7 - bip mnisw - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

advertisement
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Przetarg nieograniczony: Wymiana oraz modernizacja instalacji elektrycznej oświetlenia poddasza oraz oświetlenia awaryjnego
poddasza i piwnic w budynku MNiSW przy ul. Wspólnej 1/3
Znak postępowania: MNiSW-BDG-WZP-311-5651-8/JG/12
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------
Załącznik nr 5 do SIWZ
(WZÓR)
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Wymiana oraz modernizacja
instalacji elektrycznej oświetlenia poddasza oraz oświetlenia awaryjnego poddasza
i piwnic w budynku MNiSW przy ul. Wspólnej 1/3 (znak postępowania: MNiSWBDG-WZP-311-5651-8/JG/12).
OŚWIADCZENIE 1
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Oświadczam, że
…………………………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa Wykonawcy/ uczestników konsorcjum)
…………………………………………………………………………………………………..
(adres Wykonawcy/ uczestników konsorcjum)
spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.).
..............................., dn. .........................
...............................................................
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy (pieczątki)
1
Oświadczenie podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższe oświadczenie podpisują
wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.
Strona 32 z 38
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Przetarg nieograniczony: Wymiana oraz modernizacja instalacji elektrycznej oświetlenia poddasza oraz oświetlenia awaryjnego
poddasza i piwnic w budynku MNiSW przy ul. Wspólnej 1/3
Znak postępowania: MNiSW-BDG-WZP-311-5651-8/JG/12
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------
Załącznik nr 6 do SIWZ
(WZÓR)
Składający ofertę:
Pełna nazwa Wykonawcy / uczestnicy konsorcjum
……………………..………………..…………………………………………………………
Adres …………………………………………………………….……………………………
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Wymiana oraz modernizacja
instalacji elektrycznej oświetlenia poddasza oraz oświetlenia awaryjnego poddasza
i piwnic w budynku MNiSW przy ul. Wspólnej 1/3 (znak postępowania: MNiSWBDG-WZP-311-5651-8/JG/12).
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymaganie Zamawiającego co najmniej 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji elektrycznej
oświetlenia, każda o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto.
UWAGA:
z przedstawionego opisu/streszczenia musi jednoznacznie wynikać spełnianie warunków udziału w postępowaniu
określonych przez Zamawiającego.
Lp.
Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia oraz krótki opis
przedmiotu zamówienia
Opis/streszczenie
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………… zł
Wartość zamówienia
1.
Data wykonania robót budowlanych
(należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia
wskazanych robót budowlanych)
Odbiorca (podmiot, który zleca wykonanie
robót budowlanych)
Dokument potwierdzający należyte
wykonanie wyżej wymienionych robót
budowlanych
od …..…/…..…./…............... do …..…/…..…./…...............
(dzień / miesiąc / rok)
…………….………………………….……………………
…………….………………………….……………………
…………….………………………….……………………
…………….………………………….……………………
(nazwa i adres)
Nr strony oferty - …………………..……………………….
Strona 33 z 38
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Przetarg nieograniczony: Wymiana oraz modernizacja instalacji elektrycznej oświetlenia poddasza oraz oświetlenia awaryjnego
poddasza i piwnic w budynku MNiSW przy ul. Wspólnej 1/3
Znak postępowania: MNiSW-BDG-WZP-311-5651-8/JG/12
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------
Lp.
Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia oraz krótki opis
przedmiotu zamówienia
Opis/streszczenie
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………..
…………………………………… zł
Wartość zamówienia
2.
Data wykonania robót budowlanych
(należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia
wskazanych robót budowlanych)
od …..…/…..…./…............... do …..…/…..…./…...............
(dzień / miesiąc / rok)
Odbiorca (podmiot, który zleca wykonanie
robót budowlanych)
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………..
(nazwa i adres)
Dokument potwierdzający należyte
wykonanie wyżej wymienionych robót
budowlanych
Nr strony oferty - …………………..……………………….
Nazwa zamówienia oraz krótki opis
przedmiotu zamówienia
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………..
…………………………………… zł
Wartość zamówienia
3.
Data wykonania robót budowlanych
(należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia
wskazanych robót budowlanych)
od …..…/…..…./…............... do …..…/…..…./…...............
(dzień / miesiąc / rok)
Odbiorca (podmiot, który zleca wykonanie
robót budowlanych)
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………..
(nazwa i adres)
Dokument potwierdzający należyte
wykonanie wyżej wymienionych robót
budowlanych
Nr strony oferty - …………………..……………………….
..............................., dn. .........................
...............................................................
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy (pieczątki)
UWAGA
W przypadku robót budowlanych wykonanych (zakończonych), Wykonawcy mają obowiązek przedstawić
dokument, wystawiony po zakończeniu świadczenia robót. Wykonawca nie może legitymować się poprawnością
wykonania robót budowlanych, o których mowa powyżej poprzez załączenie do oferty referencji z czasu jeszcze
trwających robót budowlanych.
Strona 34 z 38
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Przetarg nieograniczony: Wymiana oraz modernizacja instalacji elektrycznej oświetlenia poddasza oraz oświetlenia awaryjnego
poddasza i piwnic w budynku MNiSW przy ul. Wspólnej 1/3
Znak postępowania: MNiSW-BDG-WZP-311-5651-8/JG/12
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------
Załącznik nr 7 do SIWZ
(WZÓR)
Składający ofertę:
Pełna nazwa Wykonawcy / uczestnicy konsorcjum
……………………..………………..…………………………………………………………
Adres …………………………………………………………….……………………………
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Wymiana oraz modernizacja
instalacji elektrycznej oświetlenia poddasza oraz oświetlenia awaryjnego poddasza
i piwnic w budynku MNiSW przy ul. Wspólnej 1/3 (znak postępowania: MNiSWBDG-WZP-311-5651-8/JG/12).
WYKAZ OSÓB,
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Wymagania Zamawiającego - Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: o zamówienie mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy do realizacji zamówienia wyznaczą:
a) kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz legitymującym
się przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
b) co najmniej dwie osoby przewidziane do realizacji robót posiadające przynajmniej uprawnienia elektryczne G1
(elektroenergetyka) oraz co najmniej jedną osobę przewidzianą do realizacji robót posiadającą przynajmniej uprawnienia
elektryczne G1 (elektroenergetyka - pomiary)
Lp.
Imię i nazwisko
Kwalifikacje
zawodowe
(Numer posiadanych
uprawnień)
Zakres czynności /
funkcja
Informacja o podstawie
dysponowania osobami
w celu realizacji
zamówienia
Własne/innego podmiotu*
Własne/innego podmiotu*
Własne/innego podmiotu*
Własne/innego podmiotu*
Oświadczam, że:
- osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane przez Zamawiającego
uprawnienia budowlane oraz legitymują się przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
- *w przypadku polegania na osobach zdolnych do wykonania przedmiotowego zamówienia innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), będziemy dysponować tymi osobami,
na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie tych podmiotów, o którym mowa w Rozdziale VI
ust. 1 pkt 5) SIWZ
..............................., dn. .........................
...............................................................
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy (pieczątki)
UWAGA
W przypadku, gdy Wykonawca wymienia w powyższym wykazie osobę od innych podmiotów, musi dołączyć pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania jej mu do dyspozycji na okres korzystania z niej przy wykonywaniu zamówienia.
Pojęcie „dysponowanie" jest pojęciem szerokim w ramach, którego mieszczą się różne stosunki prawne wiążące wykonawcę z osobą, która
wchodzi w skład jego potencjału kadrowego. Dysponować można osobą na podstawie umowy o pracę, ale też umowy zlecenia czy innych
stosunków cywilnoprawnych, pisemne zobowiązanie innego podmiotu.
Strona 35 z 38
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Przetarg nieograniczony: Wymiana oraz modernizacja instalacji elektrycznej oświetlenia poddasza oraz oświetlenia awaryjnego
poddasza i piwnic w budynku MNiSW przy ul. Wspólnej 1/3
Znak postępowania: MNiSW-BDG-WZP-311-5651-8/JG/12
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------
Załącznik nr 8 do SIWZ
(WZÓR)
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Wymiana oraz modernizacja
instalacji elektrycznej oświetlenia poddasza oraz oświetlenia awaryjnego poddasza
i piwnic w budynku MNiSW przy ul. Wspólnej 1/3 (znak postępowania: MNiSWBDG-WZP-311-5651-8/JG/12).
OŚWIADCZENIE 2
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
W imieniu
…………………………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa Wykonawcy)
…………………………………………………………………………………………………..
(adres Wykonawcy)
oświadczam, że na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
..............................., dn. .........................
...............................................................
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy (pieczątki)
2
Oświadczenie podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższe oświadczenie podpisują
wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.
Strona 36 z 38
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Przetarg nieograniczony: Wymiana oraz modernizacja instalacji elektrycznej oświetlenia poddasza oraz oświetlenia awaryjnego
poddasza i piwnic w budynku MNiSW przy ul. Wspólnej 1/3
Znak postępowania: MNiSW-BDG-WZP-311-5651-8/JG/12
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------
Załącznik nr 9 do SIWZ
(WZÓR)
FORMULARZ OFERTOWY
Składający ofertę:
Pełna nazwa (firma)
Zarejestrowany adres siedziby Wykonawcy
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać
korespondencję związaną z postępowaniem
NIP
REGON
Telefon
Fax
e-mail
Osoba do kontaktów z Zamawiającym
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie należy podać pełne nazwy (firmy)
i dokładne adresy wszystkich członków podmiotów występujących wspólnie, a także wskazać pełnomocnika)
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
OFERTA
Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wymiana oraz modernizacja instalacji elektrycznej oświetlenia poddasza oraz oświetlenia
awaryjnego poddasza i piwnic w budynku MNiSW przy ul. Wspólnej 1/3 (znak postępowania:
MNiSW-BDG-WZP-311-5651-8/JG/12), składam ofertę na wykonanie przedmiotu
zamówienia:
CENA OFERTY BRUTTO
…………………………………………….…………zł
słownie złotych
………...………………………….………………...……………...…………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
* Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych
dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy
z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania
innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
Strona 37 z 38
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Przetarg nieograniczony: Wymiana oraz modernizacja instalacji elektrycznej oświetlenia poddasza oraz oświetlenia awaryjnego
poddasza i piwnic w budynku MNiSW przy ul. Wspólnej 1/3
Znak postępowania: MNiSW-BDG-WZP-311-5651-8/JG/12
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------
PODWYKONAWCY
Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom obejmuje
(jeżeli dotyczy):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
OŚWIADCZAM, ŻE:
1) zapoznaliśmy się z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w tym
z istotnymi postanowieniami umowy) akceptujemy je, nie wnosimy do nich żadnych
zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty;
2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia;
3) zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z złożoną przez nas
ofertą;
4) zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert.
ZAŁĄCZNIKI:
Nazwa dokumentu
Nr
strony oferty
………..
…………………………………………………………………………………
…………….
………..
…………………………………………………………………………………
…………….
………..
…………………………………………………………………………………
…………….
………..
…………………………………………………………………………………
…………….
………..
…………………………………………………………………………………
…………….
………..
…………………………………………………………………………………
…………….
Nr załącznika
..............................., dn. .........................
...............................................................
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy(pieczątki)
Strona 38 z 38
Download