Anna Mach Narażenie osób homoseksualnych i biseksualnych na

advertisement
Anna Mach Narażenie osób homoseksualnych i biseksualnych na zdarzenia traumatyczne i PTSD1 1. Pojęcie orientacji seksualnej we współczesnej psychologii Jednopłciowe związki międzyludzkie bywały różnie traktowane w kulturze Zachodu.
W starożytnej Grecji stanowiły akceptowany społeczne sposób tworzenia więzi, u schyłku
starożytności (w Cesarstwie Rzymskim) oraz w średniowiecznej Europie podlegały jednak
karze śmierci, w nowożytnej Europie najczęściej zaś bywały piętnowane jako dewiacja oraz
karane więzieniem
2
. W Historii seksualności Michel Foucault opisuje stopniowe
przechodzenie od kryminalizacji stosunków homoseksualnych do ich medykalizacji,
a w konsekwencji – w XIX i XX wieku – do dyskursywizacji oraz psychiatryzacji
homoseksualności, czyli traktowania osoby preferującej relacje z przedstawicielami tej samej
płci jako zaburzonej psychicznie (Foucault, 2010). W XX wieku wraz z ideologią
nazistowską powróciła do Europy i była spełniana (w obozach koncentracyjnych) groźba
utraty życia za posiadanie nienormatywnych preferencji seksualnych. Obecnie poza Europą
i Ameryką Północną relacje homoseksualne wciąż bywają penalizowane i karane śmiercią3.
Zachodnie psychologia i psychiatria XXI wieku preferowanie w roli partnerów
seksualnych osób tej samej płci określają mianem orientacji homo- lub biseksualnej i traktują
jako równoprawny i mieszczący się w normie, choć rzadziej występujący, wariant orientacji
seksualnej (Barlow i Durand, 2012). Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne wykreśliło
homoseksualizm z oficjalnej listy zaburzeń psychicznych w 1973 roku, Amerykańskie
1
Jest to fragment mojej pracy magisterskiej (ukończonej we wrześniu 2014), której główną część stanowiły
badania własne na temat wpływu dysocjacji i aleksytymii na wielkość zaburzeń pourazowych wśród osób
nieheteroseksualnych. Praca powstała na Wydziale Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej
w Warszawie.
2
Znany jest choćby casus biseksualnego Oscara Wilde’a, który za stosunki homoseksualne został skazany na
więzienie. Przebywając w nim, w latach 1895–1897, stworzył znany utwór De Profundis, dedykowany
kochankowi Alfredowi Douglasowi. Inny, tragiczny przykład penalizacji homoseksualnych związków
w nowożytnej Europie stanowi przypadek genialnego matematyka Alana Turinga, również Brytyjczyka, który
został skazany na chemiczną kastrację, zmuszony do rezygnacji z badań naukowych oraz życia w izolacji
społecznej. W konsekwencji matematyk w 1954 roku popełnił samobójstwo. 3
W ostatnich latach głośna była egzekucja dwóch młodych Irańczyków, niespełna 18-letnich chłopców,
Mahmuda Asgariego oraz Ajaza Marhoniego, którzy 19 lipca 2005 roku w mieście Meszhed zostali publicznie
powieszeni za stosunki homoseksualne. 1 Towarzystwo Psychologiczne uczyniło to w 1975 roku, a Światowa Organizacja Zdrowia
wyeliminowała orientację homoseksualną z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób
i Zaburzeń w 1991 roku (Iniewicz, Mijas i Grabski, 2012). Według autorów Psychopatologii,
orientacja (homo)seksualna ma swoje podłoże w życiu płodowym (oddziaływanie hormonów
płciowych na płód), anatomii mózgu (wielkość środkowo-przedniego rejonu podwzgórza)
oraz w genach (w przypadku mężczyzn dziedziczność zwiększa prawdopodobieństwo
wystąpienia orientacji homoseksualnej trzy-, czterokrotnie; homoseksualna orientacja obojga
rodzeństwa występuje w przypadku 50% bliźniąt jednojajowych) i stanowi jedną z pięciu
warstw życia erotycznego – obok tożsamości płciowej, preferencji seksualnych, roli płciowej
i realizacji seksualnej (Seligman, Walker i Rosenhan, 2003). Niektórzy badacze preferują
określenie „orientacja psychoseksualna”, ponieważ dobór partnerów wiąże się nie tylko
z zaspokajaniem potrzeb seksualnych, lecz również potrzeb czułości, bliskości czy
przywiązania (Engel-Bernatowicz i Kamińska, 2005).
Chociaż psychologowie i psychiatrzy nie traktują już orientacji nieheteroseksualnej
jako zaburzenia psychicznego, to uznają orientację seksualną za ważny problem badawczy
i kliniczny. Feltham i Horton (2013) dostrzegają konieczność uwzględnienia specyfiki
doświadczenia osób nieheteroseksualnych w pracy psychologa z osobami o takiej orientacji
i dlatego wśród podstawowych zagadnień dziedziny pomocy psychologicznej umieszczają
kwestię dyskryminacji osób należących do tzw. mniejszości seksualnych.
Uwzględniając doniosłość zagadnienia orientacji seksualnej jako mającej wpływ na
kształtowanie osobowości i kondycję psychiczną osoby, przede wszystkim zakłada się, że
przebieg życia osób preferujących związki z przedstawicielami tej samej płci różni się od
przebiegu życia heteroseksualistów. Problematyczna wydaje się jedynie natura tych różnic.
Savin-Williams (2011), który badał nastolatki należące do mniejszości seksualnych 4 ,
stwierdził, iż rozwijają się one bardzo podobnie do nastolatków heteroseksualnych i różnią się
od nich (a zarazem między sobą) w ten sam sposób, w jaki osoby heteroseksualne różnią się
między sobą (np. pod względem temperamentu czy zdolności). Zarazem mierzą się przy tym
ze specyficznymi problemami, charakterystycznymi wyłącznie dla przedstawicieli tzw.
mniejszości seksualnych. Należy do nich na przykład ujawnienie orientacji seksualnej przed
4
Mniejszości seksualne rozumiem tu jako populację o orientacji psychoseksualnej odmiennej od dominującej
statystycznie i przyjmuję, że jest to orientacja homoseksualna i biseksualna, przy dominującej orientacji
heteroseksualnej. Kategoria mniejszości pierwotnie (utworzona w obrębie socjologii) określała przedstawicieli
grup etnicznych, narodowych i religijnych, odróżniających się od zamieszkującej wspólne terytorium
dominującej większości pod względem koloru skóry, języka, tradycji, obrzędów czy wyznania. Tak też pojęcie
„mniejszości” („grupa ludności danego państwa różniąca się od większości jego mieszkańców przynależnością
narodową, rasową lub wyznaniową”) jest definiowane przez Słownik języka polskiego PWN (por. sjp.pwn.pl). 2 sobą i przed otoczeniem (ang. coming out), a także konfrontowanie się z odrzuceniem przez
otoczenie rodzinne i społeczne oraz dyskryminacją (w niektórych krajach do praktyk
dyskryminacyjnych należy na przykład brak możliwości zawarcia małżeństwa z życiowym
partnerem/partnerką czy przysposobienia/adopcji dziecka partnera/partnerki).
2. Mniejszości seksualne jako grupa narażona na specyficzne problemy psychologiczne – badania nad stresem mniejszościowym oraz rozpowszechnieniem zaburzeń psychicznych wśród osób LGB Utworzony w latach 60. XX wieku termin „mniejszość seksualna” nawiązywał do
pojęcia „mniejszości etnicznej”. Obie te kategorie dotyczą grup osób, które spotykają się
z niechęcią i dyskryminacją, a niekiedy bezpośrednio zagrażającą życiu wrogością ze strony
dominującej, większościowej grupy. W aspekcie funkcjonowania społecznego grupy
mniejszościowe narażone są przede wszystkim na stres związany z konfliktem wartości
reprezentowanych przez grupę mniejszościową i dominującą, co jest spójne z klasyczną już
dziś, relacyjną (transakcyjną) koncepcją stresu Lazarusa i Folkman (zob. Lazarus, 1986), ale
także na napiętnowanie i odrzucenie przez otoczenie społeczne, które w założeniu wyposaża
jednostkę w kategorie umożliwiające rozumienie świata i siebie (Meyer, 1995). W kontekście
rozwojowym członkowie grup mniejszościowych mierzą się z trudnością wypracowania
pozytywnej autoidentyfikacji wobec negatywnej definicji wypracowanej przez grupę
większościową5.
Marmor (1980) zauważył, że sam status mniejszości oraz przebywanie we wrogim,
niechętnym otoczeniu może prowadzić do zaburzeń psychicznych jako konsekwencji
zaburzonego obrazu siebie (impaired self-image) i braku poczucia szczęścia. Nawiązując do
jego koncepcji, w 1995 roku Meyer przeanalizował wpływ trzech głównych stresorów
5
Na przykładzie mniejszości narodowej problem ten w sposób interesujący przedstawił Jean-Paul Sartre (1992)
w Rozważaniach o kwestii żydowskiej pisanych w latach czterdziestych XX wieku, a więc w cieniu II wojny
światowej i nazistowskich prześladowań Żydów. Zawarł w nich przede wszystkim portret antysemity,
wytwarzającego wizerunek odrażającego i zagrażającego Żyda, ogarniętego „wielką paranoją” i niepodatnego na
zmianę (s. 45). Francuski egzystencjalista zauważał jednak, że tożsamość współczesnego Żyda konstytuuje
przede wszystkim fakt uznania za Żyda przez większość społeczeństwa, a jest to uznanie poprzez negację
(przede wszystkim ograniczenie lub odebranie praw obywatelskich, ekonomicznych itp.). Podobnie można
traktować każdą mniejszościową tożsamość, ponieważ jako mniejszościowa tworzy się ona poprzez negację:
jestem lesbijką, ponieważ nie jestem heteroseksualna jak większość; jestem czarna (czy generalnie „kolorowa”,
jak określano nie-biały kolor skóry w krajach anglosaskich), ponieważ nie jestem biała jak otaczająca mnie
większość. Oczywiście nie każda tożsamość mniejszościowa będzie wiązała się z tak silną stygmatyzacją i z tak
jednoznacznie negatywnym zestawem określeń, jak było w przypadku Żydów, których tożsamość tworzył – jak
pisał Sartre – antysemityzm. 3 dotykających przedstawicieli mniejszości (minority stressors): uwewnętrznionej homofobii,
poczucia napiętnowania oraz doświadczenia dyskryminacji i przemocy, na ich zdrowie
psychiczne. Zbadawszy 741 gejów mieszkających w Nowym Jorku za pomocą kilku
kwestionariuszy, ocenił (szacując ilorazy szans), że mężczyźni, którzy charakteryzowali się
wysokim poziomem stresu mniejszościowego rozumianego jako łączny średni wynik we
wszystkich wymienionych wyżej trzech kategoriach, byli narażeni od dwóch do trzech razy
częściej na wystąpienie wysokiego poziomu dystresu. Omawiając wyniki, autor podkreślał, że
w odniesieniu do co najmniej trzech zmiennych zależnych (mierzonych za pomocą
kwestionariuszy poziomów „utraty wiary w siebie”, „poczucia winy” i „stresu
traumatycznego powiązanego z AIDS”) wielkość efektu jest porównywalna z wpływem
tradycyjnie badanych stresogennych zdarzeń życiowych (stressful life events).
Rezultaty przeglądu badań dokonanego przez Meyera (2003) wykazywały, że osoby
nieheteroseksualne znacząco częściej chorują na depresję i zaburzenia lękowe, co badacz
wiązał z wpływem omawianego wyżej stresu mniejszościowego. Meyer rozwinął swoją
koncepcję, odnosząc się do transakcyjnej teorii stresu Lazarusa i Folkman oraz koncepcji
wpływu zewnętrznych warunków i społecznych struktur na jednostkę. W odniesieniu do
populacji osób LGB (ang. lesbian, gay, bisexual), idąc od zewnętrznych (distal) do
wewnętrznych (proximal) czynników, będą to: 1) zewnętrzne, obiektywne stresogenne
wydarzenia i zjawiska (przewlekłe albo jednorazowe), 2) oczekiwanie, że takie zdarzenia
i zjawiska mogą się pojawić, i w końcu 3) uwewnętrznienie negatywnych przekonań
charakterystycznych dla danego społeczeństwa. Meyer uznał, po przeanalizowaniu dostępnej
literatury na ten temat, że do tych trzech czynników należy również dodać co najmniej jeden
dodatkowy stresor: 4) ukrywanie własnej orientacji seksualnej.
Omówione powyżej pierwsze badania Meyera nad wpływem stresu mniejszościowego
na kondycję psychiczną osób homoseksualnych z konieczności pociągnęły za sobą kolejne
(np. Meyer, 2003), ponieważ trudno było ocenić, na ile grupa badana była reprezentatywna
dla całej populacji osób homoseksualnych, czy – szerzej – nieheteroseksualnych. Pierwsze
oszacowanie populacyjne zostało dokonane w 2001 roku na podstawie danych z National
Comorbidity Survey (NCS) (Gilman i in., 2001). Badanie NCS – próba reprezentatywna
Amerykanów w wieku od 15 do 54 lat obejmująca w sumie ponad 8 tysięcy osób – wykazało,
że wśród osób, które deklarowały, że miały co najmniej jednego partnera tej samej płci
w ciągu ostatnich 5 lat, odsetek wystąpienia zaburzeń lękowych (w tym PTSD), zaburzeń
afektywnych, nadużywania substancji psychoaktywnych, a także myśli oraz planów
samobójczych w ciągu ostatnich 12 miesięcy był wyższy niż wśród tych, którzy deklarowali,
4 że mieli jedynie partnerów seksualnych przeciwnej płci, choć istotność statystyczną na
poziomie p < 0,05 wykazywały jedynie różnice w podgrupach kobiet (Tabela 1).
Tabela 1 Występowanie zaburzeń psychicznych w badaniu NCS wśród kobiet o różnej orientacji
seksualnej, wybrane itemy o istotności p < 0,05, na podst. Gilman i in. (2001)
Fobia prosta
PTSD
Jakiekolwiek
zaburzenie lękowe
Depresja (major
depression)
Jakiekolwiek
zaburzenie nastroju
Kobiety nieheteroseksualne – co
najmniej jedna partnerka tej samej
płci (%)
25
Kobiety heteroseksualne – wyłącznie
partnerzy odmiennej płci (%)
13,3
20,09
5,9
40
22,4
34,5
12,9
35,1
13,9
Życiowe ryzyko wystąpienia PTSD (wskaźnik odds ratio, OR) w grupie osób
deklarujących posiadanie co najmniej jednego partnera tej samej płci wyniosło
1,1 w przypadku mężczyzn oraz 2,7 w przypadku kobiet (istotność p < 0,05).
W tym samym roku przeprowadzono podobną analizę dla próby reprezentatywnej
populacji holenderskiej, obejmującej wyjściowo 7076 osób w wieku od 18 do 64 lat
(Sandfort, Graaf, Bijl i Schnabel, 2001). Wykazano, że wśród homoseksualnych mężczyzn
12-miesięczne rozpowszechnienie zaburzeń afektywnych (OR = 2,93) oraz lękowych
(OR = 2,61) jest wyższe niż wśród heteroseksualnych mężczyzn. W grupie lesbijek 12miesięczne rozpowszechnienie nadużywania substancji psychoaktywnych było znacznie
wyższe (OR = 4,05) niż wśród kobiet heteroseksualnych. Wskaźniki dla życiowego
rozpowszechnienia wykazywały podobne różnice, z wyjątkiem zaburzeń nastroju, które
częściej występowały wśród homoseksualnych niż heteroseksualnych kobiet (OR = 2,41).
Więcej osób homoseksualnych niż heteroseksualnych cierpiało na dwa lub więcej zaburzeń
w ciągu życia: dla homoseksualnych mężczyzn OR = 2,70, dla kobiet OR = 2,09. W tym
badaniu nie wzięto pod uwagę rozpowszechnienia PTSD. Posługiwano się kryteriami DSMIII-R.
W badaniu MIDUS (MacArthur Foundation National
Survey
of
Midlife
Development) (Cochran, Sullivan i Mays, 2003) obejmującym próbę ponad 3 tysięcy
dorosłych Amerykanów (przedział wieku 25–74 lata) wykazano, że w ostatnich
12 miesiącach homoseksualni i biseksualni mężczyźni trzy razy częściej niż heteroseksualni
5 cierpieli na depresję, a 4,7 razy częściej na zespół lęku napadowego. Geje, lesbijki i osoby
biseksualne byli narażeni aż 2,5-krotnie częściej na wystąpienie zaburzenia psychicznego
w ciągu całego życia, zwłaszcza jeśli chodzi o zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe oraz
związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych.
Inne badanie populacyjne (próba randomizowana, dane zebrane od 9684 lekarzy
pierwszego kontaktu), przeprowadzone w Holandii (Bakker, Sandfort, Vanwesenbeeck, van
Lindert i Westert, 2006), wykazało, że z problemami zdrowotnymi – zarówno dotyczącymi
zdrowia psychicznego, jak i fizycznego – osoby homoseksualne i biseksualne zgłaszały się do
lekarza częściej niż heteroseksualne. Ogólny stan zdrowia gejów i lesbijek został oszacowany
jako gorszy niż mężczyzn i kobiet heteroseksualnych. W przypadku zachorowania na co
najmniej jedną przewlekłą chorobę wskaźnik OR wyniósł 1,86, a dla negatywnej oceny
swojego zdrowia OR wyniósł 2,37. Pod względem poziomu lęku i depresji w ciągu ostatnich
12 miesięcy wskaźnik OR = 3,56, a wskaźnik życiowy dla tych aspektów zdrowia
psychicznego wyniósł 3,24 (przy istotności na poziomie p ≤ 0,001).
W brytyjskim badaniu populacyjnym Adult Psychiatric Morbidity Survey 2007
(Chakraborty, McManus, Brugha, Bebbington i King, 2011), które obejmowało
reprezentatywną próbę 7403 osób zamieszkujących prywatne gospodarstwa domowe
w Anglii, zastosowano narzędzie CIS-R, które pozwala zdiagnozować siedem jednostek
chorobowych zgodnie z kryteriami ICD-10. We wszystkich badanych kategoriach,
z wyjątkiem uzależnienia od narkotyków i od alkoholu (zaburzenia neurotyczne, GAD,
depresja, ZOK, fobia, psychoza), a także w zakresie myśli lub prób samobójczych i aktów
samookaleczania osiągnięto istotne statystycznie różnice na niekorzyść osób deklarujących
orientację homoseksualną i/lub wskazujących, że posiadali partnera seksualnego tej samej
płci. W badaniu tym stwierdzono ponadto, że w grupie osób nieheteroseksualnych
doświadczenie dyskryminacji na tle orientacji seksualnej stanowiło predyktor wystąpienia
zaburzeń neurotycznych6.
Mustanski,
Garofalo
i
Emerson
(2010)
prześledzili
historię
badań
nad
rozpowszechnieniem zaburzeń psychicznych wśród przedstawicieli mniejszości seksualnych,
odnosząc się do hipotezy wpływu stygmatyzacji grup mniejszościowych na kondycję
psychiczną osób należących do mniejszości seksualnych. W badaniach analizowanych przez
autorów podążano za hipotezą Meyera i zakładano, że na przykład lesbijki czarne i latynoskie
6
W artykule nie wyróżniono wszystkich jednostek, jednak ponieważ autorzy stosowali kwestionariusze
opierające się na klasyfikacji ICD-10, wiemy, że chodzi tutaj o grupę zaburzeń F.40 – F.48. Wśród zaburzeń
niewymienionych jest więc także grupa objawów związanych z reakcją na ciężki stres (czyli PTSD według
klasyfikacji DSM-V) i zaburzenia adaptacyjne (F.43). 6 będą częściej cierpieć z powodu zaburzeń psychicznych niż białe lesbijki ze względu na
podwójną dyskryminację wewnątrz każdej z grup mniejszościowych: jako przedstawicielki
seksualnych mniejszości wewnątrz grupy mniejszościowej etnicznej, a zarazem jako należące
do mniejszości etnicznej wewnątrz społeczności skupiających mniejszości seksualne. Jednak
przegląd badań przyniósł zróżnicowane wyniki. W swoich badaniach (pierwszych mierzących
rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w oparciu o kryteria DSM-IV wśród młodzieży
LGBT), przeprowadzonych w Chicago w grupie 246 osób LGBT w wieku 16–20 lat
o różnym pochodzeniu etnicznym, Mustanski i inni (2010) wykazali, że jedna trzecia
badanych spełniała kryteria co najmniej jednego zaburzenia psychicznego. Było to
rozpowszechnienie częstsze niż w podobnej grupie wiekowej w badaniu NCS-R, czyli
w ogólnej populacji Amerykanów. Autorzy uznali, że wyniki ich badania wspierają hipotezę
dotyczącą
podwyższonej
zachorowalności
psychiatrycznej
(psychiatric
morbidity)
wynikającej z dodatkowych czy zwielokrotnionych trudności (ang. adversity), z którymi
muszą mierzyć się osoby należące zarówno do populacji mniejszości etnicznych/rasowych,
jak i seksualnych.
Niektórzy autorzy szacowali ponadto powszechniejsze występowanie myśli i prób
samobójczych wśród osób LGB (np. w badaniu NCS OR = 2,2 dla mężczyzn i 2,0 dla kobiet
(Gilman i in. 2001). Metaanaliza 24 badań nad rozpowszechnieniem samobójstw i depresji
wśród młodzieży i młodych dorosłych (górna granica wieku – 21 lat) (Marshal i in., 2011)
wykazała, że w tej grupie wiekowej osoby homoseksualne, biseksualne i transpłciowe
wykazują znacząco wyższy wskaźnik samobójstw (OR = 2,92) w porównaniu z ich
heteroseksualnymi rówieśnikami. Rozbieżności są tym większe, im poważniejsze jest
zagrożenie życia: w przypadku wyobrażania sobie samobójstwa OR wynosi 1,96,
w kontekście zamiarów i/lub planów OR = 2,20, pod względem prób samobójczych
OR = 3,18, a pod względem tendencji samobójczych wymagających nadzoru medycznego
wskaźnik ten wynosi aż 4,17. Nie wykazano wpływu płci, sposobu dotarcia do badanych czy
definicji orientacji seksualnej przyjętej przez badaczy.
Z nielicznych badań na temat zróżnicowania rozpowszechnienia zaburzeń
psychotycznych i innych wymagających długotrwałej hospitalizacji zaburzeń psychicznych
w zależności od orientacji seksualnej wynika, że w tym przypadku czynnik orientacji
seksualnej ma mniejsze lub żadne znaczenie. Hellman, Sudderth i Avery (2002) stwierdzili
niższy wskaźnik występowania schizofrenii u mężczyzn biseksualnych i u gejów niż
u mężczyzn heteroseksualnych, zaś nieco wyższy w przypadku depresji i choroby afektywnej
dwubiegunowej. Z kolei wśród kobiet nie odnotowano różnic istotnych statystycznie, które
7 odróżniałyby populację kobiet homo- i biseksualnych od kobiet heteroseksualnych pod
względem występowania wymagających hospitalizacji zaburzeń psychicznych. Doniesienia
na
temat
większego
rozpowszechnienia
chorób
psychicznych
w
populacji
osób
nieheteroseksualnych należałoby zatem uzupełnić o rozróżnienie typów zaburzeń czy szerzej
– rodzajów problemów zdrowotnych.
Newcomb i Mustanski (2010) zauważyli, że badania nad zdrowiem psychicznym osób
LGBT najczęściej dowodzą większego rozpowszechnienia myśli i prób samobójczych,
depresji, zaburzeń lękowych i ogólnie rozumianego dystresu wpływającego na gorsze
samopoczucie, mniejsze poczucie własnej wartości oraz gorszy stan zdrowia fizycznego.
Badacze, podążając za koncepcją stresu mniejszościowego Meyera (por. Meyer, 1995; Meyer,
2003), postawili hipotezę istnienia związków między uwewnętrznieniem homofobii a tzw.
internalizującymi zaburzeniami psychicznymi (a także czynnikami demograficznymi, takimi
jak wiek i płeć). W rezultacie metaanalizy 31 badań, obejmujących w sumie 5831
uczestników, ocenili wielkość efektu na niewielką do umiarkowanej, jeśli chodzi o wpływ
zinternalizowanej homofobii na wystąpienie internalizujących problemów psychicznych. Co
ciekawe, chociaż założyli, iż efekt będzie większy w przypadku mężczyzn, którzy częściej
doświadczają wrogości z powodu nieheteroseksualnej orientacji, w swojej metaanalizie nie
wykazali istotnej statystycznie różnicy płci.
Iniewicz, Grabski i Mijas (2012), dokonawszy przeglądu badań z ostatnich dwóch
dziesięcioleci, zauważyli, że rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych wśród osób
należących do mniejszości seksualnych nie jest tak znaczące, jak wskazywały starsze,
obarczone wieloma błędami metodologicznymi, badania, zwłaszcza te sprzed usunięcia
homoseksualizmu z klasyfikacji DSM i ICD. Charakterystyki rozpowszechnienia zaburzeń
w grupie osób homoseksualnych i biseksualnych okazują się bardzo zróżnicowane
i uzależnione od płci, pochodzenia etnicznego czy siły identyfikacji ze społecznością osób
nieheteroseksualnych. Jak zauważa Iniewicz (2009), sytuacja osób homoseksualnych jako
będących w mniejszości, chociaż w dominującej koncepcji stresu mniejszościowego bywa
porównywana do sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych, jest specyficzna, ponieważ
o ile mniejszości etniczne mają, przynajmniej zazwyczaj, możliwość uzyskania wsparcia
rodziny, o tyle w przypadku osób homoseksualnych zdarza się to stosunkowo rzadko. Brak
naturalnego środowiska rodzinnego naraża je na agresję ze strony otoczenia, a emocjonalne
odcięcia są rekompensowane przez przynależność do większości, kosztem własnej
indywidualności czy odmienności, lub też do grupy podobnych osób, tworzących swego
rodzaju getta (Iniewicz, 2009, s. 88).
8 Oba aspekty warunkują się więc wzajemnie, prowadząc do kłopotów z identyfikacją
(w skrajnych przypadkach do represji seksualności i wyparcia homoseksualnej tożsamości),
trudności w relacjach społecznych, osamotnienia czy izolacji społecznej.
Podsumowując, należy stwierdzić, że osoby należące do mniejszości seksualnych
mogą być bardziej narażone na wystąpienie zaburzeń psychicznych (zwłaszcza w tych
obszarach, które łączą się z poczuciem własnej wartości i sprawczości, poczuciem
bezpieczeństwa i perspektywami pełnej realizacji we wszystkich dziedzinach życia), takich
jak zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz
myśli i próby samobójcze.
3. Badania nad rozpowszechnieniem zdarzeń potencjalnie traumatycznych i PTSD wśród osób homo-­‐ i biseksualnych Zdarzenia traumatyczne i PTSD – kryteria diagnostyczne wg DSM-­‐IV i DSM-­‐V Poniżej zaprezentowane zostaną wyniki badań nad rozpowszechnieniem zdarzeń
traumatycznych oraz PTSD (zaburzenia stresowego pourazowego) w populacji osób LGB.
Przeżycie zdarzenia traumatycznego rozumiem tutaj zgodnie z kryteriami DSM-IV jako
doświadczenie osobiste, bycie świadkiem lub zetknięcie się z wydarzeniem/wydarzeniami,
w których zachodzi niebezpieczeństwo utraty życia lub zranienia, albo zagrożenie fizycznej
integralności własnej osoby lub innych osób. W definicji DSM-IV mieści się m.in. przemoc
fizyczna i groźba przemocy fizycznej, a także przemoc seksualna – gwałt i molestowanie
seksualne. Należy do nich dodać specyficzną reakcję osoby przeżywające zdarzenie:
przerażenie (groza), silny strach oraz poczucie bezradności (Wciórka i Pelc, 2008), choć to
kryterium w DSM-V zostało usunięte. Dodano zaś punkt dotyczący pośredniego narażenia na
szczególnie drastyczne szczegóły związane z danym zdarzeniem, zwłaszcza w sytuacji
zawodowej, przy wskazaniu, iż nie obejmuje ono pośredniego, niezwiązanego z pracą
zawodową wystawienia na zdarzenie za pośrednictwem mediów elektronicznych, telewizji,
fotografii, etc. Definicja zdarzenia traumatycznego w DSM-V obejmuje również
świadkowanie drugiego stopnia – poprzez wiadomość o śmierci, silnym zranieniu bądź
zagrożeniu życia przez osobę bliską, w sytuacji, gdy śmierć lub jej groźba zaistniała na skutek
przemocy lub wypadku. Diagnoza PTSD obejmuje według DSM-V symptomy z czterech
grup (podczas gdy w DSM-IV objawy zebrano w trzech grupach, nie rozdzielając
symptomów związanych z unikaniem wspomnień i przeżyć oraz odrętwieniem emocjonalnym
9 i poznawczym): 1) ponowne przeżywanie traumatycznego zdarzenia (wtargnięcie), 2)
unikanie wspomnień lub sytuacji lub osób przypominających zdarzenie, 3) negatywne zmiany
w zakresie czynności poznawczych i nastroju, 4) zmiany obejmujące poziom pobudzenia
i reaktywność organizmu (np. zachowania agresywne, nadmierna czujność, problemy
z koncentracją, problemy ze snem). Objawy muszą występować przez co najmniej jeden
miesiąc i muszą upośledzać funkcjonowanie społeczne, zawodowe oraz przynosić
subiektywny dystres (National Center for PTSD, US Department of Veterans Affairs, 2013).
Badanie wśród nowojorskiej młodzieży LGB (2006) W 2006 roku D’Augelli, Grossman i Starks (2006) przeprowadzili badanie na próbie
528 gejów, lesbijek i osób biseksualnych w wieku 15–19 lat, zastanawiając się nad relacją
doświadczania przemocy ze względu na orientację seksualną, atypowości genderowej
i rozpowszechnienia PTSD. Poziom stresu traumatycznego oceniano za pomocą Trauma
Symptom Checklist (TSC), a PTSD za pomocą modułu PTSD z NIMH Diagnostic Interview
Schedule for Children (DISC) przygotowanego na podstawie DSM-IV. Badanie wykazało, że
werbalnej wiktymizacji z powodu orientacji seksualnej (sexual orientation victimization,
SOV) doświadczyło 78% badanych, 11% doświadczyło fizycznej przemocy, a 9% –
przemocy seksualnej. Młodzi mężczyźni donosili o większej liczbie zdarzeń wszystkich
typów: 87% doświadczyło werbalnej SOV (w porównaniu z 69% dziewcząt), 15% fizycznej
SOV (w porównaniu z 7% dziewcząt), 14% seksualnej SOV (w porównaniu z 5%
dziewcząt). Współczynnik χ2 (chi-kwadrat) wyniósł 12,7, przy istotności p < 0,01. Pod
względem rozpowszechnienia PTSD w ciągu ostatniego roku 9% badanych spełniało kryteria
mierzone za pomocą skali DISC, czyli odpowiadające klasyfikacji DSM-IV. Trzy razy więcej
kobiet (15%) niż mężczyzn (4%) otrzymało diagnozę PTSD (p < 0,001).
Amerykańskie badanie kohortowe Growing Up Today Study (2012, dane z 2007 roku) W badaniu dotyczącym rozpowszechnienia PTSD wśród młodych dorosłych
o orientacji biseksualnej i homoseksualnej (Roberts, Rosario, Corliss, Koenen i Austin, 2012)
zebrano dane z populacyjnego, longitudalnego badania Growing Up Today Study w części
przeprowadzonej w 2007 roku, dotyczące oceny PTSD, maltretowania w dzieciństwie oraz
orientacji seksualnej i przejawiania zachowań niezgodnych z kulturowymi wzorcami płci
(gender nonconformity). Respondenci mieli 19–27 lat, próba liczyła w sumie 9784 osoby,
w tym 6144 kobiety i 3640 mężczyzn. Życiowe PTSD oceniano za pomocą 6-itemowego
skrótu Short Screening Scale for DSM-IV.
10 Rozpowszechnienie doświadczenia przemocy w grupach osób niewyłącznie
heteroseksualnych było wyższe niż w grupie osób wyłącznie heteroseksualnych. Przemocy
fizycznej w dzieciństwie, adolescencji lub dorosłości doświadczyło 20% lesbijek, 35,8%
kobiet biseksualnych (różnica znamienna statystycznie) i 23% kobiet określających się jako
przeważnie heteroseksualne (różnica znamienna) w porównaniu z 13% kobiet wyłącznie
heteroseksualnych. Wśród mężczyzn największy wynik osiągnęli heteroseksualiści z co
najmniej jednym partnerem tej samej płci (29,3%, p < 0,05) oraz mężczyźni przeważnie
heteroseksualni (24,4%, p < 0,001). Wśród gejów przemocy fizycznej doświadczyło 19,8%,
a wśród mężczyzn biseksualnych 23,1%. Pod względem przemocy seksualnej ponad
dwukrotnie większe oraz trzykrotnie większe, znamienne statystycznie rozpowszechnienie
odnotowano
wśród
lesbijek,
kobiet
biseksualnych,
przeważnie
heteroseksualnych
i posiadających co najmniej jedną partnerkę (odpowiednio: 31,4%, 32,9%, 24,3%, 25,6%,
p < 0,001) w porównaniu z heteroseksualnymi (11,4%).
Rozpowszechnienie
życiowego
PTSD
wśród
osób
nieheteroseksualnych
(z uwzględnieniem podkategorii) było największe w przypadku osób biseksualnych (kobiety,
K = 26,6%, mężczyźni, M = 10,3%) w porównaniu z grupą osób wyłącznie
heteroseksualnych (K = 6,6%, M = 4%). Co więcej, po skorygowaniu wpływu etniczności,
płci i wieku ryzyko wystąpienia PTSD było 1,7 do 3,7 razy większe dla mniejszości
seksualnych niż dla grupy odniesienia (osób heteroseksualnych).
Autorzy zastanawiali się, jakie czynniki pośrednie wpływają na fakt, że wśród osób
nieheteroseksualnych występuje większe rozpowszechnienie doświadczenia wszelkiego
rodzaju nadużyć w okresie dzieciństwa i adolescencji, a także znacząco wyższe ryzyko
wystąpienia PTSD. Narażenie na większą przemoc w dzieciństwie wyjaśniało między 32,3%
a
48,4%
podwyższonego
ryzyka
PTSD
dla
mniejszości
seksualnych.
Interakcja
płeć/orientacja seksualna nie była statystycznie istotna dla PTSD. „Nonkonformizm
genderowy”, czyli przejawianie zachowań niezgodnych z kulturowymi wzorcami płci,
wyjaśniał około jednej trzeciej podwyższonego ryzyka PTSD w grupie gejów i lesbijek.
Autorzy stwierdzają przy tym, że „wybieranie na ofiary nadużyć” (targeting) dzieci
przejawiających zachowania niezgodne z kulturowymi wzorcami płci może stanowić jedną
z przyczyn wysokiego rozpowszechnienia przemocy w dzieciństwie, przed okresem
dojrzewania, w grupie przyszłych osób nieheteroseksualnych.
Amerykańskie badanie populacyjne NESARC (2004–2005) 11 W badaniach nad rozpowszechnieniem PTSD wśród dorosłych osób LGB,
z uwzględnieniem pełnego przekroju wiekowego (Roberts, Austin, Corliss, Vandermorris
i Koenen, 2010), wykorzystano dane z badań na próbie reprezentatywnej dla dorosłych
Amerykanów – National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions
(NESARC). Przebadano w nim reprezentatywną próbę 34 653 dorosłych obywateli Stanów
Zjednoczonych w wieku od 18 do >90 lat. Przeprowadzano wywiady bezpośrednie z użyciem
komputera, stosując kryteria DSM-IV. Pytano wówczas o 27 różnych typów traumy,
a w omawianym
badaniu
wykluczono
jedną
pozycję
–
świadkowanie
atakowi
terrorystycznemu za pośrednictwem telewizji albo radia, ponieważ status tego zdarzenia jako
psychicznego urazu budzi wątpliwości. Respondenci, którzy zadeklarowali wystąpienie
któregoś ze zdarzeń traumatycznych, pytani byli o najbardziej traumatyczne zdarzenie,
a następnie diagnozowano PTSD, opierając się na kryteriach DSM-IV.
Rozważając zmienną „orientacja seksualna”, autorzy (Roberts i in., 2010) przede
wszystkim oparli się na kryterium samoidentyfikacji ze względu na fakt, że to ona jest
najbardziej związana ze zdrowiem psychicznym i wiktymizacją niż odczuwanie pociągu do
którejś z płci. Następnie grupę heteroseksualistów podzielono na trzy podgrupy ze względu
na występowanie bądź niewystępowanie partnerów tej samej płci. Badacze wzięli pod uwagę
trzy typy czynników, stanowiących elementy zapośredniczające (mediators) relację między
orientacją seksualną a objawami PTSD: 1) typ największego zdarzenia traumatycznego, 2)
wiek respondenta w chwili przeżycia tego zdarzenia, 3) liczba potencjalnie traumatycznych
zdarzeń, które wystąpiły przed wystąpieniem zdarzenia wskazanego jako przeżycie najsilniej
traumatyzujące.
Ogólne wyniki badania NESARC pod względem rozpowszechnienia zdarzeń
traumatycznych wyniosły 80,5% dla kobiet i 81,1% dla mężczyzn, zaś rozpowszechnienia
PTSD – 10,4% dla kobiet i 4,3% dla mężczyzn. Pod względem rozpowszechnienia zdarzeń
traumatycznych lesbijki, geje, osoby biseksualne oraz heteroseksualne, które deklarowały, że
miały partnera tej samej płci kiedykolwiek w ciągu życia, byli wyraźnie częściej niż wyłączni
heteroseksualiści
narażeni
na:
przemoc
w
dzieciństwie,
przemoc
interpersonalną,
traumatyczne zdarzenie doznane przez bliskiego przyjaciela lub krewnego, niespodziewaną
śmierć kogoś bliskiego. Rozpowszechnienie PTSD przedstawia Tabela 2.
12 Tabela 2 Rozpowszechnienie PTSD wśród osób, które zgłosiły wystąpienie co najmniej jednego
zdarzenia traumatycznego w ciągu życia; badanie NESARC, Stany Zjednoczone 2004–2005
(na podst. Roberts i in., 2010)
Osoby heteroseksualne
Lesbijki/geje
Osoby
biseksualne
Bez pociągu do tej
samej płci i bez
partnerów tej
samej płci
(K=18 144;
M=13 422)
Pociąg do
tej samej
płci
(K=953;
M=293)
Partnerzy tej
samej płci
(K=314;
M=365)
(K=145;
M=190)
(K=161;
M=81)
Kobiety
12,50
11,62
22,78*
18,04
25,68**
Mężczyźni
5,03
7,04
10,13*
13,38**
9,0
* p<0,05; ** p<0,01; K = n kobiet; M = n mężczyzn.
Ryzyko wystąpienia PTSD oceniono jako większe u lesbijek i gejów (skorygowany
współczynnik szans AOR = 2,03), biseksualistów (AOR = 2,13) i heteroseksualistów, którzy
deklarowali posiadanie co najmniej jednego partnera tej samej płci (AOR = 2,06). Wyższe
ryzyko było głównie związane z większym dla przedstawicieli mniejszości seksualnych
narażeniem na przemoc, z częstszym występowaniem potencjalnie traumatycznych zdarzeń
oraz z niższym wiekiem wystąpienia traumy. Zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet
nieheteroseksualnych
ryzyko
PTSD
występuje
ponad
dwukrotnie
częściej
niż
u heteroseksualistów: dla lesbijek i kobiet biseksualnych jest to aż 20-procentowy wynik, dla
gejów i mężczyzn biseksualnych 9% (jak była o tym mowa, w populacji ogólnej u mężczyzn
rozpowszechnienie PTSD oszacowano na 4,3%, zaś u kobiet – 10,4%).
Badanie nowojorskie Project Stride (2004–2005) Autorzy kolejnego badania (Alessi, Meyer i Martin, 2013) jednym z celów uczynili
określenie, w jakim stopniu „rozluźnienie” kryterium A1 w klasyfikacji DSM-IV dotyczącej
PTSD wpłynie na ocenę rozpowszechnienia tego zaburzenia w populacji osób
nieheteroseksualnych. Podjęli też próbę oszacowania różnic w rozpowszechnieniu zdarzeń
niespełniających kryterium A1, a potencjalnie traumatyzujących, rozpowszechnieniu zdarzeń
spełniających kryterium A1 oraz rozpowszechnieniu PTSD (w obu wariantach) wśród osób
LGB o różnym pochodzeniu etnicznym. W badaniu uczestniczyły 382 osoby identyfikujące
się jako geje, lesbijki lub osoby biseksualne oraz 126 osób identyfikujących się jako
heteroseksualne (N = 508). Średnia wieku badanych wynosiła 32 lata (SD = 9).
13 Aby zmierzyć rozpowszechnienie zdarzeń stresujących/traumatycznych, zgodnych
i niezgodnych z kryterium A1, wykorzystano częściowo ustrukturalizowany wywiad
dotyczący stresorów, stworzony na potrzeby tego badania – Life Events Questionnaire (LEQ).
Niezależni sędziowie oceniali każde ze zdarzeń pod względem tego, czy jest ono zagrażające
życiu oraz integralności fizycznej, a następnie obliczono średnie oceny i podzielono zdarzenia
wymienione w LEQ na dwie podgrupy: 1) spełniające kryterium A1, czyli zagrażające życiu
oraz 2) niespełniające tego kryterium, niestanowiące zagrożenia życia. Kilka ze zdarzeń, które
przez sędziów zostały ocenione jako niezagrażające życiu, w istocie było uwzględnianych
w DSM-IV jako zdarzenia traumatyczne (np. widok zranionego lub zmarłego człowieka,
seksualne wykorzystywanie w dzieciństwie, ciężka choroba bliskiej osoby), zatem zostały one
zakwalifikowane jako spełniające kryterium A1, aby zachować spójność z kryteriami PTSD
w DSM-IV. Objawy PTSD określano za pomocą World Mental Health Composite
International Diagnostic Interview (WMH-CIDI).
Spośród 508 badanych u 55% wystąpiło zdarzenie kwalifikujące do zdiagnozowania
PTSD. Więcej respondentów zgłosiło zdarzenie niespełniające kryterium A1 (69,3%) niż
spełniające to kryterium (30,7%). Rozpowszechnienie PTSD wśród osób heteroseksualnych
wyniosło 7,9% przy spełnieniu kryterium A1, zaś po jego rozluźnieniu – 21,4%.
W przypadku gejów i lesbijek było to odpowiednio 9,9% oraz 25,6%, a osób biseksualnych
17,4% oraz 30,4%. Wyniki wskazują więc na większe rozpowszechnienie PTSD wśród osób
biseksualnych niż wśród osób heteroseksualnych i homoseksualnych (podobnie wyższy
odsetek PTSD odnotowano wśród czarnych i latynoskich osób LGB w porównaniu z białymi
osobami LGB), jednak ostatecznie w badaniu tym nie osiągnięto różnic istotnych
statystycznie dla poszczególnych grup mniejszościowych (mierzonych współczynnikiem
α Cronbacha). W tym badaniu nieco zaskakujący okazał się także brak różnic między
kobietami i mężczyznami. Innym interesującym rezultatem, jaki osiągnęli Alessi i in., jest
wskazanie, że w przypadku rozluźnienia kryterium A1 badani spełniają pozostałe kryteria
PTSD wg DSM-IV. Autorzy krytycznie odnoszą się do restrykcyjnego kryterium A1,
ponieważ ich zdaniem w konsekwencji wiele osób z objawami PTSD nie otrzymuje
odpowiedniego leczenia. W ich badaniu bowiem osoby rozwijały pełnoobjawowe zaburzenie
po zdarzeniach niespełniających kryterium zagrożenia życia, takich jak: niespodziewana
śmierć bliskiej osoby, rozstanie/rozwód, bezrobocie, oddzielenie od rodziców, aborcja.
14 Badanie wpływu heteroseksizmu na rozpowszechnienie PTSD wśród lesbijek Heteroseksizm – pojęcie zbudowane analogicznie do słowa „rasizm” – oznacza
dyskryminację osób homoseksualnych i biseksualnych, która wynika z przekonania, że
heteroseksualność jest bardziej uprawniona niż inne formy seksualności (por. Colman, 2009).
Słowo to jest jednak również „bratem bliźniakiem” seksizmu – przekonania o wrodzonej
wyższości jednej płci nad drugą, przejawiającego się najczęściej poprzez protekcjonalne
i dyskryminujące traktowanie kobiet przy faworyzacji mężczyzn i wartości przypisywanych
mężczyznom 7 . Autorki ostatniego omawianego w tym rozdziale badania (Szymanski
i Balsam, 2011) zauważają, że pojawia się coraz więcej badań donoszących o tym, że kobiety
nieheteroseksualne
doświadczają
znacznie
większej
liczy
traumatycznych
zdarzeń
w porównaniu z kobietami heteroseksualnymi. Przede wszystkim jest to przemoc fizyczna
i seksualna w dzieciństwie (por. badania na temat zachowań nietypowych pod względem
wzorców płciowych omawiane wcześniej) oraz napaści na tle seksualnym w dorosłym życiu.
W badaniu z 1999 roku (Herek, Gillis i Cogan, 1999) 19% lesbijek doświadczało co najmniej
jednego zdarzenia fizycznej wiktymizacji, które było postrzegane przez ofiary jako związane
bezpośrednio z uprzedzeniami heteroseksistowskimi. W nowszym badaniu (Herek, 2008),
w którym poddano analizie dane z narodowej próby dorosłych LGB, 12,5% lesbijek podało,
iż było ofiarami przestępstwa (np. gwałtu, pobicia) powiązanego z ich orientacją seksualną,
a 54,5% doświadczyło werbalnego napastowania bądź przemocy.
W omawianym badaniu (Szymanski i Balsam, 2011) wzięło udział 247 lesbijek (wiek
19–80 lat, średnia 40,77, SD = 10,74) – kobiet tak siebie identyfikujących. Zdecydowana
większość badanych należała do populacji białej (91%). Badane miały różne wykształcenie
(skrajne wyniki to: 1% z wykształceniem poniżej szkoły średniej, 19% licealnym, 37%
wyższym) oraz miejsce zamieszkania.
Heteroseksistowską dyskryminację zmierzono za pomocą skali Heterosexist
Harassment, Rejection, and Discrimination Scale (HHRDS) (Szymanski, 2006). Pytania
dotyczyły zdarzeń heteroseksistowskich (np. obrażania z powodu bycia lesbijką,
dyskryminacji w pracy ze względu na orientację) i oceniane były również skalą typu
Likertowskiego (od 1 – „nigdy mi się to nie zdarzyło” do 6 – „przydarza się to niemal cały
czas”). Współczynnik α dla tej skali wyniósł 0,90. Zdarzenia podlegające wymiarowi
7
W kulturze zachodniej, kiedy zewnętrznych przejawów dyskryminacji systemowej jest coraz mniej, tzn.
kobiety mają pełne prawa wyborcze i ekonomiczne, seksizm przejawia się na przykład poprzez powielanie
stereotypów na temat emocjonalności i niższej inteligencji kobiet czy traktowanie kobiet wyłącznie przez
pryzmat ich atrakcyjności seksualnej. W kontekście omawianych tutaj zagadnień wydaje się to szczególnie
istotne, ponieważ seksizm w krajach rozwiniętych przejawia się np. traktowaniem z pobłażaniem traum
„kobiecych”, takich jak gwałt czy molestowanie seksualne. 15 sprawiedliwości, czyli przestępstwa z nienawiści na tle heteroseksistowskim, oceniano za
pomocą serii pytań, wykorzystanych wcześniej w badaniu Gregory Hereka i in. (Herek i in.,
1999). Zdarzenia musiały wystąpić w ciągu ostatnich 5 lat. Objawy PTSD oceniano za
pomocą skali PTSD Checklist – Civilian Version (Weathers, Litz, Huska i Keane, 1994),
składającej się z 17 itemów, które odpowiadają kryteriom DSM-III-R. Współczynnik α dla tej
skali wyniósł 0,94.
Dziesięć procent badanych zadeklarowało, że stało się ofiarą co najmniej jednego
zdarzenia z kategorii przestępstwa z nienawiści związanego z orientacją seksualną. Niedawne
doświadczenia związane z heteroseksistowską dyskryminacją (r = 0,34, p < 0,05) okazały się
silnie pozytywnie skorelowane z objawami PTSD (r = 0,24, p < 0,05). Spośród wszystkich
demograficznych zmiennych jedynie edukacja (r = -0,15) w sposób istotny statystycznie
korelowała z objawami PTSD. Analiza regresji wykazała, że edukacja, niedawna
dyskryminacja heteroseksistowska oraz niedawne przestępstwo z nienawiści związane
z orientacją seksualną były znamiennymi statystycznie predyktorami objawów PTSD.
Interakcje między przestępstwami z nienawiści a poczuciem własnej wartości oraz między
heteroseksistowską dyskryminacją a poczuciem własnej wartości nie były istotne
statystycznie.
Badanie sytuacji społecznej osób LGB w Polsce W 2012 roku opublikowano interesujące wyniki badania (Makuchowska i Pawlęga,
2012) przeprowadzonego w Polsce przez Internet na próbie 11 114 osób homoseksualnych
i biseksualnych na temat ich sytuacji społecznej w latach 2010–2011. Osobami badanymi
byli: geje (47,1%), lesbijki (27,4%), kobiety biseksualne (17,2%) i mężczyźni biseksualni
(8,1%). Badani pochodzili z wszystkich grup wiekowych, chociaż przeważały osoby młode –
48% badanych stanowiły osoby w wieku 18–25 lat, a kolejne 35,8% w wieku 26–40 lat.
Z badania wynika, że w ciągu dwóch lat (2010–2011) przemocy fizycznej co najmniej
raz doznało blisko 12% badanych, z czego aż 40% doznało jej trzy i więcej razy. Ofiarami
przemocy psychicznej była niemal połowa, bo 44% badanych (z czego 58,1% więcej niż trzy
razy) – w ankiecie pytano m.in. o: agresywne zaczepki słowne; obrażanie, poniżanie,
ośmieszanie; pogróżki; nienawistne maile; szantaż, etc. Jedna trzecia badanych donosiła, że
doznała gorszego traktowania z powodu swojej orientacji seksualnej w takich miejscach czy
przestrzeniach
interakcji
społecznej,
jak:
szkoła/uczelnia,
praca,
miejsce
swojego
zamieszkania, miejsce publiczne, w kontaktach ze służbą zdrowia i w kontaktach
z przedstawicielami kościołów. Z raportu wynika też, że w porównaniu z podobnym
16 badaniem przeprowadzonym wśród osób LGB w roku 2006 (choć na mniejszej próbie)
wzrosła nieufność w stosunku do policji. Aż 90% przypadków przemocy, jakiej doznały
osoby badane ze względu na ich orientację seksualną, nie zostało zgłoszonych na policję
(Makuchowska i Pawlęga, 2012, s. 12–15). Dobrostan psychiczny ankietowanych gejów,
lesbijek i osób biseksualnych znacząco odbiegał od wyników uzyskanych w badaniu na
polskiej próbie reprezentatywnej „Diagnoza społeczna 2011” (Czapiński, Panek i Batorski,
2012). Aż 42% badanych gejów, lesbijek i osób biseksualnych przyznała, że miewała myśli
samobójcze w ciągu ostatnich miesięcy. Wśród ogółu badanych w „Diagnozie…”
o samobójstwie w ogóle nie myślało 91%, tymczasem wśród osób LGB jedynie 62%.
W najtrudniejszej
sytuacji
są
osoby
najmłodsze:
63%
nastolatków
biseksualnych
i homoseksualnych myślało w ostatnim czasie o samobójstwie (wśród nastolatków
z „Diagnozy społecznej 2011” było to 12%). Znaczące rozbieżności dotyczyły jakości życia,
na istotne różnice wskazują też dane dotyczące spożywania alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych (Makuchowska i Pawlęga, 2012, s. 102).
Dane zebrane od ponad 11 tysięcy respondentów wskazują, że osoby homoseksualne
i biseksualne mieszkające w Polsce doznają dużej liczby zdarzeń o silnym potencjale
traumatyzacji, takich jak przemoc fizyczna i napaść seksualna – podczas gdy przemoc
interpersonalna, zwłaszcza napaść o charakterze seksualnym, spośród wszystkich
traumatycznych stresorów jest jednym z najsilniejszych czynników ryzyka wystąpienia
PTSD, jeśli weźmiemy pod uwagę typ traumy (por. Barlow i Durand, 2012; Kessler, 1994).
Osoby te nie mogą raczej liczyć na otrzymanie wsparcia społecznego, ponieważ 70%
respondentów ukrywa swoją orientację seksualną w miejscu pracy, w szkole lub na uczelni,
a połowa w miejscu zamieszkania (np. przed sąsiadami), nawet jeśli mają stałych partnerów
i stałe partnerki (40%). Jedynie 63% badanych ujawniło swoją orientację seksualną
przynajmniej jednemu członkowi najbliższej rodziny (Makuchowska i Pawlęga, 2012, s. 14).
Tymczasem to właśnie wsparcie społeczne (także instytucjonalne), jakie otrzymuje osoba po
przeżyciu zdarzenia traumatycznego, może ją uchronić przed wystąpieniem objawów PTSD
(Friedman, Keane i Resick, 2010; Maercker, Müller i Horn, 2004).
W polskich badaniach nie brano dotąd pod uwagę wpływu orientacji seksualnej na
rozpowszechnienie i siłę objawów PTSD. Doniesienia zagraniczne jednak wskazują, że
przedstawiciele mniejszości seksualnych są szczególnie narażeni na wystąpienie PTSD ze
względu na skumulowany wpływ różnorodnych stresorów i większe narażenie na wystąpienie
zdarzeń traumatyzujących.
17 Bibliografia 1. Alessi, E. J., Meyer, I. H. i Martin, J. I. (2013). PTSD and sexual orientation: An examination
of criterion A1 and non-criterion A1 events. Psychological Trauma: Theory, Research,
Practice, and Policy, 5(2), 149–157. doi:10.1037/a0026642
2. Bakker, F. C., Sandfort, T. G., Vanwesenbeeck, I., van Lindert, H. i Westert, G. P. (2006). Do
homosexual persons use health care services more frequently than heterosexual persons:
Findings from a Dutch population survey. Social Science & Medicine, 63(8), 2022–2030.
doi:10.1016/j.socscimed.2006.05.024
3. Barlow, D. H. i Durand, V. M. (2012). Abnormal psychology: An integrative approach (6th
ed). Belmont, CA: Wadsworth, Cengage Learning.
4. Bernstein, E. i Putnam, F. (1986). Development, reliability, and validity of a dissociation
scale. The Journal of Nervous and Mental Disease, 174(12), 727–735.
5. Carlson, E. B., Dalenberg, C. i McDade-Montez, E. (2012). Dissociation in posttraumatic
stress disorder part I: Definitions and review of research. Psychological Trauma: Theory,
Research, Practice, and Policy, 4(5), 479–489. doi:10.1037/a0027748
6. Chakraborty, A., McManus, S., Brugha, T. S., Bebbington, P. i King, M. (2011). Mental
health of the non-heterosexual population of England. The British Journal of Psychiatry,
198(2), 143–148. doi:10.1192/bjp.bp.110.082271
7. Cochran, S., Sullivan, J. i Mays, V. (2003). Prevalence of mental disorders, psychological
distress, and mental health services use among lesbian, gay, and bisexual adults in the United
States. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71, 53–61.
8. Colman, A. M. (2009). Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9. Czapiński, J., Panek, T. i Batorski, D. (2012). Diagnoza społeczna 2011: Warunki i jakość
życia Polaków: raport. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
10. D’Augelli, A. R., Grossman, A. H. i Starks, M. T. (2006). Childhood gender atypicality,
victimization, and PTSD among lesbian, gay, and bisexual youth. J Interpers Violence, 21,
1462–1482. doi:10.1177/0886260506293482
11. Dąbkowska, M. (2007). Ocena zależności między czynnikami emocjonalnymi i poznawczymi
aleksytymii a nasileniem PTSD u ofiar przemocy domowej. Psychiatria Polska, 41(6), 851–
862.
12. Dragan, M., Lis-Turlejska, M., Popiel, A., Szumiał, S. i Dragan, W. Ł. (2012). The validation
of the Polish version of the Posttraumatic Diagnostic Scale and its factor structure. European
Journal of Psychotraumatology, 3(0), 18201. doi:10.3402/ejpt.v3i0.18479
13. Dubester, K. i Braun, B. (1995). Psychometric properties of the Dissociative Experiences
Scale. The Journal of Nervous and Mental Disease, 183(3), 231–235.
14. Dudek, B. (2003). Zaburzenie po stresie traumatycznym. Psychologia Kliniczna. Gdańsk:
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
15. Engel-Bernatowicz, A. i Kamińska, A. (2005). Coming out: Ujawnienie orientacji
psychoseksualnej – zaproszenie do dialogu. Warszawa: Wydawnictwo anka zet studio.
16. Feltham, C. i Horton, I. (2013). Psychoterapia i poradnictwo: Podręcznik akademicki (Wyd. 1
w jęz.pol). Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
18 17. Foucault, M., Banasiak, B., Komendant, T. i Matuszewski, K. (2010). Historia seksualności
(Wyd. 2). Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.
18. Frewen, P. A., Dozois, D. J. A., Neufeld, R. W. J. i Lanius, R. A. (2008). Meta-analysis of
alexithymia in posttraumatic stress disorder. Journal of Traumatic Stress, 21(2), 243–246.
doi:10.1002/jts.20320
19. Friedman, M. J., Keane, T. M. i Resick, P. A. (2010). Handbook of PTSD: Science and
practice (Pbk. ed). New York: Guilford Press.
20. Gilman, S., Cochran, S., Mays, V., Hughes, M., Ostrow, D. i Kessler, R. (2001). Risk of
psychiatric disorders among individuals reporting same-sex sexual partners in the National
Comorbidity Survey. American Journal of Public Health, 91, 933–939.
21. Goldberg, D. P., Williams, P., Merecz, D. i Makowska, Z. (2001). Ocena zdrowia
psychicznego na podstawie badań kwestionariuszami Davida Goldberga: Podręcznik dla
użytkowników kwestionariuszy GHQ-12 i GHQ-28. Łódź: Oficyna Wydawnicza Instytutu
Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera.
22. Hellman, R. E., Sudderth, L. i Avery, A. M. (2002). Major mental illness in a sexual minority
psychiatric sample. Journal of the Gay and Lesbian Medical Association, 6(3/4), 97–106.
doi:10.1023/B:JOLA.0000011065.08186.17
23. Herek, G. M. (2008). Hate crimes and stigma-related experiences among sexual minority
adults in the United States: Prevalence estimates from a national probability sample. Journal
of Interpersonal Violence, 24(1), 54–74. doi:10.1177/0886260508316477
24. Herek, G. M., Gillis, J. R. i Cogan, J. C. (1999). Psychological sequelae of hate-crime
victimization among lesbian, gay, and bisexual adults. Journal of Consulting and Clinical
Psychology, 67(6), 945–951. doi:10.1037/0022-006X.67.6.945
25. Iniewicz, G. (2009). Społeczno-kulturowy kontekst terapii osób o homoseksualnej orientacji.
Psychiatria Polska, 43, 87–97.
26. Iniewicz, G., Grabski, B. i Mijas, M. (2012). Zdrowie psychiczne osób homoseksualnych i
biseksualnych – rola stresu mniejszościowego. Psychiatria Polska, 46, 649–663.
27. Iniewicz, G., Mijas, M. i Grabski, B. (2012). Wprowadzenie do psychologii LGB. Wrocław:
Wydawnictwo Continuo.
28. Kessler, R. C. (1994). Lifetime and 12-month prevalence of DSM-III-R psychiatric disorders
in the United States. Results from the National Comorbidity Survey. Archives of General
Psychiatry, 51(1), 8.
doi:10.1001/archpsyc.1994.03950010008002
29. Lazarus, R. (1986). Paradygmat stresu i radzenia sobie. Nowiny Psychologiczne, (3–4), 2–39.
30. Lilly, M. i Valdez, C. (2012). The Unique Relationship of Emotion Regulation and
Alexithymia in Predicting Somatization Versus PTSD Symptoms. Journal of Aggression,
Maltreatment & Trauma, 21(6), 609–625. doi:10.1080/10926771.2012.686964
31. Lis-Turlejska, M. (2008). Prevalence of traumatic events and posttraumatic stress symptoms
in a student sample in Poland. Torture, 18(1), 12–19.
32. Maercker, A. i Horn, A. B. (2013). A Socio-interpersonal Perspective on PTSD: The Case for
Environments and Interpersonal Processes. Clinical Psychology & Psychotherapy, 20(6), 465–
481. doi:10.1002/cpp.1805
33. Maercker, A., Müller, J. i Horn, A. B. (2004). Social acknowledgment as a victim or survivor:
a scale to measure a recovery factor of PTSD. Journal of Traumatic Stress, 17(4), 345–351.
19 34. Makuchowska, M. i Pawlęga, M. (red.). (2012). Sytuacja społeczna osób LGBT: Raport za
lata 2010 i 2011. Warszawa: Kampania Przeciw Homofobii.
35. Marmor, J. (1980). Homosexual behavior: A modern reappraisal. New York: Basic Books.
36. Marshal, M. P., Dietz, L. J., Friedman, M. S., Stall, R., Smith, H. A., McGinley, J., Thoma, B.
C. i in. (2011). Suicidality and Depression Disparities Between Sexual Minority and
Heterosexual Youth: A Meta-Analytic Review. Journal of Adolescent Health, 49(2), 115–123.
doi:10.1016/j.jadohealth.2011.02.005
37. Maruszewski, T. i Zdankiewicz-Ścigała, E. (1998). Emocje, aleksytymia, poznanie. Poznań:
Wydaw. Fundacji Humaniora.
38. Meyer, I. H. (1995). Minority stress and mental health in gay men. Journal of Health and
Social Behaviour, 36, 38–56.
39. Meyer, I. H. (2003). Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual
populations: conceptual issues and research evidence. Psychological Bulletin, 129, 674–697.
40. Mustanski, B. S., Garofalo, R. i Emerson, E. M. (2010). Mental health disorders,
psychological distress, and suicidality in a diverse sample of lesbian, gay, bisexual, and
transgender youths. American Journal of Public Health, 100(12), 2426–2432.
41. National Center for PTSD, US Department of Veterans Affairs. (2013). DSM-5 Criteria for
PTSD.
42. Newcomb, M. E. i Mustanski, B. (2010). Internalized homophobia and internalizing mental
health problems: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 30(8), 1019–1029.
doi:10.1016/j.cpr.2010.07.003
43. Nijenhuis, E. R., van der Hart, O. i Kruger, K. (2002). The psychometric characteristics of the
traumatic experiences checklist (TEC): first findings among psychiatric outpatients. Clinical
Psychology & Psychotherapy, 9(3), 200–210.
44. Roberts, A. L., Austin, B., Corliss, H. L., Vandermorris, A. K. i Koenen, K. C. (2010).
Pervasive trauma exposure among US sexual orientation minority adults and risk of
posttraumatic stress disorder. American Journal of Public Health, 100(12), 2433–2441.
45. Roberts, A. L., Rosario, M., Corliss, H. L., Koenen, K. C. i Austin, B. (2012). Elevated risk of
posttraumatic stress in sexual minority youths: mediation by childhood abuse and gender
nonconformity. American Journal of Public Health, 102(8), 1587–1593.
46. Sandfort, T., Graaf, R. de, Bijl, R. i Schnabel, P. (2001). Same-sex sexual behavior and
psychiatric disorders: findings from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence
Study (NEMESIS). Archives of General Psychiatry, 58, 85–91.
47. Sartre, J.-P. (1992). Rozważania o kwestii żydowskiej. Łódź: Futura Press.
48. Savin-Williams, R. C. (2011). Homoseksualność w rodzinie: Ujawnianie tajemnicy (Wyd. 1 w
jęz. pol). Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
49. Seligman, Martin E. P, Walker, E. F. i Rosenhan, D. L. (op. 2003). Psychopatologia. Poznań:
Zysk i S-ka.
50. Szymanski, D. M. (2006). Does internalized heterosexism moderate the link between
heterosexist events and lesbians' psychological distress? Sex Roles, 54(3–4), 227–234.
doi:10.1007/s11199-006-9340-4
51. Szymanski, D. M. i Balsam, K. F. (2011). Insidious trauma: examining the relationship
between heterosexism and lesbians' PTSD symptoms. Traumatology, 17(2), 4–13.
doi:10.1177/1534765609358464
20 52. Taylor G.J., Ryan D. i Bagby R.M. (1985). Toward the development of a new self-report
alexithymia scale. Psychoterapy and Psychosomatics, 44(4), 191–199.
53. Tomalski, R. (2008). Aleksytymia i dysocjacja. Psychoterapia, [2 (145)], 35–43.
54. van der Hart, O., Nijenhuis, E. R. i Steele, K. (2005). Dissociation: An insufficiently
recognized major feature of complex posttraumatic stress disorder. Journal of Traumatic
Stress, 18(5), 413–423. doi:10.1002/jts.20049
55. Wciórka, J. i Pelc, Z. (op. 2008). Kryteria diagnostyczne według DSM-IV-TR. Wrocław:
Elsevier Urban & Partner.
56. Widera-Wysoczańska, A. i Kuczyńska, A. (2011). Interpersonalna trauma: Mechanizmy
i konsekwencje. Engram. Warszawa: Difin.
57. Yehuda, R., Steiner, A., Kahana, B., Binder-Brynes, K., Southwick, S. M., Zemelman, S.
i Giller, E. L. (1997). Alexithymia in holocaust survivors with and without PTSD. Journal of
Traumatic Stress, 10(1), 93–100. doi:10.1002/jts.2490100108
58. Zdankiewicz-Ścigała, E. i Przybylska, M. (2002). Trauma – proces i diagnoza: Mechanizmy
psychoneurofizjologiczne. Warszawa: Wydaw. Instytutu Psychologii PAN; Szkoła Wyższa
Psychologii Społecznej.
21 
Download