALERGICZNYCH CHORÓB NARZĄDU WZROKU
- olbrzymiobrodawkowe zapalenie spojówek (GPC – ang. giant papillary conjunctivitis),
M. Jędrzejczak-Czechowicz, A. Zaleska-Żmijewska
- kontaktowe zapalenie skóry powiek i spojówek (ConBC – ang. contact blepharoconjunctivitis).
PIŚMIENNICTWO:
1. Abelson MB. Allergic diseases of the eye. Ed. MB. Abelson, Saunders Co, Philadelphia, USA,
2001.
2. Epidemiology and Genetics in: Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma – ARIA Workshop
Report. J Allergy Clin Immunol 2001, 108, 5 suppl. 153-161.
3. Berdy GJ., Hedquist B. Ocular allergic disorders and dry eye disease: associations, diagnostic
dilemmas and management. Acta Ophtalmol Scand 2000, 78, 32-37.
4. Bielory L. Allergic and immunologic disorders of the eye. J Allergy Clin Immunol 2000,
106, 6, 1019-1032.
5. Bonini S., Bonini St. Studies of allergic conjunctivitis. Chibret Int. J 1987, 5, 12.
6. Buckley RJ. Allergic eye disease - a clinical challenge. Clin Exp Allergy 1998, 28, suppl 6, 39- 43.
7. Nathan R., Meltzer E., Selner J., Storms W. Prevalence of allergic rhinitis in the United States.
J Allergy Immunol 1997, 99, 808- 814,
8. Uchio E. Possibility of non-steroidal treatment in allergic conjunctival diseases. Allerg Int
2004, 53, 315-319.
9. Kowalski ML. Choroby Alergiczne w: Choroby Wewnętrzne red. A. Szczeklik, Med. Prakt,
Kraków, 2006.
10. Johansson SGO., Hourihane J., Bousquet J. et al. A revisited nomenclature for allergy.
An EAACI position statement from the EAACI nomenclature task force. Allergy 2001, 56,
813-824.
11. Czajkowski J., Groblewska A. Etiologiczny podział alergicznych chorób oczu. W: Alergiczne
choroby oczu. Czajkowski J.(red.) Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław, 2003.
Narząd wzroku jest dogodnym miejscem do rozwoju reakcji alergicznej z uwagi na brak istotnych
mechanicznych barier, które utrudniałyby dotarcie alergenów na powierzchnię oka. W obrębie tkanek
narządu wzroku znajduje się wiele komórek immunokompetentnych, gotowych do odpowiedzi
na alergen, szczególnie liczne są komórki tuczne (mastocyty) na spojówce gałkowej i powiekowej.
Spojówka ludzka w warunkach zdrowia zawiera około 10 tysięcy komórek tucznych w mm3 (1-5).
Spojówka posiada własną tkankę limfatyczną, a chłonka odprowadzana jest do węzłów chłonnych
podżuchwowych i przyusznych. W warunkach fizjologicznych w istocie właściwej znajdują się limfocyty
CD4+, CD8+, komórki Langerhansa, mastocyty i makrofagi, produkowane są immunoglobuliny
IgA i IgG. W przebiegu reakcji alergicznej toczącej się w obrębie narządzu wzroku wzrasta liczba
mastocytów, produkowane są IgM i duża ilość IgE, a następnie napływają neutrofile i eozynofile
(6, 7).
Choroby alergiczne oczu stanowią heterogenną grupę zarówno pod względem objawów klinicznych
jak i leżących u nich podstaw patomechanizmów. Reakcja immunologiczna pojawiająca się
w odpowiedzi na dostający się na powierzchnię oka alergen przebiega z reguły w spojówce, ale może
również obejmować powieki i rogówkę (8). Rozróżnienie poszczególnych jednostek chorobowych
oparte na zrozumieniu ich patogenezy jest istotne w wyborze odpowiedniego leczenia, na przykład
stosowania leków przeciwhistaminowych czy glikokortykosteroidów (8, 9).
Patomechanizm SAC i PAC
Reakcje natychmiastowe obserwowane w SAC i PAC oraz częściowo w VKC i AKC są związane
z obecnością swoistych dla konkretnego alergenu IgE na powierzchni komórek tucznych oka (1).
W wyniku pierwszego kontaktu z alergenem może dojść do powstania swoistych dla prezentowanego
alergenu IgE (as-IgE) i ich przyłączenia do receptorów o wysokim powinowactwie (FceRI)
na komórkach tucznych i bazofilach. Przy kolejnym kontakcie z alergenem, przyłącza się on do as-IgE,
co prowadzi do degranulacji komórek tucznych i uwalniania mediatorów zapalenia alergicznego.
U chorych z SAC i PAC w porównaniu z osobami zdrowymi obserwuje się podwyższone stężenie
IgE w surowicy, a najwyższe wartości stwierdza się jeśli współistnieją inne choroby alergiczne (1, 2).
Podwyższonym stężeniom IgE w surowicy towarzyszą zazwyczaj wyższe poziomy as-IgE i c-IgE
w płynie łzowym, ale zdarza się również, że ich stężenia są poniżej progu wykrywalności (1).
Degranulacja komórek tucznych prowadzi do uwolnienia wielu substancji, między innymi histaminy,
heparyny, proteaz, PGs, LTs i cytokin (9). Najistotniejszą rolę pośród mediatorów przypisuje się
histaminie, która wpływa na przepuszczalność naczyń, skurcz mięśni gładkich, wydzielanie śluzu,
migrację komórek zapalnych, aktywację i modulację funkcji limfocytów T (10, 11). Stężenie histaminy
w płynie łzowym osób zdrowych wynosi 5-15 ng/mL, a w alergicznym zapaleniu spojówek osiąga
poziom 100 ng/mL. Histamina uwalniana jest w wielu strukturach oka takich jak naczyniówka,
siatkówka, nerw wzrokowy, działając poprzez swoje receptory. W obrębie narządu wzroku występują
liczne receptory histaminowe (11):
H1 - w śródbłonku naczyń spojówki oraz na licznych komórkach układu immunologicznego
(limfocytach T, makrofagach, komórkach APC, eozynofilach, bazofilach i mastocytach),
H2 - w śródbłonku naczyń spojówki oraz na neutrofilach, bazofilach, monocytach, makrofagach
i limfocytach,
8
9
H3 - w siatkówce,
H4 - na monocytach, limfocytach i eozynofilach.
W tkankach narządu wzroku znajdują się również receptory prostaglandynowe i estrogenowe (12).
Receptor H1 bierze udział w większości reakcji alergicznych w obrębie oka. Stymulacja rH1 odpowiada
za pojawienie się świądu i wzrost przepuszczalności naczyń, natomiast rH2 za rozszerzenie naczyń
(10, 11).
Aktywacja komórek tucznych może zachodzić nie tylko z udziałem IgE, ale również w sposób
nieswoisty np. pod wpływem anafilatoksyn (C3a i C5a) oraz interleukin. Prawdopodobnie w ten
sposób pokarmy, leki czy czynniki infekcyjne prowadzą do powstania reakcji zapalnych zbliżonych
w obrazie do alergicznych. Niespecyficzna aktywacja komórek tucznych tłumaczy skuteczność leków
przeciwhistaminowych nie tylko w klasycznych jednostkach zależnych od IgE (13).
Eozynofile są głównymi komórkami niszczącymi tkankę w chorobach alergicznych. W przebiegu SAC
i PAC wzrasta stężenie eozynofilowego białka kationowego (ECP) uważanego za ważny mediator
zapalenia (14, 15).
Patomechanizm VKC/AKC
W przewlekłych chorobach alergicznych dominuje odpowiedź typu komórkowego, chociaż wyzwalające ją czynniki i mechanizmy nie są do końca poznane. Wśród komórek immunokompetentnych
przeważają limfocyty T – w VKC głównie Th2, natomiast w AKC – zarówno Th1, jak i Th2 (15, 16, 17,
18). W przewlekłych chorobach alergicznych oczu oraz w GPC wzrastają istotnie poziomy cytokin
prozapalnych (19, 20, 21). U niektórych chorych na VKC obserwuje się podwyższone stężenia IgE
w surowicy i płynie łzowym, co przemawia za wiodącym mechanizmem zależnym od IgE (22, 23).
U chorych na VKC, podobnie jak w SAC, można wykazać cytokiny o profilu Th2 oraz β-chemokiny
(24). W przebiegu reakcji zapalnej dochodzi do napływu eozynofilów, bazofilów, komórek tucznych
oraz komórek plazmatycznych i limfocytów (3, 4). Ważną rolę odgrywają fibroblasty i komórki
nabłonkowe spojówki, aktywnie uczestniczące w odpowiedzi immunologicznej (8, 24-31). Do tej
pory uważano, że procesy wytwórcze będące przyczyną najpoważniejszych powikłań są wynikiem
aktywności eozynofilów (29, 30). Ostatnio podnosi się rolę fibroblastów i mastocytów w powstawaniu
odczynu brodawkowego (9, 26, 27). Aktywacja fibroblastów rogówki i spojówki przez cytokiny
profilu Th2, histaminę uwalnianą z komórek tucznych, może prowadzić do ich proliferacji i tworzenia
profilu brodawkowego (32). Wydaje się zatem, że zastosowanie leków przeciwhistaminowych
i stabilizatorów mastocytów w chorobach alergicznych oczu może zapobiegać powstawaniu zmian
brodawkowych, które stanowią o ciężkości choroby i jej powikłaniach (9, 13, 25, 27).
Zmiany oczne w AKC współistnieją lub są poważnym powikłaniem zmian skórnych typu wyprysku
(egzema) lub atopowego zapalenia skóry (33). U większości chorych można wykazać podwyższone
stężenie as-IgE na alergeny wziewne (34). Podobnie jak w atopowym zapaleniu skóry kolonizacja
przez gronkowca złocistego wydaje się mieć istotny wpływ na przebieg AKC (35, 36). Wśród komórek
nacieku zapalnego w spojówce dominują komórki tuczne, eozynofile i limfocyty (3, 4, 28, 32).
Rola czynników neurogennych
W regulacji zapalenia alergicznego istotną rolę odgrywają też czynniki nerwowe. W przebiegu
VKC taką rolę przypisuje się czynnikowi NGF (nerve growth factor) i uwalnianej pod jego wpływem
substancji P, co koreluje jednocześnie z ilością komórek tucznych napływających do spojówki gałkowej
i powiekowej (30, 36). U chorych na VKC zaobserwowano niższą ekspresję receptorów M1-
10
muskarynowych i NGF w komórkach nabłonkowych spojówki jak również odmienną dystrybucję
receptorów muskarynowych M2, M3 i receptora β2-adrenergicznego (30). Uważa się, że agoniści
receptora β2-adrenergicznego mogą modulować uwalnianie mediatorów zapalenia w spojówce
(37).
Patomechanizm GPC
Część badaczy uważa, że GPC nie jest chorobą alergiczną tylko wynikiem mechanicznego drażnienia
spojówek przez np. soczewki lub inne ciało obce (4). Inni twierdzą, że u podstaw GPC leży alergia
kontaktowa na ciało obce jakim są soczewki (38). U części chorych obserwuje się zwiększone
stężenie IgE w płynie łzowym, ale bez podwyższonego poziomu IgE w surowicy (1). Naciek komórek
zapalnych składa się głównie z komórek tucznych, bazofilów, eozynofilów i limfocytów. Opisano
podwyższone stężenia IL-3, IL-4, IL-5 oraz IgG, IgE i IgM (3, 38).
Patomechanizm ConBC
Kontaktowe zapalenie powiek jest wynikiem reakcji typu opóźnionego (2. 4, 30). U podłoża tej
reakcji leży kontakt alergenu z uczulonymi limfocytami Th1, które uwalniają zapalne cytokiny.
Do uczulenia limfocytów dochodzi po związaniu alergenów z białkami skóry i ich prezentacji przez
komórki Langerhansa komórkom immunokompetentnym (2, 3, 39).
Patomechanizm zaburzeń homeostazy powierzchni gałki ocznej
w przebiegu alergicznych chorób oczu.
Zapalenie alergiczne może prowadzić do następujących wtórnych zaburzeń powierzchni gałki
ocznej:
1. niestabilności filmu łzowego i zespołu suchego oka,
2. uszkodzenia spojówki w przebiegu VKC i AKC,
3. uszkodzenia rogówki.
Ad. 1. W przebiegu każdego alergicznego zapalenia spojówek może dochodzić do niestabilności filmu
łzowego (41, 42). Prowadzi to do zaburzeń jakościowych i ilościowych w składzie warstwy śluzowej
filmu łzowego. Niestabilność filmu łzowego wykrywa się testem BUT (test przerwania filmu łzowego),
natomiast test Schirmera (wydzielania warstwy wodnej łez) pozostaje prawidłowy. U ponad 78%
pacjentów z alergicznym zapaleniem spojówek występuje również znamienne pogrubienie warstwy
tłuszczowej filmu łzowego. Prawidłowo, przy otwartym oku, grubość tej zewnętrznej warstwy filmu
łzowego wynosi od 40 do 100 nm. W przebiegu alergii ocznej jej grubość wzrasta do 120-180 nm,
a u części pacjentów nawet do 370 nm. (41). Największe zaburzenia homeostazy powierzchni gałki
ocznej obserwuje się w AKC i VKC. Prawdopodobnie jest to związane ze zwiększonym parowaniem
łez z powierzchni gałki ocznej.
Ad. 2. Długotrwałe zmiany zapalne w okolicy rąbka rogówki w przebiegu VKC czy AKC mogą
prowadzić do stopniowej utraty komórek macierzystych rąbka, zarówno poprzez uszkodzenie
mikrośrodowiska komórek macierzystych jak i bezpośredni toksyczny wpływ produktów reakcji
alergicznej - eozynofiów i innych komórek zapalnych. Zdarza się że występująca rozległa metaplazja
kolczystokomórkowa spojówki utrudnia badanie cytologiczne potwierdzające niewydolność rąbka.
Dlatego też w przypadkach alergii ocznych jest to zwykle diagnoza na podstawie obrazu klinicznego
(43).
11
Ad. 3. W przebiegu AKC może dochodzić do ciężkich powikłań rogówkowych, przede wszystkim
wynikających z zaburzenia filmu łzowego oraz z niedoboru komórek rąbkowych macierzystych
rogówki. Cięższy przebieg zmian rogówkowych jest obserwowany u pacjentów, u których pierwsze
objawy AKC wystąpiły w dzieciństwie. Także u dorosłych z AKC w porównaniu z dziećmi z AKC
stwierdza się większy procent powikłań ze strony powierzchni gałki ocznej. U pacjentów z atopią
występuje obniżenie czułości rogówki, ponad 4-krotne zmniejszenie liczby komórek kubkowych
oraz zaburzenia w testach wydzielania łez (44).
PIŚMIENNICTWO:
1. Bonini S. Allergic conjunctivitis: the forgotten disease. Chem Immunol Allergy 2006, 91, 110-120.
2. Bielory L. Allergic diseases of the eye. Med Clin North Am 2006, 90(1), 129-148.
3. Bielory L. Allergic and immunologic disorders of the eye. Part I: Immunology of the eye.
J Allergy Clin Immunol 2000, 106(5), 805-816, Review.
4. Bielory L. Allergic and immunologic disorders of the eye. Part II: Ocular allergy. J Allergy Clin
Immunol 2000, 06(6), 1019-1032, Review.
5. Church KM. Effector cells of allergy. in: Allergy. Holgate ST., Church KM., Lichtenstein LM.,
Mosby Int. Ltd. 2001, London, 303-323.
6. Kowalski ML. Odpowiedź immunologiczna w: Immunologia kliniczna red. ML. Kowalski,
Mediton, Łódź, 2000, 165-197.
7. Ono SJ., Abelson MB. Allergic conjunctivitis: update on pathophysiology and prospects
for future treatment. J Allergy Clin Immunol 2005, 115(1), 118-122.
8. Bogacka E., Małolepszy J. Podstawy alergii przydatne w okulistyce. w: Alergiczne choroby
oczu. Red. J. Czajkowski, Górnicki Wyd. Med. 2003, Wrocław, 17-48.
9. Leonardi A., Curnow SJ., Zhan H., Calder VL. Multiple cytokines in human tear specimens
in seasonal and chronic allergic eye disease and in conjunctival fibroblast cultures.
Clin Exp Allergy 2006, 36(6), 777-784.
10. Jutel M, Watanabe T., Akdis M et al. Immune regulation by histamine. Curr Opin Immunol
2002, 14(6), 735-740.
11. Jutel M., Blaser K., Akdis CA. Histamine receptors in immune regulation and allergen-specific
immunotherapy. Immunol Allergy Clin North Am 2006, 26(2), 245-259, vii, Review.
12. Bonini S., Lambiase A., Schiavone M. et al. Estrogen and progesterone receptors in vernal
keratoconjunctivitis. Ophthalmology 1995, 102(9), 1374-1379.
13. Bogacka E., Małolepszy J. Histamina - definicja i funkcje w fizjologii człowieka. w: Alergiczne
choroby oczu. Red. J. Czajkowski, Górnicki Wyd. Med. 2003, Wrocław, 49-56.
14. Tomasini M., Magrini L., De Petrillo G. Serum levels of eosinophilic cationic protein in allergic
diseases and natura alergen exposure. J Allergy Clin Immunol 1996, 97, 1350-1355.
12
18. Stern ME., Siemasko KF., Niederkorn JY. The Th1/Th2 paradigm in ocular allergy. Curr Opin
Allergy Clin Immunol 2005, 5(5), 446-450, Review.
19. Stahl JL., Barney NP. Ocular allergic disease. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2004, 4(5),
455-459.
20. Cook EB. Tear cytokines in acute and chronic ocular allergic inflammation. Curr Opin Allergy
Clin Immunol 2004, 4(5), 441-445.
21. Stapleton F., Stretton S., Sankaridurg PR. Hypersensitivity responses and contact lens wear.
Cont Lens Anterior Eye 2003, 26(2), 57-69.
22. Bonini S., Bonini S., Lambiase A. et al. Vernal keratoconjunctivitis revisited: a case series
of 195 patients with long-term follow up. Ophthalmology 2000, 107(6), 1157-1163.
23. Montan PG., Scheynius A., van der Ploeg I. Similar T helper Th2-like cytokine mRNA expression
in vernal keratoconjunctivitis regardless of atopic constitution. Allergy 2002, 57(5), 436-441.
24. Bonini S., Coassin M., Aronni S., Lambiase A. Vernal keratoconjunctivitis. Eye 2004, 18(4),
345-351.
25. Okada N., Fukagawa K., Takano Y. et al. The implications of the upregulation of ICAM-1/
VCAM-1 expression of corneal fibroblasts on the pathogenesis of allergic keratopathy. Invest
Ophthalmol Vis Sci 2005, 46(12), 4512-4518.
26. Kumagai N., Fukuda K., Fujitsu Y. Role of structural cells of the cornea and conjunctiva in the
pathogenesis of vernal keratoconjunctivitis. Prog Retin Eye Res 2006, 25(2), 165-187. Epub
2006, Jan, 19, Review.
27. Fukuda K., Kumagai N., Fujitsu Y., Nishida T. Fibroblasts as local immune modulators in
ocular allergic disease. Allergol Int 2006, 55(2), 121-129. Review.
28. Cook EB., Stahl JL., Brooks AM. Allergic tears promote upregulation of eosinophil adhesion to
conjunctival epithelial cells in an ex vivo model: inhibition with olopatadine treatment. Invest
Ophthalmol Vis Sci 2006, 47(8), 3423-3429.
29. Fukushima A., Yamaguchi T., Ishida W. Role of VLA-4 in the development of allergic
conjunctivitis in mice. Mol Vis 2006, 7, 12, 310-317.
30. Calonge M., Enriquez-de-Salamanca A. The role of the conjunctival epithelium in ocular
allergy. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2005, 5(5), 441-445.
31. Bonini S., Lambiase A., Sgrulletta R., Bonini S. Allergic chronic inflammation of the ocular
surface in vernal keratoconjunctivitis. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2003, 3(5), 381-387.
32. Calonge M. Ocular allergies: association with immune dermatitis. Acta Opthalmol Scand
Suppl 2000, 230, 69-75.
33. Bonini S. Atopic keratoconjunctivitis. Allergy 2004, 59, Suppl 78, 71-73.
15. McGill J. Conjunctival cytokines in ocular allergy. Clin Exp Allergy 2000, 30(10), 1355-1357.
34. Nivenius E., Montan PG., Chryssanthou E. No apparent association between periocular
and ocular microcolonization and the degree of inflammation in patients with atopic
keratoconjunctivitis. Clin Exp Allergy 2004, 34(5), 725-730.
16. Metz DP., Bacon AS., Holgate S., Lightman SL. Phenotypic characterization of T cells infiltrating
the conjunctiva in chronic allergic eye disease. J Allergy Clin Immunol 1996, 98(3), 686-696
35. Shoji J., Kato H., Kitazawa M. et al. Evaluation of staphylococcal enterotoxin-specific IgE antibody
in tears in allergic keratoconjunctival disorders. Jpn J Ophthalmol 2003, 47, (6), 609-611.
17. Calder VL., Jolly G., Hingorani M. et al. Cytokine production and mRNA expression by conjunctival
T-cell lines in chronic allergic eye disease. Clin Exp Allergy 1999, 29(9), 1214-1222.
36. Lambiase A., Bonini S., Micera A. et al. Increased plasma levels of substance P in vernal
keratoconjunctivitis. Invest Ophthalmol Vis Sci 1997, 38(10), 2161-2164.
13
37. Takahashi HK., Morichika T., Iwagaki H. Effect of β2-adrenergic receptor stimulation on
interleukin-18-induced intercellular adhesion molecule-1 expression and cytokine production.
J Pharmacol Exp Ther 2003, 304(2), 634-642.
DIAGNOSTYKA ALERGII NARZĄDU WZROKU
38. Groneberg DA., Bielory L., Fischer A. et al. Animal models of allergic and inflammatory
conjunctivitis. Allergy 2003, 58(11), 1101-1113.
Objawy oczne występują u 40-60% osób z dodatnim wywiadem w kierunku jakiejkolwiek choroby
alergicznej. Szacuje się, że aż 40 % przypadków zespołu „czerwonego oka” jest wywołane reakcją
alergiczną (1, 2). Alergię spojówek stwierdza się u 96% chorych na sezonowy alergiczny nieżyt nosa
(2, 3).
39. Eiseman AS. The ocular manifestations of atopic dermatitis and rosacea. Curr. Allergy Asthma
Rep. 2006, 6, 292-298.
40. Suzuki S., Goto E., Dogru M. te al. Tear film lipid layer alterations in allergic conjunctivitis.
Cornea 2006, 3, 277-280.
41. Usowska A., Rapiejko P., Lipiec A. et al. Zaburzenia filmu łzowego w sezonowym alergicznym
zapaleniu spojówek. Okulistyka 2003, supl 2, 110-113.
42. Sangwan VS., Murthy SI, Vemuganti GK. et al. Cultivated corneal epithelial transplantation
for severe ocular surface disease in vernal keratoconjunctivitis. Cornea 2005, 4 (24), 426-430.
43. Onguchi T., Dogru M., Okada N. et al. The impact of the onset time of atopic kerato-conjunctivitis
on the tear function and ocular surface findings. Am J Ophthal 2006, 3, 569-571.
A. Groblewska, E. Bogacka, M. Jędrzejczak-Czechowicz
Objawem typowym dla alergicznego zapalenia oczu jest poszerzenie naczyń spojówki i świąd.
Bez świądu nie ma alergii. W praktyce lekarskiej ważne jest przeprowadzenie podstawowego
wywiadu alergologicznego i okulistycznego, a następnie zlecenie badań diagnostycznych (schemat
postępowania diagnostycznego - ryc. 1).
Ocena testów skórnych z aeroalergenami
Oceniając wynik testów skórnych należy pamiętać, że diagnoza na podstawie dodatniego wyniku
testu skórnego musi być zgodna z wywiadem. W przypadku SAC testy skórne wypadają dodatnio
w 96% przypadków i jeśli są zgodne z właściwie zebranym wywiadem, w zupełności wystarczają
do postawienia rozpoznania (3, 4). W PAC możliwość wykrycia alergenu z pomocą testów skórnych
spada do 61%. U ok. 30% PAC z ujemnym wynikiem testów skórnych stwierdza się as-IgE jedynie w
łzach, co nie jest w chwili obecnej ogólnie dostępnym badaniem (3, 4, 5, 6). Trafność diagnostyczna
testów skórnych w pozostałych jednostkach alergii oczu maleje i przedstawia się następująco: VKC
- 55%, AKC - 33% i GPC - 16% (1, 2, 7).
Oznaczanie IgE w surowicy
1. Oznaczanie c-IgE w surowicy ma obecnie małe znaczenie diagnostyczne, ponieważ prawidłowy
poziom nie wyklucza choroby alergicznej, a wysoki występuje również w innych niealergicznych
stanach chorobowych (8). Badanie to może mieć jedynie znaczenie prognostyczne w rozpoznanych
już AKC i VKC: wysoki poziom całkowitego IgE kojarzy się z cięższym przebiegiem zapalenia
alergicznego i powikłaniami ze strony rogówki (9).
2. Oznaczanie as-IgE w surowicy jest wskazane w sytuacjach, gdzie albo nie można wykonać
testów skórnych (rozległe zmiany skórne np. w AZS), albo są one niewiarygodne (np. wzmożony
dermografizm), albo ujemne (część przypadków VKC, PAC, AKC) (3, 4, 6). Oznaczenie as-IgE
w surowicy może potwierdzić alergię zależną od IgE dodatkowo u 10-11% chorych na VKC (7).
Diagnostyka łez
Badania łez poza oznaczaniem IgE, są wykorzystywane jedynie w celach naukowych. Osobnym
zagadnieniem jest badanie filmu łzowego w diagnostyce zespołu suchego oka: test Schirmera, BUT,
test LIPCOF, barwienie fluoresceiną, różem bengalskim czy zielenią lizaminy (11, 24).
Oznaczenie IgE w łzach (Lacrytest®)
Jest to badanie zalecane u osób z wywiadem i obrazem klinicznym sugerującym chorobę alergiczną
oczu, u których nie wykazano alergii zależnej od IgE w testach skórnych lub serologicznych. Obecność
IgE w łzach upoważnia wtedy do rozpoznania choroby alergicznej oczu, ponieważ poziom IgE obecny
w warunkach fizjologicznych w łzach nie jest możliwy do wykrycia za pomocą Lacrytestu® (7, 8).
14
15
OBJAWY SUGERUJĄCE ALERGIĘ NARZĄDU WZROKU - ryc.1
PODMIOTOWE
PRZEDMIOTOWE
• choroby alergiczne w rodzinie
i/lub u chorego
• sezonowość i/lub nawrotowość
objawów
• świąd oczu
•
•
•
•
•
•
•
•
przekrwienie spojówek
brodawki na spojówce powieki górnej
plamki Trantasa
wydzielina śluzowa czasem bardzo gęsta
– „sznurki”
blado-liliowe cienie pod oczyma
przerzedzenie skroniowe brwi
zmiany skórne powiek i oczodołu:
rumień, obrzęk, przebarwienie, suchość
z otrębiastym łuszczeniem skóry,
lichenifikacja, „starczy wygląd oczu”
ubytki nabłonka rogówki, płytki
rogówkowe
NIEOBECNE
OBECNE
Diagnostyka podstawowa
•
•
•
•
Ujemna
Niepewna
16
Dodatnia
ALERGIA OCZU
Diagnostyka różnicowa
• zapalenia bakteryjne, chlamydiowe,
grzybicze, pierwotniakowe
i wirusowe
• zespół suchego oka
• nieskorygowane wady wzroku
• zapalenie przedniego odcinka błony
naczyniowej
• choroby autoimmunologiczne
• sarkoidoza
• trądzik rózowaty
• jaskra (ostre zamknięcie kąta)
testy skórne z aeroalergenami
i/lub oznaczenie IgE w surowicy
testy płatkowe (zmiany skórne)
eozynofilia w wymazach spojówkowych
Badania dodatkowe – konieczna
współpraca alergologa z okulistą
•
•
•
•
•
•
test prowokacyjny dospojówkowy
ocena zeskrobin spojówkowych
cytologia impresyjna
biopsja spojówki
stężenie IgE w łzach
oznaczenie w łzach mediatorów
zapalenia
Testy płatkowe
Są pomocne w wykrywaniu alergii kontaktowej w diagnostyce AKC i ConBC (7). W przypadku
podejrzenia alergii kontaktowej na leki podawane dospojówkowo należy wykonać dodatkowe testy
płatkowe z podejrzanymi substancjami, ponieważ nie występują one w rutynowych zestawach
do testów płatkowych (wyjątkiem jest neomycyna). Testy płatkowe powinny być wykonywane
według opublikowanych standardów (10).
Oznaczanie eozynofilii i markerów pochodzenia eozynofilowego
1. Oznaczanie eozynofilii w surowicy krwi w diagnostyce alergii ocznej jest mało wartościowe.
Natomiast wykrycie nawet jednego eozynofila w badaniach cytologicznych spojówki jest kryterium
rozpoznania choroby alergicznej oka. Brak tych komórek nie wyklucza jednak alergii (7, 11).
2. Oznaczanie poziomu ECP i EPX w surowicy i w łzach jest wiarygodnym markerem aktywności
zapalenia eozynofilowego (7, 11, 12).
Test prowokacji dospojówkowy CPT (Conjunctival Provocation Test)
Test prowokacji dospojówkowej jest wartościową metodą diagnostyki chorób alergicznych oczu.
Wykorzystywany może być do potwierdzenia reakcji alergicznej u pacjentów, u których diagnoza jest
wątpliwa, szczególnie u osób z ujemnymi wynikami punktowych testów skórnych (SPT) i brakiem sIgE
w surowicy (7, 13, 14). Wskazaniem dla testu prowokacji dospojówkowej jest SAC, w ograniczonym
zakresie PAC i VKC. Wynik testu pozwala wskazać najważniejsze alergeny odpowiadające za objawy
kliniczne.
Większość badaczy nie stwierdziła korelacji pomiędzy wynikami CPT a nasileniem objawów
w sezonie (15). Dospojówkowe próby prowokacyjne charakteryzują się wysoką czułością i swoistością.
Istnieją podzielone zdania na temat zgodności wyniku CPT z dodatnim wynikiem SPT. Niektórzy
badacze sugerują zgodność obu metod w 100% (16), natomiast inni stwierdzili jedynie korelację
u 60-70% pacjentów (17). Czułość i swoistość testu prowokacji dospojówkowych z alergenami
D. pter wynosi odpowiednio 90% i 100% w porównaniu do 70% i 76% w odniesieniu do wyników
SPT (19). W diagnostyce alergologicznej CPT daje możliwość wykluczenia wyników fałszywie
dodatnich u osób z wstępną diagnozą choroby alergicznej oczu. Proponuje się ponadto stosowanie
w prowokacji dospojówkowej hyperosmolarnego testu z roztworem glukozy w celu wykluczenia
niespecyficznej nadreaktywności spojówek u osób nieatopowych (20).
Metodyka CPT
U chorych na SAC test prowokacji dospojówkowej powinien być wykonany poza okresem pylenia.
Zaleca się odstawienie leków przeciwhistaminowych na okres odpowiadający ich aktywności
biologicznej. W dniu prowokacji badany nie może mieć założonych soczewek kontaktowych. Próba
jest przeciwwskazana w okresie zaostrzeń choroby alergicznej oraz u osób, które przebyły wstrząs
anafilaktyczny. Ponadto próby tej nie wolno wykonywać w przypadku współistnienia ciężkiej
niewydolności serca, niestabilnej choroby wieńcowej, u kobiet w ciąży oraz u osób leczonych βblokerami systemowo i miejscowo.
Wzrastające dawki alergenu podaje się w odstępach 20-30 minutowych. Istnieje kilka schematów
zwiększania dawki. Ekstrakty alergenów używanych do prowokacji powinny być wystandaryzowane,
dostępne w formie liofilizatu i przygotowywane w postaci rozpuszczalnej w odpowiednich stężeniach
przed prowokacją. Wynikiem testu prowokacyjnego jest ocena sumaryczna świądu w skali od 1 do
17
4, dokonywana przez pacjenta oraz ocena lekarza dotycząca przekrwienia spojówek, obrzęku i
łzawienia. Objawy pojawiają się z reguły w krótkim czasie (kilku minut) po podaniu progowej dawki
alergenu. CPT jest metodą względnie bezpieczną jednak mogą pojawić się objawy z górnych i dolnych
dróg oddechowych. Z tego powodu testy dospojówkowe powinny być przeprowadzane przez zespół
medyczny posiadający możliwość prawidłowego leczenia reakcji anafilaktycznej. Jeśli istnieje taka
możliwość, zaleca się ocenę objawów klinicznych w lampie szczelinowej. Po wykonaniu CPT pacjent
powinien pozostać przez pewien czas pod nadzorem medycznym. Nie ustalono doświadczalnie
okresu takiej obserwacji, jednak wydaje się, że dwugodzinna (wg wytycznych francuskich) zapewnia
właściwe warunki bezpieczeństwa (14, 21).
Ponadto CPT wykorzystuje się do oceny skuteczności leków podawanych do worka spojówkowego
(18, 22). Rozważa się wykorzystanie CPT do diagnostyki uczuleń na środki konserwujące stosowane
w lekach (23).
e) pierwotniakowe,
f) zapalenie brzegów powiek.
2. Zespół suchego oka.
3. Schorzenia autoimmunologiczne:
a) zapalenie nadtwardówki,
b) zapalenie błony naczyniowej,
c) pemfigoid oczny.
4. Jaskrę – ostre zamknięcie kąta przesączania.
5. Inne np. ciało obce rogówki
Cytodiagnostyka spojówek
1. Ocena zeskrobin spojówkowych - materiał pobiera się ze spojówki tarczkowej powieki górnej,
a otrzymany preparat jest oceniany pod mikroskopem. Określa się liczbę eozynofilów, neutrofilów,
limfocytów i monocytów (24).
2. Cytologia impresyjna służy do oceny komórek nabłonka spojówki. Polega ona na umieszczeniu
na powierzchni spojówki powieki górnej specjalnego papieru filtracyjnego, dociśnięciu go przez kilka
sekund do podłoża, a następnie usunięciu ruchem ścierającym i ocenie elementów komórkowych
(2).
3. Biopsja spojówki stosowana jest w diagnostyce nowotworów i chorób autoimmunologicznych
oka. Może być też pomocna przy ocenie komórek nacieku alergicznego. Materiał do badania
histologicznego i immunohistochemicznego pobiera się ze środkowej części spojówki tarczkowej
powieki górnej (1).
Badanie w mikroskopie konfokalnym
Przyrząd ten umożliwia ocenę rogówki - jej budowy i zmian chorobowych. Rozważa się zastosowanie
mikroskopu konfokalnego do oceny ilościowej zmian zapalnych spojówki oraz badań przyżyciowych
komórek nabłonka i naczyń spojówki z wprowadzeniem cytometrii czynnościowej (obserwacji
przepływu komórek w naczyniach spojówki) (7).
DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA
M. Misiuk-Hojło
W diagnostyce różnicowej uwzględnić należy wywiad ogólnolekarski, okulistyczny i alergologiczny
oraz stan przedmiotowy narządu wzroku.
Diagnostyka różnicowa chorób alergicznych oczu obejmuje:
1. Stany zapalne, infekcyjne spojówki i rogówki:
a) bakteryjne,
b) wirusowe,
c) chlamydiowe,
d) grzybicze,
18
19
Tabela 1 (wg 25-32)
Objaw
Zapalenie grzybicze
Zapalnie
pierwotniakowe
Zapalnie brzegów
powiek
Wywiad alergiczny
-
W wywiadzie soczewki
kontaktowe, kontakt z
zakażoną wodą
Łojotokowe zapalenie
skóry
Zapalenie
alergiczne
Zapalnie
bakteryjne
Zapalnie
wirusowe
Zapalnie chlamydiowe
Wywiad alergiczny
+
-
-
-
Świąd
+++
(+/-)
-
-
Świąd
-
-
-
Ból
- (ew. +
gdy ubytki
nabłonka)
+
+
-
Ból
+
Silny
-
Wydzielina
śluzowa
Śluzowa
Wydzielina
Śluzowa
Ropna,
śluzowo-ropna
Śluzowa
Śluzowo - ropna
Pienista wydzielina
przy brzegu powiek,
zaczopowane gruczoły
łojowe, łuski u
podstawy rzęs
Spojówka
Przekrwienie
powierzchowne,
brodawki (z
wyj. AAC)
Przekrwienie
powierzchowne
lub rzęskowe
(przy zap.
rogówki),
łagodny odczyn
brodawkowy
Przekrwienie
powierzchowne
lub rzęskowe
(przy zap.
rogówki), reakcja
grudkowa
Przekrwienie powierzchowne,
Spojówka
Przekrwienie rzęskowe
Przekrwienie mieszane
-
Rogówka
Pierścieniowaty naciek
w obrębie przednich
warstw istoty właściwej
B/z
B/z (z wyj.
VKC, AKC)
W przypadku
zapalenia
spojówek
– niezajęta,
W przypadku
zapalenia
spojówek
– niezajęta,
Nabłonkowe zapalenie górnej
Szarobiałe owrzodzenie
rogówki otoczone
naciekiem istoty
właściwej, zmiany
satelitarne, hypopyon
Występowanie objawów
Jednostronne
Jednostronne
Obustronne
W zapaleniu
rogówki
– owrzodzenia,
nacieki
W zapaleniu
rogówki – ubytki
drzewkowate,
owrzodzenia,
nacieki
Diagnostyka
laboratoryjna
(cytologiczna,
mikrobiologiczna,
immunologiczna,
immunochemiczna)
Cytologia, hodowla,
badanie lektyn
sprzężonych
z fluoresceiną, Chitin
Accay, PCR
W mikroskopii
konfokalnej – cysty w
rogówce,
-
Początkowo
jednostronne
Przeważnie
jednostronne
(wyj.
adenowirusowe)
Jednostronne, rzadko
Cytologia,
posiew, PCR
Cytologia,
hodowla, ELISA,
Herpcheck, PCR
Cytologia, PCR,
Ligase Chain Reaction, Badanie
bezpośrednie znakowanych
fluoresceiną przeciwciał
monoklonalnych, badania
immunoenzy-matyczne
Rogówka
20
Objaw
Występowanie
objawów
Obustronne
Diagnostyka
laboratoryjna
(cytologiczna,
mikrobiologiczna,
immunologiczna,
immunochemiczna)
Alergologiczna
reakcja grudkowa
części rogówki,
mikrołuszczka
Test
immunofluorescencyjny,
PCR
obustronne
21
Tabela 2 (wg 25-32)
Objawy
Zapalenie alergiczne
Zapalenie
alergiczne
nadtwardówki
Zapalenie
przedniego
odcinka błony
naczyniowej
Pemfigoid
bliznowaciejący
Wywiad alergiczny
+
-
-
-
Świąd
+++
-
-
-
Ostrość wzroku
B/z (z wyj. VKC,
AKC, GPC)
B/z
Obniżona
B/z (do czasu
rozwinięcia
keratopatii)
Zespół suchego oka
Zapalenie
Wywiad alergiczny
+
-
Świąd
+++
-
Ból
-
+/-, pieczenie, drapanie, uczucie
ciała obcego, „piasku pod
powiekami”
Wydzielina
Śluzowa
Gęsta śluzowa, łzawienie
Spojówka
Przekrwienie powierzchowne, brodawki
Przekrwienie powierzchowne, fałdy
spojówkowe równoległe do brzegu
powieki
Ból
-
Przy ruchach
gałki ocznej
Silny
+/-
Film łzowy
B/z (z wyj. AKC)
Niedobór, niestabilny
Spojówka
Rogówka
B/z (z wyj. VKC, AKC)
Ubytki nabłonka, filamenty
Przekrwienie
powierzchowne,
brodawki
Lokalne
przekrwienie
nadtwardówki
Przekrwienie
rzęskowe lub
mieszane
Występowanie
objawów
Obustronne
Obustronne
Diagnostyka
Alergologiczna
BUT, Test Schirmera, skala LIPCOF,
barwienie fluoresceiną, różem
bengalskim, zielenią lizaminy
Początkowo
przekrwienie,
odczyn brodawkowy,
następnie pęcherze
podspojówkowe,
owrzodzenia, błony
rzekome, zrosty
spojówki
Rogówka
B/z (z wyj. VKC,
AKC)
B/z
Osady na
śródbłonku
Keratopatia
Komora przednia i
ciecz wodnista
B/z
B/z
Odczyn zapalny,
tyndalizacja
B/z
Źrenica
B/z
B/z
Wąska, w zrostach
B/z
Ciśnienie
wewnątrzgałkowe
W normie
W normie
W normie,
podwyższone lub
obniżone
W normie
Występowanie
objawów
Obustronne
Jednostronne
Jednostronne
Obustronnie,
niesymetryczne
Diagnostyka
Alergologiczna
Immunologiczna
Immunologiczna
Immunologiczna
laboratoryjna
22
Tabela 3 (wg 25-32)
23
PIŚMIENNICTWO:
Tabela 4 (wg 25-32)
Zapalenie alergiczne
Jaskra – ostre zamknięcie
kąta przesączania
1. Bonini S., Bonini St. Pathogenesis of allergic conjunctivitis. In: JA. Denburg ed. Mechanisms
of allergic diseases. Basic and clinical aspects. NJ, Humana Press 1998,
2. Bonini S. et al. Allergic Conjunctivitis. Dev Ophtalmol. Basel Krater, 1999; 30: 54-61.
Wywiad alergiczny
+
-
3. Allergic Rhinitis and its Impact on Astma – ARIA Workshop Report. J Allergy Clin Immunol
2001, 108, 5 suppl. Epidemiology and Genetics 153-161.
Świąd
+++
-
Ostrość wzroku
B/z (z wyj. VKC, AKC, GPC)
Obniżona
4. Martin A., Gomez Demel E., Gagliardi J. Clinical signs and symptoms are not enough for the
correct diagnosis of allergic conjunctivitis. J Investig Allergol Clin Immunol 2003, 13, 232-237.
Ból
-
Silny ból oka, głowy,
nudności, wymioty
5. Aghayan-Ugurluoglu R. et al. Dissociation of allergen - specific IgE and IgA responses in sera
and tears of pollen-allergic patients. J Allergy Clin Immunol 2000, 105(4), 803-813.
6. Bielory L. Allergic and immunologic disorders of the eye. J Allergy Clin Immunol 2000,
106(6), 1019-1032.
Spojówka
Przekrwienie powierzchowne,
brodawki (z wyj. AAC)
Przekrwienie mieszane
Rogówka
B/z (z wyj. VKC, AKC)
Obrzęk, przymglenie
8. Nomura K., Takamura E. Tear IgE concentrations in allergic conjunctivitis. Eye 1998, 12,
296-298.
Komora przednia i ciecz wodnista
B/z
Komora przednia płytka, +/tyndalizacja
9. Uchio E., Miyakawa K., Ikezawa Z., Ohno S. Systemic and local immunological features
of atopic dermatitis patients with ocular complications. Br J Ophtalmol 1998, 82, 82-87.
Źrenica
B/z
Szeroka, pionowo owalna, bez
reakcji na światło
Ciśnienie wewnątrzgałkowe
W normie
Wysokie
Występowanie objawów
Obustronne
Jednostronne
7. Leonardi A. In–vivo diagnostic measurements of ocular inflammation. Curr Opin Allergy Clin
Immunol 2005, 5, 464-472.
10. Kowalski ML. Choroby Alergiczne w: Choroby Wewnętrzne red. A. Szczeklik, Med. Prakt,
Kraków, 2006.
11. Bartkowiak-Emeryk M., Toczołowski J. Metody diagnostyczne w alergicznych schorzeniach
oczu. Okulistyka 2001 Wydanie Specjalne Maj, 8-13.
12. Mitchell H., Friedlander MD. Current concepts in ocular allergy. Annals of Allergy 1991, 67, 5-10.
13. Onguchi T., Dogru M., Okada N., Kato NA. The impact of the onset time of atopic
keratoconjunctivitis on the tear function and ocular surface findings. Am J Ophthalmol 2006,
141, 569-571.
14. Abelson MB., Chambers WA., Smith LM. et al. Conjunctival allergen challenge. A clinical
approach to studying allergic conjunctivitis. Arch Ophthalmol 1990, 108(1), 84-88.
15. Radcliffe MJ., Lewith GT., Prescott P. et al. Do skin prick and conjunctival
provocation tests predict symptom severity in seasonal allergic rhinoconjunctivitis?
Clin Exp Allergy 2006, 36(12), 1488-1493.
16. Lipiec A., Rapiejko P., Samolinski B., Krzych E. Correlation between conjunctival provocation
test results and conjunctival symptoms in pollinosis - preliminary report. Ann Agric Environ
Med 2005, 12(1), 17-20.
17. Leonardi A., Fregona IA., Gismondi M. et al. Correlation between conjunctival provocation test
(CPT) and systemic allergometric tests in allergic conjunctivitis. Eye 1990, 4, 760-764.
18. Leonardi A., Abelson MB. Double-masked, randomized, placebo-controlled clinical study
of the mast cell-stabilizing effects of treatment with olopatadine in the conjunctival allergen
challenge model in humans. Clin Ther 2003, 25(10), 2539-2552.
19. Bertel F., Mortemousque B., Sicard H., Andre C. Conjunctival provocation test with
24
25
Dermatophagoides pteronyssinus in the diagnosis of allergic conjunctivitis from house mites.
J Fr Ophtalmol 2001, 24(6), 581-589.
20. Sacchetti M., Lambiase A., Aronni S. et al. Hyperosmolar conjunctival provocation for the
evaluation of nonspecific hyperreactivity in healthy patients and patients with allergy.
J Allergy Clin Immunol 2006, 118(4), 872-877. Epub 2006 Aug 7.
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA ALERGICZNYCH CHORÓB
NARZĄDU WZROKU
A. Groblewska, E. Bogacka
1. Ostre alergiczne zapalenie spojówek (Acute Allergic Conjunctivitis) - AAC
21. Mortemousque B., Fauquert JL., Chiambaretta F. et al. Conjunctival provocation test:
recommendations. J Fr Ophtalmol 2006, 29(7), 837-846.
- występuje w każdym wieku, najczęściej u dzieci,
22. Friedlaender MH. Conjunctival provocation testing: overview of recent clinical trials in ocular
allergy. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2002, 2(5), 413-417. Review.
- objawy: świąd, szybko narastający obrzęk spojówek i powiek aż do zniesienia szpary powiekowej,
- pojawia się w momencie kontaktu dużej ilości alergenu z workiem spojówkowym lub skórą powiek,
23. Garcia-Medina JJ., Garcia-Medina M., Zanon-Moreno VC. et al. Conjunctival provocation test
for the diagnosis of ocular hypersensitivity to chlorobutanol. Cornea 2007, 26(1), 94-97.
- choroba ta ulega samoograniczeniu i zwykle nie wymaga leczenia farmakologicznego (1). Skuteczne
są zimne okłady, wypłukiwanie alergenu z worka spojówkowego solą fizjologiczną lub preparatami
sztucznych łez. W przypadku braku efektu, zaleca się leki przeciwhistaminowe miejscowe i doustne.
24. Groblewska A., Najdyhor B., Czajkowski J. Metody diagnostyczne w alergicznych schorzeniach
oczu. Okulistyka 2000, 4, 23-25.
2. Sezonowe alergiczne zapalenie spojówek (Seasonal Allergic Conjunctivitis) - SAC
25. Abelson MB., Smith L., Chapin M. Ocular Allergic Disease: Mechanisms, Disease Sub-types,
Treatment. Ocul Surf 2003, 1(3), 127-149.
- początek z reguły między 7 a 14 rokiem życia, sporadycznie u niemowląt,
26. BenEzra D. (ed.): Ocular surface inflammation. Guidelines for diagnosis and treatment.
International Ocular Inflammation Society, 2003.
27. Bielory L. Allergic diseases of the eye. Med Clin North Am 2006, 90(1), 129-148.
28. Bielory L., Ocular allergy and dry eye syndrome. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2004, 4(5),
421-424.
29. Bonini S. Allergic conjunctivitis: the forgotten disease. Chem Immunol Allergy 2006, 91, 110-120.
30. Butrus S., Portela R. Ocular allergy: diagnosis and treatment. Ophthalmol Clin North Am
2005, 18(4), 485-492.
31. Messmer E.M. Ocular allergies. Ophthalmologe 2005, 102(5), 527-543.
32. Stahl JL., Barney NP. Ocular allergic disease. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2004, 4(5), 455-459.
- najczęstsza choroba alergiczna oczu (2),
- alergeny: pyłki roślin wiatropylnych - traw, chwastów i drzew,
- często występuje zgodność sezonu pylenia uczulającej rośliny z datą urodzenia,
- współistnieje z alergią innych narządów: w 95% sezonowy alergiczny nieżyt nosa, często: świąd
odsłoniętych części ciała, rzadziej: pokrzywka, napady astmy oskrzelowej (3),
- często niespecyficzne objawy ogólne: uczucie zmęczenia, rozbicia, zmniejszone łaknienie, bóle
głowy, zaburzenia snu, stany podgorączkowe,
- częsta alergia krzyżowa pomiędzy pokarmami roślinnymi a pyłkami: leszczyny (orzechy), brzozy
(jabłka) i bylicy (seler, estragon),
- objawy w sezonie pylenia uczulającej rośliny: napady świądu i łzawienia oczu,
- badanie przedmiotowe: łagodny obrzęk spojówki gałkowej i powiekowej, wydzielina przezroczysta,
wodnista czasami śluzowa, małe brodawki spojówki powiekowej, w cięższych przypadkach-obrzęk
powiek, poszerzenie naczyń spojówki, rzadko nadtwardówki czy naczyń rzęskowych. Zmiany
z reguły symetryczne bez zajęcia rogówki (3-6),
- leczenie: profilaktyka, postępowanie niefarmakologiczne (zimne okłady oraz stosowanie preparatów
sztucznych łez, najlepiej bez konserwantów), Leczenie farmakologiczne: leki dospojówkowo:
przeciwhistaminowe, preparaty stabilizujące komórki tuczne i leki o wielokierunkowym działaniu
przeciwalergicznym – najlepiej na 10-14 dni przed sezonem pylenia alergizującej rośliny. Doustne
stosowanie leków przeciwhistaminowych jest wskazane w przypadku współistnienia innych
narządowych objawów pyłkowicy.
Współistnienie SAC z sezonowym alergicznym nieżytem nosa jest wskazaniem kategorii A
do immunoterapii swoistej, o której decyduje lekarz alergolog (7).
3. Przewlekłe alergiczne zapalenie spojówek (Perennial Allergic Conjunctivitis) - PAC
- zapalenie alergiczne powierzchni oka o objawach podobnych jak SAC, ale całorocznych o mniejszym
nasileniu, zaostrzenia szczególnie jesienią, kiedy narażenie na alergeny całoroczne jest największe,
- alergeny: roztocza kurzu domowego, sierść zwierząt domowych, antygeny grzybów, szczególnie
pleśniowych.
26
27
- PAC może być objawem alergii zawodowej np. na lateks lub naskórek zwierząt laboratoryjnych (6),
- u około 30% osób chorujących na VKC występuje obniżenie ostrości wzroku,
- zaostrzenie może pojawić się pod wpływem nieswoistych czynników drażniących.
- diagnostyka VKC wymaga współpracy okulisty z alergologiem. SPT tylko u części chorujących
wypadają dodatnio, z tego powodu ważna jest wczesna ocena zmian ocznych, pozwalająca
w połączeniu z wywiadem na ustalenie właściwego rozpoznania. Wykrycie ewentualnego alergenu,
stymulującego reakcję zależną od IgE ma znaczenie jedynie dla wdrożenia zaleceń profilaktycznych.
Obecność więcej niż 2 eozynofili w zeskrobinach spojówkowych jest patognomiczna dla VKC (1, 8),
- PAC nie stanowi zagrożenia dla procesów widzenia,
- diagnostyka wymaga zgodności wywiadu z wynikiem testów skórnych lub specyficznych IgE
w surowicy. W przypadku trudności diagnostycznych konieczne są dodatkowe badania diagnostyczne:
Lacrytest® lub prowokacja dospojówkowa (1, 5, 6, 8),
- leczenie: profilaktyka (zalecenia przeciwroztoczowe i eliminacja z otoczenia chorego uczulających go
zwierząt), postępowanie niefarmakologiczne (zimne okłady oraz preparaty sztucznych łez, najlepiej
bez konserwantów) oraz farmakologiczne: dospojówkowo leki przeciwhistaminowe, preparaty
stabilizujące komórki tuczne i leki o wielokierunkowym działaniu przeciwalergicznym (2, 4-6, 9).
W przypadku współistnienia objawów alergii innych narządów należy rozważyć dodanie doustnych
leków przeciwhistaminowych. Ich długotrwałe stosowanie musi być połączone z okresową kontrolą
okulistyczną ze względu na niekorzystny wpływ tych leków na homeostazę spojówki i zagrożenie
zespołem suchego oka (10-12).
Immunoterapia jest wskazana w przypadku nieżytu nosa i spojówek w przebiegu uczulenia na
roztocze kurzu domowego (7). Immunoterapia pacjentów w przypadku pozostałych uczuleń jest
kontrowersyjna.
4. Wiosenne zapalenie spojówek i rogówki (Vernal Keratoconjunctivitis) – VKC
- przewlekła, ciężka i nawrotowa choroba alergiczna narządu wzroku o mieszanym patomechanizmie
alergicznym, połączonym z zaburzoną funkcją receptorów hormonalnych i metabolizmu histaminy
(3, 8, 12-15),
- dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży, głównie płci męskiej, po 5 roku życia (1, 4, 12-15),
- tendencja do ustępowania po 5-10 latach trwania choroby lub przejście w AKC,
- występowanie w klimacie suchym, ciepłym (głównie kraje śródziemnomorskie),
- częste współistnienie z alergią innych narządów: katarem alergicznym, astmą oskrzelową, wypryskiem
atopowym, atopowym zapaleniem skóry czy nadwrażliwością na alergeny pokarmowe,
- dolegliwości o zmiennym nasileniu, zwykle całoroczne, częste zaostrzenia wiosną i latem na skutek
niespecyficznych czynników drażniących,
- objawy: uporczywy świąd nasilający się pod wpływem wiatru, kurzu, jasnego oświetlenia i upału,
gęsta wydzielina spojówkowa, łzawienie, pieczenie, obrzęk powiek aż do zniesienia szpary powiekowej.
Zaburzenia widzenia, wolna adaptacja do światła dziennego, światłowstręt i ból oczodołowy świadczą
o zajęciu rogówki i wymagają natychmiastowego leczenia okulistycznego (5).
Zmiany oczne mogą być asymetryczne.
- występuje w trzech postaciach klinicznych: powiekowej, rąbkowej i rzadko mieszanej,
- badanie przedmiotowe: przekrwienie spojówek, brodawki w obrębie spojówki tarczki górnej (tzw.
kamienie brukowe) i wokół rąbka rogówki, plamki Trantasa-Hornera. Liczne i duże brodawki mogą
powodować opadnięcie powieki górnej. Brodawki uwidaczniają się po odwróceniu powieki górnej,
bardzo rzadko - dolnej. Wielkość brodawek jest złym czynnikiem prognostycznym dla przebiegu
choroby. Zmiany rogówkowe występują pod postacią: punktowej epiteliopatii, makroerozji,
owrzodzeń, płytek rogówkowych, blizn podnabłonkowych mogących prowadzić do trwałego
niedowidzenia i zmiany promienia krzywizny rogówki,
28
- leczenie chorych z VKC ze względu na zagrożenie widzenia powinien prowadzić okulista. Zalecenia
profilaktyczne: unikanie suchego, gorącego powietrza i tarcia oczu. Wskazane zimne okłady. Leczenie
farmakologiczne dospojówkowe: stabilizatory błon komórek tucznych, ze wskazaniem na lodoksamid
(5, 9, 14), leki przeciwhistaminowe o wielokierunkowym działaniu przeciwalergicznym. Często
konieczna jest kortykosteroidoterapia, czasami cyklosporyna czy mitomycyna C, leki mukolityczne
(9). Ostatnio zaleca się dołączenie niesteroidowych leków przeciwzapalnych miejscowo oraz aspiryny
doustnie (15, 16). Konieczne bywa leczenie chirurgiczne: krioaplikacja, ostrzykiwanie steroidami,
keratektomia warstwowa (17). Immunoterapia specyficzna nie jest standardem leczenia VKC, nawet
u osób z udowodnionym mechanizmem zależnym od IgE,
- zmiany chorobowe dotyczace narządu wzroku stanowią zagrożenie dla procesów widzenia.
5. Atopowe zapalenie rogówki i spojówek (Atopic Keratoconjunctivitis) - AKC
- obustronne alergiczne zapalenie spojówek i rogówki u osób chorujących na zespół atopowego
zapalenia skóry (1, 4-6, 12, 15, 18, 20),
- zmiany w narządzie wzroku pojawiają się po kilku latach trwania atopowego zapalenia skóry, szczyt
zachorowań w 3-5 dekadzie życia (14, 21),
- objawy oczne obustronne: światłowstręt, łzawienie, świąd, pieczenie, śluzowo-ropna wydzielina
w worku spojówkowym oraz między rzęsami, trudna do usunięcia. Skóra wokół oczu i na powiekach
nadmiernie wysuszona (1, 4) z cechami lichenifikacji („starczy wygląd” oczu), powieki obrzęknięte,
brzegi zmienione zapalnie, rzęsy długie, jedwabiste lub ich brak, objaw Dennie-Morgana, objaw
Hertoga (19, 20),
- badanie przedmiotowe: poszerzenie naczyń spojówki, brodawki spojówki, plamki Trantasa.
W zaawansowanych przypadkach: bliznowacenie spojówki, zrosty pomiędzy spojówką powiekową
a gałkową w załamkach dolnych, rogowacenie spojówki powiekowej (21). Zmiany rogówkowe
(u około 75% chorych): owrzodzenia, blizny, nowotworzenie naczyń, punktowa keratopatia,
pseudogerontoxon, płytki rogówkowe (6, 14, 18),
- częste współistnienie zaćmy, stożka rogówki oraz zespołu suchego oka (18-20),
- AKC jest najgroźniejszą z form alergicznych chorób oczu, często prowadzącą do ślepoty z powodu:
powikłań rogówkowych, odwarstwienia siatkówki, nadkażeń bakteryjnych i wirusowych,
- leczenie: konieczna współpraca alergologa z okulistą. Postępowanie niefarmakologiczne:
nawilżanie skóry powiek łagodnymi emolientami, preparaty sztucznych łez bez konserwantów,
rygorystyczne przestrzeganie czystości (możliwość nadkażenia, szczególnie gronkowcem złocistym,
który u większości pacjentów z AZS bytuje pod płytką paznokciową) (22, 23). Zakaz tarcia i drapania
powiek - niebezpieczeństwo nadkażenia i mechanicznej degranulacji mastocytów, zwiększone ryzyko
odwarstwienia siatkówki i zaćmy (24). Unikanie alergenu, jeśli jest znany.
Stałe leczenie dospojówkowe: leki przeciwalergiczne o wielokierunkowym działaniu (6, 9, 15, 19,
25), stabilizatory komórek tucznych ze wskazaniem na lodoksamid (12, 13, 25). Często miejscowe
29
preparaty kortykosteroidowe lub niesteroidowe leki przeciwzapalne, cyclosporyna (miejscowo i
ogólnie), tacrolimus i pimecrolimus na skórę powiek (9, 15-16, 26-27).
Brak jest danych o skuteczności immunoterapii swoistej w tej jednostce chorobowej (6).
6. Olbrzymiobrodawkowe zapalenie spojówek (Giant Papillae Conjunctivitis) – GPC
Jest wynikiem nadwrażliwości nabłonka spojówki na przewlekłą obecność ciała obcego: soczewki
kontaktowej, protezy ocznej, drażniących szwów po operacjach okulistycznych lub z powodu
nierówności powierzchni gałki ocznej (1, 28-29).
- mechanizm powstania GPC jest złożony, mechaniczno-alergiczny (1, 6, 28-29),
1. Czajkowski J., Groblewska A. Obraz i przebieg kliniczny alergicznych chorób oczu. w:
Alergiczne choroby oczu. Czajkowski J. (red.) Górnicki Wyd. Med, Wrocław 2003, 81-96.
2. Co-morbidity and complications w: Allergic Rhinitis and its Impact on Astma – ARIA Workshop
Report . J Allergy Clin Immunol 2001, 108, 5 suppl., 201, 2-3.
3. Bonini S. Allergic conjunctivitis: the forgotten disease. Chem Immunol Allergy 2006, 91,
110-120.
- dolegliwości pojawiają się po miesiącach lub latach od początku noszenia np. soczewek kontaktowych,
4. McGill JI., Bacon AS., Anderson D. et al. Allergic eye disease mechanisms. Br J Ophthalmol
1998, 82, 1203-1214.
- objawy (niezależne od pory roku): biała lub przezroczysta wydzielina widoczna po przebudzeniu,
uczucie ciała obcego, łzawienie, świąd, pieczenie, czasami zaburzenia widzenia,
5. Friedlaender MH. Conjunctivitis of allergic origin: clinical presentation and differential
diagnosis. Surv Ophthalmol 1993, 38, suppl: 105-114.
- badanie przedmiotowe: brodawki od małych do olbrzymich w obrębie spojówki tarczki górnej,
przekrwienie, obrzęk spojówki gałkowej, czasami powikłania rogówkowe (punktowa epiteliopatia,
erozje),
6. Bielory L. Allergic diseases of the eye. Med Clin N Am 2006, 90, 129-148.
- choroba nie zagraża procesom widzenia,
- leczenie: rygorystyczna higiena oczu, przestrzeganie czasu noszenia soczewek kontaktowych
i odpowiednia ich pielęgnacja, ewentualna zmiana rodzaju soczewek lub rezygnacja z ich
noszenia. Leczenie dospojówkowe: stabilizatory komórek tucznych, leki o wielokierunkowym
działaniu przeciwalergicznym (9, 28-30). Nie zaleca się ich podawania bezpośrednio na soczewkę
kontaktową.
7. Kontaktowe zapalenie skóry powiek i spojówki (Contact Blepharoconjunctivitis) - ConBC
- powstaje w wyniku podrażnienia (mechanizm niealergiczny) lub procesów alergicznych,
30
PIŚMIENNICTWO:
7. WHO Position Paper: Allergen Immunotherapy. Allergy, 1998, 44, 53.
8. Leonardi A. In–vivo diagnostic measurements of ocular inflammation. Curr Op Allegry Clin
Immonul, 2005, 5, 464-472.
9. Groblewska A., Czajkowski J., Bogacka E. Farmakologiczne leczenie alergicznych chorób
oczu. w: Alergiczne choroby oczu. Czajkowski J. (red.) Górnicki Wyd. Med, Wrocław 2003,
103-126.
10. Ousler GW., Wilcox KA., Gupta G. An evaluation of the ocular drying effects of 2 systemic
antihistamines: loratadine and cetirizine hydrochloride. Ann Allergy Asthma Immunol 2004,
93, 5, 460-464.
- alergiczne ConBC (33% przypadków) - skutek jatrogennych czynników: leki okulistyczne, detergenty,
środki kosmetyczne, często: środek konserwujący - chlorek benzalkonium (1, 31-33),
11. Welch D., Ousler GW., Nally LA. et al. Ocular drying associated with oral antihistamines in
the normal population-an evaluation of exaggerated dose effect. Adv. Exp. Med Biol, 2002,
506, (Pt-B), 1051-1055.
- dolegliwości po 24 - 72 godzinach od ekspozycji skóry na alergen. Penetrację alergenu w głąb skóry
ułatwiają jej wcześniejsze drobne urazy, np. tarcie, stosowanie opatrunków, nadmierna potliwość,
12. Bielory L. Allergic and immunologic disorders of the eye. J Allergy Clin Immunol. 2000,
106(6), 1019-1032.
- objawy: obrzęk i zaczerwienienie skóry powiek, drobne owrzodzenia, lichenifikacja skóry wokół
oczu („starczy wygląd” oczu). W postaci przewlekłej: bliznowacenie, hiperpigmentacja skóry,
ektropion powieki dolnej,
13. Avunduk AM., Avunduk MC., Kapicioglu Z. et al. Mechanisms and comparison of anti-allergic
efficacy of topical lodoxamide and cromolyn sodium treatment in vernal keratoconjunctivitis.
Ophthalmology 2000, 107, 1333-1337.
- badanie przedmiotowe: poszerzenie naczyń spojówki, brodawki, grudki spojówki, wodnista
wydzielina, czasami punktowe ubytki nabłonka rogówki i jej zapalenie,
14. Abelson MB., Granet D. Ocular Allergy in pediatric practice. Curr Allergy Asthma Rep. 2006,
6, 306-311.
- diagnostyka - właściwie zebrany wywiad i badanie okulistyczne, testy płatkowe, okulistyczne
badania cytodiagnostyczne zeskrobin spojówki,
15. Vichyanond P. Childhood Allergic Conjunctivitis and Vernal Keratoconjunctivitis. Allergy Clin
Immunol Int, 2004, 16, 4, 132-136.
- leczenie: zakaz dotykania oczu i tarcia spojówek oraz ograniczenie stosowania leków miejscowo.
Zaleca się: chłodne okłady z soli fizjologicznej, sztuczne łzy bez konserwantów, łagodne emolienty
na zmienioną skórę powiek (9, 12). Leczenie farmakologiczne: doustnie leki przeciwhistaminowe,
często uspokajające - dodatkowe działanie przeciwświądowe (9, 12, 16, 20). Jeśli leczenie doustne
jest nieskutecznie stosuje się na skórę powiek miejscowo maści immunosupresyjne lub sporadycznie
- steroidowe (26-27, 33-34).
16. Uchio E. Possibility of non-steroidal treatment in allergic conjunctival diseases. Allergol
Internat. 2004, 53, 315-319.
17. Czajkowski J., Groblewska A. Operacyjne leczenie alergicznych chorób oczu i ich powikłań.
w: Alergiczne choroby oczu. Czajkowski J. (red.) Górnicki Wyd. Med, Wrocław 2003,127-134.
18. Bonini S. Atopic keratoconjunctivitis. Allergy 2004, 59, 71-73.
19. Ono SJ., Abelson MB. Allergic conjunctivitis: Update on pathophisiology and prospects for
future treatment. J Allergy Clin Immunol 2005, 115, 1, 118-122.
31
20. Eiseman AS. The ocular manifestations of Atopic Dermatitis and Rosacea. Curr Allergy Asthma
Rep 2006, 6, 292-298.
21. Onguchi T., Dogru M., Okada N. et al. The impact of the onset time of atopic keratoconjunctivitis
on the tear function and ocular surface findings. Am J Ophthal 2006, 3, 569-571.
22. Nivenius E., Montan PG., Chryssanthou E. No apparent association between periocular
and ocular microcolonization and the degree of inflammation in patients with atopic
keratoconjunctivitis. Clin Exp Allergy 2004, 34(5), 725-730.
23. Shoji J., Kato H., Kitazawa M. et al. Evaluation of staphylococcal enterotoxin-specific IgE
antibody in tears in allergic keratoconjunctival disorders. Jpn J Ophthalmol 2003, 47, (6),
609-611.
24. Taniguchi H., Ohki O., Yokozeki H. et al. Cataract and retinal detachment in patients with
severe atopic dermatitis who were withdrawn from the use of topical corticosteroid. J
Dermatol 1999, 26, 10, 658-665.
25. Leonardi A. Emerging drugs for ocular allergy. Expert Opin Emerg Drugs 2005, 10 (3), 505-520.
26. Freeman AK., Serle J., VanVeldhuisen P. et al. Tacrolimus ointment in the treatment of eyelid
dermatitis. Cutis 2004, 73, 267-271.
27. Rikkes SM., Hollanoi GN., Drayton GE. et al. Topical
of atopic eyelid disease. Am J Ophtalmol 2003, 135 (3), 297-302.
tacrolimus
treatment
28. Katelaris CH. Giant papillary conjunctivitis – a review. Acta Ophthalmol Scand 1999, 77, 17-20.
29. Lemp MA. Contact lenses and associated anterior segment disorders: dry eye, blepharitis and
allergy. Ophthalmol Clin N Am 2003, 16, 463-469.
30. Brodsky M. Allergic conjunctivitis and contact lenses - experience with olopatadine therapy.
Acta Ophtalm Scan 2000, 78, suppl 230, 56-59.
31. Baudouin Ch. Allergic reaction to topical eyedrops. Curr Op.Allergy Clin Immunol 2005, 5,
459-463.
32. Gerkowicz M., Pożarowska D. Alergie polekowe – cz. II - narząd wzroku. Okulistyka 2003,
supl 2, 135-139.
33. Sutphin JE., Chodosh J., Dana MR. et al. Choroby aparatu ochronnego oka i rogówki. Wyd.
polskie pod red. J. Szaflika, Wyd Med. Urban&Partner, Wrocław 2003-2004.
34. Kyllonen H., Kari O., Reitamo S. Tacrolimus ointment in the treatment of atopic
blepharoconjunctivitis (abstract). J Eur Acad Dermatol Venerol 2003, 17, supp l3, 102.
LECZENIE ALERGICZNYCH CHORÓB NARZĄDU WZROKU
E. Bogacka, A. Groblewska, M. Jędrzejczak-Czechowicz, A. Zaleska-Żmijewska
A. Niefarmakologiczne
B. Farmakologiczne
C. Chirurgiczne
A. LECZENIE NIEFARMAKOLOGICZNE
Leczenie niefarmakologiczne zaleca się celem unikania lub zmniejszenia narażenia na alergeny.
Wdrożenie właściwej profilaktyki redukuje zużycie leków o 40 % (1).
Wskazane jest trzymanie rąk z dala od oczu, gdyż wprowadzają alergeny, stanowią źródło zakażeń
bakteryjnych i wirusowych, a tarcie oczu powoduje mechaniczną degranulację mastocytów i nasilenie
świądu. Zimne okłady podobnie jak przemywanie worka spojówkowego preparatami sztucznych
łez przynoszą ulgę poprzez zmniejszenie świądu oraz obkurczenie powierzchownych naczyń
krwionośnych.
W leczeniu alergicznego zapalenia spojówek najlepszym i najbardziej skutecznym postępowaniem
byłaby identyfikacja szkodliwego alergenu i unikanie go. Postępowanie profilaktyczne należy zawsze
zalecać w leczeniu udowodnionej alergii na pyłki, roztocze, sierść zwierząt i grzyby (1-4).
Zalecenia prewencyjne w przypadku alergii na pyłki
1. Zmiana strefy klimatycznej w okresie pylenia uczulającej rośliny (np. wyjazd nad morze lub
w wysokie góry, do regionu o innej szacie roślinnej).
2. Jeśli wyjazd nie jest możliwy, można zmniejszyć wpływ pyłków na uczulony organizm poprzez:
- ograniczenie do minimum przebywania na zewnątrz budynków w okresie słonecznej i wietrznej
pogody,
- noszenie okularów, najlepiej szczelnie przylegających do powierzchni skóry okolicy okołooczodołowej
i częste ich czyszczenie,
- w czasie jazdy samochodem zamykanie okien, dobrym wyjściem jest samochód zaopatrzony
w efektywny filtr przeciwpyłkowy,
- w czasie jazdy autobusem czy pociągiem zakaz przebywania w pobliżu otwartych okien,
- dokładne mycie ciała, szczególnie włosów, zmiana odzieży po powrocie do domu, przemywanie
powiek i spojówek (solą fizjologiczną lub preparatami sztucznych łez),
Zalecenia prewencyjne w przypadku alergii na roztocze
Roztocze do rozwoju wymagają wysokiej wilgotności (powyżej 50%) i temperatury powyżej
200C. Zabija je temperatura poniżej 40C, suche powietrze, nie lubią także wietrzenia pomieszczeń.
Odżywiają się grzybami, złuszczonym naskórkiem zwierząt i ludzi. Stąd, aby zmniejszyć ich ilość
w pomieszczeniach mieszkalnych należy:
- unikać zasłon, kotar, dywanów, wykładzin, kilimów, narzut wełnianych i futrzanych,
- poduszki wymrażać w zamrażarce lub często prać,
- pluszowe zabawki okresowo wymrażać w zamrażarce,
- do odkurzania używać odkurzacza z filtrem HEPA,
32
- wymrażać w czasie zimy materace z łóżek lub stosować prześcieradła z gumką z materiału
33
nieprzepuszczającego pyłu odchodów roztoczy,
- często wietrzyć pomieszczenia mieszkalne, szczególnie w okresie „grzewczym”, nie stosować
nawilżaczy,
- ograniczyć liczbę zwierząt domowych, szczególnie w sypialni.
Osoby uczulone na roztocze nie powinny sprzątać strychów, zakurzonych składów książek i papierów,
trzepać dywanów i kilimów. Powinny wietrzyć rzeczy używane sezonowo (płaszcze, kurtki, futra,
swetry).
Zalecenia prewencyjne w przypadku uczulenia na grzyby
Ważne jest unikanie środowisk sprzyjających obfitej wegetacji grzybów. Należą do nich:
a) regiony o wzmożonej wilgotności:
- podmokłe lasy i zarośla, stojące zbiorniki wodne, w tym jeziora,
- wybrzeża morskie, kotliny, wąwozy, szczególnie w klimacie sub- i tropikalnym,
b) pomieszczenia o zwiększonej wegetacji grzybów:
- zagrzybione lub zawilgocone,
- z wilgotnymi powierzchniami cementowymi, ze stojącą wodą,
- z dużą ilością wodnolubnych roślin,
- zamieszkiwane przez koty i inne zwierzęta futerkowe,
- używane tylko sezonowo, np. domki kempingowe,
- wyposażone w niewłaściwie konserwowaną klimatyzację.
Zarodniki niektórych grzybów np. Alternaria, Cladosporium w dużej ilości unoszą się w powietrzu
w czasie lata. Skuteczne są wówczas zalecenia jak w uczuleniu na pyłki.
Niespecyficzne czynniki drażniące spojówki
b) żeli,
c) kropli, które po podaniu do worka spojówkowego tworzą żel.
W leczeniu schorzeń alergicznych oczu najwazniejsze miejsce zajmują przede wszystkim preparaty
z grupy a i c, najlepiej bez konserwantów.
Immunoterapia w chorobach alergicznych oczu
Immunoterapia swoista (IT) jest skuteczną metodą walki z chorobą alergiczną, zależna od IgE. Polega
na podawaniu wzrastających dawek alergenu, co prowadzi do wywołania tolerancji, a w efekcie
zniesienia objawów choroby. Istnieje wiele schematów prowadzenia immunoterapii. Najbardziej
rozpowszechnione jest podskórne podawanie alergenu (SIT), ale stosowane są również metody
podjęzykowe (SLIT), donosowe oraz dospojówkowe lokalne (LCIT) (7-9).
Wiele badań potwierdza, w oparciu o koncepcję EBM, efektywność kliniczną zastosowania
podskórnej (klasycznej) immunoterapii w leczeniu alergicznego nieżytu nosa oraz zmniejszeniu
ryzyka wystąpienia nadwrażliwości oskrzeli i rozwoju astmy oskrzelowej (7, 10-12). Zastosowanie IT
w leczeniu alergicznego zapalenia spojówek wydaje się mieć ograniczone znaczenie, chociaż niektórzy
autorzy umieszczają izolowane zapalenie spojówek, obok astmy oskrzelowej i alergicznego nieżytu
nosa i spojówek, wśród wskazań do tej formy leczenia (13-14).
W większości badań oceniono wspólne objawy ze strony nosa i spojówek przed i po immunoterapii.
Tam gdzie objawy spojówkowe były oceniane odrębnie w grupie pacjentów poddanych IT
zaobserwowano zmiejszoną wrażliwość spojówek oraz mniejsze zapotrzebowanie na leki
przeciwhistaminowe (tabela 5).
Wskazaniem kategorii A do immunoterapii swoistej jest SAC będący składową pyłkowicy. Proponuje
się również próby zastosowania IT w PAC w przebiegu uczulenia na roztocze. W przypadku VKC
i AKC, gdy znamy alergen działający poprzez reakcję zależną od IgE (pyłki drzew, traw, roztocze)
podejmowane są próby stosowania IT, ale ocena ich nie jest jednoznaczna.
Na występowanie objawów choroby alergicznej poza wpływem samych alergenów, mają czynniki
nieswoiście drażniące, toteż istotne jest ich unikanie (5, 6). Do czynników drażniących należą między
innymi:
- dym drzewny (grille, kominki, ogniska),
- formaldehyd (świeże wykładziny i meble sklejkowe),
- środki stosowane do dezynfekcji (pływalnie!),
- farby i lakiery,
- siarczyny używane do konserwowania żywności (uwalniają się z owoców przywożonych z dalekich
krajów, opakowań po chipsach, fistaszkach),
- dym tytoniowy,
- smog miejski (SO2, NO2).
Preparaty sztucznych łez
Znajdują zastosowanie w leczeniu schorzeń alergicznych oczu - wypłukują alergeny, stabilizują,
zaburzony w przebiegu zapalenia alergicznego film łzowy (1).
Obecnie dostępne są sztuczne łzy w postaci:
a) kropli,
34
35
B. LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
Tabela 5
Ocena skuteczności immunoterapii w odniesieniu do objawów spojówkowych
i nadreaktywności spojówek mierzonej CPT
W leczeniu alergicznych chorób oczu stosuje się następujące grupy leków:
- preparaty przeciwhistaminowe miejscowe i ogólne,
- leki stabilizujące mastocyty i eozynofile,
Rodzaj
immunoterapii
Rodzaj alergenu
SIT
Trawy, brzoza
SLIT
Ocena skuteczności
Piśmiennictwo
- glikokortykosteroidy miejscowe i ogólne,
- niesteroidowe leki przeciwzapalne miejscowe i ogólne,
Trawy
Zmniejszenie objawów
spojówkowych, spadek
reaktywności spojówek
Niggemann 2006 (15)
Zmniejszenie objawów nosowych
i spojówkowych, izolowane objawy
spojówkowe - NS
Dahl 2006 (16)
- leki immunosupresyjne.
Preparaty przeciwhistaminowe
1. Doustne
Preparaty II-ej generacji:
- cetirizine dihydrochloride, loratadine i nowsze: desloratadine, feksofenadine hydrochloride, levocetrizine
dihydrochloride (1, 4, 26, 27).
SLIT
Trawy
Objawy kliniczne - NS
Lima 2002 (17)
Podjęzykowopołykowa
Parietaria judaica
(chwast)
Spadek reaktywności spojówek
La Rosa 1999 (18)
Nie zaleca się preparatów I generacji ze względu na ich istotne działania niepożądane, w tym
negatywny wpływ na stabilność filmu łzowego (27-28). W leczeniu ostrych stanów alergicznych
narządu wzroku (AAC, ConBC) najlepiej zalecić preparaty doustne II generacji. Podczas leczenia
PAC czy AKC, gdzie preparaty II generacji są stosowane przewlekle, należy pamiętać, że taka terapia
może prowadzić do zespołu suchego oka (29-31).
SIT
P pratense (trawa)
Spadek reaktywności spojówek
Roberts 2006 (19)
2. Miejscowe
STI (krótkotrwała)
Trawy, zboża
Zmniejszenie objawów
spojówkowych
Klimek 2005 (20)
SIT
Parietaria (chwast)
Spadek reaktywności spojówek;
wzrost IgG1 i IgG4
Ortalani 1994 (21)
Spadek zużycia kropli do oczu
i leków przeciwhistaminowych,
objawy oceniane łącznie
Winther 2000 (22)
SIT
Trawy, brzoza
Preparaty I-szej generacji:
- antazoline sulphate, diphenhydramine hydrochloride, pheniramine, wszystkie w połączeniu z lekiem
naczyniokurczącym: naphazoline nitrate lub tetryzoline hydrochloride - aktualnie nie zalecane do
leczenia (wg opinii grupy ekspertów) z powodu licznych działań ubocznych (1, 26-28),
- ketotifen fumarate.
Preparaty II-ej generacji:
- azelastine hydrochloride, emedastine difumarate, epinastine hydrochloride i olopatadine hydrochloride.
Donosowa
Trawy
Zmniejszenie świądu oczu,
zmniejszenie zużycia leków
Pocobelli 2001 (23)
Rush SLIT
Trawy
Zmniejszenie zaczerwienienia
spojówek i łzawienia oczu
Sabbah 1995 (24)
LCIT
Dermatophagoides
pteronyssinus
Spadek reaktywności spojówek
Nunez 2000 (25)
Skuteczność leczenia miejscowego zależy od możliwości szybkiego uzyskania i długiego utrzymania
wysokiego stężenia leku w worku spojówkowym, co dotyczy nie tylko preparatów blokujących
receptor histaminowy (33-34). Z aktualnie dostępnych na polskim rynku miejscowych leków
przeciwhistaminowych takie właściwości posiadają preparaty: azelastine hydrochloride, emedastine
difumarate, epinastine hydrochloride, ketotifen fumarate i olopatadine hydrochloride. Wykazano, że
nasilone objawy alergii oczu lepiej opanowują preparaty miejscowe niż doustne (27, 28, 35, 36, 38).
Olopatadine hydrochloride uważana jest aktualnie za najskuteczniejszy lek przeciwhistaminowy w
usuwaniu objawów alergii oczu, również w zwalczaniu obrzęku powiek (28, 34-36, 39).
Leki stabilizujące mastocyty i eozynofile
Stabilizatory mastocytów i innych komórek zapalenia alergicznego (1, 33):
a) lodoxamide tromethamine aktualnie najsilniejszy stabilizator mastocytów oraz stabilizator
eozynofilów - zalecany w leczeniu VKC i AKC i profilaktyce GPC (1, 28, 40-42),
b) kromoglikaniany:
36
cromoglicate disodium - roztwór 2% - z powodu niskiego stężenia leku, jego skuteczność jest
37
porównywalna z przemywaniem spojówek solą fizjologiczną (27, 28, 34),
1.1. Leczenie chirurgiczne zaburzeń powierzchni gałki ocznej
cromoglicate disodium - roztwór 4% - wyższa skuteczność kliniczna wg niektórych badaczy (28, 31, 32).
1.2. Zaćma - usunięcie zmętniałej soczewki i wszczepienie sztucznej do torby tylnej soczewki
c) leki przeciwhistaminowe wykazujące klinicznie istotne działanie na komórki zapalenia alergicznego
(1, 26, 31, 33, 37, 38):
1.3. Odwarstwienia siatkówki
- doustne preparaty: desloratadine, fexofenadine hydrochloride, levocetrizine dihydrochloride,
1.1. Leczenie chirurgiczne zaburzeń powierzchni gałki ocznej
- miejscowe preparaty: azelastine hydrochloride, emedastine difumarate, epinastyne hydrochloride i
olopatadine hydrochloride.
1. Chirurgiczne usuwanie przerośniętych olbrzymich brodawek (VKC, AKC),
2. Iniekcje nadtarczkowe kortykosteroidów (50, 51),
Glikokortykosteroidy
3. Naszycie błony owodni,
W chorobach alergicznych oczu są stosowane zarówno miejscowo w postaci kropli, maści lub iniekcji
jak i systemowo (1, 26, 28). Preparaty w postaci kropli do oczu dostępne w Polsce to: dexamethasone
i prednisolone acetate oraz trzy leki o najlepszym profilu bezpieczeństwa: fluorometholone,
fluorometholone acetate i loteprednol etabonate (1, 28, 36).
4. Zamknięcie punktów łzowych czasowe lub trwałe w nasilonych objawach zespołu suchego
oka: zatyczki do punktów łzowych, zamykanie punktów łzowych diatermią, laserem argonowym
(koagulacja) (50, 51),
Znane są działania uboczne glikokortykosteroidów oraz powikłania okulistyczne: nadkażenia bakteryjne,
grzybiczne i wirusowe, zaćma i jaskra. U osób kwalifikowanych do leczenia glikokortykosteroidami
warto wyróżnić pacjentów szczególnie wrażliwych na niekorzystne działanie tych leków (szybki wzrost
ciśnienia śródgałkowego po zastosowaniu kropli z glikokortykosteroidem). U takich pacjentów zaleca
się unikanie preparatów steroidowych, a w przypadkach konieczności ich podawania, stosowanie
leków doustnych o krótkim czasie działania np. prenisolone lub prednisone (26).
5. Zabiegi plastyczne na powiekach: korekcja nieprawidłowego ustawienia brzegów powiek
(operacje entropionu lub ektropionu); pogłębianie załamków spojówkowych (plastyka załamka
z jednoczesnym naszyciem błony owodni lub błony śluzowej policzka) (50, 51),
6. Elektroliza nieprawidłowo rosnących rzęs,
7. Zabiegi chirurgii refrakcyjnej: fotokeratektomia terapeutyczna (PTK),
8. Przeszczep komórek rąbkowych,
Decyzja odnośnie ich stosowania oraz nadzór nad leczeniem należy wyłącznie do lekarzy okulistów.
9. Przeszczep warstwowy,
Niesteroidowe leki przeciwzapalne
10. Przeszczep drążący rogówki w przypadkach zagrożenia lub wystąpienia perforacji rogówki.
Preparaty miejscowe:
- diclofenac sodium - zalecany w leczeniu AKC, VKC i PAC. Znacząco obniża nadreaktywność spojówek,
stabilizuje mastocyty i limfocyty, zmniejsza aktywność fibroblastów i nabłonka spojówki.
Ad 1. Usuwanie przerośniętych brodawek poprzez:
a) krioterapię,
b) ścięcie nożem.
- acetylsalicylic acid - zamiennie z kroplami z NSAiD zalecany w VKC (1, 32, 36, 38, 44).
Krioterapia brodawek olbrzymich (50)
Oba leki mogą wywołać atak astmy oskrzelowej u osób z idiosynkrazją aspirynową.
Zalety: możliwość powtarzania zabiegu,
Leki immunosupresyjne
Wady: krótkotrwały efekt terapeutyczny, bliznowacenie spojówki powiekowej, możliwość uszkodzenia
rogówki, obrzęk spojówek po zabiegu.
- cyclosporin A i mitomicin C - stosowane przez okulistów w leczeniu VKC i AKC o ciężkim przebiegu
z uszkodzeniem rogówki (1, 32, 33, 36, 44, 45). W przypadku AKC z uogólnionymi zmianami
skórnymi stosuje się cyclosporin systemowo (leczenie prowadzi dermatolog lub alergolog).
- pimecrolimus i takrolimus - skutecznie wypierają maści steroidowe z leczenia zmian powiekowych
w ConBC, AKC i AZS (1, 26, 28, 33, 44, 47, 48).
Leki naczyniokurczące - α-agoniści
Są to leki z reguły dostępne w aptekach bez recepty. Z tego powodu stosowane są często
niewłaściwie przez samego chorego, prowadząc do uzależnienia, nadmiernego wysychania spojówki
czy zaostrzenia jaskry. Aktualnie nie są zalecane w leczeniu alergii oka (1, 26, 44, 45, 49).
C. LECZENIE CHIRURGICZNE
Leczenie operacyjne w alergiach ocznych można podzielić na dwie główne grupy:
1. Leczenie powikłań chorób alergicznych oczu
38
2. Leczenie powikłań polekowych
Ścięcie nożem - chirurgiczne usuwanie przerośniętych brodawek ze śródoperacyjnym podaniem
przymoczki z 0,05% mitomycyny C (MMC). Do zabiegu kwalifikowane są następujące sytuacje
(najczęściej w przebiegu AKC i VKC):
- obecność erozji rogówki lub głębszych ubytków opornych na miejscowe leczenie zachowawcze,
- pacjenci, u których nie można zastosować leczenia ogólnego kortykosteroidami lub cyklosporyną
A (lub jest nieskuteczne),
- pacjenci z silnymi dolegliwościami bólowymi i nadmiernym łzawieniem, opornymi na leczenie
zachowawcze,
- obecność brodawek olbrzymich typu „kamieni brukowych” na spojówce powieki górnej
z towarzyszącym silnym przekrwieniem i obrzękiem spojówki - aktywny stan zapalny.
Zalety: zahamowanie proliferacji fibroblastów spojówki i tym samym odrostu brodawek oraz
przyspieszenie nabłonkowania rogówki.
39
Wady: możliwość wystąpienia powikłań po podaniu MMC, bliznowacenie spojówki powiekowej,
opadnięcie powieki górnej.
dolegliwości bólowych, poprawa ostrości wzroku, mniejsze uszkodzenia zdrowych tkanek niż przy
abrazji mechanicznej (53).
Ad 2. Iniekcje nadtarczkowe kortykosteriodów
Wady: możliwość decentracji miejsca fotoablacji, nieprawidłowe gojenie, przedłużone nabłonkowanie,
indukcja nadwzroczności i różnowzroczności, powstanie niezborności nieregularnej (53).
Zalety: zmniejszenie liczby i wielkości brodawek, odczynu zapalnego w spojówce, zmniejszenie
zmian rogówkowych, zwłaszcza zlokalizowanych przyrąbkowo.
Wady: możliwość powikłań po podaniu silnie działającego kortykosteroidu, np. opadnięcie powieki
górnej, odbarwienie skóry powieki, niedokrwienie spojówki powiekowej, wtórne infekcje spojówki,
blizny podspojówkowe, wzrost ciśnienia śródgałkowego (50, 51).
Ad 3. Naszycie błony owodni
Błona owodni ma zdolności do zmniejszania bliznowacenie tkanek, redukuje odczyn zapalny,
przyspiesza gojenie i nabłonkowanie (51). Zastosowanie błony owodni (52):
- owrzodzenia troficzne rogówki,
- przetrwałe ubytki nabłonka rogówki,
Jedynym skutecznym sposobem leczenia niewydolności komórek macierzystych jest ich przeszczep,
jako puli komórek przenoszonych na tkance oka (spojówce, rogówce), błonie owodniowej lub
kleju tkankowym (54). Komórki macierzyste rąbka mogą być pobierane z drugiego, zdrowego oka
pacjenta - autoprzeszczep lub od dawcy rodzinnego, ze zgodnością genotypów w zakresie antygenów
HLA - alloprzeszczep (54). Obecnie standardowym postępowaniem jest przeszczep błony owodni
z przeszczepem rąbkowym. Błona owodniowa odtwarza naturalne środowisko dla napełzających
komórek macierzystych. Działa ona również przeciwzapalnie, immunosupresyjnie oraz przeciwdziała
włóknieniu (52, 54).
- płytki rogówkowe,
Przeszczep rąbkowy jest w większości przypadków pierwszym etapem pozwalającym na odtworzenie
prawidłowych struktur powierzchni gałki ocznej. Kolejnym etapem, poprawiającym widzenie jest
przeszczep warstwowy lub drążący (częściej przy niewydolności rąbka) rogówki (54).
- rekonstrukcja powierzchni gałki w patologiach spojówki, np. symblepharonie.
Ad 9. Przeszczep warstwowy
Błonę owodni używa się jako:
Schorzenia rogówki bez zmian patologicznych w śródbłonku a wymagające keratoplastyki są
wskazaniem do wykonania przeszczepu warstwego.
- zapalenia rogówki infekcyjne,
a) materiału opatrunkowego (overlay) - w trudno gojących się ubytkach nabłonka rogówki lub
immunogennych naciekach istoty właściwej. Owodnia jako opatrunek naszyta jest na całą powierzchnię
rogówki oraz rąbek rogówki, warstwą nabłonkową ku górze. Służy przez około 2 tygodnie (do czasu
jej wchłonięcia) jako opatrunek i zarazem bariera dla komórek zapalnych i proteinaz zawartych w
łzach. Znajduje zastosowanie w trudno gojących się ubytkach nabłonka rogówki, w zespole suchego
oka, po mechanicznym lub laserowym usunięciu zmian powierzchownych rogówki.
b) przeszczepu leczniczego (inlay) - umożliwiającego odtworzenie prawidłowych struktur
powierzchni gałki ocznej. Przeszczep owodni nakładany jest błoną podstawną ku górze, na którą ma
narastać nabłonek. Owodnia jest naszywana jedynie na zmienioną strukturę rogówki lub spojówki,
z niewielkim marginesem. Pozostaje w miejscu przez kilka (od 4 do 6) tygodni, poprawiając gojenie
głębszych ubytków rogówki sięgających do istoty właściwej, umożliwiając odtworzenie i poprawę
struktur powierzchni gałki ocznej.
Ad 7. Zabiegi chirurgii refrakcyjnej - PTK
Fotokeratektomia terapeutyczna przy użyciu lasera excimerowego wykorzystuje zjawisko fotoablacji
czyli modelowania powierzchownych warstw rogówki. Znajduje zastosowanie w:
- usuwaniu głębszych zmian rogówkowych, w tym płytek rogówkowych, owrzodzeń,
- usuwaniu makroerozji, często pokrytych zmienionym śluzem i włóknikiem (utrudnia epitelializację),
- leczeniu nieprawidłowości nabłonkowania, np. przy nawracających erozjach, z zaburzeniami błony
podstawnej,
- usuwaniu nieregularności w przednich warstwach rogówki.
Zabieg PTK może być wspomagany naszyciem błony owodni bezpośrednio po użyciu lasera,
co przyspiesza nabłonkowanie i gojenie się zmian w rogówce.
Zalety: poprawa stanu miejscowego rogówki i zwiększenie jej przezierności, zmniejszenie
40
Ad 8. Przeszczep komórek rąbkowych
Ad 10. Przeszczep drążący rogówki
Najgroźniejszym powikłaniem rogówkowym wymagającym pilnej interwencji chirurgicznej jest
perforacja rogówki. Stan ten występuje rzadko w przebiegu przewlekłego alergicznego zapalenia
spojówek i rogówki, natomiast nie można zapominać o ryzyku znacznego ścieczenia rogowki w
przebiegu AKC. W stanach nagłych pacjent jest kwalifikowany do „przeszczepu na gorąco”.
Drugie ważne kryterium kwalifikacji do przeszczepu drążącego rogówki to poprawa przezierności
rogówki, a tym samym poprawa ostrości wzroku.
1.3. Odwarstwienia siatkówki w przebiegu alergicznych chorób oczu
Możliwości leczenia operacyjnego w zależności od stanu siatkówki (51, 55):
- zabiegi zewnątrzgałkowe: plomba nadtwardówkowa i/lub opasanie gałki ocznej - w zależności od
liczby i lokalizacji przedarć siatkówki. Zabiegi te stanowią 78% wszystkich operacji odwarstwienia
siatkówki w przebiegu AKC (56),
- chirurgia witreoretinalna: pars plana witrektomia z podaniem gazów rozprężających
perfluorokarbonowych lub oleju silikonowego (56),
2. Leczenie operacyjne powikłań polekowych w chorobach alergicznych oczu
1. Powikłania po stosowaniu leków przeciwhistaminowych: zespół suchego oka, nadreaktywność
spojówki: zatyczki do punktów łzowych, przeszczep gruczołów ślinowych do powieki górnej (56).
2. Powikłania po przewlekłej steroidoterapii miejscowej i ogólnej:
zaćma posteroidowa - usunięcie soczewki ze wszczepem wewnątrzgałkowym,
jaskra posteroidowa - leczenie przede wszystkim zachowawcze. W przypadku progresji
zmian i/ lub nieuregulowanego ciśnienia śródgałkowego zabiegi laserowe, zabiegi operacyjne,
np. trabekulektomia.
41
PIŚMIENNICTWO
1. Groblewska A., Czajkowski J., Bogacka E. Farmakologiczne leczenie alergicznych chorób oczu
w: Alergiczne Choroby Oczu, red J. Czajkowski, Wrocław 2003, Górnicki Wyd. Med., 103-126.
2. Cakmak S., Dales RE., Burnett RT. et al. Effect of airborne allergens on emergency visits
by children for conjunctivitis and rhinitis. Lancet 2002, 359, 947-948.
3. Bogacka E. Choroby alergiczne narządu wzroku., Acta Pneum Allergol Pediatr 2004, 8, 3-4,
70-76.
4. Allergic Rhinitis and its Impact on Astma – ARIA Workshop Report. J Allergy Clin Immunol
2001, 108, 5 suppl., Management 220-222.
5. Cipriandi G., Buscaglia S., Pesce G. et al. Effects of conjunctival hyperosmolar challenge in
allergic subjects and normal controls. Int Arch Allergy Immunol 1994, 104, 92-96.
6. Bogacka E., Groblewska A. Jak często współczesny człowiek ma zaczerwienione oczy
i dlaczego? Terapia 2006, 4, 178, 53-58.
7. Bielory L, Mongia A. Current opinion of immunotherapy for ocular allergy 2002, 2, 447-452.
8. Madesn F. Safety of immunotherapy revisited. Clinical and Experimental Allergy 2006, 36,
850-852.
9. Bieber T. Alergen-specific sublingual immunotherapy: less mystic, more scientific. Allergy
2006, 61, 149-150.
10. Kowalski ML. Systemic and specific treatment for a global disease: allergen immunotherapy
revisited. Allergy 2006, 61(7), 791-795.
11. Bousquet J. Sublingual immunotherapy: from proven prevention to putative rapid relief
of allergic symptoms. Allergy 2005, 60(1), 1-3. Review.
12. Wilson DR., Torres Lima M., Durham SR. Sublingual immunotherapy for allergic rhinitis:
systemic review and meta-analysis. Allergy 2005, 60, 4-12.
13. Ortolani C., Agostinis F., Amoroso S. et al. Practice parameters for sublingual immunotherapy.
Monaldi Arch Chest Dis 2006, 65(1), 44-46.
14. Tonnel AB. Specific immunotherapy and therapeutic strategies in allergic diseases. What’s
new? Bull Acad Nat Med 2005, 189(7), 1475-1487; discussion 1488-1489. Review. French.
15. Niggemann B., Jacobsen L., Dreborg S. Five-year follow-up on the PAT study: specific
immunotherapy and long-term prevention of asthma in children. Allergy 2006, 61, 855-859.
16. Dahl R., Kapp A., Colombo G. et al. Efficacy and safety of sublingual immunotherapy with
grass allergen tablets for seasonal allergic rhinoconjunctivitis. J Allergy Clin Immunol 2006,
118(2), 434-440.
17. Torres Lima M., Wilson D., Pitkin L. Grass pollen sublingual immunotherapy for seasonal
rhinoconjunctivitis: a randomized controlled trial. Clin Exp Allergy 2002, 32, 507-514.
42
20. Klimek L., Mewes T., Wolf H. The effects of short-term immunotherapy using molecular
standarized Grass and rye allergens compared with symptomatic drug treatment on
rhinoconjunctivitis symptoms, skin sensitivity, and specific nasal reactivity. OtolaryngologyHead and Neck Surgery 2005, 133, 538-543.
21. Ortolani C., Pastorello EA., Incrovaia C. et al. A double-blind, placebo-controlled study
of immunotherapy with an alginate-conjugated extract of Parietaria judaica in patients with
Parietaria hay feler. Allergy 1994, 49, 13-21.
22. Winther L., Halling HJ., Moseholm L., Mosbech H. Allergen-specific immunotherapy in birchand grass-pollen-allergic rhinitis. Efficacy estimated by a model reducing the bias of annual
differences in pollen counts. Allergy 2000, 55, 818-826.
23. Pocobelli D., Del Bono A., Venuti L. et al. Nasal immunotherapy at constant dosage:
a double-blinded, placebo-controlled study in Grass-allergic conjunctivitis. J Investig Allergol
Clin Immunol 2001, 11, 79-88.
24. Sabbah A., Hausson S., Le Sellin J. A double-blind, placebo-controlled trial by the sublingual
router of immunotherapy with a standardized Grass pollen extract. Allergy 1994, 49, 309-313.
25. Nunez JA., Cuesta U. Local conjunctival immunotherapy: the effect of dermatophagoides
pteronyssinus local conjunctival immunotherapy on conjunctival provocation test in patients
with allergic conjunctivitis. Allergol Immunopathol 2000 28, 301-306.
26. Bogacka E. Leczenie alergicznych chorób oczu. Alergia, Astma. Immunol 2004, 9, supl. 2, 53-57.
27. Bielory L. Allergic diseases of the eye. Med Clin N Am 2006, 90, 129-148.
28. Leonardi A. Emerging drugs for ocular allergy. Expert Opin Emerg Drugs 2005, 10, 3,
505-520.
29. Ousler GW., Wilcox KA., Gupta G. An evaluation of the ocular drying effects of 2 systemic
antihistamines: loratadine and cetirizine hydrochloride. Ann Allergy Asthma Immunol 2004,
93, 5, 460-464.
30. Welch D., Ousler GW., Nally LA, Abelson MB et al. Ocular drying associated with oral
antihistamines in the normal population-an evaluation of exaggerated dose effect.
Adv Exp Med Biol 2002, 506, (Pt-B), 1051-1055.
31. Ono SJ., Abelson MB. Allergic conjunctivitis: Update on pathophisiology and prospects
for future treatment. J Allergy Clin Immunol 2005, 115, 1, 118-122.
32. Bonini S. Atopic keratoconjunctivitis. Allergy 2004, 59, 71-73.
33. Bielory L. Allergic and immunologic disorders of the eye. J Allergy Clin Immunol 2000, 106,
6, 1019-1031.
34. Goś R., Hadław-Durska K., Goś A. Farmakoterapia alergicznych chorób oczu. Okulistyka
2001, 25-28.
18. La Rosa M., Ranno C., Andre C. et al. Double-blind, placebo-controlled evaluation of
sublingual-swallow immunotherapy with standarized Parietaria judaica in children with
allergic rhinoconjunctivitis. J Allergy Clin Immunol 1999, 104, 425-432.
35. Spangler DL., Abelson MB., Ober A. Randomized, double-masked comparison
of olopatadine ophthalmic solution, mometasone furoate monohydrate nasal spray
and fexofenadine hydrochloride tablets using the conjunctival and nasal allergen challenge
model. Clin Ther 2003, 25, 2245-2267.
19. Roberts G., Hurley C., Turcanu V. et al. Grass pollen immunotherapy as an effective therapy
for childhood seasonal allergic asthma. J Allergy Clin Immunol 2005, 9, 263-268.
36. Uchio E. Possibility of non-steroidal treatment in allergic conjunctivitis diseases. Allergy
Internat 2004, 53, 315-319.
43
37. Litinas M., Kempuraj D., Huang M. et al. Azelastine’s ihibition of histamine and tryptase
release from human umbilical cord blood-derived cultured mast cells as well as rat skin
mast cell-induced vascular permeability: comparison with olopatadine. Allergy Asthma Proc
2002, 23, 1, 45-51.
56. Yoneda K., Okamoto H., Wada Y. et al. Atopic retinal detachment. Report of four cases and
a review of the literature. Br J Ophthalmol 1995, 133(4), 586-591.
38. Abelson MB., Granet D. Ocular Allergy in pediatric practice. Curr Allergy Asthma Rep 2006,
6, 306-311.
39. Abelson MB., Pratt S., Mussoline JE., Townsend D. One-visit, randomised placebo-controlled,
conjunctival allergen challenge study of scanning and imaging technology for objective
quantification of eyelid swelling in the allergic reaction with contralateral use olopatadine and
artificial tears. Clin Ther 2003, 25, 2070-2084.
40. Berger W., Abelson MB., Gomes PJ. et al. Effects of adjuvant therapy with 0,1% olopatadine
hydrochloride ophtalmic solution on quality of life in patients with allergic rhinitis using
systemic or nasal therapy. Ann Allergy Asthma Immunol 2005, 95, 4, 361-371.
41. Avunduk AM., Avunduk MC., Kapicioglu Z. et al. Mechanisms and comparison of anti-allergic
efficacy of topical lodoxamide and cromolyn sodium treatment in vernal keratoconjunctivitis.
Ophthalmology 2000, 107, 1333-1337.
42. Santos C. Efficacy of lodoxamide 0,15% ophtalmic solution in resolving corneal epitheliopathy
associated with vernal keratoconjunctivitis. Am J Ophtalmol 1994, 117, 488-497.
43. Friedlander MH. Current concepts in ocular allergy. Ann Allergy 1991, 67, 5-10.
44. Eiseman AS. The ocular manifestations of atopic dermatitis and rosacea. Curr Allergy Asthma
Rep 2006, 6, 292-298.
45. Vichyanond P. Childhood Allergic Conjunctivitis and Vernal Keratoconjunctivitis. Allergy Clin
Immunol Int 2004, 16, 4, 132-136.
46. Bonini S. Allergic conjunctivitis: the forgotten disease. Chem Immunol Allergy 2006, 91, 110-120.
47. Katelaris CH. Giant papillary conjunctivitis – a review. Acta Ophthalmol Scand 1999, 77, 17-20.
48. Lemp MA. Contact lenses and associated anterior segment disorders: dry eye, blepharitis and
allergy. Ophthalmol Clin N Am 2003, 16, 463-469.
49. Soparkar CN., Wilhelmus KR., Koch DD. et al. Acute and chronic conjunctivitis due to overthe-counter ophthalmic decongestants. Arch Ophthalmol 1997, 115, 34-38.
50. Czajkowski J., Groblewska A. Operacyjne leczenie alergicznych chorób oczu. w: Alergiczne
choroby oczu. J. Czajkowski red. Wyd. Med. Górnicki, 2003, Wrocław.
51. Kański J. Okulistyka Kliniczna, 2003, Wyd. Med. Urban&Partner.
52. Fernandes M., Sridhar MS., Sangwan V., Rao G. Amniotic membrane transplantation
for ocular surface reconstruction Cornea 2005, 6, 643-651.
53. Mrukwa-Kominek E., Magnacka E., Gierek-Ciaciura S. et al. Ocena zmian krzywizny rogówki
występujących po zabiegu fotokeratektomii terapeutycznej (PTK) u pacjentów z nawrotowymi
erozjami rogówki. Okulistyka 2005, 2(I), 29-34.
54. Wylęgała E., Tarnawska D., Orzechowska-Wylęgała B. Techniki chirurgiczne stosowane
przy przeszczepach rąbkowych komórek macierzystych. Klinika Oczna 2003, 5, 315-318.
55. Pecold K. Chirurgia minimalna i maksymalna w leczeniu samoistnego odwarstwienia
siatkówki. Okulistyka 2001, 1, 17-19.
44
45
SYTUACJE SZCZEGÓLNE W TERAPII ALERGICZNYCH CHORÓB
OCZU
E. Bogacka, A. Groblewska, A. Zaleska-Żmijewska
Dzieci
Występowanie chorób alergicznych oczu wydaje się być częstą manifestacją alergii u dzieci, aczkolwiek
nie ma badań epidemiologicznych, oceniających zachorowalność na te choroby na świecie, a u dzieci
w szczególności. Dysponujemy danymi oceniającymi występowanie połączenia sezonowego nieżytu
nosa i spojówek (rhinoconjunctivitis) u dzieci (ISAAC-I): alergia na pyłki, będąca przyczyną sezonowego
rhinoconjunctivitis, dotyczyła od 1,4%-39,7% badanych dzieci i występowała najczęściej w wieku
13-14 lat (1). Typowym schorzeniem okresu dziecięcego jest VKC - dotyczy głównie chłopców przed
okresem dojrzewania, wg Boniniego stanowi 8% wszystkich chorób alergicznych oczu, a wg Napoli
- 15,5% (2, 3). SAC, VKC i AKC w znacznym stopniu upośledzają jakość życia i wymagają aktywnego
leczenia, podczas gdy PAC jest z reguły przeoczane (4). U małych dzieci częściej spotykamy uczulenia
na alergeny wewnątrzdomowe - głównie roztocze i pleśnie, natomiast u młodzieży przeważa
uczulenie na pyłki (5-7).
W leczeniu alergii u dzieci szczególnie ważna jest właściwa profilaktyka (8). Immunoterapia swoista
w przypadku zapalenia błony śluzowej nosa i oczu w przebiegu uczulenia na pyłki i roztocze jest
skuteczna i zalecana od 5 rż (5). Również skuteczne wydają się wszystkie niefarmakologiczne zabiegi
(5). Dzieci niechętnie przyjmują leki dospojówkowo z powodu pieczenia w momencie podania leku,
co można zmniejszyć przechowując krople do oczu w lodówce - chłodne krople mniej pieką. Zaleca
się krople ze stabilizatorami mastocytów, eozynofilów i przeciwhistaminowe. Miejscowe leczenie
alergii oczu jest bardziej skuteczne, ponieważ leki przeciwhistaminowe doustne nie opanowują
w całości objawów ocznych (6, 9). Dozwolone dla dzieci są wszystkie aktualnie dostępne preparaty
przeciwhistaminowe w postaci kropli do oczu, jednak najlepszy indeks terapeutyczny ma
olopatadine hydrochloride, jest też najlepiej tolerowana przez dzieci (9). Systemowe podawanie leków
przeciwhistaminowych jest konieczne w przypadku współistnienia innej narządowej alergii, ale
i wtedy nasilone objawy spojówkowe najlepiej leczyć dodatkowo preparatem miejscowym (6, 9).
W leczeniu doustnym u dzieci stosuje się preparaty przeciwhistaminowe drugiej generacji, które
wkrótce mają się pojawić w postaci cukierków i gumy do żucia. W tabeli nr 6 podano aktualne
zestawienie lekow przeciwhistaminowych dopuszczonych do stosowania u dzieci (wg 10).
W przypadku ciężkich zapaleń alergicznych oczu (VKC, AKC) konieczne jest przewlekłe podawanie
dospojówkowo lodoxamide tromethamine, czasami cyclosporin A lub niesteroidowych leków w postaci
kropli do oczu lub kwasu salicylowego doustnie. Zaleca się częste smarowanie emolientami zmian
powiekowych, aby nie dopuścić do nadmiernego wysuszenia skóry, a w przypadku utrzymywania się
zmian wypryskowych - maści immunosupresyjne: pimecrolimus lub tacrolimus (2, 6, 9). Stosowanie
kortykosteroidów dospojówkowo jest zarezerwowane tylko dla przypadków nie poddających się
innemu leczeniu. Decyzja o leczeniu steroidami czy cyclosporin A dospojówkowo należy do okulisty.
Tabela 6
Nazwa leku przeciwhistaminowego
Ograniczenia wiekowe
Azelastine - krople dospojówkowe
> 4 rż
Cetrizine - tabletki, syrop, krople doustne
> 1 rż
Desloratadine - syrop
> 3 rż
Epinastine - krople dospojówkowe
> 12 rż
Emedastine - krople dospojówkowe
> 3 rż
Feksofenadine - tabletki
> 12 rż
Levocetirizine - tabletki
> 6 rż
Levocetirizine - syrop
> 2 rż
Loratadine - tabletki, syrop
> 2 rż
Ketotifen - tabletki, syrop,
> 7 miesiąca życia
krople dospojówkowe
> 3 rż
Olopatadine - krople dospojówkowe
> 3 rż
Ciąża i laktacja
Optymalnym postępowaniem jest skrupulatne przestrzeganie zaleceń profilaktycznych oraz
przemywanie worka spojówkowego preparatami sztucznych łez. Kontynuacja immunoterapii
swoistej podczas ciąży zyskuje coraz więcej zwolenników, ponieważ skutecznie kontroluje objawy
alergii oczu i nosa oraz wydaje się być czynnikiem zmniejszającym ryzyko wystąpienia alergii
u noworodka (11, 12), natomiast nie wolno rozpoczynać immunoterapii w czasie ciąży (13).
W przypadku konieczności zastosowania leczenia farmakologicznego, preferowane jest leczenie
miejscowe: lekiem pierwszego rzutu są kromony, a jeśli nie są skuteczne to leki przeciwhistaminowane
miejscowo. Jeśli ich efekt jest niewystarczający, można zalecić cetyrizine dihydrochloride, loratadine
jako względnie bezpieczne leki doustne (13). W przypadku nasilonego nieżytu nosa, pogarszającego
nieżyt spojówek i samopoczucie ciężarnej, dopuszczalne jest stosowanie kortykosteroidów
donosowych. Kortykosteroidy zarówno donosowe jak i wziewne nie mają wpływu teratogennego
na płód, ani nie powodują u niego zagrożenia niewydolnością kory nadnerczy (13), jednak decyzję
o ich stosowaniu powinien podjąć lekarz alergolog.
Współistnienie innych chorób oczu
1. Alergie oczne po lekach stosowanych miejscowo
46
Najczęściej spotykanym typem reakcji alergicznej na leki stosowane miejscowo w leczeniu schorzeń
47
okulistycznych są reakcje typu komórkowego (14, 15). Obraz kliniczny to ConBc lub jedynie zapalenie
skóry powiek.
- górne rąbkowe zapalenie spojówki i rogówki (SLK),
Większość leków stosowanych miejscowo w postaci maści lub kropli do oczu może dawać objawy
alergicznego kontaktowego zapalenia skóry i spojówek zarówno z powodu samego preparatu,
jak i użytego środka konserwującego (najczęściej chlorek benzalkonium, tiomersal) czy podłoża,
np. lanolina (16).
Czynnikami alergizującymi mogą być substancje odkładające się na powierzchni soczewek (15-16):
białka i produkty ich rozpadu, zanieczyszczenia i konserwanty w płynach do pielęgnacji soczewek
(zwłaszcza preparaty odbiałczające). U osób z alergią ze względu na wysokie ryzyko wystąpienia
uczulenia na składniki płynów do higieny soczewek kontaktowych należy zawsze rozważyć zasadność
noszenia soczewek lub zalecić soczewki jednodniowe (22).
Do leków okulistycznych najczęściej uczulających należą między innymi: atropina i homatropina,
aminoglikozydy, leki przeciwwirusowe, sulfonamidy (w tym inhibitory także anhydrazy węglanowej),
analogi prostaglandyn (14-16).
2. Alergie oczne po stosowaniu leczenia ogólnego
Groźne dla narządu wzroku powikłania mogą powstawać w zespołach chorobowych, których
przynajmniej część przypadków ma związek z nadwrażliwością na leki. Są to (14):
- zespół Stevens-Johnsona,
- zespół Lyella.
Zespół Stevens-Johnsona jest odmianą rumienia wielopostaciowego przebiegającą z zajęciem
błon śluzowych. W blisko 90% zajęte są też spojówki - powstają zmiany brodawkowe. Może
dochodzić do ogniskowego niedokrwienia w spojówce, pęcherzy i włóknień podnabłoknowych
z następowymi zmętnieniami rogówki, rogowaceniem spojówki oraz zrostami spojówkowymi.
Konsekwencją przewlekłych zmian zapalnych i włóknienia jest też nieprawidłowe ustawienie
brzegu powiek (podwijanie powieki - entropion), z towarzyszącym nieprawidłowym wzrostem rzęs
(trichiasis) (15-16).
Zespół Stevens-Johnsona może powstać w przebiegu leczenia: sulfonamidami, antybiotykami
(tetracykliny, penicyliny, chinolony), hydantoiną, fenylobutazonem, fenotiazyną, karbamazepiną,
barbituranami (14,17).
Zespół Lyella czyli toksyczna nekroliza naskórka jest najcięższą odmianą choroby Stevens-Johnsona.
Jego przypadki odnotowano po wielu lekach m.in. antybiotykach, sulfonamidach, barbituranach,
lekach przeciwdrgawkowych, przeciwbólowych, chininie, niesteroidowych lekach przeciwzapalnych
(16). Zespół Lyella charakteryzuje się rozległymi zmianami pęcherzowymi i spełzaniem nabłonka
skóry i błon śluzowych, w tym spojówek, z towarzyszącymi powikłaniami podobnymi jak w zespole
Stevens-Johnsona (16).
3. Chirurgia refrakcyjna u pacjentów z alergią oczną
U pacjentów z chorobami alergicznymi częściej występuje nietolerancja soczewek kontaktowych
i płynów do konserwacji. Z tego powodu chory z alergią często jest kwalifikowany do zabiegu
LASIK czy PRK. Ponadto chorzy z ciężką alergią oczu z wytwórczymi zmianami spojówek i rogówki
wymagają również leczenia chirurgicznego (18-19).
Nieleczone alergiczne zapalenie spojówek jest czynnikiem ryzyka wystąpienia regresji efektu zabiegu
i przymglenia (haze) po zabiegach PRK oraz LASIK (18-21). Powikłania można zmniejszyć poprzez
włączenie leczenia przeciwalergicznego przed zabiegiem (18-19).
48
- powierzchowne punktowe zapalenie rogówki (SPK).
5. Zabiegi okulistyczne u pacjentów z jakąkolwiek alergią narządową
W czasie przygotowań do zabiegu operacyjnego należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia
reakcji nadwrażliwości na stosowane w czasie operacji preparaty, np. jodynę (povidone), antybiotyki,
niesteroidowe leki przeciwzapalne i zawarte w nich substancje konserwujące (15-16).
Ważne jest dokładne zebranie wywiadu i zastosowanie zapobiegawczo w okresie okołooperacyjnym
leków przeciwhistaminowych. U chorych z AKC i atopowym zapaleniem skóry istnieje zwiększone
ryzyko powikłań bakteryjnych i wirusowych (23).
6. Infekcyjne choroby odcinka przedniego u osób z chorobami alergicznymi
Wykazano, że u chorych na astmę oskrzelową, alergiczny nieżyt nosa lub atopowe zapalenie
skóry częściej dochodzi do obuocznego opryszczkowego zapalenia rogówki, w tym 5 razy częściej
przebiegającego z zapaleniem brzegów powiek. Pacjenci z alergią gorzej reagują na stosowane
miejscowe leczenie przeciwwirusowe, wykazują większą skłonność do bliznowacenia istoty właściwej,
a gojenie się zmian nabłonkowych jest wolniejsze (2, 24).
7. Zmiany w narządzie wzroku w przebiegu alergii wielonarządowej
Atopowe zapalenie skóry (AZS)
Nawet u 42% chorych może ono przebiegać ze zmianami w narządzie wzroku (4, 7, 14-15, 25).
Są to:
- zapalenia rogówki,
- zapalenia tęczówki,
- zaćma wikłająca u 17-25% chorych,
- odwarstwienia siatkówki u 8-15% chorych (zawsze współistnieją z zaćmą),
- zmiany zwyrodnieniowe siatkówki z obecnością bezobjawowych przedarć od 25% do nawet
60% chorych. U około 15% pacjentów ze stwierdzanymi przedarciami rozwija się objawowe
odwarstwienie siatkówki (25-27).
Zaćma atopowa
Zmętnienia soczewki u pacjentów z AZS często są stwierdzane już w czasie pierwszej wizyty
okulistycznej. Zmiany występują u osób młodych i są najczęściej obuoczne.
Wyróżnia się 4 typy zaćmy atopowej (28):
- przednia podtorebkowa,
4. Soczewki kontaktowe u osób z chorobami alergicznymi
- tylna podtorebkowa,
U pacjentów z alergią przy przewlekłym stosowaniu soczewek kontaktowych mogą występować
następujące powikłania:
- korowa,
- olbrzymiobrodawkowe zapalenie spojówek (GPC),
- dojrzała (we wszystkich warstwach soczewki).
49
Nie wykazano związku między rozwojem zaćmy atopowej a poziomem IgE w surowicy i dodatnimi
testami skórnymi. Wykazano natomiast negatywny wpływ kortykosteroidów podawanych
systemowo i miejscowo (29, 30). Przyczyną zmętnień soczewki w AZS prawdopodobnie może być
przewlekły stan zapalny w przedniej części ciała szklistego i w ciele rzęskowym, co prowadzi do
powstania przednich trakcji witreoretinalnych i zaburzeń odżywiania soczewki. Ten sam mechanizm
zmian jest podejrzewany w drugim równie częstym i groźnym powikłaniu ocznym AZS, jakim jest
odwarstwienie siatkówki (28, 31).
Każdy pacjent z rozpoznaną zaćmą atopową, kwalifikowaną do zabiegu operacyjnego, powinien mieć
obejrzany obwód siatkówki w celu wykrycia zmian w siatkówce i ewentualnego ich zabezpieczenia
fotokoagulacjami laserowymi. U 25% chorych z zaćmą atopową opisywano przedarcia w siatkówce
przed zabiegiem usunięcia zaćmy (25-27).
Odwarstwienia siatkówki w przebiegu AZS
W większości przypadków są to lokalne, płaskie odwarstwienia. Występują u około 8-15% chorych.
Zdecydowana większość odwarstwień może być leczona operacją zewnątrzgałkową. Rokowanie
jest niekorzystne ze względu na częste tworzenie się nowych przedarć (u 25% operowanych)
i konieczność reoperacji (25, 28, 31, 32). Uważa się, że przednie trakcje witreoretinalne odgrywają
dużą rolę w patogenezie przedarć siatkówki w oczach z atopią i zaćmą atopową (31).
U chorych na AZS zmiany w przedniej części siatkówki i ciele rzęskowym mogą być następstwem
drobnych urazów, np. silnego tarcia powiek i skóry twarzy (28, 32). Z tego powodu każdy pacjent
z objawami AZS na skórze twarzy powinien być badany okulistycznie co dwa miesiące aż do momentu
wyciszenia objawów skórnych choroby (27).
Astma, przewlekły nieżyt nosa a zmiany w narządzie wzroku
Leczenie ogólne pacjentów z astmą może wywierać niekorzystny wpływ na funkcję widzenia,
z możliwością wystąpienia powikłań wymagających nawet leczenia chirurgicznego (16, 30).
Przewlekłe stosowanie leków przeciwhistaminowych ma udowodniony niekorzystny wpływ
na rozwój lub nasilenie już istniejącego zespołu suchego oka (34, 35). Przewlekłe stosowanie systemowe
glikokortykosteroidów wiąże się z ryzykiem powikłań ocznych. Częstość powikłań posteroidowych
istotnie zmniejsza się, jeśli stosujemy tylko okresowo krótkodziałające glikokortykosteroidy ogólne
lub niskie dawki glikokortykosteroidów wziewnych lub donosowych (27, 30). Najgroźniejsze
powikłania posteroidowe to zaćma posteroidowa, jaskra, ponadto zwiększenie ryzyka infekcji gałki
ocznej (15, 16, 29). Powstanie jaskry w przebiegu glikokortykosteroidoterapii wiąże się z wrodzoną
predyspozycją do reagowania wzrostem ciśnienia śródgałkowego na podanie steroidów. Można ją
wykryć badając ciśnienie śródgałkowe przed i w dwa tygodnie od podania glikokortykosteroidu
systemowo. Jeśli ciśnienie śródgałkowe wzrasta, dalsza steroidoterapia może doprowadzić
do ujawnienia się jaskry (29).
PIŚMIENNICTWO
1. Strachan D., Sibbald B., Welland S. et al. Wordwide variations in prevalence of symptoms
of allergic rhinoconjunctivitis in children: ISAAC Study. Pediatr Allergy Immunol 1997, 8,
161-176.
2. Bonini S., Bonini S., Lambiase A. et al. Vernal keratoconjunctivitis revisited: a case series
of 195 patients with long-term follow up. Ophthalmology 2000, 107(6), 1157-1163.
3. Napoli G. Allergic conjunctivitis in young patients. Allergy 2002, 57, supl 73, abstract 737.
4. Grałek M., Lipiec E., Niwald A. Alergiczne choroby oczu u dzieci w badaniach własnych.
Okulistyka 2003, 2, suppl, 120-123.
5. Allergic Rhinitis and its Impact on Astma – ARIA Workshop Report. J Allergy Clin Immunol
2001, 108, 5 suppl., Pediatric aspects 252-254.
6. Abelson MB., Granet D. Ocular allergy in pediatric practice. Curr Allergy Asthma Rep 2006,
6, 306-311.
7. Kamer B. Wielonarządowa manifestacja alergii u niemowląt i małych dzieci. Okulistyka 2001,
29-32.
8. Cakmak S., Dales RE., Burnett RT. et al. Effect of airborne allergens on emergency visits
by children for conjunctivitis and rhinitis. Lancet 2002, 359, 947-948.
9. Vichyanond P. Childhood Allergic Conjunctivitis and Vernal Keratoconjunctivitis. Allergy Clin
Immunol Int 2004, 16, 4, 132-136.
10. Leki przeciwhistaminowe-zastosowane w praktyce medycznej, red. P. Górski, I. GrzelewskaRzymowska, J. Kruszewski, wyd II UCB, Bruksela 2005, 299-305.
11. Glovsky MM., Ghekiere., Rejzeck E. Effect of maternal immunotherapy on immediate skin
test reactivity, specific rye IgG snd IgE anibody and total IgE of the children. Ann Allergy
1991, 67, 21-24.
12. Metzger WJ., Turner E., Patterson R. The safety of immunotherapy during pregnancy.
J Allergy Clin Immunol 1978, 61, 268-272.
13. Allergic Rhinitis and its Impact on Astma – ARIA Workshop Report. J Allergy Clin Immunol
2001, 108, 5 suppl. Pregnancy. 254.
14. Gerkowicz M., Pożarowska D. Alergie polekowe część II - narząd wzroku. Okulistyka suplement
2003, 2, 135-139.
15. Sutphin JE., Chodosh J., Dana MR. et al. Choroby aparatu ochronnego oka i rogówki. Basic
- część 8, wyd. polskie, red J. Szaflik, Wyd Med Urban&Partner, Wrocław, 2003-2004.
16. Kański J. Okulistyka Kliniczna, Wrocław, 2003, Wyd. Med. Urban & Partner.
17. Costagliola C., Prute AD., Incorvaia C. et al. Ocular surface changes induced by topical
application of latanoprost and timolol: a short term study in glaucomatous patients with and
without allergic conjunctivitis. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2001, 239(11), 809-814.
18. Boorstein SM. Atopy a patient-specyfic risk for diffuse lamellar keratitis. Ophtalm 2003,
110, 1, 131-137.
19. Gierek-Ciaciura S. Alergie na soczewki kontaktowe i płyny pielęgnacyjne a decyzja o laserowym
zabiegu refrakcyjnym. Okulistyka 2003, supl 2, 140-144.
50
51
20. Yang HY., Fujishima H., Toda K. et al. Allergic conjunctivitis as a risk factor for regression and
haze after photorefractive keratectomy Am J Ophthalmol 1998, 125, 54-58.
21. Asano-Kato N., Toda K., Hori-Komai Y., Tsubota K. Allergic conjunctivitis as a risk factor
for laser in situ keratomileusis. J Cataract Refract Surg 2001, 27, 1469-1472.
22. Lemp MA. Contact lenses and associated anterior segment disorders: dry eye, blepharitis and
allergy. Ophthalmol Clin N Am 2003, 16, 463-469.
23. Eiseman AS. The ocular manifestations of Atopic Dermatitis and Rosacea. Curr Allergy Asthma
Rep 2006, 6, 292-298.
24. Rezende R., Hammersmith K., Bisol T. et al. Comparative study of ocular Herpes Simplex Virus
in patients with and without self-reported atopy. Am J Ophthalmol 2006, 6, 1120-1125.
25. Yoneda K., Okamoto H., Wada Y. et al. Atopic retinal detachment. Report of four cases and
a review of the literature. Br J Ophthalmol 1995, 133(4), 586-591.
26. Hida T., Tano Y., Okinami S. et al. Multicenter retrospective study of retinal detachment
associated with atopic dermatitis. Jpn J Ophthalmol 2000, 44, 407-418.
27. Hayashi H., Igarashi C., Hayashi K. Frequency of ciliary body or retinal breaks and retinal
detachment in eyes with a topic cataract. Br J Ophthalmol 2002, 86, 898-901.
28. Taniguchi H., Ohki O., Yokozeki H. et al. Cataract and retinal detachment in patients
with severe atopic dermatitis who were withdrawn from the use of topical cortycosteroid
J Dermatol 1999, 26, 658-665.
29. Allen DB., Bielory L., Derendorf H. et al. Inhaled corticosteroids: past lessons and future
issues. J Allergy Clin Immunol 2003, 112, 3, supl 1-39.
30. Bielory L. Ocular toxicity of systemic asthma and allergy treatments. Curr Allergy Asthma
Rep. 2006, 6(4), 299-305.
31. Takahashi M., Suzuma K., Inaba I. et al. Retinal detachment associated with atopic dermatitis.
Br J Ophthalmol 1996, 80(1), 54-57.
32. Azuma N., Hida T., Katsura H. et al. Retrospective survey of surgical outcomes on
rhegmatogenous retinal detachments associated with atopic dermatitis. Arch Ophthalmol
1996, 114(3), 281-285.
ALERGICZNE CHOROBY OCZU POCHODZENIA ZAWODOWEGO
C. Pałczyński
Zawodowe alergiczne zapalenie spojówek
Definicja
Zawodowe alergiczne zapalenie spojówek - ZAZS (occupational allergic conjunctivitis – OAC) to
alergiczny proces zapalny w obrębie spojówek, spowodowany reakcją na wprowadzenie do ustroju
alergenu specyficznego dla środowiska pracy (alergia zawodowa). Pojęcie specyficzności czynnika
dla środowiska pracy obejmuje:
- rodzaj czynnika (występuje on jedynie w środowisku pracy),
- poziom narażenia (istotnie większa ekspozycja w środowisku pracy).
Wśród przypadków ZAZS występują postacie zależne oraz niezależne od IgE. Do tych ostatnich
zaliczamy ConBC pochodzenia zawodowego (1-8).
Częstość występowania ZAZS jest nieznana.
Czynniki przyczynowe
Czynnikami etiologicznymi ZAZS może być wiele alergenów zawodowych, charakteryzujących się
również zdolnością wywoływania zawodowej astmy oskrzelowej i zawodowego alergicznego nieżytu
nosa (patrz tabela 7) (9-12).
Obraz kliniczny
Objawy ZAZS i ConBC zawodowego są są tożsame z objawami alergicznych chorób oczu
o przyczynie pozazawodowej. Zmiany w większości przypadków występują obustronnie. ZAZS ma
zwykle charakter całoroczny (przebieg kliniczny zbliżony do PAC). Zaostrzenie objawów pozostaje
w związku czasowym z narażeniem na alergen w miejscu pracy. Wynik testu eliminacji i reekspozycji
jest często dodatni, szczególnie w przypadkach gdy alergia ma charakter monowalentny.
Diagnostyka
- badanie podmiotowe i przedmiotowe z uwzględnieniem szczegółowego wywiadu dotyczącego
narażenia zawodowego,
- objawy kliniczne w ZAZS charakteryzują się małą swoistością (13),
- podejrzenie alergii zależnej od IgE: wykonanie as-IgE, SPT,
W alergii ocznej, częściej niż w innych chorobach alergicznych nie udaje się zidentyfikować
swoistych przeciwciał za pomocą rutynowych metod laboratoryjnych. Należy ponadto pamiętać,
że sama obecność tych przeciwciał nie potwierdza w sposób jednoznaczny ich inicjującego udziału
w patogenezie choroby alergicznej i może świadczyć jedynie o stanie nadwrażliwości immunologicznej
bez objawów choroby,
- podejrzenie ConBC: wykonanie testów płatkowych,
- orzecznictwo: swoiste testy prowokacyjne alergenami stanowiącymi domniemaną przyczynę choroby.
W alergologii zawodowej podstawowe znaczenie mają testy ekspozycyjne w warunkach
odpowiadających środowisku pracy, a nie próby dospojówkowe. Wskazane jest zastosowanie
cytodiagnostyki narządu wzroku celem obiektywizacji wyników testów ekspozycyjnych (14-34).
52
53
Diagnostyka różnicowa
- odczyny niealergiczne np. z podrażnienia, toksyczne,
- alergiczne i inne choroby oczu o etiologii pozazawodowej.
Orzecznictwo
Alergiczne zapalenie spojówek może być uznane za chorobę zawodową (punkt 25/1 obowiązującego
wykazu chorób zawodowych).
Rozpoznanie ZAZS może nastąpić w okresie zatrudnienia pracownika w narażeniu na dany alergen
lub po jego zakończeniu, nie później jednak niż w ciągu roku od ustania ekspozycji.
Przyjmuje się, że uczulenia na powszechnie występujące alergeny środowiska domowego i komunalnego,
takie jak roztocze kurzu domowego, pyłki pospolicie występujących traw, drzew i chwastów, a także
pospolite pleśnie, nie mogą być kwalifikowane jako uczulenia zawodowe. Wynika to z faktu częstego
występowania uczulenia na takie alergeny w populacji ogólnej, nienarażonej zawodowo.
Podczas badań okresowych należy powtarzać celowany wywiad i badanie fizykalne. W wywiadzie
trzeba uwzględnić dokładny opis stanowiska pracy, związek czasowy pomiędzy ekspozycją
a wystąpieniem objawów, czas trwania ekspozycji przed pojawieniem się objawów, czas dziennej
ekspozycji, użycie środków indywidualnej ochrony. Należy również okresowo powtarzać badania
alergologiczne: SPT z alergenami zawodowymi, a w wątpliwych przypadkach oznaczać w surowicy
as-IgE dla tych alergenów. Wykrycie przeciwciał przy braku klinicznych objawów choroby powinno
skłonić do ustalenia indywidualnego kalendarza badań okresowych, ewentualnie rozważenia
odsunięcia od pracy w narażeniu. Jeśli występują objawy kliniczne, istnieją podstawy do podejrzenia
choroby zawodowej i wskazania do podjęcia procedury diagnostyczno-orzeczniczej.
2. Profilaktyka higieniczna
Profilaktyka higieniczna alergii zawodowej obejmuje:
W rozumowaniu orzeczniczym bardzo istotne jest ustalenie początku choroby, za który uważa
się wystąpienie charakterystycznych dla niej dolegliwości i objawów. Należy pamiętać, że samo
stwierdzenie obecności swoistych przeciwciał za pomocą SPT lub as-IgE w surowicy nie stanowią
podstawy do rozpoznania choroby zawodowej w rozumieniu orzeczniczym („uczulenie nie jest
chorobą”). Jeśli alergiczne zapalenie spojówek istniało przed podjęciem pracy w narażeniu na czynnik
obecnie choćby w części odpowiedzialny za jego przebieg nie możemy mówić o chorobie zawodowej
w rozumieniu prawno-medycznym.
- zastępowanie w procesach technologicznych substancji o dużym potencjale alergenowym
związkami o mniejszym potencjale,
Uczulenie wieloważne (jednoczesne uczulenie na kilka alergenów, również pozazawodowych) nie
wyklucza rozpoznania alergii zawodowej pod warunkiem obecności związku czasowego między
ekspozycją na alergen zawodowy a początkiem objawów.
uczulenia,
Diagnostyka alergii zawodowej jest trudna i powinna być przeprowadzana wyłącznie w placówkach
dysponujących odpowiednim zapleczem diagnostycznym i doświadczeniem orzeczniczym. W Polsce
sprowadza się to do instytutów naukowo-badawczych w obszarze medycyny pracy (35-36).
1. Profilaktyka i zasady kwalifikowania do pracy
Profilaktyka medyczna
Badania wstępne są przeprowadzane w trakcie podejmowania przez pracownika zatrudnienia na
nowym stanowisku. Ich minimalny zakres określony jest w „Wskazówkach metodycznych w sprawie
przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników” stanowiących załącznik do Rozporządzenia
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku. Podczas badania kandydatów do
podjęcia pracy na stanowiskach, na których występuje narażenie na silne alergeny należy uwzględnić
ponadto:
- celowany wywiad dotyczący występowania objawów sugerujących chorobę alergiczną, w tym
narządu wzroku oraz badanie fizykalne (przedmiotowe),
- SPT z pospolitymi aeroalergenami.
U osób z atopią należy rozważyć przeciwwskazania do zatrudnienia na stanowiskach pracy,
na których występuje narażenie na szczególnie silne alergeny. Ze względu jednak na dużą częstość
występowania atopii w populacji generalnej, trudno ją uznać za przeciwwskazanie bezwzględne
(szczególnie jeśli nie występują objawy kliniczne). Pracownik z atopią powinien podlegać bardziej
wnikliwej opiece profilaktycznej (np. indywidualny kalendarz badań okresowych). Natomiast
54
stwierdzenie choroby alergicznej może stanowić przeciwwskazanie do podjęcia zatrudnienia w tych
warunkach.
- hermetyzację i automatyzację procesów produkcji,
- zastosowanie odpowiedniej wentylacji oraz utrzymanie właściwych warunków mikroklimatycznych
pomieszczeń (warunki te mogą potencjalizować alergogenność niektórych substancji),
- modyfikacje procesów produkcyjnych lub prefabrykatów zmierzające do zmniejszenia ryzyka
- zastosowanie indywidualnych środków ochrony (gogle/maski ochronne).
U osób z alergicznym zapaleniem spojówek, a także innymi przewlekłymi schorzeniami aparatu
ochronnego oka, istnieją przeciwwskazania do pracy w narażeniu nie tylko na czynnik sprawczy
ewentualnej alergii zawodowej, ale także na inne związki o silnym działaniu alergizującym
i drażniącym (35).
Tryb postępowania w chorobach zawodowych
Tryb postępowania w przypadkach podejrzenia choroby zawodowej w Polsce obejmuje trzy etapy:
podejrzenie, rozpoznanie i stwierdzenie choroby zawodowej. Zgłoszenia podejrzenia dokonuje na
specjalnym formularzu lekarz; ma do tego prawo również pracodawca, a nawet sam zainteresowany
pracownik (za pośrednictwem lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną nad jego zakładem
pracy). Podejrzenie choroby zawodowej musi być zgłoszone do właściwego inspektora sanitarnego
i inspektora pracy. W celu przeprowadzenia odpowiedniej diagnostyki pacjent kierowany jest do
jednostki pierwszego szczebla orzeczniczego (Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy - WOMP).
W przypadku konieczności dodatkowych konsultacji albo też odwołania się przez pracownika lub
pracodawcę od treści orzeczenia wydanego przez WOMP pacjent podlega dalszej diagnostyce
w jednostce badawczo - rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy (Instytut Medycyny Pracy).
Orzeczenie lekarskie odnośnie zawodowej etiologii choroby jest przesyłane właściwemu Inspektorowi
Sanitarnemu, który na podstawie tego orzeczenia oraz oceny narażenia zawodowego wydaje decyzję
o stwierdzeniu lub braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej. Decyzja ta jest dla pacjenta
podstawą do uzyskania świadczeń finansowych (35).
W Unii Europejskiej każdy kraj członkowski posiada odrębne, własne regulacje prawne dotyczące
55
chorób zawodowych. Oficjalnym dokumentem Komisji Europejskiej dotyczącym chorób zawodowych,
w tym ZAZS są „Wskazówki do rozpoznawania chorób zawodowych” („Information notices on
diagnosis of occupational diseases”, Employment and Social Affairs DG, 1997) (37).
Czynniki o małej masie cząsteczkowej
- diizocyjaniany
Tabela 7. Najważniejsze czynniki etiologiczne alergii zawodowej typu natychmiastowego
i główne grupy narażonych.
lakiernicy, pracownicy budownictwa,
pracownicy zatrudnieni przy produkcji mas
plastycznych
i produktów zawierających poliuretany
- bezwodniki kwasowe
pracownicy przemysłu chemicznego, tworzyw
sztucznych, farmaceutycznego
- sole metali (np. platyna, nikiel, chrom,
kobalt)
galwanizerzy, spawacze, pracownicy przemysłu
chemicznego
- aminy
pracownicy przemysłu chemicznego
- leki (np. penicyliny, spiromycyna)
pracownicy przemysłu farmaceutycznego
i ochrony zdrowia
- składniki tworzyw sztucznych (np.
akrylany)
pracownicy przemysłu chemicznego
i zatrudnieni przy produkcji tworzyw sztucznych
- barwniki (np. henna, barwniki do tkanin)
pracownicy przemysłu chemicznego,
użytkownicy barwników (przemysł meblowy,
tekstylny), fryzjerzy
- środki odkażające (np. chloramina,
glutaraldehyd, chlorheksydyna)
pracownicy służby zdrowia, przemysłu
chemicznego
Czynnik
Główne grupy narażonych
Czynniki o dużej masie cząsteczkowej
pochodzenia roślinnego
- mąki (np. pszenna, żytnia, owsiana,
kukurydziana, sojowa) oraz ich
zanieczyszczenia
piekarze, ciastkarze, młynarze, kucharze
- pyły drewna (np. dąb, buk, sosna)
pracownicy tartaku, przemysłu drzewnego,
meblarskiego
- lateks gumy naturalnej
pracownicy służby zdrowia, przemysłu gumowego
- kalafonia i inne żywice
pracownicy zakładów elektronicznych,
lutownicy
- enzymy (np. α-amylaza, alkalaza, papaina,
pepsyna, proteazy)
pracownicy fabryk proszków do prania
i detergentów, pralni i przemysłu spożywczego
- inne alergeny roślinne (np. bawełna, sizal,
pył liści tytoniu, kakao)
pracownicy przemysłu włókienniczego,
spożywczego, produktów tytoniowych,
szwaczki
Czynniki o dużej masie cząsteczkowej
pochodzenia zwierzęcego
56
- alergeny zwierząt laboratoryjnych
i hodowlanych (białka pochodzące z
sierści, piór, surowicy, moczu)
rolnicy, hodowcy zwierząt, pracownicy
zwierzętarni naukowych i ogrodów
zoologicznych, weterynarze
- roztocza magazynowe (np. Tyrophagus
putrescentiae, Glycyphagus destructor,
Acarus siro)
rolnicy, pracownicy magazynów spożywczych
- owady hodowlane (np. pszczoła,
jedwabnik)
hodowcy owadów
- alergeny występujące w produkcji
spożywczej (np. owoce morza, ryby,
Anisakis)
pracownicy przemysłu spożywczego, rybacy
57
PIŚMIENNICTWO
1. Van Cauwenberge P., De Belder T., Vermeiren J., Kaplan A. Global Resources in Allergy
(GLORIA): allergic rhinitis and allergic conjunctivitis. Clin Exp All Rev 2003, 3, 46-50.
2. Trocme S., Sra KK. Spectrum of ocular allergy. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2002, 2, 423-427.
3. Stahl JL., Barney NP. Ocular allergic disease. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2004, 4, 455-459.
4. Chambless SL., Trocme S. Developments in ocular allergy. Curr Opin Allergy Clin Immunol
2004, 4, 431-434.
5. Ono SJ., Abelson M. Allergic conjunctivitis: Update on pathophysiology and prospects for
future treatment. J Allergy Clin Immunol 2005, 115, 118-22.
6. Abelson MB., George MA., Garofalo C. Differential diagnosis of ocular allergic disorders.
Ann Allergy 1993, 70, 95-109.
7. Tarlo S. Practical implications of studies in occupational rhinoconjunctivitis. J Allergy Clin
Immunol 2003, 112, 1047-1049.
8. Piirila P., Kanerva L., Alanko K. et al. Occupational IgE-mediated asthma, rhinoconjunctivitis,
and contact urticatia caused by Easter lily (Lilium longiflorum) and tulip. Allergy 1999, 54,
273-277.
9. Lindstrőm M., Alanko K., Keskinen H., Kanerva L. Dentist’s occupational asthma,
rhinoconjunctivitis, and allergic contact dermatitis from methacrylates. Allergy 2002, 57,
543-545.
10. Gautrin D., Ghezzo H., Infante-Rivard C., Malo PL. Incidence and host determinants of workrelated rhinoconjunctivitis in apprentice pastry-makers. Allergy 2002, 57, 913-918.
11. Wittczak T., Pas-Wyroslak A., Pałczynski C. Occupational allergic conjunctivitis due to coconut
fibre dust. Allergy 2005, 60, 970-971.
12. Martin A., Gomez Demel E., Gagliardi J. et al. Clinical signs and symptoms are not enough
for the correct diagnosis of allergic conjunctivitis. J Invest Allergol Clin Immunol 2003, 13,
232-237.
13. Anderson DF., MacLeod JD., Baddeley SM. et al. Seasonal allergic conjunctivitis is accompanied
by increased mast cell numbers in the absence of leucocyte infiltration. Clin Exp Allergy 1997,
27, 1060-1066.
14. Bonini S., Bonini S., Vecchione A. et al. Inflammatory changes in conjunctival scrapings after
allergen provocation in humans. J Allergy Clin Immunol 1990, 82, 462-469.
15. Bacon AS., Ahuluwalia P., Irani AM. et al. Tear and conjunctival changes during the allergeninduced early-and late-phase responses. J Allergy Clin Immunol 2000, 106, 948-954.
16. Oh JW., Shin JC., Jang SJ., Lee HB. Expression of ICAM-1 on conjunctival epithelium and ECP
in tears and serum from children with allergic conjunctivitis. Ann Allergy Asthma Immunol
1999, 82, 579-585.
17. Abelson MB., Chambers WA., Smith LM. Conjunctival allergen challenge: a clinical approach
to studying allergic conjunctivitis. Arch Ophthalmol 1990, 108, 84-88.
19. Bonini S., Bonini S., Berruto A. et al. Conjunctival provocation test as a model for the study
of allergy and inflammation in humans. Int Arch Allergy Appl Immunol 1989, 88, 144-148.
20. Tsubota K., Takamura E., Hasegawa T., Kobayashi T. Detection by brush cytology of mast cells
and eosinophils in allergic and vernal conjunctivitis. Cornea 1991, 10, 525-531.
21. Cook EB. Tear cytokines in acute and chronic ocular allergic inflammation. Curr Opin Allergy
Clin Immunol 2004, 4, 441-445.
22. Proud D., Sweet J., Stein P. et al. Inflammatory mediator release on conjunctival provocation
of allergic subjects with allergen. J Allergy Clin Immunol 1990, 85, 896-905.
23. Leonardi A., Borghesan F., Faggian D. et al. Tear and serum soluble leukocyte activation
markers in conjunctival allergic disease. Am J Ophthalmol 2000, 129, 151-158.
24. Margrini L., Bonini S., Centofanti M. et al. Tear tryptase levels and allergic conjunctivitis.
Allergy 1996, 51, 577-581.
25. Leonardi A., Battista MC., Gismondi M. et al. Antigen sensitivity evaluated by tear-specific
and serum-specific IgE, skin tests, and conjunctival and nasal provocation tests in patients
with ocular allergic disease. Eye 1993, 7, 461-464.
26. Leonardi A., Jose PJ., Zhan H., Calder VL. Tear and mucus eotaxin-1 and eotaxin-2 in allergic
keratoconjunctivitis. Ophthalmology 2003, 110, 487-492.
27. Montan PG., van Hage-Hamsten M. Eosinophil cationic protein in tears in allergic conjunctivitis.
Br J Ophthalmol 1996, 80, 556-560.
28. Bonini S., Bonini S., Bucci MG. et al. Allergen dose response and late symptoms in a human
model of ocular allergy. J Allergy Clin Immunol 1990, 86, 869-876.
29. Tomassini M., Magrini L., Bonini S. et al. Increased serum levels of eosinophil cationic protein
and eosinophil-derived neurotoxin (protein X) in vernal keratoconjunctivitis. Ophthalmol
1994, 101, 1808-1811.
30. Montan P., van Hage-Hamsten M. Eosinophilic cationic protein in tears in allergic conjunctivitis.
Br J Ophthalmol 1996, 80, 556-560.
31. Secchi A., Leonardi A., Abelson M. The role of eosinophilic cationic protein and histamine
in vernal keratoconjunctivitis. Ocular Immunol Inflamm 1995, 3, 3-8.
32. Calder VL. Cellular mechanisms of chronic cell-mediated allergic conjunctivitis. Clin Exp
Allergy 2002, 32, 814-817.
33. Friedlaender MH. Objective measurement of allergic reactions in the eye. Curr Opin Allergy
Clin Immunol 2004, 4, 447-453.
34. Wittczak T., Pałczyński C. Interaktywny Program Kontroli Alergii Zawodowej. Wyd. IMP
Łódź 2006.
35. Wittczak T., Pas-Wyroślak A., Pałczyński C. Alergiczne zawodowe zapalenie spojówek.
Praca przyjęta do publikacji w ”Medycynie Pracy” 2007.
36. Information notices on diagnosis of occupational diseases. European Commission.
Luxembourg 1997.
18. Friedlaender MH. Conjunctival provocation testing: overview of recent clinical trials
in ocular allergy. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2002, 2, 413-417.
58
59
SŁOWNICZEK
AAC – acute allergic conjunctivitis – ostre alergiczne zapalenie spojówek,
Keratektomia - leczenie chirurgiczne zmian rogówkowych,
AKC – atopic keratoconjunctivitis – atopowe zapalenie spojówek i rogówki,
Krioaplikacja - zastosowanie w terapii niskiej temperatury,
Anafilatoksyny (C3a, C4a, C5a) – polipeptydy (do 10kD) powstałe w wyniku aktywacji
dopełniacza,
Komórki APC – komórki prezentujące antygen (główne ich populacje to komórki
dendrytyczne, limfocyty B i makrofagi),
APC – antigen presenting cell – komórka prezentująca antygen,
Komórki immunokompetentne – komórki (limfocyty B i limfocyty T), które są zdolne
do rozpoznania antygenu i odpowiedzi immunologicznej na ten antygen,
as-IgE – antygenowo-swoista immunoglobulina E,
AZS – atopowe zapalenie skóry,
Barwienie fluoresceiną, różem bengalskim, zielenią lizaminy – stosowane celem
uwidocznienia zmian w rogówce lub/i spojówce w diagnostyce suchego oka, innych stanów zapalnych
czy urazach oka
BUT – break up time – czas przerwania filmu łzowego – ocenia stabilność filmu łzowego,
cIgE – całkowite stężenie immunoglobuliny E,
Chemokiny - cząsteczki oddziałujące chemotaktycznie na różne populacje leukocytów,
Chirurgia witreoretinalna - chirurgia ciała szklistego i siatkówki,
ConBC – contact blepharoconjunctivitis – kontaktowe zapalenie skóry powiek i spojówek,
CPT - conjunctival provocation test - test prowokacji dospojówkowej,
Cytokiny - ogólna nazwa cząsteczek służących do wzajemnego komunikowania się komórek,
EBM - evidence based medicine - medycyna oparta na faktach - oznaczenie stosowane do wiedzy
aktualnie uważanej za wiarygodną i udowodnioną na podstawie prawidłowo przeprowadzonych
badań,
ECP – eosinophil cationic protein – eozynofilowe białko kationowe o właściwościach
cytotoksycznych produkowane przez eozynofile,
LASIK - laser keratomileusis in situ - zabieg chirurgii refrakcyjnej, z użyciem lasera excimerowego,
w korekcji krótkowzroczności i nadwzroczności,
Laser excimerowy - laser gazowy emitujący światło w zakresie widma ultrafioletowego,
LCIT - local conjunctival immunotherapy - swoista immunoterapia dospojówkowa,
Lichenifikacja (lichenizacja) - zgrubiały i nadmiernie pomarszczony naskórek jako objaw
przewlekłego azs,
LT (LTB, LTC, LTD, LTE) – leukotrieny,
MBP – major basic protein – główne białko zasadowe eozynofila,
Makroerozja rogówki - duży ubytek nabłonka rogówki,
Nekroliza - martwica z oddzieleniem się naskórka od skóry właściwej,
NGF - nevre growth factor - cytokina - czynnik wzrostu nerwów,
NSAiD - non-steroid-antiinfammatory drug - niesteroidowy lek przeciwzapalny,
OAS - oral allergy syndrome - zespół alergii jamy ustnej,
Objaw Dennie-Morgana – dodatkowy fałd skóry powieki dolnej,
Objaw Hertoga – przerzedzenie zewnętrznych części brwi,
EDN – eosinophil derived neurotoxin – neurotoksyna eozynofilowa,
Odczyn brodawkowy spojówki - przerośnięty nabłonek spojówki ułożony w fałdy i wypukłości z
centralnie położonymi naczyniami oraz rozlanym naciekiem komórek zpalnych,
Ektropion – odwinięcie powieki dolnej,
OAC - occupational allergic conjunctivitis - zawodowe alergiczne zapalenie spojówek,
Entropion - podwinięcie powieki dolnej,
PAC – perennial allergic conjunctivitis – całoroczne alergiczne zapalenie spojówek,
EPO – eosinophil peroxidase – peroksydaza eozynofilowa,
PG, PGs (PGE, PGF) – prostaglandyny,
Epiteliopatia - zmiany chorobowe nabłonka,
Plamki Trantasa-Hornera – skupiska zwyrodniałych eozynofilów, ich ziarnistości i komórek
nabłonka na szczycie brodawek spojówki (w zapaleniu alergicznym),
Emolienty - substancje nawilżajace skórę,
Fotoablacja - precyzyjne ścięcie cienkich warstw tkanki przy użyciu lasera excimerowego,
Fotokeratektomia - leczenie zmian rogówkowych oraz korekcja wad wzroku przy użyciu lasera,
GPC – giant papillary conjunctivitis – olbrzymiobrodawkowe zapalenie spojówek,
ICAM – intracellular adhesion molecule – cząsteczka adhezji międzykomórkowej,
IL – interleukiny – cząsteczki służące komunikowaniu się wzajemnemu oddziaływaniu i kooperacji
między komórkami układu odpornościowego,
Immunoglobuliny (przeciwciała) – cząsteczki mające zdolność swoistego łączenia się
z antygenem,
INF – interferon,
60
Keratopatia - zmiany chorobowe rogówki,
PRK - fotokeratektomia radialna - zabieg chirurgii refrakcyjnej przy użyciu lasera excimerowego,
modelowanie kształtu krzywizny rogówki w celu likwidacji wady refrakcji,
PTK - fotokeratektomia terapeutyczna, modelowanie nieprawidłowości przedniej powierzchni
rogówki przy użyciu lasera excimerowego,
Pemfigoid oczny - choroba autoimmunologiczna oczu w przebiegu pemfigoidu bliznowaciejącego,
Pseudogerontoxon - przymglenie obwodowej rogówki bez charakterystycznego dla gerontoxonu
(obwodki starczej) pozostawienia przeźroczystej rogówki przy rąbku,
rH1, rH2 – receptory histaminowe,
rush IT – przyspieszona forma immunoterapii swoistej,
61
SAC – seasonal allergic conjunctivitis – sezonowe alergiczne zapalenie spojówek,
SIT - specific immunotherapy - immunoterapia swoista,
SLIT - sublingual immunotherapy - swoista immunoterapia podjęzykowa,
SLK – superior limbic keratoconjunctivitis - górne rąbkowe zapalenie rogówki i spojówki,
SPK – superficial punctate keratitis - powierzchowne punktowe zapalenie rogówki
SPT – skin prick test – punktowy test skórny,
Substancja P - neuropeptyd o właściwościach immunoregulujących, wydzielany przez zakończenia
włókien czuciowych,
Symblepharon - zrosty spojówkowo-powiekowe,
TARC - thymus and activation – regulated chemokine - chemokina dla limfocytów Th2,
Test Lipcof – lid parallel conjunctival folds - fałdy spojówkowe równoległe do brzegu powieki
– parametr oceniający zaburzenia filmu łzowego,
Test Schirmera – test oceniający wydzielanie warstwy wodnej filmu łzowego,
Th – lymphocyt T helper – limfocyt T pomocniczy,
Ts - limphocyt T suppressor - limfocyt T supresorowy (hamujący),
TNF – tumor necrosis factor – czynnik martwiczy nowotworów,
Trichiasis - nieprawidłowy wzrost rzęs, najczęściej wynik przewlekłych stanów zapalnych brzegów
powiek i ich zniekształcenia,
VKC - vernal keratoconjunctivitis – wiosenne zapalenie spojówek i rogówki.
Zespół Stevensa-Johnsona - ciężka odmiana rumienia wielopostaciowego z zajęciem śluzówek,
wskutek reakcji nadwrażliwości na leki i antygeny niektórych drobnoustrojów (wirusów, bakterii),
Zespół Lyella - toxic epidermal necrolysis - toksyczna nekroliza naskórka w przebiegu reakcji
nadwrażliwości na leki,
ZAZS - zawodowe alergiczne zapalenie spojówek
62
63
Download