Wpływ przemocy na zdrowie psychiczne

advertisement
Przemoc fizyczna i seksualna w rodzinie, jej wpływ na zdrowie psychiczne
Konspekt
I. Wstęp
1. Definicja stresora wg klasyfikacji DSM III- DSM IV
2. Neurobiologia stresu
A. Zmiany biochemiczne
B. Zmiany strukturalne OUN
3. Czynniki wraŜliwości na stres
a) Rola czynników genetycznych i środowiskowych
II. Udział traumatycznych wydarzeń w patogenezie zaburzeń i chorób psychicznych
1. Doświadczanie przemocy jako czynnik sprzyjający ujawnieniu się schizofrenii
2. Podobieństwo skutków neurobiologicznych doświadczeń traumatycznych w
dzieciństwie i schizofrenii
a) Skutki neurorozwojowe
b) Zmiany strukturalne OUN
c) Deficyty poznawcze
3. Udział stresu w etiologii depresji
a) Aktywacja osi PPN poprzez stresory
b) Zmiany strukturalne OUN w depresji
c) Hipoteza utrat w etiologii depresji
d) Objawy depresji jako skutek przemocy i wpływ objawów na Ŝycie ofiary
4. Samobójstwa jako skutek przemocy- czynniki sprzyjające
5. Zaburzenia dysocjacyjne jako reakcja na trudne do przyjęcia traumatyczne
doświadczenia
a) Amnezja dysocjacyjna
b) Fuga
c) Osłupienie
d) Trans i opętanie
e) Zaburzenia ruchu
f) Drgawki dysocjacyjne
g) Znieczulenia dysocjacyjne
6. Traumatyczne wydarzenia jako podłoŜe zaburzeń lękowych
a) Fobia społeczna- objawy kliniczne i skutki Ŝyciowe fobii społecznej
b) Lęk separacyjny u dzieci
- teoria przywiązania: bezpieczne i niebezpieczne przywiązanie
c) Lęk uogólniony
7. Bezpośredni wpływ stresu na zaburzenia psychiczne
A). ASD
1. Kryteria, objawy ASD- przeŜycia ofiary w trakcie traumy
- czynniki ryzyka ASD
B). PTSD- skutki długofalowe, bezpośrednio związane z traumatycznym
wydarzeniem
1.) Kryteria i objawy PTSD wg klasyfikacji DSM IV
– wpływ na dalsze Ŝycie ofiary
- przebieg PTSD
2.) Oś stresu w PTSD
- kortyzol i receptory glikokortykoidowe w PTSD
- róŜnice osi PPN w PTSD i depresji
3.) Zmiany neuroanatomiczne i neuroendokrynne w PTSD
4.) Trudności diagnostyczne PTSD u dzieci
8. Zaburzenia osobowości jako wynik przemocy w dzieciństwie
9. Zespół zaleŜności alkoholowej a przemoc
A. WspółzaleŜność przemocy i naduŜywania alkoholu
B. NaduŜywanie alkoholu a przemoc wobec dzieci
C. Determinanty agresji u osób naduŜywających alkohol
D. Objawy upojenia sprzyjające wyzwoleniu agresji
10. Zaburzenia odŜywiania w wieku dorastania a doświadczenia traumatyczne
11. Zaburzenia zachowania – determinujący wpływ środowiskowy i genetyczny
- ograniczenia terapii
12. Odległe skutki przemocy w dzieciństwie
Download