regulamin wynagradzania pracowników miejskiego zakładu

advertisement
REGULAMIN WYNAGRADZANIA
PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO
ZAKŁADU WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI
W SŁAWKOWIE
SŁAWKÓW
MAJ 2008
Na podstawie art. 9 i 77² Kodeksu Pracy i Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań
kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2005 r. nr 146
poz.1222 z póź. zm.) ustala się, co następuje:
§1
Niniejsze przepisy stosuje się do pracowników zatrudnionych w Miejskim
Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie, zwanym dalej „zakładem”
§2
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o „najniższym wynagrodzeniu”, rozumie się
przez to najniższe wynagrodzenie ustalone przez Radę Miejską w I kategorii
zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego.
2. Najniższe wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 ustalono uchwałą Rady
Miejskiej w Sławkowie, która stanowi załącznik A do regulaminu.
§3
1. Ustala się:
- tabelę kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego
oraz wymagań kwalifikacyjnych kierowników i zastępców
kierowników niniejszego regulaminu, stanowiącą załącznik nr 1 do
regulaminu,
- tabelę punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii
zaszeregowania, stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu,
- tabelę stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 3 do
regulaminu,
- tabele stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych
pracowników, stanowiące załącznik nr 4 do regulaminu.
2. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego ustala się jako sumę
najniższego wynagrodzenia oraz iloczynu liczby punktów ustalonych dla
poszczególnych kategorii w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do
regulaminu i wartości jednego punktu w złotych.
3. Wartość jednego punktu ustala się każdorazowo w porozumieniu z Radą
Miejską w zależności od możliwości finansowych zakładu.
4. Wysokość miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego może być
wyższa lub niższa od ustalonych w myśl ust. 2, nie więcej jednak niż
o 10%.
2
5. Tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządza
pracodawca, opierając się na zasadach ustalonych w ust. 2 i 3.
6. W razie zmiany najniższego wynagrodzenia pracowników ogłoszonego w
obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów, przeliczenie najniższego
wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 oraz zmiana wartości jednego
punktu, o czym mowa w § 3 ust. 2 i 3, następuje pod warunkiem
posiadania przez zakład możliwości finansowych.
§4
1. W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz nagród w
wysokości 2% planowanego funduszu płac, z przeznaczeniem na nagrody
za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji
kierownika zakładu.
2. W ramach środków na wynagrodzenie tworzy się fundusz premiowy, z
przeznaczeniem na premie uznaniowe dla pracowników.
3. Szczegółowe zasady przyznawania premii uznaniowej określa zakładowy
regulamin premiowania ustalony przez kierownika jednostki.
§5
1. Pracownikom z tytułu wykonywanej pracy przysługują następujące
składniki wynagrodzenia:
1) wynagrodzenie zasadnicze,
2) dodatek funkcyjny,
3) dodatek za wysługę lat,
4) dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych,
5) premia uznaniowa.
§6
1. Godzinową stawkę:
1) wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego
zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, oraz
2) wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego
- ustala się dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę
godzin pracy przypadających do przepracowania w danym
miesiącu.
2. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy
przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w
wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w
umowie o pracę.
3
§7
1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem
zespołem przysługuje dodatek funkcyjny.
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, może być przyznany również
pracownikom zatrudnionym na stanowiskach nie związanych z
kierowaniem zespołem, dla których w załączniku nr 4 do rozporządzenia
przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym, że maksymalna stawka tego
dodatku przewidziana dla danego stanowiska jest niższa o jedną stawkę.
§8
1. Pracownikowi zatrudnionemu w zmianowym systemie pracy za każdą
godzinę pracy na II zmianie może być przyznany dodatek w wysokości
10% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.
2. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje
dodatkowe wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w porze nocnej w
wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.
§9
1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, zwany dalej
„dodatkiem za wysługę lat”.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje po 5 latach pracy w wysokości 5%
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wzrastający o 1% za każdy
dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia
zasadniczego.
3. Do stażu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się
wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy
odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od
którego zależą uprawnienia pracownicze.
4. W przypadku, gdy praca w zakładzie stanowi dodatkowe zatrudnienie, do
okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy
zatrudnienia podstawowego.
5. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które
otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu
niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego
sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za
które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z
ubezpieczenia społecznego.
4
6. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty
wynagrodzenia:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub
wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu
miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do
wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
§ 10
1. Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa, w wysokości:
- po 20 latach pracy – 75% miesięcznego wynagrodzenia,
- po 25 latach pracy – 100% miesięcznego wynagrodzenia,
- po 30 latach pracy – 150% miesięcznego wynagrodzenia,
- po 35 latach pracy – 200% miesięcznego wynagrodzenia,
- po 40 latach pracy – 300% miesięcznego wynagrodzenia,
- po 45 latach pracy – 400% miesięcznego wynagrodzenia,
2. Do stażu pracy uprawniającego do nagrody wlicza się wszystkie okresy
zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów
podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia
pracownicze.
3. W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku
pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody wlicza się jeden z tych
okresów.
4. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu
okresu uprawniającego do nagrody, bądź w dniu wejścia w życie
przepisów wprowadzających nagrody.
5. Pracownik jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody,
jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.
6. Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po
nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.
7. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę
inwalidzką lub emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do
nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy licząc od dnia
rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania
stosunku pracy.
8. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie
przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli
dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu
w dniu jej wypłaty.
5
9. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody będąc zatrudniony w innym
wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia
nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu
nabycia prawa do tej nagrody.
10.Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu
ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
§ 11
1. Pracownikowi przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna przy
przechodzeniu na rentę inwalidzką lub emeryturę, zwana dalej
„odprawą”:
- po 10 latach pracy w wysokości 2 – miesięcznego wynagrodzenia,
- po 15 latach pracy w wysokości 3 – miesięcznego wynagrodzenia,
- po 20 latach pracy w wysokości 6 – miesięcznego wynagrodzenia.
2. Przy ustalaniu prawa do odprawy przyjmuje się zasady zaliczania
okresów pracy i innych okresów takie same jak przy ustalaniu prawa do
dodatku za wysługę lat.
3. Odprawa jako świadczenie jednorazowe nie przysługuje pracownikowi,
który raz już nabył do niej prawo.
§ 12
1. W zakładzie wypłaca się nagrodę roczną w wysokości 8,5% sumy
wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w poprzednim
roku kalendarzowym.
2. Nagrodę roczną wypłaca się nie później niż w ciągu pierwszych trzech
miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który
przysługuje ta nagroda.
3. Szczegółowe warunki wypłaty tej nagrody reguluje ustawa z 12 grudnia
1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników
jednostek sfery budżetowej (Dz. U. nr 160 poz. 1080) wraz z
późniejszymi zmianami.
§ 15
Pracownikowi za okres niezdolności do pracy spowodowanej chorobą
przysługuje za pierwsze 33 dni w roku kalendarzowym zasiłek
chorobowy w wysokości 80 % wynagrodzenia stanowiącego podstawę
wymiaru zasiłku.
6
§ 16
Traci moc regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie ze stycznia 2008 roku.
§ 17
Regulamin wynagradzania wchodzi w życie z dniem 5 maja 2008 r.
Przedstawiciele
załogi:
Kierownik
Miejskiego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji
w Sławkowie
7
Załącznik nr 1
TABELA KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I DODATKU FUNKCYJNEGO
ORAZ WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH KIEROWNIKÓW I ZASTĘPCÓW
KIEROWNIKÓW
Lp.
Stanowisko
Kwota
wynagrodzenia
zasadniczego
do
1
1
2
dodatku
funkcyjnego
do
2
Wymagania kwalifikacyjne¹
wykształcenie
oraz umiejętności
zawodowe
3
4
5
Kierownicze stanowiska urzędnicze
Dyrektor (kierownik)
wyższe2)
5000
2000
jednostki, komendant
lub według
straży gminnej
odrębnych
(miejskiej)
przepisów
Zastępca dyrektora
(kierownika)
4600
1700
jednostki, zastępca
wyższe2)
komendanta straży
gminnej (miejskiej)
8
staż pracy
(w latach)
6
5
lub według
odrębnych
przepisów
5
Załącznik nr 2
TABELA PUNKTOWYCH ROZPIĘTOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH
KATEGORII ZASZEREGOWANIA
Kategoria zaszeregowania
Liczba punktów
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
najniższe wynagrodzenie zasadnicze – 20
21 – 35
36 – 50
51 – 65
66 – 80
81 – 95
96 – 110
111 – 125
126 – 140
141 – 160
161 – 180
181 – 200
201 – 220
221 – 240
241 – 260
261 – 280
281 – 300
301 – 320
321 – 340
341 – 365
366 – 390
9
Załącznik nr 3
TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO
Stawka dodatku funkcyjnego
Procent najniższego
wynagrodzenia zasadniczego
1
do
35
2
do
50
3
do
65
4
do
80
5
do
95
6
do
110
7
do
125
8
do
150
9
do
175
10
Załącznik nr 4
TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH
PRACOWNIKÓW
Lp.
Stanowisko
Kategoria
zaszeregowania
Stawka
dodatku
funkcyjnego
do
Wymagania
kwalifikacyjne¹
wykształcenie
liczba lat
pracy
1
1.
2
Główny księgowy
3
XVI-XX
4
9
2.
Dyrektor biura, kierownik oddziału (filii),
rejonowego (terenowego) oddziału
Zastępca głównego księgowego
XV - XVIII
8
Wyższe2)
5
XIV - XVIII
8
wyższe
ekonomiczne
lub
podyplomowe
ekonomiczne
3
XII - XVII
6
Wyższe2)
5
X - XVII
6
Wyższe2)
5
X - XVI
5
Wyższe2)
4
VIII - XIV
-
VII - XIII
-
V - XI
-
wyższe
średnie
wyższe
średnie
średnie
4
5
2
4
-
średnie
1
VII - XII
zasadnicze
zawodowe
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Naczelnik (kierownik) wydziału (działu,
pracowni, samodzielnego referatu,
samodzielnej sekcji, laboratorium, placówki
specjalistycznej), główny: specjalista,
programista
Kierownik zespołu
Zastępca: naczelnika (kierownika) wydziału
(działu, zespołu, pracowni, laboratorium,
placówki specjalistycznej), kierownik sekcji
(zmiany, referatu)
Specjalista, programista, rewident
zakładowy
Samodzielny referent, starszy księgowy
Referent
Starszy operator elektronicznych monitorów
ekranowych, starszy recepcjonista, starszy
magazynier, zaopatrzeniowiec, operator
sprzętu audiowizualnego, operator urządzeń,
konserwator maszyn i urządzeń
11
5
6
Według odrębnych
przepisów
1
11.
2
Archiwista, magazynier, konserwator,
intendent
3
V-X
12.
Kierowcy: kierowca – operator maszyn
specjalnych
Kierowca samochodu ciężarowego:
- powyżej 13 ton,
- od 3,5 do 13 ton,
- do 3,5 ton
Kierowca samochodu dostawczego
Kierowca samochodu towarowo-osobowego
Kierowca ciągnika
Starszy mistrz
IX - XII
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
VIII - XI
VII - X
V - IX
VII - X
IX - X
V - IX
IX - XIV
Starszy rzemieślnik (starszy: murarz, malarz,
betoniarz, stolarz, cieśla, dekarz, monter,
kowal, ślusarz, tokarz, frezer, tapicer,
spawacz, elektryk, mechanik, mechanikdiagnosta, elektromechanik, elektromonter,
radiomechanik, kucharz i inne), starszy
konserwator, robotnik
wysokokwalifikowany
Rzemieślnik (murarz, malarz, betoniarz,
stolarz, cieśla, gajowy, dekarz, monter,
kowal, ślusarz, tokarz, frezer, tapicer,
spawacz, elektryk, mechanik, mechanikdiagnosta, elektromechanik, elektromonter,
radiomechanik, kucharz, krawiec i inne),
konserwator, robotnik wykwalifikowany
4
-
5
średnie
zasadnicze
zawodowe
6
1
2
-
według odrębnych przepisów
5
wyższe
średnie i tytuł
mistrza
3
4
średnie
zawodowe
VI - XI
-
zasadnicze
zawodowe4)
3
średnie
zawodowe
V-X
-
20.
Ogrodnik terenów zielonych
VI - VII
-
21.
22.
Odczytywacz wodomierzy-inkasent
Dyżurny pogotowia wodno-kanalizacyjnego
VII - X
VI - VIII
-
23.
Rzemieślnik specjalista
VII- XIII
-
zasadnicze
zawodowe i
odpowiednie
wyszkolenie
w zawodzie
zasadnicze
zawodowe
podstawowe
zasadnicze
zawodowe
średnie
zawodowe
-
zasadnicze
zawodowe4)
4
-
24.
Majster
IX-XIV
3
średnie
3
25.
Robotnik gospodarczy
II-VIII
-
zasadnicze
zawodowe4)
podstawowe5)
-
¹)
Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk
urzędniczych i stanowisk urzędniczych uwzględniają wymagania określone w art.3 ust.3 i 4 ustawy o pracownikach
samorządowych.
2) Wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk
urzędniczych i kierowniczych urzędniczych stosownie do opisu stanowiska, o którym mowa w art.3a ust.5 pkt 3 w/w
ustawy.
4)
Zasadnicze zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku.
5) Podstawowe i umiejętności wykonywania czynności.
12
Download