Zał. nr 11. - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni

advertisement
GOPS-241/3/2012
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni
Załącznik Nr 11do SIWZ
UMOWA Nr ….............../2012
Zawarta dnia …................ r. pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dydni,
z siedzibą w Dydnia 224, 36-204 Dydnia, reprezentowanym przez:
1. Teresa Szelest – Kierownik GOPS w Dydni
zwanym dalej Zamawiającym, a firmą:
…...................................................................... reprezentowaną przez:
1. …..................................................................
zwanej dalej Wykonawcą.
Zamówienie jest realizowane w wyniku postępowania na ”Dostawę żywności do kuchni
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni, mieszczącego się w budynku
CARITAS Archidiecezji Przemyskiej, Stacja Opieki Medycznej, Centrum
Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni, w celu przygotowania posiłków dla dzieci
przedszkolnych i młodzieży szkolnej oraz osób starszych i niepełnosprawnych”. w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach na podstawie
art.11 ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 i Nr 161, poz. 1078)
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawy artykułów
żywnościowych do kuchni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni,
mieszczącego się w budynku CARITAS Archidiecezji Przemyskiej, Stacja Opieki
Medycznej, Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni, w asortymentach i ilościach
określonych w części nr ….............., formularza cenowego, stanowiącego załącznik do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Formularz cenowy z wartościami brutto poszczególnych asortymentów, zgodnie z treścią
najkorzystniejszej oferty, jest załącznikiem nr …............ do niniejszej umowy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§2
Wartość zamówienia brutto wynosi …........................ zł.
Słownie: ….....................................................
Przez cały czas trwania umowy DOSTAWCA zobowiązuje się do stosowania cen
jednostkowych brutto nie wyższych od ustalonych wcześniej z Zamawiającym,
zawartych w załączniku do niniejszej umowy, o którym jest mowa w § 1 ust. 1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamówionych towarów z
jednoczesnym zmniejszeniem do 40 % wartości umowy określonej w § 2 ust. 1.
Dostawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie zamówioną i dostarczoną ilość towarów.
Zamawiający w okresie obowiązywania umowy może skorzystać z prawa opcji i
powiększyć ilość realizowanych dostaw, jednak nie więcej niż o 40 % wartości umowy o
której jest mowa w § 2 ust.1 .
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, rozliczenie tej części
dostaw nastąpi przy zastosowaniu cen jednostkowych brutto podanych w załączniku do
niniejszej umowy z zastrzeżeniem zmian podatku VAT.
Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić w przypadku konieczności zapewnienia
ciągłości dostaw będących przedmiotem umowy, w wyniku zwiększonego
zapotrzebowania na przedmiot zamówienia.
1
GOPS-241/3/2012
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni
Do praw i obowiązków Wykonawcy oraz Zamawiającego, a także zasad rozliczania
dostaw wynikających z prawa opcji, zastosowanie mają w całości postanowienia
niniejszej umowy.
8. Zwiększenie, w ramach prawa opcji, ilości realizowanych dostaw stanowiących
przedmiot niniejszej umowy, wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.
9. Ostateczna wartość wynagrodzenia będzie wyliczona na podstawie ustalonych cen brutto
oraz faktycznej ilości dostarczonych do Zamawiającego poszczególnych artykułów
spożywczych wymienionych w załączniku do umowy , o którym jest mowa w § 1 ust. 1.
10. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen produktów zawartych w ofercie
Wykonawcy w trakcie realizacji dostaw.
11. Zamawiający dokona zapłaty Wykonawcy za dostarczone artykuły żywnościowe w
terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
12. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę.
7.
§3
Termin rozpoczęcia dostaw ustala się na dzień ….................. 2012 r.
§4
Termin zakończenia dostaw objętych umową ustala się na dzień …................. 2012
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw w ................................. (dni dostaw
zostaną wyznaczone przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą).
2. Zamówienie towarowe składa Zamawiający w formie pisemnej (listownie lub faxem),
względnie telefonicznie na adres Wykonawcy, z co najmniej jednodniowym
wyprzedzeniem.
§6
1. Nie wykupienie pełnego zakresu ilościowego żywności określonego w formularzu
cenowym nie rodzi roszczenia o zakup nie zrealizowanej ilości żywności w okresie
obowiązywania umowy jak również żadnych roszczeń finansowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych dostaw pomiędzy pozycjami w
przedmiocie zamówienia z zastrzeżeniem, iż wartość umowy nie ulegnie zmianie.
§7
Oferowany przedmiot zamówienia musi być dobrej jakości zarówno pod względem polskich
norm jakościowych jak i z odpowiednim terminem ważności zapewniającym jego bezpieczne
zużycie. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim środkiem transportu w
opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie. Zamawiający przy
odbiorze sprawdzi ilość, oraz jakość dostarczonych asortymentów zgodnie z dokonanym
zamówieniem.
§8
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania zamawianego towaru na czas określony w
zamówieniu.
§9
Wykonawca odpowiada za wady fizyczne sprzedawanego towaru. W razie stwierdzenia wad
– Zamawiający zobowiązuje się do bezzwłocznego zgłoszenia reklamacji. Reklamowany
towar Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na nowy – wolny od wad.
2
GOPS-241/3/2012
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni
§ 10
Odbiór ilościowy i jakościowy będzie odbywał się w godzinach od 600 do 1400, w kuchni
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni, mieszczącego się w budynku CARITAS
Archidiecezji Przemyskiej, Stacja Opieki Medycznej, Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w
Dydni
§ 11
1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
– za nieterminowe wykonanie dostawy zamówionej, objętej niniejszą umową, w wysokości
1% łącznej wartości nie dostarczonego w terminie zamówienia za każdy dzień zwłoki,
– za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 5 %
wynagrodzenia umownego.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:
– za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 1 %
wynagrodzenia umownego,
– w przypadku zwłoki w zapłacie należności strona zobowiązuje się do zapłaty
ustawowych odsetek za opóźnienie,
– w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 12
1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron przy zachowaniu 2 – miesięcznego
okresu wypowiedzenia.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku 3 reklamacji, a w przypadku rażącego (istotnego) naruszenia warunków
dostaw, w szczególności: dostarczania asortymentu wybrakowanego, przeterminowanego,
brudnego lub złej jakości, itp. ze skutkiem natychmiastowym.
3. Dostawca nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie pod rygorem odstąpienia
od umowy przez Zamawiającego.
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Dostawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, bez żądania
odszkodowania.
5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13
Wszelkie zmiany dotyczące umowy dla swej ważności powinny być dokonywane na piśmie.
Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez Sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3
GOPS-241/3/2012
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni
§ 15
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
Załącznik Nr ... formularz cenowy – Części …...............................
Wykonawca:
Zamawiający:
4
Download