Podstawy immunologii i serologii

advertisement
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
Immunologiczne zróżnicowanie krwi dotyczy wszystkich
elementów morfotycznych krwi oraz białek osocza.
Odpowiedzialne za to zróżnicowanie są substancje
grupowe, które mają charakter antygenu.
•
Ag (antigen) - antygen
Ab (antibody) - przeciwciało =
immunoglobulina = gammaglobulina
•
antygen  gen
•
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
ANTYGEN - wieloskładnikowa substancja, która
jest rozpoznawana przez komórki kompetentne
układu immunologicznego jako obca, czego
efektem jest uruchomienie odpowiedzi
immunologicznej w postaci produkcji swoistych
przeciwciał oraz powstania swoistej odpowiedzi
komórkowej. Jest to cząsteczka, która reaguje
swoiście z przeciwciałem lub komórką
uczuloną.
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
CECHY ANTYGENU
•
IMMUNOGENNOŚĆ
zdolność do wzbudzania
produkcji swoistego
przeciwciała (zależy od
wielkości i budowy
chemicznej antygenu oraz
konstytucji genetycznej
organizmu, do którego
dostał się antygen)
•
ANTYGENOWOŚĆ
zdolność do
swoistego łączenia
się z wywołanym
przeciwciałem
(zależy od
determinant
antygenowych i ich
struktury chemicznej)
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
ANTYGENY KOMPLETNE - antygeny posiadające
cechy immunogenności i antygenowości.
•
•
najczęściej białka o dużym ciężarze cząsteczkowym
lub ich połączenia np. z cukrami (glikoproteiny np.
antygeny układu AB0) lub tłuszczami (lipoproteiny
np. antygeny układu Rh).
są elementami strukturalnymi komórek i tkanek,
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
ANTYGENY NIEKOMPLETNE (HAPTENY) antygeny posiadające tylko cechę antygenowości:
•
•
•
substancje organiczne i nieorganiczne (np. lipidy,
niektóre leki),
są składnikami płynów ustrojowych np. hapteny
układu AB0 - w płynach ustrojowych z wyjątkiem
płynu mózgowo-rdzeniowego (pod warunkiem, że
osobnik jest wydzielaczem i posiada gen(y) Se),
po połączeniu z dużą cząsteczką (np. białkiem)
hapten może stać się antygenem pełnowartościowym,
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
•
•
ALLOIMMUNIZACJA - uodpornienie antygenami
tego samego gatunku (uodpornienie matki
antygenami płodu, uodpornienie biorcy antygenami
dawcy),
HETEROIMMUNIZACJA - uodpornienie
antygenami obcego gatunku.
W wyniku bodźcowego działania antygenu w
ustroju zwierząt wyższych i człowieka, powstają
immunoglobuliny.
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
BUDOWA PRZECIWCIAŁA
•
•
Jednostką strukturalną jest
monomer (4 łańcuchy
połączone wiązaniami S-S)
2 łańcuchy tzw. ciężkie - H
(5 rodzajów: , , , , ;
określają klasę immunoglobulin),
•
2 łańcuchy lekkie - L
(2 rodzaje  w typie I i  w typie II
immunoglobulin)
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
W cząsteczce
immunoglobulin wyróżniamy:
• część stałą Fc, oraz
• dwie części zmienne Fab
zwane
antydeterminantami
antygenowymi,
ukształtowane pod
wpływem swoistych dla
siebie determinant
antygenowych.
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
•
PRZECIWCIAŁA KOMPLETNE
(dwuwartościowe) - obie antydeterminanty są
czynnościowo sprawne (np. naturalne
izoaglutyniny układu AB0 należące do IgM)
•
PRZECIWCIAŁA NIEKOMPLETNE
(jednowartościowe) - jedna antydeterminanta
jest czynnościowo sprawna (np. przeciwciała
odpornościowe układu Rh należące do IgG)
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
SWOISTOŚĆ PRZECIWCIAŁA wynika bezpośrednio
z konfiguracji przestrzennych łańcuchów ciężkich i
lekkich. Części zmienne wchodzące w skład
fragmentów Fab przeciwciała są różne dla przeciwciał
wiążących różne determinanty, natomiast części stałe
są identyczne dla wszystkich przeciwciał danej klasy.
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
Układ komplementu (dopełniacza)
Grupa około 40 białek tworząca układ dopełniacza,
poprzez wspomaganie procesów fagocytozy i nasilanie
toczącej się reakcji zapalnej, uczestniczy w obronie
organizmu gospodarza przed różnorodnymi czynnikami,
np. drobnoustrojami.
Wyróżniamy trzy drogi aktywacji układu dopełniacza:
klasyczną, alternatywną oraz lektynową.
Aktywacja układu dopełniacza prowadzi do powstania
kompleksu atakującego błonę (MAC) i śmierci litycznej
komórki docelowej.
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
Klasyczna droga aktywacji
komplementu, zachodzi za
pośrednictwem swoistych
immunoglobulin
związanych z powierzchnią
drobnoustrojów, czyli
stanowi element nabytej
odporności
immunologicznej.
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
Klasyczna droga aktywcji dopełniacza rozpoczyna się w chwili połączenia
kompleksu antygen-przeciwciało (np. antygen E. coli – przeciwciała anty-E.
coli) z obecną w surowicy cząsteczką C1q dopełniacza, co prowadzi do
dysocjacji kompleksu C1 (C1q, C1r, C1s). Uwolnione proteazy serynowe (C1r,
C1s) rozszczepiają kolejne składniki układu dopełniacza (C4 --> C4a, C4b; C2
--> C2a, C2b). Fragmenty C4b i C2a tworzą tzw. konwertazę C3 (C4b2a),
która prowadzi do rozszczepienia wielu cząsteczek C3 (C3 --> C3a, C3b).
Powstające pod wpływem konwertazy C3 fragmenty C3b są wiązane na
powierzchni komórki docelowej. Kompleks cząsteczek C4b2aC3b to tzw.
konwertaza C5. W wyniku aktywności konwertazy C5 cząsteczka C5 rozpada
się na C5a i C5b. Fragment C5b ulega związaniu z powierzchnią komórki
bakteryjnej i indukuje przyłączanie się kolejnych składników kaskady: C6, C7,
C8 (insercja w błonę komórkową) oraz wielu cząsteczek C9 (polimeryzacja w
błonie komórkowej). Składniki C5b, C6, C7, C8, (C9)n tworzą strukturę
określaną jako kompleks atakujący błonę, w skrócie MAC (membrane attack
complex). W wyniku depozycji tak dużej liczby cząsteczek (C5b-C9) w obrębie
błony komórkowej powstają pory. Klasyczna droga aktywacji układu
dopełniacza prowadzi do śmierci litycznej komórki docelowej (bakterioliza).
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
Droga alternatywna
(properdynowa) - znacznie
szybsza, bo aktywowana
wniknięciem patogenu przez
wrota zakażenia. Ta
wrodzona i nieswoista
ochrona polega na
spontanicznej opsonizacji
drobnoustrojów przez
cząsteczki C3b dopełniacza,
co ułatwia ich pochłanianie
przez komórki fagocytarne.
Zjawisko opsonofagocytozy
zachodzi dzięki obecności na
powierzchni komórek
fagocytarnych (np.
makrofagów) receptorów dla
składników dopełniacza (np.
CR1 – swoistość w stosunku
do C3b i C4b).
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
Lektynowa droga
aktywacji układu
dopełniacza zachodzi z
udziałem cząsteczek
MBL wiążących
oligosacharydy
powierzchniowe
patogenu.
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
Aktywacja klasycznej drogi układu dopełniacza zachodzi
z udziałem swoistych przeciwciał związanych z powierzchnią
antygenu np. bakterii.
Lektynowa droga aktywacji układu dopełniacza zachodzi
z udziałem cząsteczek MBL wiążących oligosacharydy
powierzchniowe patogenu.
Alternatywna droga aktywowana jest spontanicznie na
skutek zetknięcia obecnych w surowicy cząsteczek C3 układu
dopełniacza z drobnoustrojem.
Ostatecznie wszystkie drogi aktywacji układu dopełniacza
prowadzą do powstania kolejno: konwertazy C3, konwertazy
C5 oraz inicjującego śmierć lityczną komórki docelowej
kompleksu atakującego błonę (MAC).
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
IMMUNOGLOBULINY
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
IgG
•
•
•
•
• IgG1, IgG3, po związaniu z np.
bakterią wiążą C1q
uruchamiają klasyczną drogę
aktywacji dopełniacza
• opsonizują
• do nich należą
odpornościowe
9 -14 g/L, najwięcej we krwi, przeciwciała układu Rh
4 podklasy (różnice w Fc)
monomery
przechodzą przez
śródbłonek i łożysko,
wydzielane z mlekiem matki
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
IgA
•
•
•
•
•
ok. 1.6 g/L
w ślinie, łzach, wydzielinie z
nosa, śluzie układu
oddechowego, soku
żołądkowym („mucosal
immunity”), również we krwi
mono- lub dimery
nie wiążą dopełniacza
brak właściwości
bakteriobójczych, blokuje
przyczepianie się bakterii do
błony śluzowej,
neutralizuje wirusy i toksyny
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
IgM
•
•
•
•
•
•
ok. 0,9 g/L; gł. we krwi
pentamer
nie przechodzą przez
śródbłonek i łożysko,
wytwarzane w pierwotnej
odpowiedzi
immunologicznej gł. w
odpowiedzi na zakażenie
bakteryjne
wiążą C1q dopełniacza
do nich należą naturalne
izohemaglutyniny układu
AB0
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
IgE (tzw. reaginy)
monomery
•
ok. 0,3 x 10-3 g/L (1000x
więcej u atopików),
•
rzadko jako krążące
przeciwciała, częściej na
powierzchni bazofili i
komórek tucznych tk. łącznej
(związane fragmentem Fc)
• biorą udział w I typie odpowiedzi
immunologicznej (anafilaksja)
• biorą udział w „niszczeniu”
parazytów
• wytwarzane w migdałkach,
węzłach chłonnych, śluzówce
przewodu pokarmowego
•
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
IgD
•
•
•
•
ok. 0,1 g/L
obecne na wielu
krążących limfocytach B
rola niejasna; związane z
powstawaniem i
różnicowaniem komórek
plazmatycznych i
komórek pamięci z
limfocytów B (po
stymulacji antygenowej)
monomery
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
Charakterystyka biologiczna
przeciwciał
•
•
•
•
niejednolite czynnościowo,
różnią się swoistością immunologiczną,
posiadają różną siłę wiązania antygenu,
łącząc się z antygenem wchodzą w różne
reakcje charakteryzujące się swoistością i
odwracalnością (np. precypitacja,
aglutynacja, koaglutynacja, liza - Ab kompletne
może do fragmentu Fc przyłączyć dopełniacz).
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
W warunkach laboratoryjnych, typową reakcją serologiczną
między antygenem i przeciwciałem jest aglutynacja. Aglutynacja
dotyczy przeciwciał kompletnych i zachodzi w środowisku 0,9%
NaCl. Przeciwciała aglutynujące krwinki w środowisku soli
fizjologicznej i temp. pokojowej nazywamy przeciwciałami typu
zimnego.
Innym widocznym zjawiskiem będącym następstwem reakcji
antygen - przeciwciało jest liza krwinek czerwonych. Reakcję tą
określa się jako hemolizę, a przeciwciała nazywa się hemolizynami.
Wytwarzanie przeciwciał hemolizujących wymaga współdziałania
układu komplementu (dopełniacza). Hemolizyny powstają na
skutek bodźca antygenowego. Nazywamy je przeciwciałami
odpornościowymi lub typu ciepłego, które w temp. 37°C, w
obecności komplementu powoduję hemolizę krwinek czerwonych.
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
Przeciwciała
kompletne
(typu zimnego, IgM)
naturalne
regularne
(p/ciała ukł. ABO)
niekompletne
(typu ciepłego)
odpornościowe
naturalne
nieregularne
(anty-M., anty-P)
W zależności od rodzaju przeciwciał, reakcja aglutynacji wymaga
określonych warunków środowiska, temperatury i czasu.
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
Istnieją
dwa
rodzaje
testu
antyglobulinowego
wykrywającego przeciwciała (testu Coombs’a):
- BTA - bezpośredni test antyglobulinowy, który wykrywa
przeciwciała zaabsorbowane in vivo na krwince.
Wykonujemy go u noworodka z podejrzeniem konfliktu
serologicznego, u chorych z NAIH oraz u biorców krwi w badaniach
powikłań poprzetoczeniowych;
- PTA - pośredni test antyglobulinowy jest
wykrywania niekompletnych przeciwciał
surowicy albo do oznaczania antygenów na
PTA faza uczulenia krwinek odbywa się
laboratoryjnych.
stosowany do
zawartych w
krwinkach. W
w warunkach
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
Układ grupowy AB0
•
•
•
•
•
Kodowany przez 3 geny na chromosomie 9.
gen 0 jest amorficzny i jest zdominowany przez geny A1, A2 i B
gen A1 dominuje nad A2,
gen H i jego allel h (19. para chromosomów) dziedziczą się
niezależnie od genów A, B, 0,
osoby grupy 0 mają na krwinkach czerwonych prekursorowy
oligosacharydowy łańcuch H, którego swoistość antygenową
nadaje końcowy cukier L-fukoza. Jest on niezbędny do
powstania antygenów A i B, których determinanty różnią się
tylko jednym końcowym cukrem, odpowiednio: N-acetylogalaktozaminą i D-galaktozą.
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
•
•
•
•
Gen H powoduje powstawanie transferazy H, która
przenosi fukozę z galaktozą na prekursor (glikoproteid)
powstaje cząsteczka AgH, będącego substancją
macierzystą dla pozostałych Ag ukł. AB0
u homozygot hh nie dochodzi do syntezy transferazy H i
AgH pomimo obecności genów A i B (fenotyp Bombay) krwinki nie są aglutynowane przez żadną z surowic. W
surowicy występują anty-A, anty-B i anty-H,
w obrębie antygenu A wyodrębnia się dwie podstawowe
odmiany: mocny antygen nazwany A1 (80% osób grupy A i
AB) i słaby antygen A2. Inne odmiany antygenu A: A3, Ax, Am
występują rzadko.
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
•
•
•
antygeny grupowe A i B rozwijają się we wczesnym okresie
życia płodowego. Istnieje jednak pewna niedojrzałość,
zwłaszcza antygenu A, co uniemożliwia ostateczne oznaczenie
odmiany grupy krwi płodu.
grupy krwi pozostają niezmienione przez całe życie. Jednak
pod wpływem pewnych chorób mogą ulec okresowej zmianie.
obecność antygenów A, B i H jest związana nie tylko z
krwinkami czerwonymi. Występują one również we wszystkich
tkankach organizmu, za wyjątkiem tkanki nerwowej, a także w
płynach ustrojowych, wydzielinach i wydalinach ( około 80%
populacji),
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
•
przeciwciała układu AB0: anty-A i anty-B produkowane są w
wieku niemowlęcym (nie wcześniej niż w 4 miesiącu życia) i
noszą nazwę przeciwciał naturalnych regularnych, u
niektórych osób spotyka się, poza regularnie występującymi
przeciwciałami anty-A i anty-B, nieregularne przeciwciała
tego układu: anty-A1 i anty-H.
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
Występowanie antygenów i przeciwciał w danej grupie
krwi zostało określone przez odkrywcę układu AB0 w
1901r. Karola Landsteinera i sformułowane w postaci tzw.
reguł Landsteinera: (Nagroda Nobla w 1930 r.)
1. W surowicy zawsze występują przeciwciała dla
antygenów nieobecnych w krwinkach.
2. Surowica nie zawiera przeciwciał dla własnych
krwinek.
•
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
Układ grupowy Rh
antygeny kodowane przez geny na chromosomie 1 – ramię
krótsze (gen RHD koduje antygen D, gen RHCE koduje
antygeny: C, c, E, e) – model 2 genów strukturalnych (Tippett
1986r.). Leżące blisko siebie geny RHD i RHCE są ze sobą
sprzężone i dziedziczą się łącznie. Ich budowa jest bardzo
podobna (homologia).
Różnica w genach D i CE dotyczy długości intronu między eksonami
3 i 4 a różnice pomiędzy poszczególnymi allelami CE dotyczy
pojedynczych nukleotydów. Determinanty antygenu D stanowią
składnik jednego polipeptydu, a determinanty C, c, E, e są
umiejscowione na innym.
C i c – punktowa mutacja w eksonie 2 genu RHCE ( w pozycji 103 seryna – C,
prolina – c)
E i e – punktowa mutacja w eksonie 5 genu RHCE ( w pozycji 226 prolina – E,
alanina – e)
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
•
•
•
•
antygeny powstają szybko w życiu płodowym (od 2 m-ca
życia płodowego),
gen d jest amorficzny? (np. genotyp cde/CdE fenotyp CE)
– genotyp osoby D Rh - nie zawiera amorficznego genu d a
jest następstwem delecji (ubytku) w parze chromosomów w
locus RH (dawne hipotezy Wienera i Fishera Racea zostały
obalone)
znajdują się wyłącznie na erytrocytach i nie występują
w postaci haptenów,
Antygen D - występuje u 80% ludności rasy białej (w Polsce
82%), najsilniejszy ze wszystkich antygenów tego układu.
Słabsza odmiana Du.
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
•
•
Antygen C - występuje u 70% ludności rasy białej. Odmiany:
częstszy i silniejszy Cw, bardzo słabe i rzadkie Cu, Cx.
Antygen E – występuje u 30% ludności, bardzo słaby (rzadko
immunizuje), odmiany Eu i Ew,
W krwiolecznictwie największe znaczenie ma antygen D,
ponieważ jest on najbardziej immunogenny ze wszystkich
antygenów układu Rh. Z tego względu wprowadzono
podział populacji na dwie grupy: Rh-plus i Rh-minus.
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
•
Przeciwciała układu Rh mają charakter wyłącznie
odpornościowy i pojawiają się w ustroju najczęściej po
transfuzji krwi niezgodnej grupowo oraz w następstwie
uodpornienia matki antygenami płodu. Są to przeciwciała
klasy IgG, niekompletne, czynne w temp. 37°C.
•
Wykrywanie tych przeciwciał
odczynnikiem LEN.
•
Profilaktyka konfliktu serologicznego
immunoglobulina anty- D.
-
test
enzymatyczny
w
układzie
Rh
z
-
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
Dalsze układy grupowe krwinek czerwonych.
•
•
•
•
•
•
•
Kell (K, k) (antygen K ma dużą immunogenność)
Duffy (Fya, Fyb)
Kidd (Jka, Jkb)
Lewis (Lea, Leb)
P (P1, P2)
MNSs (M, N, S, s)
Lutheran [Lu(a-, b+); Lu (a+, b+)]
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
Przetaczanie krwi i jej pochodnych
Serologiczną podstawa krwiolecznictwa są następujące
zasady:
1. Należy przetaczać krew zgodną w zakresie antygenów układu
AB0 i antygenu D z układu Rh.
2. Przetaczana krew nie może zawierać antygenów reagujących z
przeciwciałami biorcy ani przeciwciał reagujących z krwinkami
biorcy.
3. Jeżeli biorca kiedykolwiek wytworzył allo- lub autoprzeciwciała
należy dobierać mu krew fenotypowo zgodną z wszystkimi
antygenami układu Rh i antygenem K z układu Kell.
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
Próba zgodności
W próbie zgodności przeprowadzamy badanie surowicy
biorcy z krwinkami dawcy w teście enzymatycznym LEN oraz
w teście antyglobulinowym metodą LISS lub klasyczną
metodą probówkową.
Równocześnie wykonujemy badanie kontrolne w tych
testach: (surowica biorcy + krwinki biorcy).
Uzupełnieniem próby zgodności jest kontrola antygenów
układu AB0 biorcy i dawcy oraz kontrola antygenu D u biorcy
i dawcy, w przypadku gdy biorca jest Rh minus.
Oznaczając grupę krwi biorcy i dawcy przeprowadzamy
badanie na obecność przeciwciał odpornościowych w ich
surowicy.
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
•
•
•
•
Konflikt w układzie AB0
stwierdzamy gdy w surowicy matki wykrywamy odpornościowe
przeciwciała anty-A lub anty-B, a krwinki noworodka posiadają
odpowiedni antygen odziedziczony po ojcu,
przeciwciała klasy IgG pojawiają się bez wcześniejszej
immunizacji i dlatego ChHN może zdarzyć się już w pierwszej
ciąży,
ryzyko ChHN w przypadku konfliktu w układzie AB0 wynosi
30% (niedojrzałość antygenów w krwinkach płodu i u
noworodka),
najczęściej ChHN AB0 zdarza się u dzieci z grupą krwi A lub B
urodzonych przez matki z grupą krwi 0.
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
•
•
•
Konflikt w układzie Rh
zachodzi wtedy, gdy istnieje niezgodność serologiczna
pomiędzy matką a płodem w zakresie antygenów z układu Rh.
Najwięcej ciężkich przypadków ChHN powodują przeciwciała
anty-D.
konflikt w zakresie antygenu D występuje wówczas, gdy w
surowicy matki Rh-minus znajdują się przeciwciała anty-D, a
krwinki płodu zawierają antygen D. Antygen D jest bardzo
immunogenny (wystarczy mniej niż 0,1cm3 krwi płodu),
ChHN spowodowana przeciwciałami anty-D rzadko zdarza się
w pierwszej ciąży. Immunizacja antygenem D zdarza się
rzadziej gdy istnieje niezgodność matki z dzieckiem w układzie
AB0,
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
•
•
•
•
jeżeli u matki zostały wykryte przeciwciała obowiązuje
kontrola miana przeciwciał raz w miesiącu lub częściej.
Wzrost miana przeciwciał sugeruje niebezpieczeństwo
wystąpienia ciężkiej postaci ChHN, a nawet wewnątrzmacicznej śmierci płodu.
po porodzie oznaczamy u noworodka antygeny układu AB0 i
Rh oraz BTA. W ChHN spowodowanej przeciwciałami antyRh BTA jest silnie dodatni.
Podstawą do rozpoznania ChHN jest:
wykrycie antygenu u noworodka, który spowodował
uodpornienie matki,
dodatni wynik BTA,
PODSTAWY IMMUNOLOGII I SEROLOGII
•
zasadniczym leczeniem ChHN w układzie Rh jest transfuzja
wymienna. Przetaczamy krew zgodną z krwią dziecka w
układzie AB0, a w układzie Rh nie zawierającą antygenu do
którego matka wytworzyła przeciwciała.
Profilaktyka konfliktu Rh D po porodzie.
Polega ona na biernym wprowadzeniu przeciwciał anty-D do
organizmu kobiety z układem Rh-minus w celu
zabezpieczenia jej przed uodpornieniem krwinkami płodu z
układem Rh-plus. W powszechnym użyciu jest preparat o
nazwie Gamma anty-D.
Download