Załącznik nr 5 do SIWZ ....................................................... (pieczęć

advertisement
Załącznik nr 5 do SIWZ
.......................................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
Znak: AR.6232.2.1.2015.EZ
UMOWA
dot. Odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie gminy Chodel oraz odbioru i transportu odpadów komunalnych
z gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
zawarta w dniu …………………………………………..2015r. pomiędzy:
Gminą Chodel, ul. Partyzantów 24, 24-350 Chodel, NIP 717-180-12-71; REGON 431019856
zwaną dalej „Zamawiającym", reprezentowanym przez Wójta Gminy Chodel Pana Jana
Majewskiego przy kontrasygnacie i udziale Skarbnika Gminy - Pana Sławomira Czuryły,
a:
………………………………………………………………………..z siedzibą…………………………………………………….,
wpisanym do ………………………………………………….prowadzonego przez
…………………………………..pod nr……………………………………., NIP…………………………………………………..
, REGON ………………………………, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………….,
udzielenie zamówienia publicznego następuje w wyniku rozstrzygnięcia przetargu
nieograniczonego znak: AR.6232.2.1.2015.EZ przeprowadzonego zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz 759
z póź. zm.)
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Chodel oraz odbiór i transport odpadów
komunalnych z gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
zlokalizowanego na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chodlu
ul. Piłsudskiego 13, 24-350 Chodel.
Przedmiot umowy podzielony został na dwa zadania :
Zadanie nr 1:
1. Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Chodel w czasie obowiązywania
umowy od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Chodel.
2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać następujące rodzaje
odpadów komunalnych:
1)
Zmieszane odpady komunalne (szacunkowa ilość – Mg czyli
ok.
Mg/miesiąc).
2)
Odpady zebrane selektywnie tj. papier i tektura (w tym opakowania, gazety,
czasopisma, itd.) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
oraz szkło i odpady opakowaniowe ze szkła (szacunkowa ilość - Mg czyli ok.
Mg/miesiąc).
Zadanie nr 2:
1. W ramach zadania wykonawca zobowiązany będzie również do odbioru:
1) Podczas zbiórki objazdowej( c,g);
1
2) z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącego się
na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chodel
ul. Piłsudskiego 13, 24-350 Chodel,
następujących rodzajów odpadów:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Odpady komunalne ulegające biodegradacji
Odpady zielone
Sprzęt elektryczny i elektroniczny
przeterminowane leki
chemikalia
zużyte baterie i akumulatory
meble i inne odpady wielkogabarytowe
odpady budowlane i rozbiórkowe
zużyte opony
Popiół
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz sposób jej realizacji zawarty jest
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Integralną część niniejszej umowy stanowi:
 specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami;
 oferta Wykonawcy z dnia ………………………………….r;
 Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Chodel;
 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Chodel
(Harmonogram odbioru odpadów na rok 2016 dostarczony zostanie przez
zamawiającego w I kwartale 2016 roku. Harmonogram odbioru odpadów na rok 2017
dostarczony zostanie przez zamawiającego w I kwartale 2017 roku)
§2
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie – od 15 stycznia 2016
do 31.12.2017 roku.
§3
Ustala się następujące terminy objazdowych niżej wymienionych zbiórek :
1. Meble i inne odpady
wielkogabarytowe…………………………………………2016,2017;
2. Sprzęt elektryczny i elektroniczny…………………………………………….2016,2017
§4
1. Wykonawca oświadcza, że:
2
1)
posiada
aktualne
zezwolenie
Starosty
……………………………….Nr
……………………………..na prowadzenie działalności w zakresie transportu
odpadów komunalnych,
2)
jest wpisany do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez
Wójta Gminy Chodel,
3)
spełnia warunki rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r.
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości,
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1)
Zapewnienia na czas realizacji przedmiotu umowy uprawnionego, stałego
kierownictwa w osobie ………………………………………….tel.kont…………………………;
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazywania co miesiąc
Zamawiającemu ewidencji nieruchomości z których zostały odebrane
zmieszane odpady komunalne w ilości większej niż podana przez
Zamawiającego;
Wykonywania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
Przestrzegania
harmonogramu
odbioru
odpadów
komunalnych,
przedłożonego przez zamawiającego. Dwukrotna zbiórka odpadów
w terminach innych niż w harmonogramie, a nie uzgodniona z zamawiającym
upoważnia zamawiającego do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Każda
zmiana harmonogramu wymaga pisemnej zgody Zamawiającego;
Terminowej realizacji usług objętych niniejszą umową;
Każdorazowego uprzątnięcia terenu wokół odbieranych pojemników
z odpadami komunalnymi. W przypadku opóźnienia w wykonaniu usługi
wykonawca będzie ponosił wszelkie dodatkowe koszty związane z usunięciem
rozerwanych worków jak również uporządkowania terenu;
Prowadzenia ewidencji odbieranych odpadów;
Zapewniania Zamawiającemu dostępu do danych z systemu GPS samochodów
odbierających odpady komunalne z terenu gminy. Urządzenie musi cały czas
zapisywać położenie pojazdów i umożliwiać weryfikację tych danych przez
Zamawiającego (trasa, czas przejazdu samochodu, itp.). Dane muszą być
dostępne dla Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy i pół
roku po jej zakończeniu.
3. Zamawiający zobowiązuje się do:
1)
Powołania przedstawiciela uprawnionego do kontaktu z Wykonawcą w sprawach
z zakresu niniejszej umowy w osobie ………………………………..; tel. kont.
………………………………………………………….;
2)
Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy ewidencję nieruchomości
wraz z ilościami (dm³) odpadów zmieszanych z nieruchomości z których Wykonawca
będzie odbierał odpady komunalne;
3
3)
Przeprowadzenia akcji informacyjnej (w sposób zwyczajowo przyjęty: BIP, tablice
ogłoszeń) skierowanej do właścicieli nieruchomości w sprawie terminów odbierania
odpadów komunalnych;
4)
5)
Wypłacania
wynagrodzenia
zgodnie
z
zapisami
niniejszej
Niezwłocznego informowania Wykonawcy o wszelkich wydarzeniach
umowy;
i okolicznościach mogących mieć znaczenie dla prawidłowego wykonywania umowy.
§5
1. Strony oświadczają, że w dalszym trybie postępowania z odpadami stosowane będą
przepisy ustawy o odpadach, zgodnie z którymi posiadacz mający zezwolenie
w zakresie gospodarki odpadami wraz z przejęciem odpadów przejmuje
odpowiedzialność za dalszy sposób postępowania z odpadami, natomiast posiadacz
przekazujący odpady wraz z pozbyciem się odpadów pozbywa się odpowiedzialności
za dalsze gospodarowanie tymi odpadami.
2. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność prawną i finansową za uszkodzenia
pojemników powstałe podczas przeładunku odpadów komunalnych na pojazdy
Wykonawcy.
§6
Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy:
Zadanie nr 1:
1. W wysokości ………………………………………………….. zł brutto (słownie złotych:
……………………………………………………………………………………) za realizację przedmiotu umowy.
2. Strony ustalają miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy stanowiące 1/24 część
wynagrodzenia o którym mowa w pkt. 1 w wysokości ………………………zł brutto (słownie
złotych: …………………………………………………………………………………………………………………………..).
3. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
Zadanie nr 2:
1. Strony ustalają
jednostkowe ceny brutto
za
odbiór
i transport
odpadów
a) …………………………… zł brutto (słownie: …………………………………) za 1 Mg odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji.
b) ……………………….zł brutto (słownie:…………………………………………) za 1 Mg odpadów
zielonych.
c) ………………………….. zł brutto (słownie:………………………………………….) za 1 Mg Sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego.
d) …………………………
zł brutto (słownie: …………………………………………….) za
1 Mg
przeterminowanych leków.
e) ……………………………….. zł brutto (słownie: ………………………………………za 1 Mg chemikaliów.
4
f) ………………………………… zł brutto (słownie: ……………………………………… )za 1 Mg zużytych
baterii i akumulatorów.
g)………………………………… zł brutto (słownie: ……………………………………………..) za 1 Mg mebli i
innych odpadów wielkogabarytowych.
h) …………………………. zł brutto (słownie: …………………………………………………) za 1 Mg odpadów
budowlanych i rozbiórkowych.
i) ………………………………… zł brutto (słownie: ……………………………………) za 1 Mg zużytych
opon.
j) …………………………………… zł brutto (słownie: ……………………………………..) za 1 Mg popiołu.
2. Wynagrodzenie za zadanie nr 2 stanowić będzie iloczyn ilości wytwarzanych odpadów
mierzony w Mg oraz ceny odbioru i transportu poszczególnej frakcji.
3. W celu rozliczenia Wykonawca wraz z fakturą za odbiór i transport odpadów z PSZOK-u
przedstawi Zamawiającemu zestawienie wagowe za wykonanie usługi dla poszczególnych
frakcji.
4. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest obligatoryjnie dołączyć karty przekazania
odpadów do miejsca ich odzysku, recyklingu lub unieszkodliwienia.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy
Nr ………………………………………………………………………. w ciągu 30 dni od daty doręczenia
faktury zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust. 8.
6.W przypadku nie dołączenia do faktury kart przekazania odpadów, Zamawiający dokona
zapłaty tylko i wyłącznie po dostarczeniu ich przez Wykonawcę. W takim przypadku termin
zapłaty określony w ust. 5 nie jest wiążący dla Zamawiającego.
7. W kwocie wynagrodzenia określonego w poszczególnych zadaniach uwzględnione zostały
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
8. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej pod
rygorem nieważności, dokonać przelewu jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego
wynikających z niniejszej umowy.
§7
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego (brutto) za przedmiot umowy, tj. kwotę: ……………………………………. zł (słownie:
………………………………………………………………………………………………………….).
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy
także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
3. Zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę w formie: ……………………………………….
4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia.
5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokości.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach
i wysokościach jak niżej:
1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
5
2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi
za wady lub gwarancji jakości.
§8
W przypadku gdyby Wykonawca realizował zamówienie objęte niniejszą umową bez
należytej staranności, niezgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, lub sprzecznie z umową , Zamawiający ma prawo:
1. nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania,
2. odstąpić od umowy,
3. powierzyć poprawienie lub wykonanie przedmiotu umowy innym podmiotom
na koszt Wykonawcy,
4. potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionej szkody.
§9
1. Strony ustalają, że wiążąca ich formą odszkodowania będą kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach
i w następującej wysokości:
1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, polegającego na nieodebraniu
odpadów komunalnych w terminie ustalonym w harmonogramie, ich odbierania
od któregokolwiek z właścicieli nieruchomości, w wysokości 100 zł za każdy dzień
opóźnienia za jeden nieopróżniony pojemnik;
2) opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu sprawozdania, o którym mowa w ustawie
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012
r., poz. 391 z późn. zm.) w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia;
3) stwierdzenia przez Zamawiającego, że sprawozdanie, o którym mowa w ustawie
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012
r., poz. 391 z późn. zm.) przekazane Zamawiającemu, sporządzone zostało
nierzetelnie w wysokości 2 000,00 zł w każdym przypadku takiego stwierdzenia;
4) za nie wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne
w sposób niezgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku na obszarze
gminy Chodel wysokości 100 zł. za każdy ujawniony przypadek;
5) stwierdzenia przez Zamawiającego nieodebrania przez Wykonawcę odpadów
z PSZOK-u w wysokości 200 zł za każdorazowe nieodebranie odpadów, za każdy dzień
opóźnienia;
6) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości
20 000,00 zł
3. W przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych, strony mogą
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
4. Naliczone kary umowne zamawiający może potrąć z faktury Wykonawcy.
5. Kary umowne mogą być kumulowane.
6. W przypadku nienależytego wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
6
7.W przypadku nie osiągnięcia wyznaczonego poziomu(za 2016r. i 2017r.(cały rok)
i nałożenia na gminę kary wykonawca zamówienia zobowiązuje się do jej pokrycia.
8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie
wynagrodzenia przedmiotu umowy.
§ 10
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 6
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr
113 poz. 759, ze zm.),
b) jeżeli Wykonawca utraci prawo do wykonywania działalności będącej przedmiotem
niniejszej umowy,
c) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy zgodnie
z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych oraz nie
kontynuuje ich po upływie 3 dni od otrzymania wezwania Zamawiającego złożonego
na piśmie,
e) jeżeli Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy na okres 1 tygodnia.
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia mimo
dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę
określonym w niniejszej umowie.
b)Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych
uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze swoich zobowiązań
umownych wobec Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia.
§ 11
Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem
nieważności. Niedopuszczalne są jednak, pod rygorem nieważności, zmiany postanowień
zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany
w ogłoszeniu o zamówieniu oraz określił warunki takiej zmiany. Katalog zmian niniejszej
umowy ujęty jest w SIWZ w Rozdziale 24.
7
1.
2.
3.
4.
§ 12
Zakres przedmiotu umowy przewidziany do wykonania przez Podwykonawców
zawarty jest w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za przedmiot
umowy, który wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
W razie niezapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy,
Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia dla
Wykonawcy do czasu zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy.
Umowy z Podwykonawcami nie zwalniają Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub
odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy
za zaniedbania i uchybienia dokonane przez Podwykonawcę jest taka sama jakby tych
zaniedbań czy uchybień dopuścił się Wykonawca.
§ 13
1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, Strony
będą starały się rozstrzygać w drodze negocjacji i porozumienia.
2. W razie braku porozumienia spory będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 14
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.
759, ze zm.) i ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391). oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu
postępowania cywilnego.
§ 15
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
…......................................
….........................................
8
Download