Deklaracja z Glasgow

advertisement
Deklaracja z Glasgow
My, sygnatariusze deklaracji, zobowiązujemy się w pełni do propagowania praw, godności i autonomii osób
żyjących z otępieniem. Te uniwersalne prawa gwarantują Europejska Konwencja Praw Człowieka,
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Międzynarodowe Pakty o Prawach Ekonomicznych, Społecznych i
Kulturowych oraz o Prawach Obywatelskich i Politycznych, jak i Konwencja o Prawach Osób z
Niepełnosprawnościami.
Uważamy, że każda osoba żyjąca z demencją ma:
• Prawo do jak najszybszej diagnozy;
• Prawo do dostępu do wysokiej jakości wsparcia po diagnozie;
• Prawo do podmiotowej, skoordynowanej i jak najlepszej opieki przez cały okres choroby;
• Prawo do równego dostępu do leczenia i zabiegów terapeutycznych;
• Prawo do takiego samego traktowania , jak inne osoby będące członkami społeczności.
Doceniając fakt, że demencja coraz częściej staje się priorytetem zdrowia publicznego na poziomie
narodowym i europejskim, wzywamy rządy i instytucje europejskie, aby uznawały rolę, którą posiadają, dla
zapewnienia, że prawa osób żyjących z demencją będą respektowane i dotrzymywane. W szczególności:
• Wzywamy Komisję Europejską do:
1.
Opracowania Europejskiej Strategii dotyczącej Demencji;
2.
Desygnowania wysokiego szczebla urzędnika UE do koordynowania działań i badań w dziedzinie
demencji w ramach istniejących programów, takich jak Horyzont 2020, Program na rzecz życia
wspieranego przez otoczenie (AALP), Partnerstwo na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu
się w dobrym zdrowiu (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing), Wspólny
Program badań nad chorobami neurogeneratywnymi (JPN), i Inicjatywa dotycząca Leków
Innowacyjnych (the Innovative Medicines Initiative);
3.
Powołania Europejskiej Grupy Ekspertów w zakresie Demencji, składającej się z urzędników Komisji,
przedstawicieli Państw Członkowskich i społeczeństwa obywatelskiego w celu wymiany dobrych
praktyk;
4.
Wspierania finansowego działalności Alzheimer Europe i jej Europejskiego Obserwatorium Demencji
(European Dementia Observatory) oraz Europejskiej Sieci Etyki w Demencji (European Dementia
Ethics Network) poprzez program zdrowia publicznego Komisji Europejskiej.
• Wzywamy Posłów Parlamentu Europejskiego do:
1.
Przystąpienia do Europejskiego Sojuszu Alzheimerowskiego;
2.
Wspierania kampanii Azlheimer Europe i jej organizacji członkowskich na rzecz uczynienia demencji
priorytetem europejskim i stworzenia Europejskiej Strategii dotyczącej Demencji;
3.
Kontaktów i otwarcia się na potrzeby osób z demencją, opiekunów i przedstawicieli organizacji
alzheimerowskich z ich kraju.
• Wzywamy rządy państw europejskich do:
1.
Opracowywania wszechstronnych narodowych strategii w zakresie demencji, zapewniając na ten cel
fundusze oraz odpowiedni proces kontroli i ewaluacji ;
2.
Włączania osób żyjących z demencją i ich opiekunów w przygotowanie i wdrożenie tych narodowych
strategii;
3.
Wspierania narodowych stowarzyszeń alzheimerowskich i organizacji zajmujących się osobami
żyjącymi z demencją.
Z zadowoleniem przyjmujemy fakt uznania demencji za światowy priorytet i doceniamy pracę Światowej
Organizacji Alzheimerowskiej (ADI) i grupy krajów G7 przyczyniające się do kontynuacji globalnych działań
w zakresie demencji oraz wzywamy społeczność międzynarodową do:
1.
Korzystania z sukcesów współpracy europejskiej w zakresie demencji i włączania inicjatyw europejskich
w rozwój światowego planu działania w sprawie demencji;
2.
Włączania i konsultowania się ze stowarzyszeniami alzhiemerowskimi i osobami z demencją w procesie
podejmowania decyzji i nakreślania globalnego programu badawczego;
3.
Przyjęcia holistycznego podejścia do priorytetów badawczych, włączającego naukowe badania psychospołeczne, opiekuńcze, społeczno-ekonomiczne i zdrowotne tak, aby zapewnić, że badania naukowe
będą miały na celu służyć osobom żyjącym z demencją obecnie, jak również tym, którzy w przyszłości
będą w takiej sytuacji;
4.
Znaczącego zwiększenia funduszy kierowanych do wszystkich obszarów badań nad demencją;
5.
Promowania demencji jako priorytetu dla innych organizacji międzynarodowych łącznie z grupą krajów
G20, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Światową Organizacją Zdrowia (WHO)
i Organizacją Narodów Zjednoczonych.
Download