INSTRUKCJA OBSŁUGI

advertisement
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DYSTRYBUCJA : „DJ-DISTRIBUTION” NUMARK POLSKA
ul. Hryniewieckiego 1 mag.III 2p.
70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619
www.numark-dj.pl
e-mail: [email protected]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
PROGRAM – wciśnij przycisk a odtwarzacz zatrzyma pracę. Teraz wybieraj kolejno utwory, które
mają być odtworzone wciskając przy nich przycisk ‘PROGRAM’. MoŜesz zaprogramować do 30
utworów. Wciśnij ‘PLAY’ aby zacząć odtwarzać zaprogramowaną listę. Aby wykasować
zaprogramowaną listę wciśnij i przytrzymaj przycisk ‘PROGRAM’ przez przynajmniej dwie sekundy
podczas gdy odtwarzacz jest w trybie pauzy, wysuń tackę CD lub wyłącz urządzenie.
CONT/SING – zmienia tryb odtwarzania pomiędzy odtwarzaniem pojedynczego utworu lub całej
płyty.
WYŚWIETLACZ LCD – wyświetla wszystkie dostępne funkcje. Funkcje te są opisane w następnej
części instrukcji.
PRZYCISK TIME – zmienia ustawienia czasu na wyświetlaczu pokazując aktualny czas danej ścieŜki
i pozostający czas do końca utworu oraz pozostający czas całej płyty CD.
OPEN/CLOSE - (otwórz/zamknij tackę CD)- wciśnij Ŝeby włoŜyć lub wyjąć płytę. KaŜdy przycisk
otworzy lub zamknie tackę na CD na panelu z odtwarzaczami. Uwaga: tacka nie wysunie się dopóki
dysk jest odtwarzany. Tacka zamknie się automatycznie po 30 sekundach.
TRACK - słuŜy do wyboru ścieŜki która ma być zagrana
PRZYCISK TRACK 10 - ten przycisk słuŜy do przeskakiwania o 10 utworów w przód.
Przycisk PITCH- aktywuje potencjometr pitch.
PITCH BEND - Kiedy oba odtwarzacze odtwarzają płyty, funkcja pitch bend pozwala na
pozycjonowanie uderzeń basowych (rytmu) tak aby były dopasowane po tym jak tempo kaŜdego
utworu jest wyrównane. MoŜesz lekko zwolnić albo przyspieszyć utwór w jednym z odtwarzaczy by
dopasować do drugiego. Koło jog tymczasowo zmienia tempo muzyki jeśli utwór jest juŜ odtwarzany
poprzez obracanie koła zgodnie z ruchem wskazówek zegara aby przyspieszyć lub przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara, by zwolnić. MoŜesz dopasować rytm poprzez zmianę tempa jednego utworu w
odniesieniu do tempa drugiego.
SEARCH WHEEL (zewnętrzne koło) – słuŜy do przeszukiwania piosenek. Im bardziej przekręcasz
kołem tym szybciej przeszukujesz piosenki.
PITCH BEND/JOG WHEEL (środkowe koło)- koło JOG posiada 2 funkcje zaleŜnie od aktualnego
trybu:
a) Koło kontroluje wolne tempo przeszukiwania kiedy CD nie jest odtwarzane. śeby ustawić nowy
punkt Cue przekręć kołem a potem naciśnij przycisk ‘play’ kiedy juŜ ustaliłeś prawidłową pozycję.
Wciśnij CUE Ŝeby powrócić do CUE POINT (punktu cue)
b) Kiedy płyta CD jest odtwarzana, koło moŜe słuŜyć do tymczasowej zmiany tempa, czyli do tzw.
pitch bend.
CUE - wciśnięcie przycisku Cue spowoduje powrót do punktu w którym rozpoczęło się odtwarzanie.
JeŜeli uŜyjesz przycisku PAUSE przed CUE, ta pozycja stanie się punktem CUE. Wciskając na
przemian przyciski PLAY i CUE pozwoli odtwarzać CD od tego samego punktu ile razy chcesz. Dioda
cue (CUE LED) będzie się palić od czasu wciśnięcia przycisku CUE do zresetowania płyty do punktu
w którym rozpoczęło się odtwarzanie. Stałe świecenie się diody sygnalizuje gotowość.
Przyciski START/PAUSE - kaŜde naciśnięcie przycisków Play lub Pause powoduje zmianę pracy z
odtwarzania na pauzę lub z pauzy na odtwarzanie.
PITCH SLIDER (potencjometr)- tempo utworu moŜe być zmienione o -/+ 12% po uprzednim
wciśnięciu przycisku PITCH tak Ŝeby dioda PITCH LED była zapalona, a następnie przesunięcie
potencjometru fader. Tempo nie zostanie zmieniony jeśli dioda się nie pali.
2
1. PLAY: aktywny kiedy w danym czasie odtwarzana jest płyta
2. PAUSE: aktywny podczas gdy odtwarzacz jest w trybie pauzy
3. CUE: miga gdy odtwarzacz ustala punkt CUE. Aktywny gdy odtwarzacz jest w trybie pauzy na danym
punkcie CUE
4. PROGRAM: uŜywany do wstępnego programowania kolejności utworów które będą odtwarzane
automatycznie przez urządzenie. Jest to świetna funkcja jeśli musisz odejść od odtwarzacza CD.
5. TIME MODE- (Elapsed) pokazuje aktualny czas danej ścieŜki, (Remain) pokazuje ile czasu zostało do
końca danej ścieŜki. Ta funkcja jest kontrolowana przez TIME BUTTON.
6. SINGLE- pokazuje kiedy urządzenie jest ustawione do odtwarzania tylko jednego utworu
jednocześnie. Kiedy nie jest zapalone, CD będzie odtwarzać ciągle wszystkie utwory. Ta funkcja jest
kontrolowana przez SING/CONT BUTTON
7. PITCH- świeci się kiedy przycisk PITCH BUTTON jest aktywny.
8. TIME BAR: pokazuje zarówno pozostały jak i upłynięty czas w zaleŜności od ustawienia przycisku
TIME BUTTON
9. PITCH/BMP: pokazuje procentową zmianę tempa oraz obecne BPM (liczba beatów na minutę)
10. TRACK: pokazuje która ścieŜka jest aktualnie odtwarzana.
11. MINUTES: pokazuje pozostałe lub upłynięte minuty danej ścieŜki w zaleŜności od ustawień.
12. SECONDS: pokazuje pozostałe lub upłynięte sekundy w zaleŜności od ustawień
13. FRAMES: odtwarzacz dzieli kaŜdą sekundę na 75 cząstek dla dokładniejszego ustalania punktów CUE.
Pokazuje upłynięte lub pozostałe ramy czasowe, w zaleŜności od ustawień
3
19. TACKA CD – połóŜ płytę CD w tym miejscu.
20. OPEN/CLOSE - (otwórz/zamknij tackę CD)- wciśnij Ŝeby włoŜyć lub wyjąć płytę. KaŜdy przycisk otworzy
lub zamknie tackę na CD na panelu z odtwarzaczami. Uwaga: tacka nie wysunie się dopóki dysk jest
odtwarzany. Tacka zamknie się automatycznie po 30 sekundach.
21. PRZYCISK POWER – tym przyciskiem włączasz i wyłączasz urządzenie. Pamiętaj, aby zawsze przed
wyciągnięciem kabla zasilającego z urządzenia najpierw je wyłączyć.
22. ZŁĄCZA RCA AUDIO – tutaj podłącz swoje odtwarzacze CD.
23. PRZEŁĄCZNIK NAPIĘCIA – wybierz odpowiednie napięcie dla Twojego regionu
24. GNIAZDO ZASILANIA – tutaj podłącz główny kabel zasilający
25. GNIAZDO PANELU KONTROLNEGO – tutaj podłącz kable od panela kontrolnego
26. WYJŚCIA CYFROWE – typ 2, forma 1, takŜe znane pod nazwą S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface
Format)
PLAY/PAUSE/CUE
PLAY i CUE
Naciśnięcie przycisku PLAY/PAUSE rozpoczyna odtwarzanie dysku. Naciśnięcie przycisku CUE zresetuje dysk
do ostatniego miejsca w którym rozpoczęło się odtwarzanie. Nazywamy to punktem cue. Poprzez naciskanie na
przemian przycisku PLAY/PAUSE i CUE moŜna cofnąć dysk i odtwarzać od punktu cue ile razy chcesz. Ta
funkcja nazywa się back cue.
PLAY, PAUSE i CUE
Kiedy odtwarzanie zostało zatrzymane a później rozpoczęte znowu, powrotny punkt dla back cue będzie
dopasowany do nowego punktu.
4
EDYTOWANIE PUNKTU CUE
MoŜliwym jest zlokalizowanie nowego punktu CUE poprzez przekręcanie środkową częścią koła JOG.
Odtwarzacz CD będzie w tym czasie wielokrotnie odtwarzał małe części CD. Poprzez naciśnięcie
PLAY/PAUSE a następnie CUE potwierdzasz, Ŝe nowy punkt CUE jest prawidłowy.
Dopasowywanie BPM (liczba beatów na minutę)
Dopasuj tempo poprzez monitorowanie zarówno odtwarzacza 1 jak i 2 oraz poprzez dostosowywanie tempa.
Kiedy tempo muzyki wybranego odtwarzacza CD jest wolniejsze w porównaniu z tempem drugiego
odtwarzacza przesuń potencjometr PITCH na plus (+) i dopasuj tempo. Kiedy tempo jest szybsze, przesuń
potencjometr PITCH na minus (-). PoniŜsza instrukcja pokazuje sytuację dopasowywania tempa odtwarzacza 1
do tempa muzyki odtwarzanej w odtwarzaczu 2
1. Wciśnij PLAY/PAUSE Ŝeby rozpocząć pracę odtwarzacza 1.
odtwarzacz 1 odtwarza muzykę
2. Wciśnij PLAY/PAUSE aby rozpocząć pracę odtwarzacza 2
Obydwa odtwarzacze odtwarzają płyty CD
3. Odsłuchaj odtwarzacz 2 na słuchawkach. JeŜeli tempo jest szybsze
niŜ odtwarzacza 1, zwolnij tempo potencjometrem pitch.
JeŜeli tempo odtwarzacza 2 jest wolniejsze, przyspiesz tempo.
DOPASOWYWANIE RYTMU POPRZEZ UśYCIE PITCH BEND
JeŜeli liczba beatów na minutę jest taka sama, ale rytm jest rozregulowany, musisz chwilowo zmienić tempo.
Ilustracja poniŜej pokazuje jak dopasować rytm odtwarzacza 1 do rytmu muzyki odtwarzacza 2. (ten sposób
postępowania moŜe być zastosowany do obydwu odtwarzaczy)
Po dopasowaniu BMP (uderzeń na minutę) ustaw czasowo tempo w następujący sposób:
Kiedy odtwarzacz 2 wyprzedza odtwarzacz 1 przekręć koło przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
5
Kiedy odtwarzacz 2 nie nadąŜa za odtwarzaczem 1 przekręć koło zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Tempo zmienia się automatycznie kiedy obracasz kołem JOG. Im szybciej kręcisz kołem tym więcej zmieniasz.
Kiedy przestajesz kręcić tempo powraca do pierwotnego tempa. (więc liczba uderzeń na minutę jest znowu taka
sama.)
PRZYKŁAD MIKSOWANIA, UśYWAJĄC OBYDWU ODTWARZACZY.
Podczas odtwarzania dysku w odtwarzaczu 1, włóŜ dysk do odtwarzacza 2 i wybierz następną ścieŜkę, dopasuj
jej tempo do ścieŜki odtwarzanej w odtwarzaczu 1 i kiedy jesteś gotowy uŜyj crossfader’a na twoim mikserze
aby przejść z odtwarzacza 1 do odtwarzacza 2.
RELAY PLAY
Wymagane kable są dołączone do odtwarzacza, 3.5mm (1/8”).
1.
2.
3.
4.
5.
Podłącz kablami auto start oba odtwarzacze
WłóŜ płyty CD do obydwu napędów
Wciśnij i przytrzymaj przycisk ‘time’ aŜ na wyświetlaczu pojawi się napis ‘auto’ oraz
numer ścieŜki zacznie migać
Oba odtwarzacze muszą być w trybie ‘SINGLE’
Wciśnij przycisk ‘PLAY’ na odtwarzaczu 1. Kiedy odtwarzacz skończy odtwarzanie,
zostanie wysłany sygnał do odtwarzacza 2 aby rozpocząć odtwarzanie. Następnie
odtwarzacz 1 przejdzie w tryb pauzy na kolejnym utworze. Kiedy odtwarzacz 2 zakończy
odtwarzanie, odtwarzacz 1 rozpocznie pracę, itd.
UWAGA: jeśli odtwarzacze są w trybie ‘SINGLE’, będą się zmieniać co utwór. Jeśli są w trybie
‘CONTINOUS’, będą się zmieniać dopiero po odegraniu całej płyty. Ta funkcja działa takŜe z
zaprogramowanymi utworami (patrz ‘PROGRAM’), ale ilość zaprogramowanych utworów musi być taka sama
dla obydwu odtwarzaczy.
FADER START
Jeśli podłączyłeś odpowiednie kable do gniazda Fader Start z odpowiednimi gniazdami w swoim mikserze (patrz
instrukcja Twojego miksera) moŜliwym staję się sterowanie odtwarzania z poziomu miksera.
6
Download