Chemia kwantowa - spadajdziadu

advertisement
Chemia kwantowa.doc
(279 KB) Pobierz
Chemia kwantowa
[edytuj]
Z Wikipedii
Skocz do: nawigacji, szukaj
Chemia kwantowa - dziedzina z pogranicza fizyki i chemii, zajmująca się zastosowaniem teorii
kwantowej i kwantowej teorii pola w chemii.
Podstawą chemii kwantowej jest równanie Schrödingera. Chemia kwantowa, podobnie jak
fizyka kwantowa stara się możliwie najdokładniej rozwiązać to równanie w celu opisania
rzeczywistości. W odróżnieniu od fizyki kwantowej, chemia kwantowa stara się opisać
stosunkowo duże układy, w zamian za to o wiele mniej dokładnie.
W przeważającej części podstawą wszystkich obliczeń w chemii kwantowej jest przybliżenie
Borna-Oppenheimera. W ramach tego przybliżenia można rozdzielić zmienne w równaniu
Schrödingera. Wobec tego najpierw rozwiązuje się to równanie stosując tzw. elektronowy
hamiltonian. W wyniku tych obliczeń uzyskuje się zależność energii elektronowej w funkcji
współrzędnych atomów. Uzyskany w ten sposób potencjał dla ruchu jąder zostaje wykorzystany
do obliczenia funkcji falowej dla jąder. W praktyce główny nacisk w chemii kwantowej kładzie
się na rozwiązanie części elektronowej, jako że, niedokładność tych obliczeń wpływa głównie na
rozbieżności pomiędzy danymi doświadczalnymi a eksperymentalnymi.
Spis treści
[ukryj]

1 Metody chemii kwantowej

2 Cele

3 Linki

4 Zobacz też
Metoda Hartree-Focka
[edytuj]
Z Wikipedii
Skocz do: nawigacji, szukaj
Metoda Hartree-Focka, metoda pola samouzgodnionego – jedna z metod przybliżonego
rozwiązywania problemów wielu ciał w mechanice kwantowej wielu cząstek.
Metoda Hartree-Focka jest powszechnie stosowana w chemii kwantowej, fizyce jądrowej, fizyce
atomu i fizyce materii skondensowanej gdzie pozwala na przybliżone rozwiązanie równania
Schrödingera dla układu wielu cząstek. Jest to podstawowa metoda obliczeniowa ab initio.
Oblicza się w niej energię i funkcję falową stanu podstawowego układu wielu cząstek (np.
energię elektronową wieloelektronowego atomu lub cząsteczki) w oparciu o model cząstek
niezależnych (w przypadku elektronów zwany przybliżeniem jednoelektronowym).
Metoda Hartree-Focka oparta jest o zasadę wariacyjną głoszącą, iż energia stanu obliczona jako
wartość oczekiwana z dowolnej funkcji falowej jest zawsze większa bądź równa energii będącej
dokładnym rozwiązaniem równania Schrödingera. Zakłada się w niej, że funkcja falowa jest, w
przypadku układu N identycznych fermionów (np. elektronów), wyznacznikiem macierzy
zbudowanej z funkcji zależnych od współrzędnych poszczególnych cząstek φi(τj) (zwanych
spinorbitalami). Wyznacznik taki nosi nazwę wyznacznika Slatera.
W przypadku układu wielu identycznych bozonów, funkcję falową zakłada się w postaci
permanentu takiej macierzy. Metoda Hartree-Focka polega na iteracyjnym minimalizowaniu
energii układu, liczonej jako wartość oczekiwana, poprzez zmianę postaci spinorbitali.
Spinorbital konstruuje się jako iloczyn funkcji spinowej (zależnej od zmiennej spinowej danej
cząstki) i funkcji orbitalnej (zwanej orbitalem, zależnej od zmiennych przestrzennych danej
cząstki).
Najbardziej powszechnym zastosowaniem metody Hartree-Focka są obliczenia, w ramach
przybliżenia Borna-Oppenheimera, energii elektronowej wieloelektronowego atomu lub
cząsteczki, i tego przypadku dotyczy omówienie szczegółowe.
Równania Hartree-Focka i operator Focka [edytuj]
Znalezienie orbitali Hartree-Focka sprowadza się do rozwiązania układu równań HartreeFocka, o postaci podobnej do niezależnego od czasu równania Schrödingera
Operator
zwany jest operatorem Focka, i ma postać
gdzie operator
jest operatorem energii kinetycznej elektronu i,
jest
operatorem oddziaływania elektrostatycznego elektronu i z jądrami cząsteczki (lub jądrem
atomu), a jako oznacza się ich sumę. Operator jest operatorem oddziaływania
elektrostatycznego elektronu i z elektronem j i jego działanie na φi sprowadza się do pomnożenia
przez całkę:
Operator
, zwany operatorem wymiennym, nie ma odpowiednika klasycznego. Jego działanie
na φi powoduje 'wymianę' spinorbitala φi na φj
εi można interpretować jako energię elektronu opisywanego spinorbitalem φ i (potocznie
nazywaną energią spinorbitalu φi).
Energia elektronowa w metodzie Hartree-Focka [edytuj]
Całkowita energia elektronowa w metodzie Hartree-Focka wynosi
gdzie n jest liczbą elektronów, Ii całką jednoelektronową
Energia elektronowa w metodzie Hartree-Focka [edytuj]
Całkowita energia elektronowa w metodzie Hartree-Focka wynosi
gdzie n jest liczbą elektronów, Ii całką jednoelektronową
Jij i Kij całkami dwuelektronowymi, kulombowską i wymienną
Całka wymienna Kij, obniżająca energię, jest różna od zera tylko dla elektronów o spinach
skierowanych równolegle. W konsekwencji stan trypletowy ma zawsze mniejszą energię niż stan
singletowy o tej samej konfiguracji elektronowej (reguła Hunda).
W ograniczonej metodzie Hartree-Focka (patrz niżej) energię elektronową układu
zamkniętopowłokowego, liczoną jako wartość oczekiwana z wyznacznikiem Slatera, wyrazić
można jako
Całka wymienna Kij, obniżająca energię, jest różna od zera tylko dla elektronów o spinach
skierowanych równolegle. W konsekwencji stan trypletowy ma zawsze mniejszą energię niż stan
singletowy o tej samej konfiguracji elektronowej (reguła Hunda).
W ograniczonej metodzie Hartree-Focka (patrz niżej) energię elektronową układu
zamkniętopowłokowego, liczoną jako wartość oczekiwana z wyznacznikiem Slatera, wyrazić
można jako
Całki
,
i
mają postać analogiczną jak powyżej, tylko że występują w nich orbitale
zamiast spinorbitali, a w całkowaniu pominięta jest współrzędna spinowa.
Z energiami orbitalnymi orbitali zajętych εi całkowita energia elektronowa układu
zamkniętopowłokowego związana jest następującą zależnością:
Rozwiązywanie równań Hartree-Focka [edytuj]
Operator Focka w równaniach Hartree-Focka zależy od postaci wszystkich zajętych spinorbitali,
zatem, mimo postaci przypominającej równanie własne, równań Hartree-Focka nie można
rozwiązać wprost. Stosuje się zatem metodę iteracyjną, postępując w sposób następujący:
1. Zakłada się pewne spinorbitale początkowe, w postaci otrzymanej np. z obliczeń
półempirycznych.
2. Oblicza się odpowiednie całki i konstruuje operator Focka.
3. Rozwiązuje równanie Hartree-Focka, otrzymując z niego nowe spinorbitale oraz ich
energie.
4. Obsadza się spinorbitale o najniższych energiach elektronami.
5. Oblicza się energię całkowitą.
5.
6. Otrzymane spinorbitale służą jako punkt startowy w następnej iteracji.
Kroki 2-6 powtarza się, aż różnica energii całkowitej (lub postaci spinorbitali, kryteria
zbieżności różnią się w zależności od implementacji metody) w kolejnych iteracjach będzie
mniejsza od założonej z góry wartości progowej, czyli aż nastąpi samouzgodnienie. Z powodu
tej procedury metoda Hartree-Focka nosi też nazwę metody pola samouzgodnionego (ang. selfconsistent field, SCF).
Ograniczona i nieograniczona metoda Hartree-Focka [edytuj]
Spinorbitale, iloczyny funkcji orbitalnej (orbitala) oraz funkcji spinowej (α dla magnetycznej
liczby spinowej +1/2 lub β dla magnetycznej liczby spinowej -1/2)
φi = ψ iα
φi = ψ iβ
można konstruować w dwojaki sposób:

zakładając, że część orbitalna dla spinorbitali dwóch sparowanych elektronów jest taka
sama;

nie nakładając takiego warunku.
Pierwszy wariant nazywa się w literaturze ograniczoną metodą Hartree-Focka (ang. Restricted
Hartree-Fock, RHF), drugi nieograniczoną metodą Hartree-Focka (ang. Unrestricted HartreeFock, UHF). Oba te warianty są ogólnymi sposobami konstrukcji spinorbitali (stosowanymi
zatem także na poziomie teorii DFT, gdzie stosuje się oznaczenia np. UB3LYP i RB3LYP) i w
ogólności wariant pierwszy nazywa się metodą nierozdzielczą spinowo, a drugi - metodą
rozdzielczą spinowo. W przypadku układów zamkniętopowłokowych...
Plik z chomika:
spadajdziadu
Inne pliki z tego folderu:


 Biochemia opracowanie.doc (11217 KB)
biochemia - całość !!!!!!!!!!!!!!!!!!!.doc (3786 KB)
Efekt fotowoltaiczny na złączach P-Si.pdf (7237 KB)
 Wyklad_IPS.pdf (5484 KB)
 COiN_II1_UO.pdf (1407 KB)
Inne foldery tego chomika:




Zgłoś jeśli naruszono regulamin



Strona główna
Aktualności
Kontakt
 Angielski
Biochmia książki
chemia analityczna
chemia fizyczna
chemia organiczna


Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download