Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust

advertisement
Dziennik Ustaw Nr 265
— 17447 —
Poz. 2211 i 2212
§ 2. Ustala si´ stawki dodatku funkcyjnego dla osób pe∏niàcych w Prokuratorii Generalnej funkcje:
Lp.
Pe∏niona funkcja
Stawka
dodatku funkcyjnego do
(w z∏otych)
1
2
3
1
Dyrektor oddzia∏u
2 870
2
Dyrektor departamentu
2 100
3
Rzecznik dyscyplinarny
2 100
4
Wicedyrektor departamentu
1 400
5
Naczelnik wydzia∏u wizytator
1 000
6
Cz∏onek Komisji Dyscyplinarnej i Odwo∏awczej Komisji Dyscyplinarnej
800
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.
Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz
2212
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 27 grudnia 2005 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników nieb´dàcych cz∏onkami korpusu
s∏u˝by cywilnej zatrudnionych w urz´dach administracji rzàdowej i pracowników innych jednostek
Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23
ust. 2, art. 24 ust. 2 w zwiàzku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44,
art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r.
o pracownikach urz´dów paƒstwowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z póên. zm.1)), a tak˝e w zwiàzku z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r.
o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 469,
z póên. zm.2)), art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia
1985 r. o rybactwie Êródlàdowym (Dz. U. z 1999 r.
Nr 66, poz. 750, z póên. zm.3)), art. 26 ust. 2 ustawy
z dnia 7 paêdziernika 1992 r. o regionalnych izbach ob-
rachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z póên.
zm.4)), art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016,
z póên. zm.5)) oraz na podstawie art. 17b ustawy z dnia
3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130,
poz. 1112, z póên. zm.6)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
29 czerwca 2004 r. w sprawie zasad wynagradzania
pracowników nieb´dàcych cz∏onkami korpusu s∏u˝by
cywilnej zatrudnionych w urz´dach administracji rzà-
———————
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353
i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r.
Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417.
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1999 r. Nr 49, poz. 484, z 2004 r.
Nr 238, poz. 2390 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 164, poz. 1365.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 81,
poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087 i Nr 175, poz. 1462.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249,
poz. 2104.
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93,
poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 i Nr 169, poz. 1419.
6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96,
poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757, Nr 163,
poz. 1362, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1490.
Dziennik Ustaw Nr 265
— 17448 —
Poz. 2212
dowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 155,
poz. 1633 i Nr 164, poz. 1715 oraz z 2005 r. Nr 34,
poz. 306) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
b) Kancelarii Polskiej Akademii Nauk,
c) Biurze Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytu∏ów,
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rozporzàdzenie stosuje si´ do pracowników:
1) wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 8a, 9a, 12
i pkt 14 oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pracownikach urz´dów paƒstwowych, zwanej dalej „ustawà”,
2) zatrudnionych w:
a) jednostkach wojskowych podleg∏ych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez
niego nadzorowanych, o których mowa
w art. 43 ust. 2 ustawy,
d) Paƒstwowej Komisji Badania Wypadków
Lotniczych
— zwanych dalej „pracownikami”.”;
2) w za∏àczniku nr 1 tytu∏ tabeli A otrzymuje brzmienie:
„A. Dla pracowników, o których mowa w tabeli I,
II, III, IV, V, XI, XIII, XIV, XIVa oraz XV cz´Êci I za∏àcznika nr 3 do rozporzàdzenia”;
3) w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia:
a) po tabeli XIV dodaje si´ tabel´ XIVa w brzmieniu:
XIVa. TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWA¡ I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH
W PROKURATORII GENERALNEJ SKARBU PA¡STWA
Lp.
Stanowisko
1
1.
2
Dyrektor biura
Kategoria zaszeregowania
Stawka dodatku
funkcyjnego do
wykszta∏cenie
liczba lat pracy
3
4
5
6
XIX—XXI
10
wy˝sze
7
G∏ówny ksi´gowy
2.
Wymagania kwalifikacyjne
wed∏ug odr´bnych przepisów
XVIII—XX
9
Wicedyrektor biura
wy˝sze
7
3.
Pe∏nomocnik do spraw
ochrony informacji niejawnych
XVII—XIX
9
wy˝sze
7
4.
Naczelnik wydzia∏u
XVII—XVIII
8
wy˝sze
7
5.
G∏ówny specjalista
XV—XVII
6
wy˝sze
7
6.
Specjalista
XII—XV
—
wy˝sze
4
wy˝sze
2
XI—XIV
—
Êrednie
4
wy˝sze
—
Êrednie
2
Starszy inspektor,
7.
Samodzielny ksi´gowy
8.
9.
10.
Inspektor
IX—XIII
—
Starszy referent, ksi´gowy
VIII—XI
—
Êrednie
—
Referent
VI—IX
—
Êrednie
—
Dziennik Ustaw Nr 265
— 17449 —
Poz. 2212
b) w XV Tabeli stanowisk, zaszeregowaƒ i kwalifikacji pracowników zatrudnionych w Kasie Rolniczego
Ubezpieczenia Spo∏ecznego:
— w cz´Êci I. Centrala Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego:
— — po lp. 3 dodaje si´ lp. 3a w brzmieniu:
1
2
3
4
5
6
3a.
Pe∏nomocnik do spraw
ochrony informacji niejawnych
XVII—XIX
9
wy˝sze
7
4
5
6
wy˝sze
—
Êrednie
2
wy˝sze
prawnicze
—
— — lp. 11 otrzymuje brzmienie:
1
2
11.
3
Inspektor,
statystyk,
starszy ksi´gowy,
sekretarz Prezesa
i jego zast´pcy
IX—XII
—
referent prawny
— w cz´Êci II. Oddzia∏y Regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego:
— — lp. 16 otrzymuje brzmienie:
1
16.
2
3
Starszy inspektor,
starszy kasjer,
starszy rewident,
starszy statystyk,
starszy asystent,
samodzielny ksi´gowy
XI—XIII
4
5
6
wy˝sze
2
Êrednie
4
5
6
wy˝sze
—
Êrednie
2
wy˝sze
prawnicze lub
administracyjne
—
—
— — lp. 19 otrzymuje brzmienie:
1
2
19.
Inspektor,
rewident,
analityk,
statystyk,
starszy ksi´gowy,
starszy redaktor,
asystent,
sekretarz dyrektora
oddzia∏u
referent prawny,
referent prawno-administracyjny
3
VIII—XII
4
—
c) po XV Tabeli stanowisk, zaszeregowaƒ i kwalifikacji pracowników zatrudnionych w Kasie Rolniczego
Ubezpieczenia Spo∏ecznego dodaje si´ tabel´ XVa w brzmieniu:
Dziennik Ustaw Nr 265
— 17450 —
Poz. 2212 i 2213
XVa. TABELA STANOWISK, KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I DODATKU FUNKCYJNEGO
ORAZ KWALIFIKACJI CZ¸ONKÓW PA¡STWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH
Lp.
Stanowisko
Kategoria
zaszeregowania
Stawka dodatku
funkcyjnego do
Wymagania
kwalifikacyjne
1
2
3
4
5
1.
Przewodniczàcy Komisji
3 800—6 100
1 800
2.
Zast´pca Przewodniczàcego Komisji,
sekretarz Komisji
3 600—5 400
1 700
3.
Cz∏onek Komisji
3 300—5 300
—
wed∏ug odr´bnych
przepisów
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2006 r., z wyjàtkiem § 1 pkt 3 lit. b, który wchodzi
w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz
2213
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 27 grudnia 2005 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot Êrodków Funduszu Pracy na finansowanie
zadaƒ w województwie
Na podstawie art. 109 ust. 11 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z póên.
zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
28 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania
kwot Êrodków Funduszu Pracy na finansowanie zadaƒ
w województwie (Dz. U. Nr 224, poz. 2273) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Kwoty Êrodków Funduszu Pracy, jakie mogà
byç wydatkowane w roku bud˝etowym na finansowanie zadaƒ w województwie realizowanych przez samorzàdy powiatowe, ustala si´
dla nast´pujàcych zadaƒ, w zakresie nieprzewidzianym do realizacji i finansowania przez
ministra, samorzàdy województw, wojewodów i Ochotnicze Hufce Pracy, okreÊlonych
w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, zwanej dalej „ustawà”:
————————
1)
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565,
Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366 i Nr 175, poz. 1462.
1) w pkt 8—14, 16—25, 41, 42 i 48 — dotyczàcych finansowania programów na rzecz
promocji zatrudnienia, ∏agodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej;
2) w pkt 1, 2, 6, 27, 30—34, 36—38 i 43 — dotyczàcych finansowania innych fakultatywnych zadaƒ;
3) w pkt 4a — dotyczàcym finansowania
w 2006 r. i 2007 r. wynagrodzeƒ i sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne pracowników powiatowych urz´dów pracy.
2. Kwoty Êrodków Funduszu Pracy, jakie mogà
byç wydatkowane w roku bud˝etowym na finansowanie zadaƒ w województwie realizowanych przez samorzàdy województw, ustala
si´ dla nast´pujàcych zadaƒ, okreÊlonych
w art. 108 ust. 1 ustawy:
1) w pkt 2, 6, 27, 30, 31, 33—36a, 38 i 43 — w zakresie nieprzewidzianym do realizacji i finansowania przez ministra, wojewodów, samorzàdy powiatowe i Ochotnicze Hufce Pracy;
2) w pkt 4 — do wysokoÊci okreÊlonej w umowie, o której mowa w art. 109 ust. 7 ustawy.”;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Kwot´ Êrodków Funduszu Pracy, jaka mo˝e
byç wydatkowana w roku bud˝etowym na fi-
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards