Dear Colleagues,

advertisement
Artykuł*
"Development of the European Network in Orphan Cardiovascular Diseases"
„Rozszerzenie Europejskiej Sieci Współpracy ds Sierocych Chorób Kardiologicznych”
Tytuł: Powikłania sercowo - naczyniowe w
chorobie Kawasaki
RCD kod: I-3A.5
Autor: Jakub Stępniewski
Afiliacja: Klinika Chorób Serca i Naczyń, Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w
Krakowie.
Data: 10.06.2013
[* Artykuł powinien zostać napisany w języku polskim]
John Paul II Hospital in Kraków
Jagiellonian University, Institute of Cardiology
80 Prądnicka Str., 31-202 Kraków;
tel. +48 (12) 614 33 99; 614 34 88; fax. +48 (12) 614 34 88
e-mail: [email protected]
www.crcd.eu
WPROWADZENIE
KD to jedna z najczęściej obserwowanych chorób zapalnych tętnic w populacji dziecięcej [1].
Najwięcej danych dotyczących KD pochodzi z rejony Japonii gdzie intensywnie jest badana
od lat 70tych. Raporty azjatyckie oceniają zapadalność na poziomie 112 przypadków na
100,000 dzieci poniżej 5 roku życia, natomiast w Ameryce ok. 10 na 100,000 [2,3]. Częstość
występowania KD u dorosłych jest nieznana. W literaturze można znaleźć opisy ok. 100
przypadków dorosłych z KD, najczęściej w wieku od 18 do 50 lat [4,5].
DYSKUSJA
Objawy kliniczne są wynikiem toczącego się zapalenia małych i średnich naczyń. Choroba
najczęściej samoistnie ustępuje. Trwa zazwyczaj ok. 12 dni [6]. Najczęściej obserwuje się
przedłużającą się gorączkę, obustronne zapalenie spojówek, zmiany w obrębie błony
śluzowej, pęknięcia czerwieni wargowej, zajęcie gardła, truskawkowy język, zmiany na
skórze kończyn tj. wysypka z obrzękami dłoni i podeszew, łuszczenie naskórka pachwin oraz
powiększone węzły chłonne [6]. Zalecenia American Heart Association (AHA) i American
Academy of Pediatrics (AAP), określają kryteria rozponania KD tj. współistnienie wysokiej,
przedłużającej się gorączki z 4 spośród 5 wymienionych powyżej objawów [6]. Często,
jednak nie wszystkie objawy występują w tym samym czasie. W takich sytuacjach przy
podejrzeniu KD, zalecane jest czujne obserwowanie pacjenta zanim zostanie postawiona
ostateczna diagnoza. W badaniach dodatkowych stwierdza się podwyższone miana
parametrów zapalnych, leukocytozę, anemię normocytarną, nieprawidłowości testów
wątrobowych oraz nerkowych mogą również być obecne [6].
Zajęcie serca w przebiegu ostrej fazy KD jest częste i dotyczy zapalenia pericardium i
myocardium, zaburzeń przewodnictwa przedsionkowo – komorowego, zaburzeń funkcji
zastawek i endocardium [7]. W badaniu fizykalnym układu krążenia najczęściej obserwuje się
cechy krążenia hyperkinetycznego, tachycardię oraz rożnego stopnia upośledzenie funkcji
skurczowej serca w związku z zapaleniem miocardium. Jak pokazują dane histologiczne
zapalenie mięśnia sercowego dotyczy prawie każdego pacjenta z KD w ostrej fazie [8].
Upośledzona funkcja skurczowa ustępuję szybko pod wpływem leczenia
immunoglobulinami. Umiarkowana niedomykalność zastawki mitralnej jest obecna u co 4
pacjenta z KD i również ustępuje w trakcie leczenia [9]. Istotnymi powikłaniami KD są
tętniaki naczyń wieńcowych (CAA). W ich obecności może dochodzić do zwężeń naczyń
wieńcowych, niedokrwienia mięśnia sercowego, zawału serca i zgonów [10]. U dzieci CAA
mogą zostać zdiagnozowane w badaniu echokardiograficznym już ok. 7 dnia od wystąpienia
gorączki. Wg różnych danych dotyczy to od 25 do 43% dzieci [6,11]. Największą
śmiertelność u osób, u których dochodzi do rozwoju CAA obserwuje się między 15 a 45
dniem od początku objawów. Rokowanie u pacjentów z przetrwałymi CAA zależy od ich
liczby, wielkości i lokalizacji.
Diagnostykę układu krążenia należy wykonać u wszystkich chorych z KD. Zaleca się
wykonanie echokardiografii, EKG, testów wysiłkowych oraz nie-inwazyjnego obrazowania
naczyń wieńcowych.
Leczenie kardiologicznych powikłań KD obejmuje profilaktykę zakrzepowo-zatorową i
John Paul II Hospital in Kraków
Jagiellonian University, Institute of Cardiology
80 Prądnicka Str., 31-202 Kraków;
tel. +48 (12) 614 33 99; 614 34 88; fax. +48 (12) 614 34 88
e-mail: [email protected]
www.crcd.eu
leczenie incydentów wieńcowych [6].
Strategia leczenia zależy od stopnia zajęcia naczyń wieńcowych, wielkości tętniaków ich
liczby i morfologii. W leczeniu stosuje się terapię przeciwpłytkową oraz leczenie
przeciwkrzepliwe tj. doustne antykoagulanty [6]. U pacjentów z klinicznie jawnym
niedokrwieniem mięśnia sercowego rewaskularyzacja naczyń wieńcowych może być
konieczna. Rodzaj metody rewaskularyzacji zależy od liczby i lokalizacji tętniaków. U
chorych z ostrym zespołem wieńcowym należy wykonać pilną koronarografię i reperfuzję.
PODSUMOWANIE
KD jest chorobą wieku dziecięcego. Rzadko rozpoznawana jest u osób dorosłych. Pomimo iż,
do rozpoznania choroby konieczne jest stwierdzenie czterech spośród pięciu typowych
objawów klinicznych, nierzadko KD może przybierać niepełny obraz. Czujność diagnostów
jest konieczny, aby nie przeoczyć prawidłowego rozpoznania. Włączenie odpowiedniego
leczenia na czas zmniejsza ryzyko powikłań dotyczących naczyń wieńcowych. W leczeniu
tętniaków naczyń wieńcowych należy pamiętać o farmakologicznej profilaktyce powikłań
zakrzepowo zatorowych. W sytuacji niedokrwienia mięśnia sercowego chirurgiczne i
przezskórne interwencje mogą okazać się konieczne.
………………………………………..
Podpis autora**
[** Złożenie podpisu wiąże się z wyrażeniem zgody na publikację artykułu na stronie internetowej
www.crcd.eu]
John Paul II Hospital in Kraków
Jagiellonian University, Institute of Cardiology
80 Prądnicka Str., 31-202 Kraków;
tel. +48 (12) 614 33 99; 614 34 88; fax. +48 (12) 614 34 88
e-mail: [email protected]
www.crcd.eu
Download