Uploaded by jzatorska

Historia_Kart pracy klasa 5

advertisement
Karta pracy
Podsumowanie rozdzia∏u:
Pierwsze cywilizacje
1
imi´ i nazwisko
.......................
.......................
data
klasa
Po∏àcz nazwy rzek z cywilizacjami, które si´ nad nimi rozwin´∏y.
Eufrat i Tygrys •
Nil •
Indus •
˚ó∏ta Rzeka •
2
...............................................
• cywilizacja doliny Indusu
• Chiny
• Mezopotamia
• Egipt
1.
Rozwià˝ krzy˝ówk´. Nast´pnie wyjaÊnij jej has∏o.
1. Jedna z rzek, nad którà le˝a∏a Mezopotamia.
2. Tak ˚ydzi nazywajà swego Boga.
3. Powstaje w wyniku stopienia miedzi i cyny.
4. Âwi´ty byk Egipcjan.
5. Pi´ç pierwszych ksiàg Starego Testamentu.
6. ˚ydowski w∏adca znany ze swej sprawiedliwoÊci.
Panowa∏ w X wieku p.n.e.
2.
3.
4.
5.
6.
Has∏o:
3
............................................................................................................................................................................
Zamaluj kratk´ przy poprawym zakoƒczeniu zdania.
• Staro˝ytni Egipcjanie wierzyli:
• Dla ˚ydów ziemia obiecana to:
A
Mezopotamia.
A
w jednego boga.
B
Palestyna.
B
˝e nie istnieje ˝ycie pozagrobowe.
C
Egipt.
C
w wielu bogów.
D
Babilon.
D
w si∏y natury.
• SzeÊçdziesi´tny system liczenia stworzyli:
4
• Stolicà staro˝ytnego Izraela by∏o miasto:
A
Sumerowie.
A
Jerozolima.
B
Babiloƒczycy.
B
Memfis.
C
Persowie.
C
Babilon.
D
Egipcjanie.
D
Fajum.
Rozwià˝ rebus. Nast´pnie wyjaÊnij odgadni´te has∏o.
+
st
Has∏o:
+
ok
+
czka
dek=m
gw
................................................................................................................................................
Karta pracy
Podsumowanie rozdzia∏u:
Âwiat staro˝ytnych Greków
1
.......................
.......................
data
klasa
..................................................................................................................................
arystokracja –
mity –
..................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Po∏àcz wydarzenia z odpowiednimi datami.
powstanie pierwszych greckich monet •
pierwsze igrzyska olimpijskie •
wojny grecko-perskie •
3
imi´ i nazwisko
WyjaÊnij znaczenie podanych poj´ç.
wyrocznia –
2
...............................................
• VII wiek p.n.e.
• V wiek p.n.e.
• VIII wiek p.n.e.
Uzupe∏nij zdania.
• Wed∏ug wierzeƒ greckich, dusze ludzi dobrych po Êmierci
udawa∏y si´ do
..........................................................................................................................
• Najwa˝niejszà cz´Êcià greckiej polis by∏o
....................................................................................
.
.
• Epoka, która nasta∏a po Êmierci w∏adcy macedoƒskiego Aleksandra Wielkiego
nazywana jest epokà
........................................................................................................................
• Wi´kszà cz´Êç powierzchnii Grecji zajmujà
............................................................................................
• Gimnazjony by∏y budowlami, w których m´˝czyêni wykonywali ró˝ne
• O dziejach w´drówki Odyseusza do Itaki opowiada poemat
4
.
.
..........................................
.
............................................................
.
Rozwià˝ krzy˝ówk´. Nast´pnie zapisz i wyjaÊnij jej has∏o.
1. Cz∏owiek, który sam rzàdzi∏ ca∏ym polis.
2. Sàd w staro˝ytnej Grecji, który móg∏ skazaç
polityka na wygnanie.
3. Tereny zamieszkane w staro˝ytnoÊci przez
Greków.
4. Centralny plac (rynek) w miastach greckich.
5. W mitologii greckiej by∏ to pó∏ bóg, pó∏ cz∏owiek.
6. UroczystoÊci religijne ku czci boga wina
2.
Dionizosa.
7. Siedziba najwa˝niejszych bogów
3.
greckich.
8. Miejsce bitwy morskiej, podczas której
Grecy pokonali Persów.
1.
4.
5.
6.
7.
8.
Has∏o:
..........................................................................................................................................
Karta pracy
Podsumowanie rozdzia∏u:
W staro˝ytnym Rzymie
1
...............................................
imi´ i nazwisko
.......................
.......................
data
klasa
Uzupe∏nij tekst dotyczàcy rzymskich wierzeƒ poj´ciami z ramki.
chrzeÊcijaƒstwo, Teodozjusz Wielki, Westa,
Konstantyn Wielki, przeÊladowani, Mitry
Poczàtkowo Rzymianie czcili bóstwa opiekuƒcze, takie jak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wraz z podbojem nowych terytoriów Rzymianie zacz´li czciç nowe, obce bóstwa.
Na przyk∏ad kult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zosta∏ przyniesiony przez ˝o∏nierzy
rzymskich z Persji. W I wieku n.e. na terenie Palestyny powsta∏a nowa religia
–
...........................................
. Poczàtkowo jej wyznawcy byli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W 313 roku n.e. cesarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cesarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................
....................
og∏osi∏ wolnoÊç wyznania.
w 392 roku n.e. zakaza∏ odprawiania
obrz´dów innych religii ni˝ chrzeÊcijaƒska.
2
W tabeli umieszczone zosta∏y nazwy i opisy budowli staro˝ytnego Rzymu.
Uzupe∏nij jà, wpisujàc w odpowiednie miejsca brakujàce informacje.
Budowla
Zastosowanie
sala posiedzeƒ sàdu i stowarzyszeƒ kupieckich
amfiteatr
wznoszony w celu upami´tnienia zwyci´stwa
wodociàgi dostarczajàce wod´ do miast
termy
3
Dopisz daty do podanych wydarzeƒ. Nast´pnie uporzàdkuj je
od najwczeÊniejszego do najpóêniejszego.
zburzenie Kartaginy . . . . . . . . . . . . . .
Êmierç Jezusa . . . . . . . . . . . . . .
za∏o˝enie Rzymu
upadek cesarstwa zachodniego . . . . . . . . . . . . . .
..............
Êmierç Juliusza Cezara . . . . . . . . . . . . . .
edykt tolerancyjny Konstantyna
Wielkiego
4
..............
Odczytaj ukryte w rozsypance siedmioliterowe s∏owo. Nast´pnie uzupe∏nij zdanie.
P
.....................................
Z
A
X
N
T
E
W
O
K
N
to Êwiàtynia powsta∏a w czasach cesarza Augusta.
By∏a ona poÊwi´cona wszystkim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rzymskim.
Karta pracy
Podsumowanie rozdzia∏u:
Poczàtek Êredniowiecza
1
...............................................
imi´ i nazwisko
.......................
.......................
data
klasa
Uzupe∏nij tekst poj´ciami z ramki.
800, Karolingów, klasztory, 843,
Niemcom, zachodniej
Najwybitniejszym w∏adcà z dynastii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . by∏ Karol Wielki,
który wzmocni∏ i powi´kszy∏ swoje paƒstwo. Zak∏ada∏ szko∏y i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W roku
...........
zosta∏ przez papie˝a koronowany na cesarza, co znacznie
umocni∏o jego w∏adz´. Paƒstwo Franków by∏o za jego rzàdów najpot´˝niejszym
królestwem w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Europie. Po jego Êmierci utraci∏o swoje znaczenie,
a w roku
Francji,
2
...........
rozpad∏o si´ na trzy cz´Êci. Da∏y one poczàtek nowym paƒstwom:
...........................
i W∏ochom.
Odczytaj z diagramu ukryte nazwy pi´ciu miejscowoÊci.
Nast´pnie przyporzàdkuj ka˝dà z nich do odpowiedniego opisu.
MEK
CLER
DUN
POL
KA
VER
AK
STAN
MONT TYNO
KA
KON
1. Ostatnia twierdza krzy˝owców w Ziemi Âwi´tej –
2. Stolica cesarstwa bizantyƒskiego –
..........................................
.
..................................................................
.
3. Miasto pielgrzymek muzu∏manów –
............................................................
4. Dosz∏o tam do podzia∏u paƒstwa Franków –
5. Tam zapad∏a decyzja o krucjatach –
3
.
....................................................
.
................................................................
.
Zaznacz na mapach kolorem niebieskim paƒstwo Karola Wielkiego,
a kolorem zielonym paƒstwa wikingów.
Karta pracy
Podsumowanie rozdzia∏u:
Polska za pierwszych
Piastów
1
imi´ i nazwisko
.......................
.......................
data
klasa
Po∏àcz postacie z ich opisami.
Otton III •
Zbigniew •
Konrad Mazowiecki •
Wojciech •
Dobrawa •
2
...............................................
• ˝ona Mieszka I
• brat Boles∏awa Krzywoustego
• cesarz, uczestnik zjazdu gnieênieƒskiego
• sprowadzi∏ do Polski zakon krzy˝acki
• biskup czeski, który zosta∏ pierwszym
patronem Polski
Przyporzàdkuj wydarzeniom odpowiednie daty z ramki.
Jedna z dat jest tutaj niepotrzebna.
968, 997, 1308, 1226, 1241
...........
rok – bitwa pod Legnicà
...........
rok – sprowadzenie Krzy˝aków do Polski
...........
rok – misja biskupa Wojciecha
...........
rok – zaj´cie Pomorza Gdaƒskiego
przez Krzy˝aków
3
Rozwià˝ krzy˝ówk´.
1.
1. Jeden z symboli Krakowa.
2. Na czele zakonu krzy˝ackiego
sta∏ wielki...
3. Uznanie kogoÊ za Êwi´tego przez
KoÊció∏.
4. Organizacje zak∏adane przez rzemieÊliników wykonujàcych ten sam zawód.
5. Jedno z plemion, które zamieszkiwa∏o
ziemie Polskie.
6. Âwi´ty uznawany za opiekuna paƒstwa,
miasta lub zawodu.
7. Najwa˝niejszy w∏adca w Europie.
8. Brat biskupa Wojciecha.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
4
Uzupe∏nij list´ znanych Ci przedstawicieli dynastii Piastów.
• Mieszko I
• Zbigniew
•
•
......................................................................
................................................................................
• Bezprym
• W∏adys∏aw Wygnaniec
•
•
......................................................................
................................................................................
• Boles∏aw Âmia∏y
• Mieszko Stary
•
•
......................................................................
................................................................................
• Kazimierz Sprawiedliwy
Karta pracy
Podsumowanie rozdzia∏u:
Zjednoczona Polska
1
...............................................
imi´ i nazwisko
.......................
.......................
data
klasa
Uzupe∏nij tekst poj´ciami z ramki.
Ma∏opolsk´, 1306, Krzy˝aków, 1320,
Mazowsza, Pomorze Gdaƒskie
W
...........
roku w∏adcà Polski zosta∏ W∏adys∏aw ¸okietek. Uda∏o mu si´ zjednoczyç
dwie najwa˝niejsze dzielnice Polski – Wielkopolsk´ i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utraci∏ jednak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
przez
ani
2
..............................
..........................
.W
..............................
i Kujawy. Zosta∏y one zaj´te
. Nie uda∏o mu si´ jednak przy∏àczyç Âlàska
...........
roku zosta∏ koronowany na króla Polski.
PodkreÊl poj´cia zwiàzane z Kazimierzem Wielkim.
grosz, sprowadzenie Krzy˝aków do Polski, uczta u Wierzynka, unia Polski z Litwà,
Akademia Krakowska, bitwa pod Grunwaldem, murowane zamki, wojna trzynastoletnia
3
Po∏àcz imiona w∏adców Polski z datami ich koronacji. Jedna z dat jest tu niepotrzebna.
W∏adys∏aw ¸okietek •
Kazimierz Wielki •
Jadwiga •
W∏adys∏aw Jagie∏∏o •
4
• 1333 rok
• 1320 rok
• 1386 rok
• 1384 rok
• 1364 rok
Zamaluj kratk´ przy poprawnym zakoƒczeniu zdania.
• Akademia Krakowska zosta∏a odnowniona w:
5
• Gotyckie koÊcio∏y budowano:
A
1364 roku.
A
tylko z ceg∏y.
B
1400 roku.
B
tylko z kamienia.
C
1410 roku.
C
z ceg∏y lub z kamienia.
D
1454 roku.
D
tylko z drewna.
Rozwià˝ rebus. Nast´pnie wyjaÊnij jego has∏o.
abie +
Has∏o:
l=n+
izka + d
..........................................................................................................................................
Download