Odpowiedź na pytanie „czy wirusy należą do świata organizmów

advertisement
Wirusy.
Weronika Kubiak
Pierwsze podejrzenia co do występowania wirusów pojawiły się na przełomie XIX i XX wieku.
Uczeni badający liście tytoniu zarażone nieznaną dotąd chorobą określili, że musi być ona
wywoływana przez czynniki znacznie mniejsze niż bakterie, bo nie widoczne pod mikroskopem
świetlnym. Badania prowadzone w latach 40 XX wieku z wykorzystaniem mikroskopu elektronowego
potwierdziły przypuszczenia badaczy: chorobę liści tytoniu wywoływały patogeny, których rozmiar
waha się w granicach 10-400 nm (dla porównania wielkość bakterii to 1-2 μm). Twory te zostały
nazwane wirusami.
Odpowiedź na pytanie „czy wirusy należą do świata organizmów żywych nie
jest jednoznaczna.
SĄ MARTWE, BO:
brak budowy komórkowej
brak własnego metabolizmu i objawów życia
poza organizmem żywiciela
SĄ ŻYWE, BO:
zbudowane z białek i kwasów nukleinowych,
czasem lipidów (substraty charakterystyczne dla
organizmów żywych)
ich materiał genetyczny ewoluuje*
przekazują cechy organizmów macierzystych na
organizmy potomne (dziedziczenie cech)
* ewolucja wirusów rozumiana jest jako ich zdolność do częstych i szybkich mutacji materiału
genetycznego, zachodzących w organizmie żywiciela. Jako, że mutacje dotyczą zwłaszcza białek
otoczki, utrudniają one organizmowi rozpoznanie danego wirusa przez układ immunologiczny.
Dlatego też szczepionki przeciwko grypie sezonowej należy powtarzać co roku.
brak układów enzymatycznych
Ich pochodzenie wciąż, pomimo szerokiego spektrum możliwości prowadzenia badań molekularnych,
budzi kontrowersje. Znanych jest kilka teorii dotyczących ich pochodzenia:
• wywodzą się z od uwolnionych z chromosomów fragmentów DNA, podobnych do plazmidów
• poprzez pasożytniczy tryb życia skrajnie uprościły swoją budowę
Wirusy wykazują charakterystyczna budowę.
Poza organizmem żywiciela mówi się o formie wirionu − pojedynczej, kompletnej cząstce wirusowej,
zdolnej do przetrwania poza komórką i zakażenia jej.
1 – Materiał genetyczny w formie jedno
lub dwu niciowego DNA lub RNA.
DNA może także występować w formie
kolistej (RNA tylko w formie liniowej).
Ilość genów kodowanych przez materiał
jest niewielka (kilka-kilkanaście białek)
2 – Białkowo – lipidowa osłonka –
występuje u niektórych wirusów (np.
wirus grypy, HIV) jest tworzona przez
lipidy gospodarza. Okrywa i chroni kapsyd
3 – kapsyd – otoczka utworzona z białek
(kapsomerów).
Przyjmuje
różne,
charakterystyczne dla wirusa kształty
(kulisty – wirus grypy, wielobocznybakteriofag T4, pałeczkowaty - wirus
mozaiki tytoniu)
4-Glikoproteiny – charakterystyczne dla
danego wirusa
Specyficzna jest również budowa wirusów bakteryjnych – bakteriofagów.
1 – materiał genetyczny – dwuniciowe DNA
2 - główka, pełniąca rolę kapsydu,
zbudowana z kapsomerów, w niej
zmagazynowany jest materiał genetyczny
bakteriofaga
3 – kurczliwa pochewka ogona umożliwia
przebijanie błony i ściany komórkowej
bakterii oraz tworzenie kanału, przez który
wnika materiał genetyczny
4
–
włókna
ogonka
umożliwiają
przyczepienie się do powierzchni, mocują
faga na błonie bakterii. Dzięki nim fagi
rozpoznają swoiste dla nich bakterie.
Bakteriofagi mogą się cechować dwojakim cyklem życiowym:
•
LITYCZNYM, charakterystycznym dla wirusów zjadliwych. Składają się na niego etapy:
o Adsorpcja,
czyli
przyczepianie się faga do powierzchni
bakterii dzięki włókienkom ogonka.
o Penetracja,
czyli
przebicie ściany i błony komórkowej
przez białka obecne w kurczliwej
pochewce ogonka, co umożliwia
wstrzyknięcie materiału genetycznego
wirusa do wnętrza komórki.
o Replikacja, czyli proces,
w którym materiał genetyczny wirusa
przejmuje kontrolę nad metabolizmem
komórki, na skutek czego jej enzymy
produkują białka kapsydu i powielają
wirusowe DNA.
o Składanie, czyli kompletowanie nowych bakteriofagów ze zsyntezowanych
elementów.
o Uwalnianie (elucja), czyli uwolnienie potowych wirionów poprzez lizę (rozerwanie)
komórki bakteryjnej. Może ono nastąpić samorzutnie, lub na skutek ekspresji
kodowanych w wirusowym DNA genów, warunkujących syntezę enzymów
litycznych, rozkładających ścianę komórkową.
Cykl ten występuje u Faga T4
•
LIZOGENICZNYM, który także można podzielić na etapy:
o Wnikanie wirusowego materiału genetycznego do komórki gospodarza. Różne
szczepy wirusów charakteryzują się różną wirulencją, to znaczy różną zdolnością do
wniknięcia, namnożenia się oraz uszkodzenia tkanek zainfekowanego organizmu.
o Integracja wirusowego DNA z materiałem gospodarza. Co ważne, DNA wirusa nie
ulega ekspresji, włącza się w materiał genetyczny komórki w ściśle określonym
miejscu, przechodząc w nieczynną postać profaga.
o Podczas podziałów komórki bakteryjnej, materiał genetyczny wirusa jest
replikowany i przekazywany komórkom potomnym. Mówi się, że wirus znajduje się
w tzw. stadium eklipsy, nazywanej też fazą życia utajonego
o Pod wpływem promieniowania UV, wysokiej temperatury czy osłabienia komórki
gospodarza, profag może zostać uwolniony z chromosomu bakteryjnego i wejść w
cykl lityczny, zakończony śmiercią komórki.
Cykl ten występuje u Faga λ
Nieco inny cykl jest charakterystyczny dla wirusów zwierzęcych.
Składają się na niego poszczególne fazy:
o Glikoproteinowa osłonka wirusa rozpoznaje miejsca-receptory
komórki gospodarza i tam łączy się z jego błoną komórkową, wnikając
do środka.
o Enzymy komórkowe rozkładają kapsyd, uwalniając
materiał genetyczny wirusa.
o Materiał genetyczny wirusa przejmuje kontrolę nad
metabolizmem komórki, powodując powielanie władnego kwasu nukleinowego,
syntezę białek kapsydu i glikoprotein osłonki.
o Wytworzone
w
komórce
winiony
są
odpączkowywane w osłonce z błony komórkowej z
glikoproteinami. Komórka
nie ulega
zniszczeniu.
Cykl życiowy retrowirusów.
enzym –
transkryptazę
RETROWIRUSY to
jedna z grup
RNA-wirusów,
atakująca
wyłącznie
komórki
eukariotyczne.
Ich genom składa
się wyłącznie z
RNA i koduje
odwrotną
(rewertazę),
przepisującą
informację genetyczną z DNA na RNA. W wyniku tego procesu powstaje nic DNA-RNA, z
której enzymatycznie usuwa się RNA i syntetyzuje komplementarną nic DNA.
Do najbardziej znanych retrowirusów należą: wirus HIV (wirus nabytego niedoboru
odporności człowieka), wirus BIV (wirus niedoboru odporności bydła), wirus HTLV (wirus
białaczki ludzkiej komórek T)
Wirusy roślinne to najczęściej RNA-wirusy.
Wirusy atakujące komórki roślinne wnikają do jej wnętrza jedynie w miejscu mechanicznego
uszkodzenia ściany komórkowej (np. na skutek mrozu czy ukąszenia owada). Do kolejnych komórek
wirusy przedostają się przez plazmodesmy, co prowadzi do zakażenia systemowego, obejmującego
całą roślinę. Choroby wirusowe roślin doprowadzają do zmian morfologicznych i fizjologicznych.
Najczęstsze objawy zewnętrzne to: zmiany barwy liści, miejscowe martwice (nekrozy), lokalny rozrost
tkanek a także przebarwienia i zniekształcenia płatków kwiatowych.
Dzięki możliwości infekowania komórek bez konieczności przenikania przez błony komórkowe, u
roślin wykształciły się jeszcze prostsze formy infekcyjne – wiroidy. Są to zakaźne cząstki składające się
wyłącznie z kolistego, jednoniciowego RNA. Nie posiadają kapsydu tak jak wirusy, nie są związane z
żadnymi białkami.
Wybrane choroby wirusowe roślin i zwierząt
nazwa choroby
mozaika tytoniu
smugowatość
ziemniaka
Odra
świnka
ospa wietrzna
różyczka
grypa
choroba
Heinego-Medina
Wirusowe
zapalenie
wątroby
Opryszczka
droga zarażenia
objawy i przebieg
choroby wirusowe roślin
mechaniczne
charakterystyczny wzór na liściach roślin
uszkodzenie
przez otarcia roślin,
objawy występują na nerwach i blaszkach.
mszyce, przenoszony z
Nekroza, usychanie liści, drobnienie bulw
bulwami
ziemniaka
choroby wirusowe człowieka
w pierwszej fazie: kaszel, wyciek z nosa; w
droga kropelkowa
drugiej: wysypka
droga kropelkowa,
olbrzymienie ślinianek, u dorosłych
przez ślinę
dodatkowo: gorączka, bóle mięśniowe
przez kontakt
gorączka, ból głowy, czerwone plamki
bezpośredni, droga
przekształcające się w pęcherzyki surowicze
kropelkowa
wypełnione płynem
często bezobjawowo, czasem drobna, różowa
droga kropelkowa
wysypka. Niebezpieczna dla kobiet w ciąży –
może skutkować wadami rozwojowymi płodu
wysoka gorączka, bóle kostno – stawowe, bóle
droga kropelkowa
gardła, osłabienie
uszkodzenie układu nerwowego, objawy
droga feralno - oralna
grypopodobne, bóle głowy ze sztywnością
karku
Typ A: droga
pokarmowa
objawy grypopodobne, nudności, biegunka.
Typy B, C – przez płyny
Często chorobą towarzyszącą jest żółtaczka
ustrojowe
przez kontakt
pojawiają się pękające pęcherzyki. Zmianom
pryszczyca
Nosówka
Wścieklizna
bezpośredni
mogą towarzyszyć objawy grypopodobne.
Choroby wirusowe zwierząt
przez kontakt
gorączka, pęcherzyki na błonach śluzowych
bezpośredni, droga
pyska, racicach i wymieniu charakterystyczna
pokarmowa,
dla zwierząt parzystokopytnych.
powietrzna
różny przebieg: od zakażeń bezobjawowych do
przez kontakt
stanów ciężkich, kończących się zgonem.
bezpośredni
Choroba psowatych
chwiejny krok, brak koordynacji, niemożność
przez kontakt
wydania dźwięku, wrażenie duszenia się.
bezpośredni
Zwierzęta wydają się bardzo łagodne
Rola wirusów w organizmach żywych
•
Mogą być odpowiedzialne za powstawanie i rozwój nowotworów . Szacuje się, że około 15%
ludzkich chorób nowotworowych ma wirusowe pochodzenie. Odsetek ten jest znacznie
większy u ptaków.
Przykłady wirusów i powodowanych przez nie chorób nowotworowych:
Wirus
Powiązane typy nowotworu
Wirusy zapalenia wątroby,
włączając WZW i WZW C
Rak wątrobowokomórkowy
HTLV-1
Białaczka dorosłych limfocytów T
Wirus brodawczaka ludzkiego
Rak szyjki macicy, skóry, odbytu i prącia
Wirus Epsteina-Barr
Chłoniak Burkitta, Ziarnica złośliwa, B lymphoproliferative
disease i Rak jamy nosowo-gardłowej
•
Pod koniec cyklu lizygenicznego bakteriofaga i jego przejścia w końcową fazę cyklu
litycznego, materiał genetyczny komórki bakteryjnej jest cięty na małe fragmenty.
W procesie składania winionu może dojść do upakowania części genoforu do wnętrza
kapsydu. Podczas kolejnej infekcji, fragmenty bakteryjnego DNA będą się przedostawały
z jednej komórki do drugiej. Proces ten nosi nazwę transdukcji.
•
DNA wirusów jest powszechnie wykorzystywane w inżynierii genetycznej jako wektor,
służący wprowadzeniu żądanej sekwencji DNA do komórki. Są one wykorzystywane do
klonowania DNA lub produkcji polipeptydów kodowanych przez wprowadzone geny.
Bibliografia:
•
•
•
•
•
Biologia. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego. Część 1 tom 1. Wydawnictwo
Szkolne i Pegdagogiczne.
Biologia. Jedność i różnorodność. Wydawnictwo Szkolne PWN
Repetytorium Maturzysty, biologia. Wydawnictwo edukacyjne GREG
Vademecum Matura 2011. BIOLOGIA Wydawnictwo Operon
Tabelka dotycząca wirusów onkogennych pochodzi ze strony www.wikipedia.pl
grafiki pochodzą ze strony:
www.sciaga.onet.pl
Download