UKŁAD ODDECHOWY Podaj rolę układu oddechowego? Układ

advertisement
1. Podaj rolę układu oddechowego?
Układ oddechowy umożliwia oddychanie, pobieranie powietrza a przez to dostarczenie
tlenu do komórek ciała. Umożliwia wymianę gazową.
2. Wymień narządy układu oddechowego i podaj ich funkcję.
Układ oddechowy człowieka stanowią drogi oddechowe i płuca. W skład układu
oddechowego wchodzi:
Jama nosowa- odpowiada za filtrowanie , nawilżanie, ogrzewanie powietrza które
wdychamy oraz dzięki obecności nabłonka urzęsionego migawkowego usuwanie
zanieczyszczeń, jamę nosową wyściela błona śluzowa która wydziela śluz i dzięki temu
skleja bakteria. Są naczynia włosowate które ogrzewają powietrze.
Gardło- wspólny odcinek z układem pokarmowym, transport powietrza z jamy nosowej
do krtani.
Krtań- narząd ten jest złożonym zespołem chrząstek ( jedną z nich jest tzw. chrząstka
tarczowata ,której wyniosłość u mężczyzn nazywana jest jabłkiem Adama),więzadeł i
mięśni, umożliwiających wydawanie dźwięków, transportuje powietrze do kolejnych
dróg oddechowych, wejście do krtani ograniczone jest nagłośnią ,która w trakcie kiedy
przełykamy pokarm opada i zamyka krtań chroniąc przed dostaniem się do dróg
oddechowych pokarmu, w najwęższej części krtani, znajdują się fałdy głosowe, które
ograniczają szparę głośni. Napięcia fałdów głosowych i prędkości powietrza
wydychanego przez szparę głosową, wydajemy dźwięki o różnej wysokości i natężeniu.
Nagłośnia- ruchoma chrząstka która w czasie połykania pokarmu opuszcza się do dołu i
zamyka wejście do tchawicy i
pozwala na przesuwanie kęsów pokarmowych do
przełyku.
Tchawica- łączy krtań z oskrzelami. Zbudowana jest z nieco spłaszczonej, sprężystych,
podkowiastych chrząstek dzięki którym światło tchawicy nie zapada się i jest zawsze
drożna.
Ruch rzęsek nabłonka migawkowego oczyszcza drogi oddechowe z ciał obcych które w
odruchu kaszlu usuwane są z powrotem do gardła i na zewnątrz. Śluz skleja bakterie i
obce ciała. Zapobiega zapadaniu się tchawicy.
Płuca- otoczone są z zewnątrz opłucną ( płucną i ścienną), pomiędzy nimi znajduje się
jama opłucna wypełniona płynem surowiczym, który nawilża powierzchnię płuc i
ułatwia przesuwanie po ścianie klatki piersiowej, podczas oddychania. Płuca mają
budowę pęcherzykową oraz płatową. Prawa część płuc składa się z trzech płatów a lewa
z dwóch płatów ze względu na obecność serca. Do każdego z płatów dochodzi
odpowiednie rozgałęzienie oskrzeli głównych. Każde dzieli się na coraz drobniejsze i
bardziej rozgałęzione oskrzela i dalej oskrzeliki. Najdrobniejsze kończą się
woreczkowatymi rozszerzeniami.
Oskrzela główne- to rozgałęzienia tchawicy wchodzące do płuc i tworzące tak zwane
drzewo oskrzelowe, oczyszczają powietrze dzięki rzęską nabłonka migawkowego i
transportują powietrze przez oskrzela do pęcherzyków płucnych.
Pęcherzyki płucne- to uwypuklenia w ścianach przewodów pęcherzyków oplecione
gęstą siecią naczyń włosowatych. Zebrane są z oskrzelikami w tzw. grono. Stanowią
właściwą czynną powierzchnię wymiany gazowej. Obkurczają się przy każdym wdechu.
Na ich wewnętrznej powierzchni znajduje się warstwa tzw. surfaktantu czyli mieszaniny
złożonej głównie z fosfolipidów, wielocukrów i białek. Obniża ona napięcie
powierzchniowe ściany pęcherzyka, dzięki czemu zapobiega zapadaniu się pęcherzyków
w czasie wydechu i ułatwia ich poszerzanie w czasie wdechu.
Przepona- jest to płaski mięsień szkieletowy poprzecznie prążkowany oddzielający
jamę klatki piersiowej od jamy brzusznej,
podczas wdechu przepona kurczy się i
spłaszcza i umożliwia zassanie powietrza a podczas wydechu rozkurcza się i wygina w
kierunku jamy płucnej.
3. Omów mechanizm wdechu i wydechu.
Wdech– jest aktem czynnym, ponieważ warunkuje go praca mięśni, czyli skurcz
przepony i skurz mięśni międzyżebrowych. W czasie wdechu mięśnie międzyżebrowe
kurczą się powodując rozszerzenie i uniesienie klatki piersiowej. Natomiast przepona
kurczy się i opada. Objętość klatki piersiowej i płuc się zwiększa co powoduje
wytworzenie podciśnienia i zassania powietrza i na skutek różnicy ciśnień powietrze
wpływa do płuc.
Wydech- jest aktem biernym, ponieważ polega na rozluźnieniu tych mięśni. Mięśnie
międzyżebrowe oraz przepona się rozluźniają, powodując opadanie klatki piersiowej.
Objętość klatki piersiowej się zmniejsza tym samym ciśnienie powietrza wewnątrz płuc
rośnie. Na skutek różnicy ciśnień powietrze wypływ z płuc.
4. Wymień i omów jakie objętości składają się na pojemność życiową płuc.
Objętość oddechowa- ilość powietrza wymienionego w płucach podczas cyklu spokojny
wdech około 500cm3.
Objętość uzupełniająca- ilość powietrza dostającego się dodatkowo do płuc podczas
pogłębionego wydechu około 2500. cm3
Objętość zapasowa- ilość powietrza która zostaje usunięta dodatkowo z płuc podczas
pogłębionego wydechu około 1200 cm3.
Pojemność życiowa płuc- ilość powietrza, która zostaje wymieniona w płucach podczas
cyklu maksymalny wdech- maksymalny wydech około 4200 cm3.
Objętość zalegająca- ilość powietrza stale zalegającego w płucach. Nie można go z nich
usunąć nawet podczas maksymalnego wydechu.
Całkowita pojemność płuc- suma pojemność życiowej płuc i objętości zalegającej.
5. Jakie są warunki powinowactwa hemoglobiny do tlenu?
Hemoglobina z tlenem tworzy nietrwałe połączenie. W warunkach niskiego ciśnienia
cząsteczkowego tlenu, oksyhemoglobina dysocjuje i chętnie oddaje tlen. Z kolei przy
dużym ciśnieniu cząsteczkowym tlen, hemoglobina łatwo wiąże się z tlenem.
Szczególnie niebezpieczny jest tlenek węgla, czyli czad, gdyż jego powinowactwo
chemiczne z hemoglobiną jest około 200 razy większe niż tlenu. Dlatego już przy
zawartości 0,1% CO w powietrzu prawie 80% hemoglobiny zostaje związane w postaci
Karboksyhemoglobiny
( hemoglobiny
tlenkowęglowej ), która nie przenosi tlenu.
Rozłożenie zablokowanej tlenkiem węgla hemoglobiny trwa bardzo długo.
6. Porównaj skład powietrza wdychanego i wydychanego.
Powietrze Wdychane:
78% azotu, 21% tlenu, 0,03% dwutlenku węgla, ok. 1% innych gazów
Powietrze Wydychane:
78% azotu, 17% tlenu, 4% dwutlenku węgla, ok. 1% innych gazów nasycone parą wodną
7. Omów wymianę gazową na poziomie pęcherzyków płucnych, naczyń
krwionośnych i tkanek.
Dostarczanie tlenu do organizmu i usuwanie z organizmu dwutlenku węgla zachodzi na
drodze dyfuzji do i z pęcherzyków płucnych, płynów ciała, naczyń włosowatych i
erytrocytów. Cząsteczki tlenu dyfundują ze światła
pęcherzyka do krwi ponieważ
ciśnienie parcjalny tlenu w powietrzu i w pęcherzyku jest większe niż w tętniczej
naczyń włosowatych. Utlenowana krew przepływa przez naczynia włosowate
oplatających tkanki. Tlen dyfunduje z krwi do płynu tkankowego i do komórek ciała,
natomiast dwutlenek węgla przemieszcza się w odwrotnym kierunku. Cząsteczki tlenu
po przejściu przez
ścianę pęcherzyka płucnego rozpuszczają się w osoczu
wypełniającym naczynia włosowate, po czym następnie dyfundują do krwinek
czerwonych i wiążą się odwracalnie z hemoglobiną. Jedna cząsteczka hemoglobiny wiąże
cztery cząsteczki tlenu, tworząc oksyhemoglobinę. W tkankach ciśnienie parcjalne tlenu
jest niskie a dwutlenku węgla jest wysokie, dzięki czemu dwutlenek węgla dyfunduje z
tkanek do osocza. Powinowactwo hemoglobiny jest proporcjonalne do ciśnienia
parcjalnego dwutlenku węgla. W miarę przybywania dwutlenku węgla w erytrocytach,
tlen odłącza się od hemoglobiny, dyfunduje do osocza i dalej do tkanek. Dwutlenek
węgla, który wniknął do erytrocytów, jest
w większości przekształcany do kwasu
węglowego pod wpływem anhydrazy węglanowej. Kwas węglowy jest nietrwałym
związkiem dlatego ulega dysocjacji na jony wodoru i jony wodorowęglanowe. Około
75% dwutlenku węgla jest transportowane we krwi, głównie we osoczu w postaci jonów
wodorowęglanowych. W osoczu i erytrocytach stanowią one główny składnik układu
buforowego, układu między substancjami chemicznymi zapewniającego stałość odczynu
środowiska. Z kolei jony wodoru łączą się z hemoglobiną która wiąże się z dwutlenkiem
węgla i w postaci karbaminohemoglobiny transportowana jest w erytrocytach.
Niewielka część dwutlenku węgla jest transportowana w postaci gazu rozpuszczonego w
osoczu.
8. Co to jest choroba dekompresyjna?
Choroba dekompresyjna ( kesonowa). Jest to związane ze zjawiskiem znacznego
zwiększania objętości gazów podczas szybkiego wynurzania się. Szybko zmieniające się
ciśnienie powoduje, że gazy rozpuszczone we krwi i soku komórek wydzielają się w
postaci pęcherzyków (można to porównać do otwarcia butelki z gazowanym płynem).
Najgroźniejszy jest słabo rozpuszczalny i nieprzetwarzany przez organizm azot
cząsteczkowy (jego pęcherzyki blokuje światło drobnych naczyń krwionośnych).Na tą
chorobę zazwyczaj narażeni są nurkowie. Objawami choroby kesonowej są bóle mięśni i
stawów, zawroty głowy, paraliż, a nawet śmierć.
9. W jaki sposób gazy oddechowe są transportowane w krwi?
Fizycznie rozpuszczony w osoczu tlen stanowi zaledwie 2-3% ilości transportowanej.
Tak znaczne zwiększanie sprawności krwi stało się możliwe po wykształceniu się
barwników oddechowych, takich jak hemoglobina. Jest to różnorodna grupa białek
złożonych, które nietrwale wiążą tlen, znacznie zwiększając stopień wysycenia krwi tym
gazem.
W małym obiegu krew przepływająca prze naczynia włosowate płuc ulega utlenowaniu,
tlen wnika do (dyfunduje) do krwinek czerwonych. Tam tworzy nietrwały kompleks z
hemoglobiną, czyli jasnoczerwoną oksyhemoglobinę. W naczyniach włosowatych dużego
obiegu krew zasobna w tlen oddaje go do komórek (połączenie hemoglobiny z tlenem
ulega rozkładowi). Natomiast powstający w komórkach dwutlenek węgla dyfunduje do
osocza i do krwinek. Tam wiązany jest na różne sposoby, między innymi jako jony
węglanowe osocza w postaci karbaminohemoglobiny . Dwutlenek węgla wędruje więc z
krwią a w postaci związanej chemicznie i częściowo jak gaz fizycznie rozpuszczony w
osoczu.
10. Jaki jest wpływ palenia tytoniu na zdrowie człowieka?
Palenie tytoniu zaburza funkcjonowanie układu oddechowego. Ma bardzo dużo
toksycznych związków takich jak: nikotyna, ciała smołowate, tlenek węgla, cyjanowodór,
fenole, aceton, arsen, benzopiren, nitrozoaminy, kadm, ołów, i inne bardzo szkodliwe dla
zdrowia związki toksyczne.
Początkowo nikotyna powoduje skurcz oskrzelików, zahamowanie ruchu rzęsek
nabłonka migawkowego oraz zwiększone wydzielanie przez komórki śluz. Inne
substancje (w szczególności ciała smołowate) gromadzą się na ścianach pęcherzyków
płucnych, niszcząc w ten sposób nabłonek migawkowy wyściełający drogi oddechowe,
przez co utrudniają usuwanie zanieczyszczeń i ograniczają powierzchnię wymiany
gazowej.
Nikotyna, aktywny i uzależniający związek dymu tytoniowego, podnosi ciśnienie krwi,
przyspiesza czynność serca, wywołuje arytmię, paraliżuje układ nerwowy. W dymie
tytoniowym znajduje się ponad 60 związków rakotwórczych. Skutki długiego palenia
doprowadzają do nowotworów: płuc, krtani, tchawicy, udaru, raka ust, warg, przewlekłą
obturacyjną chorobą płuc, choroby wieńcowe,choroby naczyń obwodowych.
Korzyści wynikające z zerwania z nałogiem: już po 6 miesiącach znacznie poprawia się
funkcjonowanie układu krążenia, oddechowego, nerwowego i odpornościowego oraz
poprawia się ogólna kondycja fizyczna organizmu. Po roku obniża się ryzyko zawału
mięśnia sercowego. Po 5 latach następuje regeneracja zniszczonych komórek płuc, a
ryzyko zachorowań na nowotwory zmniejsza się o połowę.
11. Na czym polega gruźlica płuc, jakie są źródła zakażenia i profilaktyka?
Choroba wywołana przez prątka gruźlicy (Mycobakterium tuberculosis). Źródłem
zakażenia jest osoba chora na gruźlicę. Do organizmu ludzkiego prątki gruźlicy wnikają
drogą kropelkową.
Bakterie dostają się do płuc powodując powstanie odpowiedzi zapalnej. Za pośrednictwem
makrofagów prątki dostają się do węzłów chłonnych, gdzie większość z nich może być
zniszczona. Prątki, które dostaną się do krwi, są roznoszone po całym organizmie,
stymulując układ immunologiczny do wytwarzania skierowanych przeciwko nim
przeciwciał. Większość wypadków organizm sam zwalcza dzięki mechanizmowi
obronnemu, natomiast przy obniżonej odporności organizmu, rozwija się gruźlica.
Większość osób z pierwotnie rozsianą postacią gruźlicy zostaje całkowicie wyleczona.
W organizmie takich osób w dalszym ciągu jednak obecne są bakterie w stanie
uśpienia, które mogą być przyczyną reaktywacji gruźlicy w późniejszym okresie. U
niektórych osób prątki namnażają się bezobjawowo, powodują one wystąpienie
objawów dopiero po miesiącach lub latach. U innych objawy gruźlicy występuje po
kilku tygodniach od zarażenia. Są to : spadek masy ciała, zmęczenie, przewlekła
gorączka, często nocne poty. Najczęstszą postacią gruźlicy jest gruźlica płuc,
charakteryzuje się napadami kaszlu, bólami w klatce piersiowej, podwyższoną temp.
ciała, i krwiopluciem. Wskazane jest szczepienie się na gruźlice szczepionką BCG
przygotowaną z prątków bydlęcych. Ważne są badania radiologiczne klatki piersiowej
co pozwoli na wcześniejsze wykrycie tej choroby. W przypadku czynnej gruźlicy
stosowane jest leczenie się lekami przeciw prątkowymi.
Download