Diagnoza struktury osobowości na poziomie borderline

advertisement
Diagnoza do psychoterapii
Bernadetta Izydorczyk
Plan wykładu
 Zagadnienia wstępne – charakterystyka postępowania
diagnostycznego, etapy diagnozowania ,cele :diagnoza
psychiatryczna i psychologiczna w procesie psychoterapii
 Diagnoza motywacji do psychoterapii (rodzaje, specyfika)
 Diagnoza psychodynamiczna
- diagnoza dysfunkcji i poziomu integracji struktury
osobowości
-kategorie diagnostyczne ps. Ego: nerwica objawowa,
charakteru
-wymiar: neurotyczny -psychotyczny – borderline
(charakterystyczne obrony, poziom integracji tożsamości,
adekwatność testowania rzeczywistości, zdolność wglądu
we własną patologię, natura pierwotnego konfliktu,
przeniesienie i przeciwprzeniesienie)
Literatura podstawowa
 L. Grzesiuk (red.): Psychoterapia Teoria,
Eneteia, Warszawa 2005
 N.McWilliams:Diagnozapsychodynamiczna
GWP,Gdańsk,2009
Etapy diagnozowania
 etap wstępny - przed rozpoczęciem procesu psychoterapii
grupowej (małżeńskiej) czy indywidualnej ukierunkowany na : ocenę konieczności zastosowania
psychoterapii wobec osoby bądź grupy
 w trakcie trwania procesu terapeutycznego –
ukierunkowana na pogłębianie rozpoznania i definiowania
specyfiki psychopatologii zaburzeń pacjenta (szczególnie
psychologicznych mechanizmów funkcjonowania jako
źródła objawów) , jak i aktualnych jego postępów w
procesie terapeutycznym
Diagnoza wstępna - cele
 Ustalenie na czym polega problem zgłaszającej się
po pomoc osoby
 Zebranie zbioru informacji: ocena konieczności
zastosowania psychoterapii wobec osoby bądź
grupy osób (np. rodziny, małżeństwa) kwalifikacja do określonego typu psychoterapii ze
względu na potrzeby (psychopatologię) i
możliwości pacjenta.
 Analiza dokumentacji, danych od osoby kierującej
do psychoterapii przed spotkaniem z pacjentem
„Dobra diagnoza” (Aleksander
Gemm 1996)
 Polega na określeniu potrzeb pacjenta i
maksymalnych szans ich zaspokojenia. W tym
celu psychoterapeuta powinien:
 a) określić źródło przejawianych przez pacjenta
zaburzeń (symptomatologia, psychologiczne
świadome i nieświadome mechanizmy
funkcjonowania ,uwarunkowania)
 b) określić rodzaj zaburzeń
 c) określić rodzaj i poziom motywacji do terapiibrak motywacji -chwiejna –silna
Źródła informacji o pacjencie
 pacjent (werbalne przekazy, niewerbalna ekspresja ,
wygląd, zachowanie itp.)
 dokumentacja medyczna
 relacje osób aktualnie bądź w przeszłości związanych z
pacjentem (rodzina, współmałżonek, rodzeństwo), bądź
relacje z osobami innymi ważnymi ze środowiska pacjenta
(środowisko szkoły, pracy)
 wszystkie formy informacji z innych źródeł
psychoterapeuta uzgadnia z pacjentem
Źródła zaburzeń u pacjenta
 Ustalenie, że trudności pacjenta wynikają z patologicznych
mechanizmów psychicznych (Adams,Luscher,Berna,2001)
 Eliminacja w/w mechanizmów (konflikt intrapsychiczny,
wadliwe nawyki, zachowania, schematy poznawcze,
zniekształcone skrypty) - jest bezpośrednim celem
psychoterapii - prowadzi do pożądanej zmiany
funkcjonowania pacjenta
 Określenie źródeł ma związek z paradygmatem
teoretycznym w jakim pracuje psychoterapeuta
(psychoanalityczno-psychodynamiczny - rozwiązanie
nieuświadomianego intrapsychicznego konfliktu;
paradygmat poznawczo-behawioralny – redukcja oduczenie, wygaśnięcie patologicznej reakcji, zachowania
,schematu poznawczego i wyuczenie nawyków, reakcji,
zachowań pożądanych dla pacjenta – konstruktywnych)
Określenie rodzaju zaburzeń
Diagnoza psychiatryczna i
psychologiczna
 Diagnoza psychiatryczna – kategoryzacja jednostek
chorobowych - wskazuje rodzaj zaburzenia pacjenta, ujęty w
obowiązującej medycznej klasyfikacji chorób (ICD10,DSM
IV) – jako zespoły objawów
 ma ograniczone zastosowanie w psychoterapii - odmienny
sposób patrzenia na zaburzenia w psychiatrii i w psychologii
 Łączenie symptomów w syndromy odpowiadające
poszczególnym jednostkom zaburzeń psychicznych
wynika z zaobserwowanego klinicznego
współwystępowania tych symptomów, lecz nie daje
podstawy do orzekania o ich wspólnej genezie czy
współzależności
Diagnoza psychologiczna i
psychologiczna teoria
psychopatologii
 Ważna dla procesu psychoterapii
 Charakteryzuje zaburzenie przez odwoływanie się
do jego psychicznych mechanizmów
 Rozpoznanie przejawianego przez pacjenta
zaburzenia - dla psychoterapeuty wskazanie co do
obszarów nieprawidłowego funkcjonowania czy
okresu życia, z jakim trudności pacjenta są
szczególnie powiązane
 Nie dostarcza w pełni przesłanek do
zaplanowania w wystarczającym stopniu pracy
psychoterapeutycznej
Prawidłowo zaplanowane
postępowanie diagnostyczne
 Jest dostosowane do możliwości pacjenta, nie zakłóca
sojuszu terapeutycznego i może wzmacniać motywację do
leczenia
 Umiejętnie prowadzony wywiad kliniczny, badanie testowe
mogą posiadać wpływ leczący
 Odpowiadanie na pytania dotyczącymi własnego życia i
relacji z ważnymi ludźmi ,określanie własnych preferencji
w testach, wykonywanie zadań odwołujących się do odczuć
i fantazji pozwala pacjentowi zobaczyć i doświadczyć
siebie inaczej niż dotychczas
 Odsłanianie się tego nowego obrazu własnej osoby budzi
nadzieję na rozwiązanie problemów, zachęca do zmiany i
wzmaga motywację do podjęcia psychoterapii
 Występujące u pacjenta zniechęcenie do psychoterapeuty czy psychoterapii w
związku z procedurą diagnostyczną ,świadczy o tym, że została ona źle
przeprowadzona (źle dobrano techniki, nieumiejętnie podano je pacjentowi,
nie wyjaśniono ich sensu).
 Diagnoza psychologiczna dla psychoterapii - wykorzystuje klasyfikację
psychiatryczną zaburzeń - znaczenie ma rozróżnienie kategorii
diagnostycznych : nerwic, psychoz i zaburzeń osobowości. Rozróżnienie to
opiera się na wyodrębnieniu odmiennych w tych zaburzeniach
nieprawidłowości w zakresie struktury psychicznej
 Zaburzenia te wymagają zastosowania specyficznych form kontaktu oraz
takich procedur terapeutycznych, które ze względu na tematykę ,tempo i cele
pracy będą odpowiednie do osiągniętego poziomu dojrzałości mechanizmów
obrony i integracji psychicznej
 Diagnoza i kwalifikacja pacjentów do leczenia przeprowadzana być powinna
przede wszystkim na podstawie specjalistycznie ukierunkowanego wywiadu
klinicznego, testów np. MMPI, Rorschacha itp, specjalistycznych konsultacji
Typologia zaburzeń z perspektywy tzw.
psychologii pozytywnej (skoncentrowanej na
dobrostanie człowieka)
 Pomoc psychologiczna - polega na wzmacnianiu i
rozwijaniu tych aspektów osobowości, które
umożliwiają skuteczne radzenie sobie i stanowią
zabezpieczenie przed nieprawidłowym
reagowaniem na stres (Seligmann 2002)
 Podstawa psychologicznej diagnozy - tzw.
kompletny model zdrowia psychicznego
(Keyes,Lopez,2002),opisujący funkcjonowanie
psychiczne na dwóch ortogonalnych wymiarach:
dobrostanu i psychopatologii
 Stan psychiczny osoby - charakteryzowany przez przypisanie go
do określonego punktu jednego z czterech obszarów, istniejących
w przestrzeni, stworzonej przez oba wymiary:
 Pełne zdrowie psychiczne (wysoki poziom dobrostanu, niski
poziom psychopatologii)
 Niepełne zdrowie psychiczne (niski poziom dobrostanu, niski
poziom psychopatologii)
 Niepełne zaburzenie psychiczne (wysoki poziom dobrostanu,
wysoki poziom psychopatologii)
 Pełne zaburzenie psychiczne (niski poziom dobrostanu, wysoki
pozom psychopatologii
 W miarę uzyskiwania nowych informacji o pacjencie i
zachodzenia zmian w jego stanie psychicznym ,przypisywane mu
ulokowanie w przestrzeni opisującej zdrowie psychiczne zmienia
się
Proces „etykietowania ” w
diagnozie
 Nadmierna koncentracja na symptomach z pominięciem wskazania na
genezę zaburzeń powoduje, że zachowanie pacjenta zaczyna być przez
niego i jego bliskich ,jak i osoby leczące spostrzegane i oceniane przez
pryzmat wiedzy o jego objawach. Skutkiem tego jest:
 a) wszystko co myśli, czuje i robi pacjent traktowane jest jako należące
(wynikające) do choroby. Wszystko co się z nim dziej z chwilą
rozpoznania choroby może być uznane za charakterystyczne dla tej
formy zaburzeń i jego objaw (np .zwykła sprzeczka zostanie
zdefiniowana jako „nadmierna agresywność),
 b) etykieta ma moc wyzwalania dalszych zaburzeń w funkcjonowaniu
pacjenta. Nazwanie choroby oznacza zidentyfikowanie syndromu
objawów, którego zwykle niewielką część przejawia aktualnie pacjent.
On sam i osoby bliskie mu znające rozpoznanie oczekują więc
pojawienia się kolejnych symptomów należących do syndromu oraz
przebiegu choroby zgodnego z jej kliniczną definicją. Zjawisko
opisane psychologii poznawczej jako tendencja do konfirmacji –
wszyscy starają się nieświadomie, aby potwierdziły się oczekiwania
zgodnie z diagnozą kliniczną (nozologiczną).
Diagnoza psychiatryczna

Umiejętność posługiwania się przez psychoterapeutę
nazewnictwem psychiatrycznym

Udokumentowanie przebiegu leczenia ,współpraca w
ramach wielowymiarowych procedur oddziaływania na
pacjenta ze specjalistami innych niż psychoterapia form
pomocy, prowadzenie badań naukowych i korzystanie z
dorobku innych badaczy oraz publikowanie wyników
własnej pracy wymagają posługiwania się przy opisie
zaburzeń psychicznych uniwersalnym językiem,
wspólnym dla przedstawicieli różnych podejść
psychoterapeutycznych i różnych zawodów, związanych
z ich leczeniem
Diagnoza psychologiczna i
psychologiczna teoria
psychopatologii
 Charakteryzuje zaburzenie przez odwoływanie się do jego psychicznych
mechanizmów – ważna w diagnozie do psychoterapii
 Rozpoznanie przejawianego przez pacjenta zaburzenia może stanowić
dla psychoterapeuty wskazanie co do obszarów nieprawidłowego
funkcjonowania czy okresu życia, z jakim trudności pacjenta są
szczególnie powiązane. Nie dostarcza jednak w pełni przesłanek do
zaplanowania w wystarczającym stopniu pracy psychoterapeutycznej
 Zastosowanie testów psychologicznych w diagnozie zaburzeń w
psychoterapii – ograniczone korzyści diagnostyczne, ale statystyczne
oszacowanie natężenia określonych cech - dostarcza informacji o
typowości, stopniu podobieństwa funkcjonowania osoby badanej
 Prawidłowo zaplanowane postępowanie diagnostyczne,
dostosowane do możliwości pacjenta nie zakłóca sojuszu
terapeutycznego i może wzmacniać motywację do leczenia
 Występujące u pacjenta zniechęcenie do psychoterapeuty czy
psychoterapii w związku z procedurą diagnostyczną ,świadczy
o tym, że została ona źle przeprowadzona (źle dobrano
techniki, nieumiejętnie podano je pacjentowi, nie wyjaśniono
ich sensu)
Diagnoza zaburzeń z perspektywy
podejścia eklektycznego w
psychoterapii
 Zadanie - dostosowanie celów i metod postępowania do
potrzeb i możliwości pacjenta (Gilliand,
James,Roberts,Bosman ,1984)
 Kluczowym zadaniem psychoterapeuty jest wybór sposobu
leczenia – ściśle powiązany z diagnozą - oparcie diagnozy na
kilku pojęciach z zakresu psychologii ogólnej, rozwojowej,
osobowości i społecznej, które wydają się być szczególnie
związane ze zdrowiem psychicznym i dobrym
przystosowaniem.
 Precyzyjne rozpoznanie specyficznych trudności pacjenta -
brak jest powszechnie akceptowanej, uniwersalnej metateorii
umysłu - konieczność indywidualnego rozwiązywania
problemu - brak jednoznacznych wskazówek, jak
przeprowadzić proces diagnostyczny - odwoływanie do
podejść w jakich pracują
Diagnoza motywacji do terapii
Do zmiany potrzeba motywacji !
Mechanizmy motywacyjne - modele
 Model homeostatyczny-źródłem motywacji jest zaburzenie homeostazy
organizmu, a procesy poznawcze i procesy energetyczne uruchamiają
reakcję. Reakcja ta albo przywraca równowagę i cykl się kończy, albo nie
wpływa na poziom homeostazy i wtedy działania muszą być
kontynuowane
 Model podnietowy - źródłem motywacji jest bodziec, przetwarzany przez
procesy poznawcze. Nie ma to jednak znaczenia dla tworzenia reakcji bodziec uruchamia odpowiednie procesy energetyczne. Reakcja albo
znosi działanie bodźca, albo nie wpływa na działanie bodźca i zachowanie
jest kontynuowane
 Model poznawczym -działające bodźce uruchamiają procesy poznawcze,
te zaś procesy energetyczne i kształtują reakcję. Źródłem motywacji jest
przetwarzanie informacji. Skutek reakcji nie jest konfrontowany z
bodźcem, ale ze strukturami poznawczymi
 Model humanistyczny - źródło zachowań jest wewnętrzne (zachowanie
bez bodźców). Reakcje kształtowane są przez wewnętrzne procesy
poznawcze i wewnętrzne procesy energetyczne. Sytuacja zewnętrzna nie
ma wpływu na kształtowanie motywacji zachowania, lecz czasami na
jego przebieg
 W większości modeli że człowiek zaczyna działać kiedy pojawia się swego
rodzaju konflikt : wewnętrzny czy zewnętrzny. Kiedy pojawia się
dyskomfort spowodowany rozbieżnością człowiek będzie próbowała
wrócić do równowagi i rozpocznie działanie
 J. Hunt był jednym z pierwszych psychologów, którzy sprzeciwili się
założeniu, że wszystkie zachowania wywoływane są przez zewnętrzne
wzmocnienia. Głowna teza : nawet wtedy, gdy spełnione zostaną wszelkie
podstawowe potrzeby, organizmy wciąż mogą być motywowane i przejawiać
mogą zachowania eksploracyjne , manipulacyjne oraz ciekawość. Zdaniem
Hunta zachowania takie będą motywowane wewnętrznie
 Motywacja wewnętrzna - tendencja podmiotu do podejmowania i
kontynuowania działania ze względu na samą treść tej aktywności
 Motywacja zewnętrzna - działanie realizowane jest ze względu na
zewnętrzne wobec niego czynniki
Motywy pacjentów zgłaszających
się do terapii
 Problemy i brak radzenia sobie w życiu
 Zaburzenia psychiczne (najczęściej nieprawidłowe cechy
osobowości)
 Dolegliwości z innych niż choroba powodów( lęk przed
utratą pracy, smutek po stracie kogoś bliskiego,
niezadowolenie z siebie, gdy zrobiło się głupstwo to
przecież naturalne, zdrowe, choć przykre reakcje).
 Jeśli nie ma choroby nie ma czego leczyć( nie jest to
psychoterapia tylko pomoc psychologiczna - może
przynosić pocieszenie, ulgę w cierpieniu, może
umożliwiać doświadczenie czegoś, czego nigdy się nie
miało okazji nauczyć, ale nie usuwa zaburzeń zdrowia i
ich przyczyn)
 Zgłoszenie się po to, by uwolnić się od dolegliwości (jeśli okazuje
się, że w tym celu trzeba zmienić coś w swojej osobowości,
podejmują decyzję na leczenie psychoterapią).
 Otoczenie domaga się, by osoba podjęła psychoterapię (gdy osoba
nie ma poczucia swojej choroby, podczas gdy ona istnieje i
powoduje zakłócenia w relacji z otoczeniem np. kłamią bez
powodu, nie można na nich liczyć, nieoczekiwanie wybuchają
niekontrolowanym gniewem, wchodzą w konflikty z każdą osobą,
mają trudności w relacji). Niezależnie od deklaracji czy
świadomych postanowień, nie mają oni własnej motywacji do
zmiany - nie korzystają z psychoterapii
 Do leczenia się psychoterapią trzeba powoli dojrzewać!
 Zmuszanie do terapii nie stanowi wystarczającej motywacji do
własnej aktywności, niezbędnej w procesie leczenia
 W wyniku przekonywania i perswazji często uzyskuje się „bezwartościową”
(choć szczerą) zgodę na podjęcie leczenia. Tutaj ważna determinacja, decyzja
„poświęcenia wszystkiego”, byle tylko być zdrowym. pomaga ona radzić
sobie z pojawiającymi się w trakcie leczenia kryzysami i frustracjami
 Osoba zgłasza się na leczenie bo poszukuje pomocy w rozwiązywaniu
doraźnych trudności, z którymi sama sobie nie potrafi poradzić (np. osoba
samotna, często nie znajduje innej drogi niż poszukanie bliskiej osoby w
gabinecie psychiatry, psychologa lub psychoterapeuty). Osoby takie
przychodzą nie po to, żeby się leczyć, lecz po to, by ktoś się nimi przez chwilę
zajmował. Kontakty z terapeutą stają się sposobem na życie. W tym przypadku
również mamy do czynienia z pomocą psychospołeczną.
 Powodem zgłoszenia się do terapeuty są „wtórne korzyści” z leczenia się.
Mogą być one dwojakie. Pacjent uzyskuje „dobrego ojca lub matkę” i
uzależnia się od terapeuty, albo zgłasza się do lekarza nie po to, żeby się
wyleczyć ale po to, by się leczyć i w efekcie uzyskać rentę, status pacjenta,
procenty do emerytury. Pacjenci tacy nie mają zwykle motywacji do zmiany
swojego położenia i swojej sytuacji. Rzadko udaje się w trakcie spotkania z
terapeutą przeformułować motywy na takie, które stworzą warunki do
uzyskania przez pacjenta rzeczywistych korzyści.
Motywacja
Do psychoterapii
Motywacja
pozytywna
(prawdziwa)
Motywacja do
„przychodzenia
na psychoterapię”
Bez motywacji
do psychoterapii
Motywacja prawdziwa
 Zgłoszenie na
psychoterapię wywołane jest pragnieniem dokonania
zmiany we własnym sposobie funkcjonowania. Zwykle pacjent nie ma
jasności ,co i jak chciałby zmienić w sobie, posiada jednak pewien
stopień świadomości (czasami intuicji), że źródłem jego problemów
jest jego specyficzna dyspozycja psychiczna
 Cechuje go też pewien stopień determinacji, aby podjąć ryzyko
eksperymentowania z nowymi sposobami funkcjonowania
 Sprzyja to otwartości w procesie psychoterapii, wyzwala energię do
podjęcia aktywnej współpracy z psychoterapeutą. Zwykle prawdziwa
motywacja do terapii pojawia się dopiero po pewnym czasie w
wyniku oddziaływań psychoterapeutycznych.
Motywacja „ do przychodzenia na
psychoterapię”
 świadome lub nieświadome oczekiwanie, że przyniesie ona pewne
korzyści, choć w istocie osoby nie biorą pod uwagę możliwości zmiany
własnego sposobu funkcjonowania
 osoby traktują to jako okazję do nawiązania kontaktu z osobą
życzliwą, poświęcającą im czas (często u osób wyalienowanych z
otoczenia społecznego, wyznaczają terapeucie rolę przyjaciela, którego
nie mają w realnym życiu. Chcą ,aby był życzliwy, zainteresowany i
dyspozycyjny)
 osoby „oddają się pod opiekę” –uwalniają się w oczach własnych i
otoczenia od ponoszenia pełnej odpowiedzialności za swoje
postępowanie, oczekują porad, jak rozwiązać konkretne problemy,
niejednokrotnie i praktycznej pomocy. Często ich żądania nie są
jednoznaczne, czerpią oni korzyści ze statusu osoby leczącej się – to
pomaga manipulować otoczeniem, które przyznaje z tego powodu
różne przywileje.
Pacjenci bez motywacji do terapii
 zgłaszają się pod wpływem przymusu
 pacjenci instytucji psychiatrycznych, w których
psychoterapia traktowana jest jako rutynowy element
leczenia i pacjent kierowany jest na nią bez własnej zgody,
 udział w psychoterapii jako warunek decyzji dotyczących
leczenia, zasad ograniczania jego swobody itp.
 pacjenci zgłaszający się za skierowaniem sądu (skazani
wybierający psychoterapię zamiast kary więzienia) –
„psychoterapia to krótsza kara”
 pacjenci zgłaszający się na psychoterapię pod wpływem
nacisku osób bliskich, bądź presji otoczenia.
Czynniki wpływające na proces
terapii
 Dobry wynik terapii zależy w dużej mierze od stopnia







zdolności pacjenta do radzenia sobie ze stresem oraz
frustracją i modyfikowalności stresu, który spowodował,
że szuka on pomocy
cechy demograficzne – wiek, płeć, status społeczno –
ekonomiczny
poziom zaburzenia
poziom trudności interpersonalnych
Inteligencja
poczucie wewnętrznej lub zewnętrznej kontroli
oczekiwania wobec terapii
zaangażowanie w proces terapii
Cechy przydatne w terapii
 motywacja wewnętrzna i gotowość/otwartość na zmiany połączona
ze stosowaniem się do zaleceń terapeuty
 umiejętność nawiązywania podstawowych relacji z ludźmi (z
terapeutą) i dbania o ich jakość
 zdolność znoszenia frustracji
 brak organicznego uszkodzenia OUN
 Sprawny poziom funkcjonowania inteligencji
 wewnętrzne umiejscowienie kontroli przy terapii
psychodynamicznej i zewnętrzne przy behawioralnej
 ufność w psychoterapię jako metodę leczenia
 oczekiwanie poprawy,
 zaangażowanie w proces terapii
Przeciwskazania do terapii
grupowej (Yalom)
 pacjenci z uszkodzeniami mózgu
 pacjenci paranoiczni, hipochondryczni
 Pacjenci uzależnieni od narkotyków lub alkoholu
 Pacjenci z ostrymi objawami psychotycznymi lub
socjopatyczni
Pacjent w terapii grupowej musi
wykazywać :
 zdolność i gotowość do analizowania swoich zachowań




interpersonalnych
do odsłonięcia się oraz do udzielania i odbierania
informacji zwrotnych
musi być zmotywowany do uczestnictwa w terapii i
zmiany w jej efekcie.
Ważne są fizyczne i ekonomiczne możliwości brania
udziału w terapii – możliwość regularnego uczestnictwa
Pacjenci odtwarzają swoje typowe wzorce relacyjne w
mikrokosmosie grupy
 Zmienne osobowościowe i styl przywiązania są ważniejszymi
predyktorami zachowania w grupie niż sama diagnoza
 Ważne jest posiadanie podstaw kompetencji interpersonalnej,
żeby jak najlepiej skorzystać z interakcyjnej terapii grupowej,
 Pacjenci - sztywno dominujący lub odrzucający, osłabią pracę
grupy
 Członkowie gotowi do angażowania się i skłonni do
podejmowania ryzyka społecznego – wzmacniają pracę grupy
 Pacjenci wykazujący pozytywne nastawienie psychologiczne
mają istotne znaczenie dla skuteczności grupy (gdy ich zbyt mało
- grupa będzie powolna i nieskuteczna)
 Pacjenci którzy są mniej ufni, mniej skłonni do współpracy –
częściej walczą z eksploracją tematów interpersonalnych w
grupie –potrzebują grup bardziej wspierających
 Pacjenci cechujący się silnym neurotyzmem lub
perfekcjonizmem – potrzeba dłuższego leczenia do osiągnięcia
znaczącej zmiany w zakresie objawów i funkcjonowania
W długoterminowej terapii grupowej
dobór pacjentów powinien
uwzględniać
 heterogeniczność - pod





względem:
obszarów konfliktu
płci (najlepiej równowaga
kobiet i mężczyzn),
poziomu aktywności lub
bierności
myślenia i odczuwania
trudności
interpersonalnych
 homogeniczność - pod





względem:
siły ego
inteligencji
tolerancji na lęk i
frustracji
zdolności wymiany
informacji zwrotnych
angażowania się w proces
terapeutyczny
Heterogeniczność nie może determinować izolacji jednostki
w grupie - wprowadzać po dwóch podobnych charakterem
psychicznej dysfunkcji pacjentów
Wskazane jest mieć na uwadze : wiek, czynniki: kulturowe,
etniczno – rasowe, orientację seksualną
Pacjenci przedwcześnie
porzucający psychoterapię












Słaba zdolność do refleksji i myślenia o emocjach bez działania,
Niski poziom motywacji do terapii i zmiany
Dominacja reaktywności nad refleksyjnością
Mały zasób tzw. pozytywnych emocji
Silnie rozwinięte :zaprzeczanie, somatyzacja
Nadużywanie substancji psychoaktywnych,
Wysoki poziom złości i wrogości
Przynależność do tzw. niższej klasy społeczno – ekonomicznej
Słabe funkcjonowanie społeczne
Niski poziom inteligencji
Niezrozumienie sposobu działania psychoterapii
Doświadczenie braku wrażliwości na różnice kulturowo – etniczne
Diagnoza psychodynamiczna
Charakterystyka
Zalety diagnozy
(Mc Wiliams)
 przydatność w planowaniu leczenia
 informacja o rokowaniach (implikacje
prognostyczne)
 istotny wkład w ochronę korzystających z
pomocy psychologicznej
 umożliwia terapeucie odpowiednie
komunikowanie empatii
 ograniczenie ryzyka porzucenia terapii (np. u
motywowanych bez świadomości lękiem osób)
PLANOWANIE LECZENIA – tradycyjne
uzasadnienie diagnozy (diagnoza poziomu
zaburzenia)
 Dobre sformułowanie diagnostyczne pomaga w wyborze :
 stylu wchodzenia w relację
 sposobu interwencji i początkowych punktów skupienia
(odniesienia)
 Postęp w psychoanalitycznym rozumieniu osób z
zaburzeniami psychotycznymi (np. Karon i VandenBos,
1981) i borderline (np. Kernberg, 1975) - rozwój podejścia
psychodynamicznego
 W podejściu psychodynamicznym - istotą jest rozpoznanie
poziomu psychologicznych mechanizmów zaburzenia
osoby (psychotyczne, charakterologicznie borderline,
neurotyczne)
IMPLIKACJE PROGNOSTYCZNE poziom zaburzenia struktury osobowości
określa dostosowanie prognoz w terapii
 Różnicowanie rokowań - oczekiwanie od pacjenta z zaburzeniem
charakteru postępu w takim samym stopniu, jakiego można oczekiwać
od osoby, u której rozwinęła się neurotyczność - naraża terapeutę na
porażkę
 Rokowanie wobec pacjentki z rozp. bulimii, gdzie powstała ona na
podłożu separacyjnym-wyjazd z domu na studia i pacjentka rozumie
swoje zachowania jako trudne do przezwyciężenia (dobre rokowania i
w miarę szybka, efektywna pomoc psychoterapeutyczna) jest różne
wobec pacjentki również z rozpoznaniem bulimii, ale ze strukturą
osobowości borderline, która od wczesnego okresu życia ujawnia
objawy objadania się, przeczyszczania i postrzega swoje zachowanie
jako racjonalną odpowiedź na presję społeczną –kult chudości
(rokowania mniej pomyślne, długotrwała terapia - realny cel to
osiągnięcie po kilku latach :wglądu w zakresie ceny, jaką płaci za
chorobę, jak i wystarczającego zaufania do terapeuty, aby podjąć
wysiłki zmierzające do zmiany)
OCHRONA PACJENTA - dzięki etycznej
komunikacji w relacji z terapeuta, diagnostapacjent
 Sumienna praktyka diagnostyczna - rodzaj „prawdy wobec pacjenta”
w służbie zdrowia psychicznego. Na podstawie starannej oceny można
powiedzieć pacjentowi, czego może oczekiwać i tym samym uniknąć
obiecywania zbyt wiele lub pochopnego wprowadzenia w błąd,
trwania wiele lat w bezzasadnej terapii
 Pacjenci czują się zachęceni docenieniem przez terapeuta głębi ich
problemów - są gotowi podjąć się wspólnego ich pokonania
 Dla pacjentów „żądających cudownego leku ,którym brak chęci lub
możliwości zaangażowania się, potrzebnego do dokonania prawdziwej
zmiany, szczere informacje zwrotne od terapeuty po okresie
diagnostycznym, pozwalają im się wycofać i nie marnować czasu
własnego i terapeuty na szukanie magicznych rozwiązań
PRZEKAZYWANIE EMPATII - zdolności
do emocjonalnego odczuwania tego, co
odczuwa klient
 „Empatia” mylona często z ciepłą i współczującą reakcją
na pacjenta
 Terapeuci doświadczający wrogości, lęku ( nazywający to
brakiem empatii )– wskaźnik wysokiego poziomu empatii
(jeśli naprawdę czują oni ze swoim pacjentem - tym
samym czują jego wrogość, przerażenie, cierpienie i inne
negatywne stany psychiczne
 Emocje pojawiające się u osób będących w terapii potrafią
być intensywnie negatywne i mogą one indukować u
innych wszystko, tylko nie życzliwą reakcję
Komunikacja terapeutyczna i
interwencje a hipoteza diagnostyczna
 Gdy reakcja emocjonalna terapeuty podlega
samoobserwacji, przyczynia się w istotnym stopniu do
stworzenia dobrej diagnozy, na podstawie której można
wybrać taki sposób odniesienia się do cierpienia klienta,
który będzie odebrany jako prawdziwa empatia, a nie jako
rutynowe współczucie, rozdzielane zawodowo bez względu
na tożsamość pacjenta
 Klinicysta postępujący zgodnie ze standardowymi
procedurami bez diagnostycznej wrażliwości może być
antyterapeutyczny – może sfrustrować pacjenta
 Pacjent histeryczny – diagnosta okazuje w interwencjach
zrozumienie dla lęku i poczucia bezsilności w doświadczaniu
pacjenta. Gdy nie zróżnicuje go z podobnym w objawach
pacjentem socjopatycznym - poczuje odrzucenie
 Pacjent socjopatyczny – diagnosta przekazuje w interwencjach np.
żartobliwe uznanie dla jego „socjopatycznych umiejętności
górowania nad innymi” wraz z informacją ,że nie dał się na nie
nabrać. Terapeuta musi wyjść poza etykietę „manipulant”, żeby dać
pacjentowi nadzieję na bycie zrozumianym i nawiązać
terapeutyczny kontakt. Gdy tego nie zauważy w interwencji – u
pacjenta wzrośnie pogarda do terapeuty
 Pacjent zgłaszający się z tendencjami samobójczymi – ogólna strategia
interwencji kryzysowej (oszacowanie ryzyka samobójstwa – badanie
jego planu, sposobu i skuteczności)
 Pacjent ze strukturą borderline i zgłaszający się z tendencjami
samobójczymi – komunikuje, nie to że chce umrzeć , tylko swoje
przeżywanie ”depresji z porzucenia „,próbuje on zneutralizować swoją
panikę poprzez poczucie, że ktoś odbiera to ,jak on się źle czuje. Ma
on często w doświadczeniu, że nikt nie zwraca na jego odczucia uwagi
,kiedy nie grozi samobójstwem. W tym wypadku stosowanie strategii
szacowania ryzyka samobójstwa tylko wzmaga panikę i rozpacz (bo
diagnosta skupia się na treści groźby pacjenta, podczas gdy on pragnie
rozmawiać o jej kontekście). Pacjent czuje iż aby zostać wysłuchanym,
musi pokazać samobójstwo, a nie o nim mówić. Wysiłki te również
pozostawiają terapeutę w złości do pacjenta, ponieważ ten najpierw
prosi o pomoc, a następnie odrzuca wysiłki pomagającego związane z
jej udzieleniem (Frank i in).
 Pacjent borderline –w toku psychoterapii (często w drugim roku jej trwania)
może podjąć próbę samobójczą - gdy zaczyna odczuwać prawdziwą nadzieję
na zmianę (wtedy rozwija panikę i uruchamia próbę samobójczą jako
ochronę przed zniszczeniem, które by nastąpiło ,gdyby pozwolił on sobie na
nadzieję, a następnie został zawiedziony przez kolejną, ważną (bliską) osobę
terapeuty
 Interpretacja tego dla pacjenta – przynosi mu ulgę (powinna ona obejmować :
jego obawę przed nadzieją i rozczarowaniem, poczucie winy wobec
pierwotnych obiektów miłości za przemieszczenie emocjonalnego
zaangażowania z nich na terapeutę i powiązane z tym magiczne fantazje o
odpokutowaniu tej winy przez rytualną próbę uśmiercenia się)
ZAPOBIEGANIE UCIECZKOM Z
TERAPII
 Pod koniec wstępnego wywiadu - ogólny zarys, czy mamy do
czynienia z osobą, której charakter skłania ją do odpadnięcia z terapii
 Osoba hipomaniakalna ma skłonność do zrywania relacji, gdy tylko
zaczyna ona wzbudzać pragnienia zależnościowe( urazowe wczesne
doświadczenia z zależnością od innych)
 Osoby przeciwzależnościowe (lęk przed związkiem) - ich poczucie
wartości zakłada zaprzeczenie potrzebie dbania o innych - będą
racjonalizować ucieczkę z leczenia, gdy pojawi się przywiązanie upokarza ich uświadomienie sobie emocjonalnej istotności drugiej
osoby
 Powiedzenie osobie hipomaniakalnej czy przeciwzależnościowej przez
terapeutę, że wie, jak trudno będzie jej znaleźć odwagę do pozostania
w terapii, nie tylko dodaje jej otuchy, jako że emocjonalnie odczuwa
ona prawdziwość tego zdania, ale także i zwiększa
prawdopodobieństwo, iż pacjent oprze się pokusie ucieczki z terapii.
KORZYŚCI POBOCZNE
WYNIKAJĄCE Z DIAGNOZY
 Relacja terapeutyczna ma szansę na dobry start jeśli pacjent poczuje
pewność klinicysty - brak nieadekwatnego lęku, przekonanie, iż
odpowiednie leczenie może rozpocząć się, jak tylko pacjent zostanie
lepiej zrozumiany - zanim terapeuta osiągnie pełne rozumienie
dynamiki i struktury charakteru pacjenta
 Pacjent wyczuwa niepewność terapeuty – zastanawia się nad jego
kompetencją - może prowadzić do różnego rodzaju błędów
jatrogennych
 Wstępna hipoteza nie musi być ”prawidłowa” by dostarczyć korzyści
pacjentowi w kontakcie (umożliwia terapeucie obniżającą lęk
aktywność bez względu na to, czy zostanie poparta późniejszym
materiałem klinicznym)
 Psycholog może sformułować tymczasową diagnozę, bez szkody
dla procesu
 Pacjent prawdopodobnie z wdzięcznością przyjmie
powściągnięcie przez terapeutę swych ambicji i okazanie przez
niego ostrożności w wyborze diagnozy
 Doświadczenie diagnozy daje również obu uczestnikom procesu
zajęcie, zanim klient pozna terapeutę na tyle, by otworzyć się
przed nim spontanicznie bez wspierającej struktury wywiadu
 Często umożliwia terapeucie zdobycie informacji, które trudno
będzie pacjentowi ujawnić w dalszym toku leczenia, gdy rozwój
silnych reakcji przeniesieniowych może zahamować swobodne
wyrażanie różnych kwestii
 Ważne jest wyznaczanie przez terapeutę realistycznych celów –
(żeby prowadzić terapię trzeba utrzymać się w pracy)
 Brak motywacji u terapeuty i emocjonalne jego wycofanie -
uczucie oszukania, zmartwienia związane z niepowodzeniem wypalenie - w znacznym stopniu są wzmacniane przez
nierealistyczne oczekiwania terapeuty
 Terapeuci, którzy sami są depresyjni, mają skłonność do
wykorzystywania każdego wyraźnego niepowodzenia w terapii
jako okazji do samokrytyki. Możliwość diagnozowania pozwala
na utrzymanie zdrowego rozsądku w relacji z pacjentem
Długoterminowa terapia
psychoanalityczna
 Wartość starannej oceny diagnostycznej jest największa:
- na samym początku leczenia
- w momentach kryzysu lub impasu, kiedy diagnoza typu
osobowości może stanowić klucz do efektywnych zmian w
technice terapeutycznej pracy
 Gdy terapeuta ma dobre „wyczucie” osoby, z którą pracuje,
a terapia ” dobrze postępuje”, gotowość do myślenia
diagnostycznego powinna słabnąć
 Terapeuta, który koncentruje się stale na postępowaniu
według wytycznych z diagnozy, będzie obciążał relację
terapeutyczną przeintelektualizowaną atmosferą
 Istnieją ludzie, do których ustalone rozwojowe i typologiczne
kategorie osobowościowe nie zawsze pasują - klinicysta lepiej
wyjdzie na jej odrzuceniu i postawieniu na tzw. zdrowy rozsądek
 Nawet, kiedy oficjalna kategoria diagnostycznapsychoanalityczna –” pasuje” do danego pacjenta i tak istnieją
takie rozbieżności między ludźmi na wymiarach innych niż
poziom rozwojowy i styl obron - wtedy empatię i wyleczenie
najprędzej osiągniemy poprzez dostrojenie się do różnic
 Czasem istotniejsze jest (szczególnie we wczesnych fazach
rozwoju relacji terapeutycznej), by najpierw wziąć pod uwagę
emocjonalne konsekwencje wieku danej osoby, jej rasy,
przynależności etnicznej, klasy społecznej, niepełnosprawności
fizycznej, poglądów politycznych czy orientacji seksualnej,
zanim uwzględni się odpowiadającą jej kategorię diagnostyczną
zaburzenia
Wniosek
 Ocena struktury charakteru jest zawsze przejściowa, nigdy
definitywna
 Optymalna działalność terapeutyczna polega między
innymi na nieustającej gotowości do uaktualniania
wstępnej diagnozy w świetle nowych informacji
 Nawet najbardziej wyrafinowana ocena osobowości
zawsze może stać się przeszkodą w odbiorze istotnych
szczegółów klinicznego materiału pacjenta
 Proces diagnostyczny nie powinien być wykorzystywany
poza obszarem swej przydatności
Struktura diagnozy
psychodynamicznej
Diagnoza objawowa, dysfunkcji i
poziomu integracji struktury osobowości
DIAGNOZA OBJAWOWA
 Rodzaj zaburzenia i nasilenie objawów chorobowych






ukierunkowują decyzję o modelu psychoterapii Pacjent zdekompensowany
Pacjent ukrywający objawy
Pacjent z trudnościami w nawiązywaniu kontaktu ,
Pacjent lękowy, depresyjny itp. w tzw. sytuacji granicznej
Pacjent leczony pod przymusem
Pacjent z tendencjami samobójczymi
DIAGNOZA DYSFUNKCJI I POZIOMU
INTERGRACJI STRUKTURY
OSOBOWOŚCI




Ocena możliwości pacjenta w zakresie:
nawiązywania kontaktu i zastosowania procedur
terapeutycznych, które ze względu na tematykę ,tempo i
cele pracy będą odpowiednie do osiągniętego poziomu
dojrzałości mechanizmów obrony i integracji psychicznej,
redukcji objawów
poziom dojrzałości mechanizmów obronnych i
adaptacyjnych – analiza możliwości w zakresie rozwijania
specyfiki przeniesienia
poziom dojrzałości struktury ego i zasobów
poziom zdolności do uzyskiwania emocjonalnego i
poznawczego wglądu
ROZWOJOWE POZIOMY
ORGANIZACJI OSOBOWOŚCI
 Ocena rozwojowego poziomu struktury osobowości -
obejmuje oszacowanie zasięgu indywiduacji danej osoby
lub stopnia patologii (psychotyczny, borderline,
neurotyczny, „normalny”)
 Ocena stylu obron psychologicznych na tym poziomie -
określa ich typ (paranoidalny, depresyjny, schizoidalny itd.)
 Aktualne psychologiczne trudności stanowią
odzwierciedlenie swoich wczesnodziecięcych prekursorów
 Interakcje z najwcześniejszych lat wyznaczają wzorzec,
według którego odbieramy późniejsze doświadczenia i
rozumiemy je, nieświadomie odnosząc do wzorców z
dzieciństwa
 Rozpoznanie, na jakim poziomie rozwojowym znajduje się
dana osoba, stanowi główne kryterium jej rozumienia
Ocena kompetencji dojrzewającego ego
dziecka i doświadczania przez nie self i
obiektu - rola w diagnozie
 Istnieją znaczące dowody kliniczne, jak również badania
empiryczne (np. L. Silverman, Lachmann i Milich, 1982)
potwierdzające związek między poziomem rozwoju ego
osoby i rozróżnieniem self -inni , a zdrowiem lub patologią
jej osobowości (E. Erikson, M. Mahler)
 Diagnoza u osoby prymitywnych poziomów rozwoju ego
i relacji z obiektem = osoba „chora”, ale
 uznanie kogoś za obsesyjnego czy schizoidalnego nie jest
diagnozą patologii
KATEGORIE DIAGNOSTYCZNE
ROZWOJU OSOBOWOŚCI
przydatność i ograniczenia w planowaniu
leczenia i prognozowania poprawy
pacjenta
KATEGORIE DIAGNOSTYCZNE
PSYCHOLOGII EGO
NERWICA OBJAWOWA
CHARATER NEUROTYCZNY
PSYCHOZA
 podział ze względu na zakres przystosowania -
rozróżnienie między „nerwicą objawową” a
„nerwicą charakterologiczną”
 Kategorie : nerwica objawowa - nerwica charakterologiczna-
psychozy jako główne kryteria rozumienia różnic
osobowościowych i stopnia głębokości zaburzeń u ludzi
(nerwica - zaburzenia osobowości - psychozy) – podział
niejasny, ograniczający
 Wybrane powiązane ze stresem reakcje z poziomu
neurotycznego mogą być znacznie bardziej wyniszczające
ludzką zdolność radzenia sobie niż niektóre zaburzenia
osobowości (np. histeryczne, kompulsywne), ale też
zaburzenia charakteru cechują się głębszymi i
prymitywniejszymi psychicznymi mechanizmami, niż
zaburzenia neurotyczne
 Trudno dokonać precyzyjnego rozróżnienia między
tzw. płytkimi i głębokimi zaburzeniami charakteru
 Problemy charakterologiczne mogą występować na
każdym stopniu nasilenia objawów. Granica między
„cechami” osobowości, a „lekkimi zaburzeniami”
osobowości jest niejasna
 Niektóre zaburzenia osobowości -obejmują poważne
deformacje ego - przez to są bliżej psychozy niż
nerwicy
Nerwica objawowa a charakterologiczna
-wywiad różnicujący






Czy trudności pojawiły się nagle, czy były w pewnym
stopniu obecne od kiedy pacjent pamięta?
Czy nastąpiło drastyczne nasilenie lęku( zwłaszcza
odnoszącego się do objawu nerwicowego), czy
następowało stopniowe pogorszenie ogólnego
samopoczucia pacjenta?
Czy pacjent zgłosił się z własnej inicjatywy, czy zrobili to
inni (krewni, przyjaciele, organ prawny itp..)?
Czy pacjent postrzega objawy egodystonicznie
(postrzegane jako problematyczne lub irracjonalne), czy
też egosyntonicznie (postrzegane jako jedyny i oczywisty
sposób reagowania na aktualne okoliczności życiowe)?
Czy występuje u pacjenta zdolność uzyskania dystansu
wobec własnych problemów („ego obserwujące”)
Czy jest ona wystarczająca do stworzenia przymierza
terapeutycznego ,czy też pacjent postrzega terapeutę jako
potencjalnie wrogiego lub magicznie uzdrawiającego
obcego?
Nerwica objawowa – specyfika,
zadania terapeuty
 Uruchomienie się w dorosłym życiu osoby
nieświadomego konfliktu z dzieciństwa – aktywizacja
nieprzystosowawczych mechanizmów (najlepsze z
możliwych rozwiązanie w dzieciństwie) aktualnie
nieskutecznych
 Zadanie terapeuty - ustalenie jaki jest problem, pomoc
pacjentowi w przepracowaniu związanych z nim emocji
oraz w stworzeniu nowego sposobu jego rozwiązania
 Prognozy - pomyślne, leczenie nie zawsze jest
długotrwałe. W procesie terapeutycznym można
spodziewać się:
- klimatu wzajemności
-mogą się pojawiać wyraźne reakcje przeniesieniowe
/przeciwprzeniesieniowe - w kontekście silniejszej od nich
realistycznej współpracy
Nerwica charakteru – specyfika,
zadania terapeuty
 Prognozy( rokowania) - bardziej ostrożne, leczenie –
długotrwałe, skomplikowane -nie można automatycznie
zakładać zbieżności celów pacjenta i terapeuty (to, czego
chciał pacjent np. uzyskanie szybkiej ulgi w cierpieniu i to,
co terapeuta uważał za niezbędne dla uzyskania poprawy i
restrukturyzacji osobowości, będzie widziane przez obu
jako zbieżne)
 Gdy cel pacjenta i pomysł terapeuty na osiągnięcie
realistycznych założeń były rozbieżne, dla efektu
terapeutycznego znacznie ważniejsza jest edukacyjna rola
terapeuty
 Główne zadanie terapeuty - przekazanie pacjentowi jak
widzi problem (tzw. „uczynienie egodystonicznym tego, co
było egosyntoniczne”)
Nerwica charakteru – przymierze
zadaniowe - terapeutyczne
 Nie można bezkrytycznie przyjmować szybkiego
pojawienia się „przymierza zadaniowego” (working
alliance) (Greenson, 1967)
 Ważne jest ustalenie warunków współpracy między
terapeutą a pacjentem, która wytrzyma pojawiające się
podczas leczenia silne i często negatywne emocje)
 Osoby z nerwicą objawową czują, że są po tej samej stronie, co
terapeuta w walce z problematyczną częścią self – nie trzeba
długiego okresu tworzenia wspólnej perspektywy w leczeniu –
„przymierze istnieje”
 W nerwicy charakteru osoba dopiero uczy się nowego dla niej
sposobu myślenia o swej osobowości - jej problem jest w dużej
mierze częścią całego self – przez to szybko może poczuć się
osamotniona i atakowana przez terapeutę
 Brak zaufania jest nieunikniony i musi być cierpliwie
wytrzymywany przez obu, dopóki terapeuta na nie zasłuży sobie u
klienta
 Proces budowania przymierza może zająć więcej niż rok.
Podejście terapeutyczne tworzy się na podstawie toczącej się
pracy( nie zakłada się, że ono istnieje)
 Treść interwencji terapeutycznych w przypadku osoby z nerwicą
charakteru jest:
- mniej ekscytująca, zaskakująca i dramatyczna. Niezależnie od
fantazji terapeuty i pacjenta dotyczących uświadamiania
wypartych wspomnień czy nieświadomych konfliktów, będą oni
musieli się zadowolić skrupulatnym, powolnym
„rozplątywaniem” wszystkich emocjonalnych konfliktów, który
pacjent do tej pory uważał za normalny porządek rzeczy i
powolnym wypracowywaniem innych sposobów myślenia i
radzenia sobie z odczuciami w relacjach międzyludzkich
W rozwoju zaburzeń osobowości, w przeciwieństwie do
pojawiania się neurotycznych reakcji na konkretne trudności,
istnieją długotrwałe wzorce identyfikacji, uczenia się i
wzmacniania
 W nerwicach charakteru, gdzie etologia jest traumatyczna- w
terapii pacjentów obie strony będą musiały uporać się z
pojawiającą się od czasu do czasu nudą, zniecierpliwieniem,
irytacją i deprywacją –pacjent będzie okazywał je bez obawy
przed krytyką, a terapeuta wykorzysta je do zwiększania empatii
w walce pacjenta z trudnym i przewlekłym, urazowym
psychicznie problemem
Relacja z obiektem
Diagnoza poziomów psychopatologii osobowości –
uwewnętrznione dziecięce reprezentacje i ich
znaczenie w doświadczaniu przez pacjenta relacji
więzi i separacji
Dziecięce stadia rozwoju przepracowanie interpersonalnych
zadań obok realizacji potrzeb
popędowych (E. Erikson )
Osoba może być zdominowana przez: wątki symbiotyczne,
separacyjno -indywiduacyjne, współzawodnictwo i
identyfikację
 Pacjenci ujmowani w kategoriach fiksacji na:
 - pierwotnym poziomie -zależnościowym
(zaufanie kontra nieufność)
 - wtórnym poziomie - separacji – indywiduacji (autonomia
kontra wstyd i zwątpienie)
 - zaawansowanych poziomach identyfikacji (inicjatywa
kontra poczucie winy)
psychotycznym
przedseparacyjny
oziom rozwoju –brak
ozróżnienia tego co
wewnątrz
i na zewnątrz niego
Pacjent
o tym samym objawie
może być
zafiksowany na
poziomie
borderline
diadyczna walka:
lęk przed zniszczeniem
tożsamości, a całkowitą
izolacją (= traumatyczne
porzucenie)
neurotycznym
osiągnięty poziom
separacji i indywiduacji
(konfliktowość edypalna)
Diagnoza struktury osobowości
charakter borderline, psychotyczny,
neurotyczny
Charakterystyczne obrony, poziom integracji tożsamości,
adekwatność testowania rzeczywistości, zdolność wglądu we
własną patologię, natura pierwotnego konfliktu ,
Analiza przeniesienia / przeciwprzeniesienia
Diagnoza struktury osobowości –
wskazania główne do klinicznego opisu
 Możliwie szybko ocenić w umowie terapeutycznej: czy
struktura charakteru (osobowości) osoby jest :
neurotyczna, borderline, czy psychotyczna
 Starać się ustalić, jaki rodzaj (specyficznej konstelacji)
neurotycznej, borderline, psychotycznej osobowości
będzie stanowić przedmiot zmiany terapeutycznej
 Osoby z
- z organizacją psychotyczną - fiksacja na wątkach
wczesnej fazy symbiotycznej
-z organizacją osobowości borderline – fiksacja na wątkach
separacji – indywiduacji
-z organizacją neurotyczną – zafiksacja na wątkach
edypalnych
Diagnoza struktury osobowości na
poziomie neurotycznym
Charakterystyka
 Osoby te posługują się głównie dojrzalszymi obronami
- używają czasami prymitywnych obron, jednak mają one dużo
mniejszy wpływ na ich ogólne funkcjonowanie i pojawiają się
w silnym stresie
 Obecność prymitywnych obron nie wyklucza diagnozy
neurotycznego poziomu struktury charakteru, ale wyklucza ją
nieobecność dojrzałych obron
 Osoby te używają wyparcia jako podstawowej obrony,
stosując je zamiast : zaprzeczania, rozszczepienia, projekcyjnej
identyfikacji i in.
 Osoby z neurotyczną strukturą charakteru mają zintegrowane
poczucie swej tożsamości
 W naporze afektu są w stanie utrzymać racjonalne i obiektywne
zdolności
 Ich zachowanie cechuje się spójnością, a wewnętrzne
doświadczanie charakteryzuje się ciągłością self w czasie (gdy są
proszone o opisanie siebie, nie brakuje im nagle słów, ani nie
opisują siebie jednowymiarowo)
 Zazwyczaj są w stanie określić swój ogólny temperament,
wartości, gust, zwyczaje, przekonania, zalety i wady z
przekonaniem o ich stabilności
 Gdy są proszone o opisanie ważnych dla nich osób, (rodzice,
partner) ich charakterystyki są wielostronne i uznające złożony,
zestaw cech
 Osoby z poziomu neurotycznego są zazwyczaj w dobrym
kontakcie z rzeczywistością( brak u nich halucynacji, urojeń (poza
sytuacjami pod wpływem substancji chemicznych, stanów
organicznych czy też posttraumatycznych flashbacków)
 Zbierający wywiad można zauważyć u nich niewielką potrzebę
zniekształcania faktów przy ich przyswajaniu. Pacjent i terapeuta
żyją subiektywnie mniej więcej w tym samym świecie
 Zazwyczaj terapeuta nie odczuwa presji emocjonalnej, by
współuczestniczyć w zniekształconej interpretacji rzeczywistości
 Osoby z zakresu neurotycznego - dość wcześnie w terapii
zaczynają wykazywać zdolność do tzw. „terapeutycznego
podziału” (therapeutic split -Sterb 1934) pomiędzy
obserwującą ,a doświadczającą częścią self. Nawet, gdy
ich trudności są dyskretnie egosyntoniczne, osoby te nie
potrzebują bezpośredniego potwierdzenia przez terapeutę
ich neurotycznego sposobu postrzegania
 Przeżycia towarzyszące w relacji z osobą neurotyczną są
przyjemne
 Ważnym aspektem różnicowej diagnozy osób z poziomu
neurotycznego jest geneza ich trudności
 Ich historie życia i zachowanie podczas zbierania wywiadu,
świadczą o tym, iż rozwiązali oni mniej lub bardziej pozytywnie
dwa pierwsze zadania rozwojowe wg.Eriksona:
 - podstawową ufność i podstawową autonomię,
 - że zrobili krok w kierunku poziomu osiągnięcia poczucia
tożsamości i inicjatywy
 Przeważnie rozpoczynają terapię z powodu problemów, które nie
polegają na braku podstawowego poczucia bezpieczeństwa czy
poczucia wpływu, lecz z powodu powtarzających się konfliktów
między tym, czego chcą, a przeszkodami w osiągnięciu
upragnionego celu, co do których podejrzewają, że je sami tworzą
 Emocje towarzyszące przebywaniu w obecności osoby
neurotycznej są pozytywne- przyjemne.
 Odpowiednikiem posiadanego przez pacjenta obserwującego ego
jest doświadczanie przez terapeutę zdrowego przymierza
terapeutycznego
 Często od pierwszej sesji terapeuta neurotycznego klienta czuje,
że on i pacjent są po tej samej stronie, a ich wspólnym
przeciwnikiem jest problematyczna część pacjenta
 Przeciwprzeniesienie terapeuty(pozytywne czy negatywne) -nie
będzie wszechogarniające. Klient z poziomu neurotycznego nie
wzbudza w słuchaczu ani chęci mordu, ani potrzeby ochrony
Diagnoza struktury osobowości na
poziomie psychotycznym
Wewnętrzny chaos, w terapeucie ważna
emocjonalna wytrzymałość („od przyjemnej
rozmowy do morderczych uczuć”)
 Zbieranie wywiadu z głęboko zaburzonym pacjentem oscyluje
między doświadczeniem przyjemnej, powściągliwej rozmowy
a byciem ofiarą morderczego ataku.
 Diagnoza pacjentów w jawnym stadium psychozy –obecność
halucynacji, urojeń, idee odnoszących, alogicznego myślenia
 Istniej wiele osób na psychotycznym poziomie organizacji
charakteru, których pierwotny wewnętrzny chaos nie ujawnia
się wyraźnie, zanim nie znajdą się pod wpływem znaczącego
stresu
 Specyficzne obrony (prewerbalne i preracjonalne)
wycofanie, zaprzeczanie, omnipotentna kontrola, prymitywna
idealizacja i dewaluacja, prymitywne formy projekcji i
introjekcji, rozszczepienie i dysocjacja. Obrony chronią one
psychotyka przed skrajnym wszechogarniającym zagrożeniem
 Problemy tożsamościowe – osoby nie są w pełni przekonane, że w
ogóle istnieją,są niepewne tego, kim są, i zazwyczaj zmagają się z
podstawowymi kwestiami samookreślenia( pojęcie ciała, wieku,
płci i orientacji seksualnej). „Skąd mam wiedzieć, kim jestem?”,
czy nawet „skąd mam wiedzieć, czy jestem?” – to częste pytania,
jakie osoby zorganizowane psychotycznie zadają z pełną powagą
 Nie doświadczają innych jako posiadających ciągłość self
Poproszeni o opisanie siebie lub innych ważnych osób w swym
życiu posługują się ogólnikami, prostymi skojarzeniami,
konkretami, lub w widoczny sposób zniekształcają opis
 Często terapeuta odczuwa, że pacjenci nie są „zakotwiczeni”
w rzeczywistości - ich magiczne nastawienie nie jest
egodystoniczne
 Często są zagubione i oddzielone od założeń dotyczących
rzeczywistości typowych dla swojej kultury
 Chociaż mogą być w magiczny sposób dostrojone do
podstawowego afektu w każdej sytuacji, często nie wiedzą,
jak zinterpretować jej sens i mogą odnosić ją w nadmierny
sposób do samego siebie
 U osób tych - niezdolność do spojrzenia z boku na swoje
problemy psychiczne i do postrzegania ich z dystansem
brak „obserwującego ego” u psychotyków
 Poznawczo ten deficyt może być związany z naukowo
potwierdzoną trudnością w abstrakcyjnym myśleniu, jaką mają
ludzie ze zdiagnozowaną schizofrenią (Kasanin, 1944)
 Osoby z poziomu psychotycznego, które w historii swojego
leczenia przyswoiły sobie żargon pozwalający im brzmieć jak
dobrzy samoobserwatorzy (np.: „wiem, że mam tendencję do
przesadnego reagowania”, czy nawet: „nie zawsze jestem
zorientowany co do czasu, miejsca, czy osoby”) ujawnią przed
dobrym terapeutą to, że próbując zredukować swój lęk
nieustannie powtarzają to, co usłyszeli na swój temat
 Pierwotny konflikt u tych osób jest dosłownie
egzystencjalny: życie kontra śmierć, egzystencja kontra zanik,
bezpieczeństwo kontra zagrożenie.
 Ich sny są pełne silnych obrazów śmierci i destrukcji. Ich
motywem przewodnim jest „być albo nie być”. Laing (1965)
sugestywnie określił ich jako cierpiących z powodu
„niepewności bytowej” (ontolongical insecurity)
 Psychoanalityczne badania nad rodzinami schizofreników w
latach 50-tych i 60-tych XX w. przedstawiały zgodnie wzorzec
emocjonalnej komunikacji, w której psychotyczne dziecko
odbierało subtelny przekaz, że nie jest ono odrębną osobą, lecz
przedłużeniem kogoś innego (Singer i Wynne, 1965a, 1965b;
Mischler i Waler, 1968; Beteson, Jackson, Haley i Weakland,
1969; Lidz, 1973).
 Psychotycy są głęboko niepewni co do swego prawa do
odrębnej egzystencji lub nawet nieznane im może być w ogóle
poczucie istnienia
 Powstające z pacjentami strukturalnie psychotycznymi
przeciwprzeniesienie jest często pozytywne. Pochodzenie tego
przyjemnego odczucia jest inne niż tego, które charakteryzuje
reakcje przeciwprzeniesieniowe z klientami neurotycznymi
 W pracy z pacjentem o strukturze psychotycznej u terapeuty
większe poczucie omnipotencji, rodzicielskiej opiekuńczości i
głębokiej duchowej empatii niż wobec neurotyków
 Psychotycy - silnie spragnieni podstawowej więzi z drugim
człowiekiem oraz nadziei, że ktoś ulży w ich cierpieniu, są
skłonni do uległości i wdzięczności wobec jakiegokolwiek
terapeuty, który zaoferuje im coś więcej, niż diagnozę i leki. Ich
wdzięczność jest prawdziwie wzruszająca
 „Kochany schizofrenik” określenie odzwierciedlające troskliwy
stosunek personelu medycznego
 Osoby ze skłonnościami psychotycznymi bardzo doceniają
szczerość u terapeuty .
 Zależność psychotyka od opieki terapeuty narzuca na niego
poczucie nadmiernej odpowiedzialności
 Przeciwprzeniesienie wobec psychotyka - podobne do zwyczajnych
uczuć macierzyńskich wobec niemowlęcia do półtora roku życia:
„jest cudowne w swoim przywiązaniu i przerażające w swoich
potrzebach - nie jest jeszcze przekorne i irytujące, lecz wyczerpuje
siły drugiej osoby”
 „Konsumpcyjna” cecha psychiki psychotyka sprawia, że wielu
terapeutów woli nie pracować ze schizofrenikami i osobami z
psychotyczną strukturą osobowości
Diagnoza struktury osobowości na
poziomie borderline
Charakterystyka
 Ważną cechą tych osób ze strukturą borderline jest używanie
przez nich prymitywnych obron(archaicznych i całościowych
mechanizmów)
zaprzeczanie, projekcja identyfikacyjna i rozszczepienie
 W regresji ciężko ich odróżnić od pacjentów psychotycznych
Istotna różnica w obszarze obron między osobami borderline a
psychotycznymi (gdy terapeuta interpretuje pacjentowi z
borderline działanie prymitywnego sposobu doświadczania, ten
wykaże przynajmniej chwilową reakcję.
 W przypadku pacjenta psychotycznego - analogiczna
interpretacja wywołuje dużo silniejszą reakcję „wstrząśnięcia”
 Kiedy pacjent psychotyczny dewaluuje terapeutę ,a ten mu to
interpretuje - pojawia się u u tego pierwszego lęk (dewaluacja
władzy terapeuty to jedyna psychologiczna obrona przed
zniszczeniem)
 Kiedy pacjent z borderline dewaluuje terapeutę ,a ten mu to
interpretuje - pojawia się u tego pierwszego wyśmianie,
milczenie lub niechętne potwierdzenie - obniżony poziom
lęku
 W wymiarze integracji tożsamości, pacjenci borderline są
jednocześnie podobni i różni od psychotyków. Ich
doświadczanie self jest pełne niespójności i braku ciągłości
(gdy są poproszeni o opisanie swojej osobowości, mogą,
podobnie jak psychotycy nie potrafić tego zrobić)
 Gdy są proszeni o opisanie ważnych osób ze swojego życia
- podają wszystko, tylko nie wielowymiarowy i bazujący na
skojarzeniach opis niepowtarzalności tej osoby (typowe
odp: „moja matka? jest po prostu zwyczajną matką”).
Często dają ogólnikowe opisy, jak np.: „po prostu
alkoholik”
 W przeciwieństwie do psychotyków, nigdy nie podają cech
konkretnych czy stycznych skojarzeniowo i posuniętych aż
do dziwaczności - mają tendencję do zbywania
przejawianego przez terapeutę zainteresowania złożoną
naturą ich samych i innych osób
 Wykazują skłonność do radzenia sobie z ograniczeniami w
obszarze integracji tożsamości do stosowania wrogości jako
mechanizmu obronnego
 Pomimo wspólnego dla psychotyka i borderline braku integracji
tożsamości, stosunek pacjentów borderline do ich własnej
tożsamości różni się od nastawienia psychotyków :
 - poczucie niespójności i braku ciągłości odczuwane przez
osoby borderline nie wywołuje u nich zagrożenia
egzystencjalnego, jak u schizofreników
 -Pacjenci borderline mogą być zagubieni tożsamościowo, lecz
wiedzą, że istnieją
 Pacjenci borderline są bardziej skłonni do wrogich reakcji na
pytania dotyczące tożsamości własnej czy innych osób
Psychotycy są bardziej skupieni na temacie utraty całościowego
istnienia niż wrogości do terapeuty
 Psychotycy i borderline w odróżnieniu od neurotyków - posługują
się głównie prymitywnymi obronami i cierpią z powodu
podstawowego uszkodzenia w poczuciu self
 Różnice dotyczą testowania rzeczywistości - borderline, gdy są
badani uważnie, demonstrują adekwatne postrzeganie
rzeczywistości bez względu na to, jak dziwaczne i rozbudowane
mogą wydawać się ich symptomy w odróżnieniu do psychotyka
 Kernberg: „adekwatność testowania rzeczywistości” (jako że
pacjent borderline może zaprzeczać swojej psychopatologii,
równocześnie utrzymując stały poziom odróżnienia tego, co
rzeczywiste
 Wg. Kernberga ważne jest zbadanie stopnia adekwatności
testowania rzeczywistości u osoby poprzez
- wybranie niezwykłej cechy jej samoprezentacji,
skomentowania jej i zapytanie pacjenta, czy zdaje sobie sprawę
z tego, że inni mogą uznać taką cechę za dziwną( „zauważyłam,
że ma pan wytatuowany na policzku napis ‘śmierć!’. Czy
rozumie pan, dlaczego to może wydawać się niezwykłe mi lub
innym ludziom?”)
 Osoba ze strukturą borderline zdaje sobie sprawę z tego, że ta
cecha jest niekonwencjonalna, że otoczenie może nie rozumieć
jej znaczenia
 Osoba psychotyczna robi się przerażona i zmieszana, ponieważ
poczucie, że nie jest rozumiana budzi głębi niepokój
 Osoby ze strukturą borderline przychodzą na terapię ze
specyficznych powodów, takich jak np.ataki paniki,
depresja, czy schorzenia, które lekarz zalicza do
związanych ze „stresem”, lub też pojawiają się w gabinecie
za namową znajomego lub krewnego
 Nie przychodzą nigdy z planem zmiany swojej osobowości
w kierunku, który otoczenie widzi jako korzystny
 Jako że nigdy nie mieli innego rodzaju charakteru, brakuje
im emocjonalnego pojęcia, jak to byłoby mieć
zintegrowaną tożsamość, dojrzałe obrony, zdolność
odraczania gratyfikacji, tolerować ambiwalencję i
dwuznaczność itp. Chcą tylko przestać cierpieć lub pozbyć
się krytykującej ich osoby
 Terapia - przebiega burzliwie i frustrująco dla terapeuty i
pacjenta
 Często prezentują się w sposób wymuszający empatię terapeuty,
nie wydają się szczególnie „chorzy” -dopiero po wstępnym
okresie terapii terapeuta zdaje sobie sprawę, że dany pacjent ma
strukturę borderline
 Pierwszą wskazówką jest to, że interwencje zaplanowane przez
terapeutę są odbierane jako atak
 Terapeuta stara się dotrzeć do obserwującego ego, a pacjent go
nie posiada- rozpoznaje tylko, że pewien aspekt jego self jest
krytykowany
 Terapeuta stara się budować odpowiednik przymierza
terapeutycznego – nieskuteczność jego wysiłków
 Niezależnie od przenikliwości diagnostycznej terapeuty, uczy
się on, że pierwszym zadaniem terapii jest „uspokojenie
burzy, która targa tą osobą, oraz zachowywanie się wobec
niej w sposób, który będzie ona odbierała jako różniący się
od wpływów, które utworzyły i wspierały taką zaburzoną i
oporną na pomoc osobę”
 W dalszej kolejności -jak terapia przyniesie znaczącą zmianę
strukturalną ( według Mc. Wiliams trwa to około dwóch lat
)– pacjent zmieni się na tyle, aby zrozumieć, jaką zmianę
charakterologiczną starał się wypracować terapeuta. W
międzyczasie może nastąpić znaczna ulga w cierpieniu
emocjonalnym
 Pacjent borderline - uwikłany w centralny dla jego emocjonalnego
funkcjonowania konflikt: gdy czuje się blisko drugiej osoby - lęk
przed pochłonięciem i całkowitą kontrolą ; gdy się oddzieli – silne
odczuwanie porzucenia
 Skutek to : wycofywanie się i ponowne wchodzenie w relacje -
również relację terapeutyczną, w której ani bliskość, ani dystans
nie zapewniają komfortu
 Życie z takim konfliktem, który nie poddaje się od razu
wysiłkom interpretacyjnym, jest wyczerpujące dla pacjentów
borderline, ich przyjaciół, rodzin i ich terapeutów( często
pojawiają się mówiąc o samobójstwie, z powodu zachowania
„szukam pomocy – odrzucam pomoc”)
 Przeniesienie u osób borderline - silne, pozbawione ambiwalencji
i oporne na zwykły rodzaj interpretacji
 Dewaluacja i idealizacja-terapeuta może być postrzegany jako w
całości zły lub dobry.
 Jeśli terapeuta stara się interpretować przeniesienie tak, jak z
neurotykiem (np.: „Być może to, co pan czuje wobec mnie, jest tym
samym, co czuł pan do ojca”), pacjent nie poczuje ulgi ani
pomocnego sensu w uzyskanym wglądzie – przyzna, że terapeuta
zachowuje się jak ów wczesny obiekt
 Osoba borderline w jednym stanie umysłu postrzega terapeutę jako
bliskiego Bogu w zakresie mocy i szlachetności, a w innym (który
może nastąpić dzień później) jako słabego i podłego
 Reakcje przeciwprzeniesieniowe wobec osób borderline - silne i
poruszające. Nawet, gdy nie są negatywne (terapeuta czuje
głębokie współczucie dla zrozpaczonego dziecka „tkwiącego w
pacjencie borderline” i fantazjuje o pomocy i ratowaniu go) mogą mieć wszechogarniający i wytrącający z równowagi
charakter
 Pracownicy i terapeuci wobec pacjentów borderline są
nadopiekuńczy (widząc ich jako biedne, słabe jednostki, które
potrzebują miłości, by się rozwinąć), albo nadmiernie karzący
(widząc ich jako wymagających i manipulujących ludzi, którym
trzeba stawiać granice)
 Członkowie zespołu pracującego z pacjentem gdy
omawiane są plany leczenia często dzielą się na
przeciwstawne obozy,
 Indywidualni terapeuci mogą oscylować wewnętrznie
pomiędzy jedną a drugą pozycją, odzwierciedlającą
poszczególne strony konfliktu w pacjencie
 Często w terapeucie - uczucie „wyczerpanej” matki
dwulatka, który nie przyjmie pomocy, choć pochłonięty
jest frustracją będąc jej pozbawiony
Diagnoza do psychoterapii pacjentów
somatycznych
Charakterystyka
Mechanizmy obronne występujące u
chorych somatycznie
 Racjonalizacja (pozornie racjonalne uzasadnianie swoich
przeżyć i działań, które wynikają z niezrozumiałych,
często nieuświadomionych motywów
 Wyparcie (utrzymywanie lękowych myśli poza obszarem
świadomości)
 Reakcje pozorowane (zachowania sprzeczne z występują
patologią ,uczuciowością pacjenta)
Cele
 Diagnoza czynników psychologicznych w
etiopatogenezie i przebiegu choroby psychosomatycznej
w celu ustalenia rodzaju terapii oraz strategii radzenia
sobie z chorobą
 a) osobowościowe czynniki
 b) analiza następstw choroby dla struktury osobowości
 Diagnoza ta ma na celu zidentyfikowanie doświadczeń
życiowych pacjenta i jego struktury osobowości
 Diagnoza objawowa - rodzaj zaburzenia i nasilenie objawów
chorobowych ukierunkowują decyzję o modelu psychoterapii
(pacjent z tendencjami samobójczymi, lękowy, depresyjny i
ocena konieczności leczenia farmakologicznego, hospitalizacji)
 Diagnoza zasobów pacjenta - umożliwiających wykształcenie
nowych umiejętności (czynniki ekonomiczne, pozycja
społeczna, wiek, płeć)
Diagnoza procesów poznawczych
 Możliwości intelektualne w kierunku poszukiwania i przyswajania
niezbędnych informacji potrzebnych do funkcjonowania z chorobą i do
walki z nią
 Możliwości nauczenia się procedur związanych z leczeniem i
wyznaczania realistycznych celów (pacjent musi często
przeorganizować z powodu choroby swoje życie, aby nie utracić
satysfakcji z niego w związku z chorobą)
 Ocena postrzegania i poznawczej reakcji na własna chorobę u
pacjenta i zróżnicowanie tego z wpływem samej choroby i znalezienia
się w roli pacjenta na zniekształcenia myślenia o chorobie, procesie
leczenia itp
 Ocena zmian w postrzeganiu własnego ciała (wraz z wystąpieniem
objawów pacjent uwrażliwia się zwykle na sygnały płynące z ciała i
ma tendencję do lękowego ich interpretowania (choroby przewlekłe,
nowotworowe, zagrożone ryzykiem nawrotów)
Diagnoza emocji
 Ocena możliwości w zakresie sposobu wyrażania
własnych emocji i kontroli nad nimi
 Ocena czy walka z chorobą przekracza możliwości(
emocjonalne, ekonomiczne, społeczne) pacjenta uaktywnienie stanów psychopatologicznych
 Ocena stanu emocjonalnego w związku z fazą choroby
przewlekłej (wraz z upływem czasu chorowania zmieniają
się emocje, które temu towarzyszą (największe znaczenie
mają momenty przełomowe tzw. nagłe pogorszenia albo
poprawy). Ocena nasilenia lęku: przed śmiercią, przed
przyszłością, przed nowymi myślami itp.
Diagnoza możliwości społecznych
 Ocena umiejętności w zakresie nawiązywania relacji,
komunikacji (pacjent musi w obszarze kontaktów
społecznych odnaleźć się w nowej roli, musi przystosować
się do nowej pozycji w środowisku, do nowych zadań,
ograniczeń i możliwości
 Diagnoza jakości życia pacjenta( pozytywna ocena
ogólnego funkcjonowania tj. zdolności do realizacji
własnych planów, pozwalająca na osiągnięcie życiowej
satysfakcji. Jeśli istnieje kilka metod leczenia zapytać,
która wg. pacjenta podnosi jego jakość życia)
 Diagnoza zasobów w rodzinie
 Biorąc pod uwagę poznawczą i emocjonalną
sprawność pacjenta warunkującą poziom jego
zdolności w zakresie przyswajania informacji i
adekwatnego reagowania na nie, akceptacji sytuacji uwzględnia się raczej emocjonalne wspieranie w
procesie przystosowania do choroby, pomoc w adaptacji
do nowej, trudnej sytuacji, do środowiska
 „Korekcja psychologiczna ”-psychokorekcja – zespół
czynności podejmowanych dla gruntownego
poprawienia położenia życiowego
Wskaźniki jakości życia
Wskaźniki subiektywne:
-dobre samopoczucie (aktywność, energia, żywotność,)
-stan fizyczny (dolegliwości, zdolność do wysiłku, ruchliwość)
- stan psychiczny (nastroje, samoocena)
-funkcje umysłowe (percepcja, rozumienie, zapamiętywanie)
- wykonywanie pracy (wydolność, wydajność)
-społeczne uczestnictwo (zainteresowania, kontakty, aktywność)
- satysfakcja z życia (zadowolenie z pracy, sytuacji ekonomicznej,
układu rodzinnego, związków z innymi ludźmi)
 Wskaźniki obiektywne:
 -stan zdrowia (wyniki badań i testów)
 -status społeczno ekonomiczny (zatrudnienie, dochody, mieszkanie,
autorytet, uznanie).








Dziękuję za uwagę !
Download