E -Elł- ołł,łfrc - Nano Silver Aerosol Sanitizer

advertisement
li{AROD OWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNE GO
PAŃ STWOWY Z AKŁ AD HIGIENY
ZAKł,AD WIRI]SOLOGII
ul. Chocimska 24, ()0-] 91 W arszar,l,a
'I'el.: (22) 54-21-ż30, (ż2) 54-21-385; I;ax. (22) 54-21-385
e- mail : w iruspzh(c,,]pzh. gov.p! http :.', u rł,rł,.pzh. gov. p l
Warszawa, 20 Iipca 2016r.
E -Elł- ołł,łfrc
Pan
witold stokłosa
POLWAT Witold Stokłosa
Kosynierów 4,,B"
44
-23 0 C
z
erwi onk a-L eszczy ny
dot.: bądanie akfuności wirusobójczej produktu Nano Silver Aerosol Sanitizer
W
odpowiedzi na Pana zapylanie ZaŁJad Wirusologii informuje, że badania aktywności
wirusobójczej pleparatow dezynfekcyjnych w naszym laboratorium są prowadzone obecnie
zgodnie z wmaganiami aktualnej na czas Tozpoczęcta badania edycji nonny PN-EN 14476.
Według powyższej norłny preparat może zostac uznarly jako posiadający aktyrłmość
wirusobójczą, jeżeli powoduje obniżenie miana zakńnego badanych wirusów o 4 log (utrata
zakaźności: 99,990ń) w określonych przez nolmę warunkach badania obejmujących czas
kontaktu, temperaturę badania, substancje obcięające oraz obltgatoryjne wirusy testowe.
z
dnia 30,11.2015) był badany
zgodnie z edycją normy - PN-EN 14476.20113-Iż ,,Chemiczne środkidezynfekcyjne i
antyseptyczne. Ilościowazawiesinowa metoda określania wirusobójczego działania w obszarze
medycznym. Metoda badania i wymagania (faza Zletapl)" według której badania preparatów
przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni powinny być obligatoryjnie wykonywane wobec 3
wirusów testowych:
1. wirusa polio typ l, szczep LSc 2ab (wirus RNA, nie posiadający osłonki)
2. wirusa adeno typ 5, szczęp Adenoid 75 (wirus DNA, nie posiadający osłonki)
3. mysiego norowirusa, szczep S99 Berlin (wirus RNA, nie posiadający osłoŃi).
Preparat Nano Silver Aerosol Sanitizer (sprawozdanie zbadań
Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz międzynarodowi eksperci współpracujący z
CEN przy wyborze wirusów testowych do normy EN 14476 kierowali się przede wszystkim ich
opornością na działanie czynników chemicznych. Zgodnie z informacją umieszczoną w
rozdziale 4 poprzedniej edycji normy (PN-EN 14476: 2007):,,Wirus polio został wybrany jako
wirus testowy, ponieważ wykazuje vrysoką opornośó na działanie środków chemicznych, jest
stabilny w środowiskukwaśnym i pozostaje niezmieniony pod wpływem działania
rozpuszczalników tłuszczowych, takich jak eter i większośó detergentów lub produktów
zawierujących związki czwartorzędowe". Odnośnie badania produktów wobec wirusa HIV
umieszczona jest następująca informacja: ,,Wirus nabytego upośledzenia odporności człowieka
(HIV), poniewaz jest bardzo wrażliwym wirusem, nie był rozpatrywany jako wirus, który
wymaga badania. Badanie dzińania wirusobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych
wobec HIV nie jest konieczne, jeśliprodukt działa na wirusa polio".
Inaktywacja obligatoryjnych wirusów testowych przęz badany produkt pozwala uznać, że
posiada on pełną wirusobójczośó tzn. inne wirusy również zostaną pozbawione zakńności. Tak
więc, jeżeli badania aktywności wirusobój czej zostńy przeprowadzone zgodnie z wymaganiamu
podanymi w normie, wykonanie badania wobec innych modeli wirusowych nie jest
obligatoryjne i stanowi dodatkową możliwośópozwalającąna szerszą charakterystykę badanego
produktu w zależnościod obszaru w którym będzie on stosowany (w aktualnej edycji normy EN
14476 rodzaj badanych ewentualnie dodatkowych modeli wirusowych nie został
uszczegołowiony, wybór ten należy do wytwórcy preparatu). Natomiast wykonanie badania
aktywności wirusobójczej tylko z wirusami innymi niż wirusy testowe podane w normie nie daje
podstawy do twierdzenia, że dany produkt posiada szeroko pojętą aktywnośćwirusobójczą
(pełną wirusobójczość), a jedynie zdolnośćdo inaktywacji konkretnych wirusów.
informacją przedstawioną w piśmieprzewodnim do sprawozdania z badń:
,,Uzyskane wyniki badań wykazńy, że środek dezynfekcyjny Nano Silver Aerosol Sanitizer,
jako produkt gotowy do użycia, w warunkach czystych badania inaktywował wirusa polio typ 1,
wirusa adeno typ 5 oraz mysiego norowirusa po 5 minutowym czasie kontaktu. Na podstawie
wszystkich przeprowadzonych badań oraz zgodnie zwytycznymi normy PN-EN 14476:2013-12
można stwierdzić, że badarry środek dezynfekcyjny Nano Silver Aerosol Sanitizer, jako produkt
gotowy do użycia, po czasie kontaktu 5 minut. posiada aktywnośćwirusobójczą." W tym
wypadku mówimy o pełnej wirusobójczości, która obejmuje zarówno wirusy bezosłonkowe, jak
i osłonkowe występujące w tzw. obszarze medycznym (wymienione m.in. w Załączniku A
Zgodnie
z
normy).
I
Download