Zbawienie dla wszystkich w Chrystusie

advertisement
Krąg liturgiczny
6 stycznia
Uroczystość Objawienia Pańskiego
Temat: Zbawienie dla wszystkich w Chrystusie
Karol Nowakowski
rok uzupełniający
1|Strona
Uroczystość Objawienia Pańskiego
A. Określenie celu spotkania.
B.
a)
Cel dydaktyczny: Przedstawienie prawdy, że Chrystus jest Prawdziwym Światłem
oświecającym każdego człowieka, że Chrystus objawia się każdemu człowiekowi, że
każdego człowieka chce zbawić.
b)
Cel pedagogiczny: Ukazanie konieczności szukania Pana, szukania go zawsze
i pamiętania o Jego zbawieniu.
Przebieg kręgu liturgicznego.
I.
Bóg mówi do swego ludu.
1. Modlitwa do Ducha Świętego
a) zapalenie świecy z pozdrowieniem „Światło Chrystusa”,
b) znak krzyża,
c) tekst modlitwy
(przygotować wcześniej i rozdać uczestnikom przed modlitwą):
Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności,
abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady
i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi
z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać.
d) pieśń do Ducha Świętego: „Przyjdę do Was w moim Duchu”.
2. Dzielenie się zastosowaniami (postanowieniami) z II niedzieli po Narodzeniu Pańskim…
3. Wprowadzenie w tajemnicę Uroczystości Objawienia Pańskiego.
Jesteśmy w okresie Narodzenia Pańskiego. Okres ten przypomina nam o tym, że Jezus
przyjmuje ludzkie ciało dla naszego Zbawienia. Potocznie święto to ludzie nazywają
Świętem Trzech Króli. Uroczystość Objawienia Pańskiego należy do jednego z pierwszych
świąt, które uświęcił Kościół. Uniwersalność zbawienia akcentują także: sama nazwa święta,
jego wysoka ranga i wszystkie teksty liturgii dzisiejszego dnia. Św. Mateusz, który opisuje
pokłon Mędrców, nie podaje także liczby Magów. Malowidła w katakumbach rzymskich z
wieku II i III pokazują ich dwóch, czterech lub sześciu. Przeważa jednak w tradycji Kościoła
2|Strona
stanowczo liczba trzy ze względu na opis, że złożyli trzy dary. Dopiero od wieku VIII
pojawiają się imiona Trzech Magów: Kacper, Melchior i Baltazar. Są one zupełnie dowolne,
nie potwierdzone niczym.
Kiedy Magowie przybyli do Syna Bożego? Z całą pewnością po ofiarowaniu Go w świątyni.
Mędrcy "upadli przed Nim na twarz i oddali Mu pokłon". Padano na twarz w owych
czasach tylko przed władcami albo w świątyni przed bóstwami. Magowie byli przekonani,
że Dziecię jest przyszłym królem Izraela. Legenda głosi, że nawet zostali wyświęceni
na biskupów i mieli ponieść śmierć męczeńską.
Od XV/XVI w. w kościołach poświęca się dziś kadzidło i kredę.
4. Zapoznani się z tekstami liturgii słowa Uroczystości Objawienia Pańskiego
– wspólne odczytanie:
I czytanie: Iz 60,1-6
Psalm: Ps 72,1-2,7-8,10-11,12-13
Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.
Śpiew przed Ewangelią: Mt 2,3
Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy złożyć pokłon Pana.
Ewangelia: Mt 2,1-12
II czytanie: Rz 5,1–2.5–8
II.
Bóg mówi do mnie.
1. Czas na indywidualne rozważenie w ciszy tekstów czytań.
2. O czy jest dzisiejsza Liturgia Słowa?
(po kolei pytamy o I czytanie, psalm, śpiew przed Ewangelią, Ewangelię, II czytanie)
3. Pytania pomocnicze do tekstów Liturgii Słowa:
I czytanie:
-O czym jest pierwsze czytanie?
Pierwsze czytanie opisuje Jerozolimę, która została opromieniona
Bożym Światłem i chwałą.
-Do czego wzywa Izajasz?
Izajasz wzywa do tego, aby porzucić postawę zniechęcenia, przygnębienia,
ciemności.
-Kto przybędzie do Światła?
Do Światła Bożego przybędą wszyscy ludzie, aby uwielbić Pana.
-Co się stanie z człowiekiem, który ujrzy Światło Pana?
Człowiek, którzy zobaczy Światło Pana promienieć będzie, zadrży Jego serce.
3|Strona
Psalm:
-Jaki charakter ma ten psalm?
Psalm ten ma charakter błagalny.
-O co prosi psalmista?
Psalmista prosi Boga o to, aby udzielił królowi mocy sprawiedliwego rządzenia oraz
umiejętności troski o wszystkich ludzi; o uciśnionych i potrzebujących, biednych,
ubogich.
-Kto przybędzie oddać pokłon Królowi? Kto będzie służył Królowi?
Wszystkie narody będą mu służyły i wszyscy królowie oddadzą pokłon.
Ewangelia:
-O czym mówi Ewangelia?
Ewangelia opisuje pokłon Trzech Mędrców z wschodu, Mędrcy przybywają do
Nowonarodzonego Jezusa, uznają w nim Zbawiciela, składają Mu swoje dary.
-Kogo Mędrcy widzą w Nowonarodzonym Dzieciątku? Czego potrzebują?
Kogo szukają?
Mędrcy w Dzieciątku uznają Mesjasza, Pana, Zbawiciela, Króla, tego, który ma
zbawić każdego człowieka. Mędrcy szukają największego Skarbu. Szukają
Zbawiciela. Potrzebne im jest spotkanie z Panem i Mesjaszem.
-Co oznaczają dary złożone przez Mędrców?
Złoto symbolizuje godność Królewską Jezusa. Kadzidło to symbol modlitwy i ofiary.
Symbol boskości Jezusa. Mirra symbolizuje zapowiedzieć cierpienia i Męki Jezusa.
-Dlaczego Mędrcy złożyli takie dary?
Mędrcy złożyli to, co mieli najcenniejszego. Każdy z nich ofiarował swój dar
najcenniejszy. Oprócz tego każdy z nich ofiarował siebie i sami stali się darem dla
Jezusa.
-Czy Herod obawiał się Nowonarodzonego Jezusa?
Tak, Herod czuł się zagrożony, dlatego kazał pozabijać wszystkie betlejemskie
dzieci.
-Co oznacza pokłon Mędrców?
Pokłon to największe uniżenie się człowieka przed Bogiem.
-Co prowadziło Mędrców?
Mędrcy widzieli gwiazdę, która ich prowadziła do Nowonarodzonego Pana.
II czytanie:
-O czym mówi św. Paweł?
Święty Paweł mówi nam o łasce, która jest dana każdemu człowiekowi. Przypomina
nam o tym, że każdy z nas może być zbawiony. Zbawienie jest dostępne dla
każdego, kto z wiarą przyjmuje Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela.
-Przez kogo ta łaska zostaje nam dana?
Łaska ta dana jest nam przez Ducha Świętego.
-Co to znaczy, że jesteśmy współczłonkami Ciała Chrystusa?
Oznacza to, że zostaliśmy włączeni w Kościół, udział w obietnicach Chrystusa,
udział w relacji z Chrystusem.
4|Strona
Pytania do nas:
-Czy codziennie pamiętam o tym, że Chrystus i tylko Chrystus może dać mi
zbawienie?
-Czy codziennie ofiaruję Jezusowi wszystko to, co mam najcenniejszego?
-Czy potrafię zostawić siebie i być darem dla innych?
-Czy oddaję Panu pokłon swoim życiem?
-Czy mam chęć i pasję poszukiwania Boga?
4. Sięgniecie do tekstów Liturgii dzisiejszego dnia.
KOLEKTA
Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś Jednorodzonego Syna
swojego poganom, + spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę,
* zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojego majestatu.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
MODLITWA NAD DARAMI
Wszechmogący Boże, wejrzyj łaskawie na Dary swojego Kościoła, + nie są już nimi złoto,
kadzidło i mirra, lecz Jezus Chrystus, którego te dary oznaczają, *
Jego składamy w ofierze i przyjmujemy jako pokarm. Który żyje i króluje na wieki wieków.
MODLITWA PO KOMUNII
Boże, nasz Ojcze, niech Twoje światło towarzyszy nam zawsze i wszędzie, +
abyśmy czystym wejrzeniem przenikali tajemnicę Eucharystii, w której uczestniczymy, *
i z miłością Ją przyjmowali. Przez Chrystusa, Pana naszego.
5. Główny temat celebracji.
Głównym tematem celebracji i dzisiejszego spotkania jest miłość Pana, który jest przyjmuje
ludzkie ciało, aby nas zbawić. Chrystus dzisiaj nam przypomina o Jego zbawieniu, o tym,
że to zbawienie jest dla każdego, że jest dla wszystkich. W Trzech Magach Kościół widzi
siebie, świat pogański, całą rodzinę ludzką, wśród której zjawił się Chrystus, a która
w swoich przedstawicielach przychodzi z krańców świata złożyć Mu pokłon. Objawienie
Pańskie jest świętowaniem prawdy, że Chrystus jest Bogiem narodu każdego człowieka.
Bóg objawia się tym, którzy mają w sobie pasję poszukiwania Go, którzy potrafią zostawić
siebie i być darem dla innych.
III.
Nasza odpowiedź na Słowo Boże.
1.Odpowiedź modlitwy:
a) Różaniec: Tajemnica Narodzenia Chrystusa, dziękując Bogu za Jego Narodzenie,
za Jego Objawienie się wszystkim ludziom, za Jego dar zbawienia,
za to, że pragnie każdego z nas, zabawić, że każdemu z nas chce się Objawić.
5|Strona
2. Odpowiedź służby.
a) modlitwa wiernych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Módlmy się za Kościół, aby zawsze swoim nauczaniem wskazywał
na Chrystusa, który jest Światłością Świata.
Módlmy się za misjonarzy, aby niestrudzenie głosili Dobrą Nowinę
wszystkim narodom.
Módlmy się za prześladowanych chrześcijan,
aby z Bogiem i Jego pomocą wytrwali w uciskach i ustrzegli wiary.
Módlmy się za wszystkich zagubionych i błądzących,
aby w Bogu odnaleźli nieprzemijającą nadzieję.
Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby po trudach ziemskiej
pielgrzymki dostąpili radości Nieba.
Módlmy się za nas samych, abyśmy przyjęli przychodzącego
Nowonarodzonego Chrystusa i każdego dnia oddawali mu całe swoje życie.
b) komentarze:
Komentarz na wejście:
Dziś przeżywamy Uroczystość Objawienia Pańskiego. Oto zajaśniało nad
ludzkością światło Chrystusa. Nowonarodzony Jezus Objawia się jako Światło
wszystkim ludziom. Chrystus pragnie każdego z nas przeprowadzić z ciemności
do światła, musimy tylko w Nim uznać swojego Pana. Za chwilę Chrystus podczas
tej Eucharystii Objawi się każdemu z nas. Złóżmy naszemu Królowi wszystko
to co mamy najcenniejszego. Upadnijmy na twarz i złóżmy mu pokłon.
I ofiarujmy swe dary: złoto naszych serc, kadzidło naszych słów i czynów,
mirrę naszych cierpień i udręk codzienności.
Komentarz przed Liturgią Słowa:
Mędrcy ze Wschodu, uznający Chrystusa za Boga-Człowieka, Króla, Kapłana
i Proroka są znakiem narodów pogańskich, które przyjmują orędzie zbawienia.
Otwórzmy się na działanie Ducha Świętego, abyśmy i my mogli przyjąć
od Chrystusa zabawienie. Otwórzmy się na Jego Słowo.
c) dobór melodii psalmu responsoryjnego:
- melodia bożonarodzeniowa (przećwiczyć!!!)
d) dobór pieśni na Eucharystię:
Pieśń na wejście: Mędrcy Świata, Monarchowie…
/Exsultate Deo wyd. IX nr. 358 str. 269/
Pieśń na Ofiarowanie: Wesołą Nowinę Bracia Słuchajcie…
/Exsultate Deo wyd. IX nr. 377 str. 280/
Pieśń na Komunię: O gwiazdo Betlejemska…
/Exsultate Deo wyd. IX nr. 364 str. 273/
Pieśń na Uwielbienie: Raduj się ziemio…
/Śpiewnik ks. Jan Siedlecki wyd. XLI nr. 69 str. 109/
6|Strona
Pieśń na zakończenie: Jezusa narodzonego wszyscy witajmy…
/Śpiewnik ks. Jan Siedlecki wyd. XLI nr. 49 str. 53/
e) przećwiczenie czytań z lektorami
f) dobór formularza:
-Modlitwa Eucharystyczna numer III, z uwzględnieniem tajemnicy dnia.
-Prefacja o Objawieniu Pańskim numer 6.
-Uroczyste błogosławieństwo na Objawienie Pańskiej.
-Tropy (propozycje):
Panie, który rodząc się z Maryi Dziewicy stałeś się naszym baratem,
zmiłuj się nad nami.
Chryste, który, Objawiłeś się wszystkim ludziom, aby nas zbawić,
zmiłuj się nad nami.
Panie, który, Objawiłeś się Mędrcom ze wschodu, zmiłuj się nad nami.
g) wyznaczenie posług Liturgicznej Służby Ołtarza (po kręgu zrobić próbę):
-Ministranci Światła, Ministrant Krzyża, Ministranci Kadzidła, Ministranci Ołtarza,
I czytanie, Psalm, II czytanie, Ministrant Księgi, Ceremoniarz.
3) Odpowiedź świadectwa życia.
W czasie wieczornej modlitwy zastanowię się nad tym, czy codziennie w Chrystusie
uznaję mojego Pana. Czy codziennie potrafię oddawać mu pokłon, czy codziennie
daje mu wszystko to co mam najcenniejszego? Czy codziennie składam Panu
dary? Czy codziennie pamiętam o tym, że Bóg Objawia mi się po to, aby mnie
zbawić? Aby dać mi udział w zbawieniu. Czy mam chęć poszukiwania Go? Czy
potrafię zostawić siebie i być darem dla innych?
W czasie tego tygodnia codziennie uczynię dar z siebie dla drugiego człowieka.
Pomogę komuś w czymś, tak, aby ta osoba nie zauważyła mojej pomocy.
4) Modlitwa na koniec kręgu.
a) modlitwa spontaniczna dziękczynna za dar Słowa Bożego,
za dar rozważania Słowa danego przez Pana,
b) modlitwa św. Leona Wielkiego:
(przygotować wcześniej na kartkach i każdemu rozdać)
Panie Jezus Chryste Mędrcy uczcili Cię w Dzieciątku złożonym w żłobie,
ja uwielbiam Cię wszechmocnego w niebie. Jak oni w skarbach swoich ofiarowali
Ci mistyczne dary, tak również i ja, Boże mój, pragnę w sercu moim znaleźć dary
godne Ciebie. Proszę Cię o to. Amen.
c) zgaszenie świecy oazowej,
d) znak krzyża,
e) Shalom.
7|Strona
Download