Załącznik nr 8 UMOWA POŻYCZKI NR ....... Z ZFŚS SĄDU

advertisement
Załącznik nr 8
do Regulaminu ZFŚS
Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
UMOWA POŻYCZKI NR ....... Z ZFŚS SĄDU APELACYJNEGO
zawarta w dniu ......…………. roku
pomiędzy:
Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu, zwanym dalej „ Pożyczkodawcą”, w imieniu którego
działa: Prezes Sądu
a
Panem/Panią ………………………..……… zamieszkałym…………………………...............
zwanym dalej „Pożyczkobiorcą”.
§ 1.
Na podstawie wniosku, złożonego przez Pożyczkobiorcę, oraz protokołu Komisji Socjalnej z
dnia ..................................... r., Pożyczkodawca przyznaje Pożyczkobiorcy kwotę pożyczki ze
środków ZFŚS w wysokości …………złotych słownie złotych ..…………………………….
oprocentowane ……..% w stosunku rocznym.
§ 2.
1. Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości. Okres jej spłaty wynosi .... miesięcy. Po-
życzkobiorca
zobowiązuje
się
zwrócić
Pożyczkodawcy
kwotę
pożyczki,
wraz
z oprocentowaniem w łącznej kwocie ………….………… złotych, w terminie do dnia
……………. roku.
2. Rozpoczęcie spłaty nastąpi od dnia ……………….. roku w wysokości:
I rata ………..…..zł/w tym odsetki zł/ następne raty po .………………zł.
§ 3.
Pożyczkobiorca wyraża zgodę na potrącenie wyżej wymienionych rat z wynagrodzeń miesięcznych.
§4
Z chwilą rozwiązania stosunku pracy nie spłacona pożyczka udzielona ze środków ZFSŚ podlega natychmiastowej spłacie w całości. Obowiązku natychmiastowej spłaty pożyczki nie stosuje
się do:
a – pracowników przechodzących do innego zakładu pracy na mocy porozumienia między zakładami pracy lub przeniesienia służbowego, jeżeli dany zakład przyjmuje zadłużenie przyjętego
pracownika i przeleje je na konto Sądu Apelacyjnego;
b – pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę.
§5
Zmiana warunków w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nie uregulowanych w Umowie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczenia Socjalnych Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu oraz Kodeksu
cywilnego.
§6
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
………………………………………………
(podpis pożyczkobiorcy)
PORĘCZENIE SPŁATY:
W razie nie uregulowania należności we właściwym terminie przez pożyczkobiorcę, wyrażam
zgodę – jako solidarni współodpowiedzialni – na pokrycie nie spłaconej kwoty, wraz
z należnym oprocentowaniem, z naszych wynagrodzeń za pracę i zasiłków z ubezpieczenia społecznego:
1. Pan(i) ………………………………………… zam. ……………............………………..
DO seria ………nr………………………….
......…………………………
(data i czytelny podpis)
2. Pan(i) ………………………………………… zam. ..........………………………………..
DO seria ………nr………………………….
……………………………..
(data i czytelny podpis)
Potwierdzam tożsamość pożyczkobiorcy
i poręczycieli oraz wiarygodność złożonych
przez nich podpisów.
……………………………………………………..
(data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
................................................
Pożyczkodawca
2
Download