EKG ver. PL.indb

advertisement
10. Zmiany elektrokardiograficzne
w różnych zespołach chorobowyh
309
Zanim zaczniesz, przejrzyj streszczenie tego rozdziału na s. 340–342.
zmiany elektrokardiograficzne
w różnych zespołach chorobowych
choroby płuc
zaburzenia elektrolitowe
leki
sztuczna stymulacja serca
przeszczep serca
Powyższe zespoły chorobowe są częste, ale nie zawsze prowadzą do typowych
zmian w EKG.
Uwaga: Pewne zespoły mogą być rozpoznane z uwagi na ich
charakterystyczny obraz w zapisie EKG lub w zapisie na monitorze.
Większość z tych stanów jest omawiana w rozdziale – obserwowane
zmiany w EKG ostrzegają nas przed obecnością pewnych patologii
czy wpływem leków lub zaburzeń elektrolitowych. Aby jednak
potwierdzić rozpoznanie, powinieneś znać historię choroby,
przeprowadzić dokładne badanie lekarskie i odpowiednie testy
diagnostyczne. Sporadycznie diagnoza opiera się jedynie na zapisie
EKG.
EKG ver. PL.indb 309
9.4.2008 21:32:18
310
10. Zmiany elektrokardiograficzne w różnych zespołach chorobowych
trzy ważne zespoły
rozpoznanie może uratować życie
zespół Brugadów
V1
V2
V3
• RBBB z uniesieniem odcinka ST
w V1, V2 i V3 (patrz s. 268)
• podatność na arytmie zagrażające
życiu
zespół Wellensa
• odwrócenie załamka T w V2 i V3
• zwężenie tętnicy zstępującej przedniej
zespół długiego QT
• odstęp QT dłuższy od ½ długości cyklu serca
• predyspozycja do arytmii komorowych
Każdy z tych zespołów jest łatwy do rozpoznania u względnie bezobjawowych
chorych. Rutynowa ocena wszystkich EKG pod względem tych łagodnie
wyglądających zmian pozwala uniknąć nagłego (nieprzewidywalnego) zgonu.
Typowe leczenie znacząco wydłuża życie chorego. Satysfakcja z uratowania
ludzkiego życia jest nagrodą za twoją czujność.
Pacjenci z zespołem Brugadów, o podłożu rodzinnym,
mogą umierać z powodu śmiertelnych arytmii; implantacja
kardiowertera-defibrylatora (ICD) może zapobiec nagłej ______.
śmierci
Zespół Wellensa wywołany zwężeniem tętnicy zstępującej
przedniej jest łatwy do rozpoznania. Plastyka wieńcowa
z implantacją stentu lub pomost wieńcowy mogą zapobiec
wystąpieniu ______ serca.
zawału
Jest wiele form (wrodzonego) zespołu długiego QT; ci chorzy
są predysponowani do wystąpienia groźnych arytmii komorowych.
Wydłużony odstęp QT przekracza połowę długości cyklu pracy _____.
serca
Uwaga: Jeżeli każdy, kto czyta książkę, przyswoi sobie te ważne
zespoły i będzie rutynowo poszukiwał ich w zapisie EKG, ogromnie
przysłuży się ludzkości. Wystarczy spojrzeć na odprowadzenia
przedsercowe znad prawej komory i ocenić odstęp QT.
EKG ver. PL.indb 310
9.4.2008 21:32:21
10. Zmiany elektrokardiograficzne w różnych zespołach chorobowych
311
przewlekła obturacyjna choroba płuc
odprowadzenie I
odprowadzenie II
odprowadzenie III
Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) często prowadzi do niskiej
amplitudy zespołów QRS we wszystkich odprowadzeniach oraz do odchylenia osi
elektrycznej w prawo.
Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) zwykle
prowadzi do niskiej amplitudy* zespołów QRS we wszystkich
odprowadzeniach. W rzeczywistości w _______ amplituda wszystkich załamków w EKG jest zmniejszona.
W POChP obciążenie prawej komory w związku ze
zwiększonym oporem płucnym jest większe, stąd zwykle
występuje pewnego stopnia przerost prawej komory
i związane z tym odchylenie osi elektrycznej w _______ (zauważ ujemny zespół QRS w odprowadzeniu I).
POChP
prawo
Uwaga: Wieloogniskowy częstoskurcz przedsionkowy (MAT) jest
także stwierdzany w POChP.
* Niski woltaż we wszystkich odprowadzeniach występuje także w niedoczynności tarczycy
i przewlekłym zaciskającym zapaleniu osierdzia.
EKG ver. PL.indb 311
9.4.2008 21:32:22
312
10. Zmiany elektrokardiograficzne w różnych zespołach chorobowych
zator płucny
• głęboki załamek S
w odprowadzeniu I
zator
• obniżenie odcinka ST w II
• głęboki załamek Q w III
(z odwróceniem załamka T)
W zatorze płucnym zwykle stwierdzamy głęboki załamek S w odprowadzeniu I oraz
załamek Q z odwróconym załamkiem T w odprowadzeniu III (S1Q3 3)*.
Zespół S1Q3 3 jest charakterystyczny dla ostrego serca
płucnego powstającego w efekcie zatoru płucnego.
Określany jest S1Q3 3 z powodu głębokiego S
w odprowadzeniu I oraz załamka Q i odwróconego załamka T
w odprowadzeniu ____.
III
Uwaga: Zwróć uwagę na typową tendencję do odchylenia osi
elektrycznej w prawo (odprowadzenie I).
Zwykle występuje ________ odcinka ST w odprowadzeniu II.
obniżenie
*Nie bądź zdziwiony, że wydrukowano odwróconą literę T. Ma to ułatwić zapamiętanie,
nawet jeżeli wydawca nie lubi takich metod.
EKG ver. PL.indb 312
9.4.2008 21:32:24
10. Zmiany elektrokardiograficzne w różnych zespołach chorobowych
313
zator płucny
• odwrócenie załamka T w V1–V4
• okresowy blok prawej odnogi
zator
V1
V2
V3
V4
W zatorze płucnym występuje także odwrócenie załamka T w odprowadzeniach od
V1 do V4. Często stwierdza się blok prawej odnogi.
Odwrócenie załamka T w odprowadzeniach przedsercowych
(szczególnie w odprowadzeniach od V1 do V4) jest bardzo
istotnym, diagnostycznym objawem _____ płucnego.
zatoru
Zator płucny może wywoływać blok _______ odnogi.
prawej
Możemy rozpoznać obecność bloku prawej odnogi,
stwierdzając RR' w odprowadzeniach _____________ znad prawej komory.
przedsercowych
Uwaga: Sporadycznie blok prawej odnogi może być „niepełny”
(RR' w QRS o prawidłowej szerokości).
EKG ver. PL.indb 313
9.4.2008 21:32:25
Download