skuteczne kursy w SGGW www.kursar.pl MINERAŁY I SKAŁY

advertisement
GEOGRAFIA
Minerały i skały
www.
.pl
MINERAŁY I SKAŁY
Minerały - naturalne składniki litosfery, ciała jednorodne chemicznie i fizycznie
Na świecie znanych jest około 3000 minerałów. Niektóre minerały są pierwiastkami - tzw. minerały
rodzime (np. siarka rodzima (S), złoto rodzime (Au), platyna rodzima (Pt), srebro rodzime (Ag) oraz
grafit, diament) inne związkami chemicznymi. Około 250 minerałów stanowi grupę minerałów
skałotwórczych, czyli wchodzących w skład skał. Minerały mogą mieć postać:

ciał stałych o budowie krystalicznej .

ciał o budowie niekrystalicznej np. opal, bursztyn, szkliwo wulkaniczne (mineraloidy, ciała
bezpostaciowe)
Najpospolitsze to : kwarc - dwutlenek krzemu (SiO2), skalenie - to glinokrzemiany K, Ca, Na, miki
(łyszczyki) - minerały krzemianowe, wyróżniające się doskonałą łupliwością wzdłuż jednej
płaszczyzny (łupią się na cienkie blaszki). Rodzaje mik: biała = muskowit, czarna= biotyt.
kalcyt (główny składnik wapienia), apatyt (fosforan wapnia) , piryt (siarczek żelaza)
Właściwości fizyczne minerałów: barwa - barwne, zabarwione - np. ametyst, morion, bezbarwne np. kwarc, rysa czyli barwa sproszkowanego minerału, połysk, łupliwość czyli zdolność minerałów
do rozłupywania się pod wpływem uderzenia lub nacisku wzdłuż określonych płaszczyzn, przełam
własność braku łupliwości oraz twardość czyli odporność na ścieranie i zarysowywanie. Określa się
ją na podstawie dziesięciostopniowej skali twardości Mohsa, przez porównanie z twardością
minerałów wzorcowych.
Skala Mohsa:
1.
2.
3.
4.
5.
talk - Mg3((OH)2 *Si4O10)
gips - CaSO4 * 2H2O
kalcyt - CaCO3
fluoryt - CaF2
apatyt - Ca5F(PO4)3
6.
7.
8.
9.
10.
Właściwość chemiczna minerałów: CaCO3 + 2HCl
ortoklaz - KAlSi3O8
kwarc - SiO2
topaz - Al2F2SiO4
korund - Al2O3
diament
CaCl2 + CO2 + H2O
CHARAKTERYSTYKA SKAŁ
Skały - to skupienia jednorodnych i niejednorodnych minerałów w dużej masie.
Ze względu na genezę (pochodzenie) skały dzielimy na:
magmowe,
osadowe,
metamorficzne (przeobrażone)
SKAŁY MAGMOWE: Powstają z magmy lub lawy podczas jej zastygania.
Magma - gorący stop krzemianowy, zawierający oprócz krzemianów: tlenki glinu, magnezu, żelaza,
sodu oraz substancje lotne (para wodna, chlor, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, siarkowodór) Lawa
to magma na powierzchni Ziemi pozbawiona gazów.
Klasyfikacje skał magmowych:
Matura- skuteczne kursy w SGGW www.kursar.pl
GEOGRAFIA
Minerały i skały
www.
.pl

ze względu na zawartość krzemionki:( kwaśne, obojętne, zasadowe)

ze względu na warunki krzepnięcia magmy: głębinowe (plutoniczne); wylewne
(wulkaniczne) i żyłowe

ze względu na budowę (strukturę) : jawnokrystaliczna, skrytokrystaliczna i porfirowa
War.powst.→
Głębinowe (plutoniczne)
Skały wylewne (wulkaniczne)
Skały żyłowe:
struktura
struktura
powstają w
jawnokrystaliczna tworzą
skrytokrystaliczna, lub
warunkach
się wewnątrz Ziemi gdzie
porfirowa*
pośrednich, w
magma stygnie powoli,
powstają z magmy wylanej
szczelinach skalnych
zatem minerały są dobrze
podczas erupcji wulkanicznej
wykształcone i widzialne
na powierzchnię jako lawa,
gołym okiem
która
gwałtownie ochłodzona
zastyga w postaci drobnych
Zawartość
SiO²
↓
kryształów, niedostrzegalnych
gołym okiem. Może powstać
też szkliwo wulkaniczne.
Kwaśne
GRANIT (kwarc, skaleń,
PORFIR
PEGMATYT
SJENIT
ANDEZYT
DIABAZ
DIORYT
MELAFIR
GABRO
BAZALT
mika)
obojętne
cechy
pośrednie
między
kwaśnymi a
zasadowymi
zasadowe
PERYDOTYT
Granity w Polsce: Przedgórze Sudeckie – Kamieniołomy w Strzelinie, Strzegomiu i Sobótce
Ponadto nieeksploatowane: z obszaru Karkonoszy i Tatr
Bazalty w Polsce : trzeciorzędowe wylewy bazaltu w Sudetach, Jawor – eksploatacja bazaltu
Ponadto wygasłe wulkany z „ciosem słupowym” bazaltu – Leśna, G. Św.Anny
Andezyty – góra Wżar k. Czorsztyna
Porfiry, melafiry – Rów Krzeszowicki k. Krakowa
Skały osadowe
Matura- skuteczne kursy w SGGW www.kursar.pl
GEOGRAFIA
Minerały i skały
www.
.pl
Powstają : z nagromadzenia okruchów skał starszych (procesy wietrzenia) = okruchowe, lub z
obumarłych
roślin i zwierząt = organiczne, albo wytrącają się z roztworów wodnych = chemiczne
Skały osadowe powstają przy współudziale czynników i procesów egzogenicznych . Główne
czynniki i procesy to :
Wietrzenie
Transport
Sedymentacja
Diageneza
Proces
przygotowawczy do
powstania skały
osadowej , tworzy
się zwietrzelina ; jest
to rozpad
mechaniczny lub
chemiczny skał pod
wpływem
czynników
zewnętrznych ( np.
zmian temperatury ,
wody z zawartością
CO2 i in. )
Przemieszczanie
powstałych osadów
(zwietrzeliny ) ,
Transport : - eoliczny
- rzeczny
- morski
- lodowcowy
- grawitacyjny
Gromadzenie i
osadzanie osadów w
ściśle określonym
środowisku ;
Sedymentacja :
- morska
- lądowa
Całokształt
procesów
dokonujących się w
utworach po ich
nagromadzeniu prowadzi do
lityfikacji osadu np.
doprowadzenie
spoiwa ,
odwodnienie osadu
itp.
Warunki : niskie
ciśnienie i
temperatura
prowadzą do
powstania litej skały
Podział skał osadowych ;
Okruchowe – powstały w wyniku nagromadzenia produktów wietrzenia (gł.
mechanicznego) skał starszych .
Frakcja
Luźne
Żwirowa
gruzy (kanciaste )
żwiry ( obtoczone )
Piaskowa
piaski
Mułowa
muły
Iłowa
iły , lessy
Zwięzłe
brekcje
zlepieńce - Czerwona Góra k. Chęcin -zlepieniec
zygmuntowski (perm)
piaskowce - czerwone , spoiwo żelaziste , Wąchock
- szare , spoiwo krzemionkowe , Szydłowiec
mułowce
iłowce - iły warwowe k. Poznania (czwartorzęd – okres
lodowcowy)
Etapy przejścia skały luźnej w skałę zwięzłą:
1. Sedymentacja – gromadzenie osadu (luźnego) w środowisku morskim lub lądowym
2. Diageneza – przemiany świeżo zgromadzonego osadu polegające na zmianie jego
właściwości, następuje wtedy zagęszczenie osadu spowodowane ciężarem nadległych warstw
3. Cementacja – wypełnianie wolnych przestrzeni w skale spoiwem (np. krzemionką,
związkami żelaza)
4. Lityfikacja – przejście skały luźnej w zwięzłą
Matura- skuteczne kursy w SGGW www.kursar.pl
GEOGRAFIA
Minerały i skały
www.
.pl
Organiczne – powstały w wyniku nagromadzenia szczątków organicznych pochodzenia
zwierzęcego i roślinnego.
Skały pochodzenia roślinnego: są głównie produktem uwęglenia, czyli rozkładu substancji roślinnej
bez dostępu tlenu co prowadzi do wzrostu udziału w składzie chemicznym tych skał pierwiastka
węgla. Węglowodory (ropa naftowa i gaz ziemny) powstają w procesie bituminizacji - proces
chemicznej przemiany składników organicznych bez dostępu powietrza.
Wapienie : gł . minerał –kalcyt CaCO ,
środowisko wodne , muszle skorupiaków
(muszlowe), koralowe
Kreda pisząca: mikroskopijne organizmy
roślinne (np. wiciowce) np. Wyż. Lubelska
Margle (wapień + substancje ilaste )
Skały palne :
Węgle : gł. minerał – C środowisko lądowe ,
roślinność kopalna ; - węgiel kamienny
(karbon) ,antracyt 95 % C; - węgiel brunatny
(trzeciorzęd ) mniej C ; - torf ( współcześnie)
Bituminy : z węglowodorów ; środowisko
wodne , miękkie części skorupiaków, rośliny
wodne: gaz ziemny, ropa naftowa, asfat
Chemiczne – powstały w wyniku wytrącania się pewnych substancji chemicznych z
roztworów wodnych .
Sole :
Wapienie chemiczne :
Halit NaCl Powstają w wyniku procesu
Sylwin KCl krasowienia
CaCo3 + H2O + CO2 ↔Ca
(HCO3)2
Np. . nacieki kalcytowe w
jaskiniach
Dolomity – woda zawierała
jony magnezu CaMg(CO3)2
Gipsy CaSO4x2H2O Siarka rodzima ,
Anhydryty
powstała z rozkładu
gipsów , przy
współudziale bakterii
, tego typu złoża
występują niezwykle
rzadko na świecie (np.
w Polsce )
Skały przeobrażone (metamorficzne)
Powstają w głębi skorupy ziemskiej ze skał magmowych lub osadowych w warunkach wysokiego
ciśnienia i temperatury. Podczas przeobrażania następuje : zmiana składu mineralnego, zmiana
tekstury skały,
zmiana struktury skały
RODZAJE METAMORFIZMU: metamorfizm kontaktowy - przez kontakt z magmą lub gorącymi
gazami w głębi Ziemi (np. biały wapień w kontakcie z magmą ulega przebarwieniu na kolor czerwony
lub różowy)
metamorfizm dyslokacyjny ( o dużym zasięgu regionalnym) - występuje na obszarach, gdzie miały
miejsce ruchy skorupy ziemskiej, skutkiem czego skały dostają się do wnętrza skorupy ziemskiej i tam
ulegają przeobrażeniu pod wpływem działania wysokiego ciśnienia.
Skała wyjściowa do procesu przeobrażenia
Skała przeobrażona
Matura- skuteczne kursy w SGGW www.kursar.pl
GEOGRAFIA
Minerały i skały
www.
.pl
granit (magmowa)
GNEJS
wapień (osadowa)
MARMUR
gabro(magmowa)
SERPENTYNIT
skały ilaste (osadowa)
ŁUPKI (dachówkowe, grafitowe, mikowe, itp…
Piaskowce (osadowa)
KWARCYTY
SKAŁY, TEKTONIKA, PROCESY ENDOGENICZNE – ZADANIA
1.Oznacz literą P tylko te zdania, których prawdziwość potwierdza załączony poniżej
rysunek.
A) W wyniku wietrzenia skał magmowych mogą utworzyć się skały osadowe okruchowe. …………..
B) Skały metamorficzne mogą powstać ze skał magmowych po ich uprzednim przetopieniu. …………….
C) Ze skał metamorficznych mogą powstawać skały osadowe……………
D) Procesowi diagenezy podlegają zarówno skały osadowe jak i wylewne ……………
2. Na poniższym wykazie wskaż skały, które powstają wskutek:
a. powolnej krystalizacji magmy w głębi Ziemi
b. nagromadzenia luźnego osadu w postaci rozdrobnionych składników skalnych
c. reakcji wytrącania soli z wody
1) andezyt ………..
9) granit …………
17) porfir …………
2) bazalt ……….
10) ił …………..
18) sjenit …………..
3) brekcja ……….
11) kwarcyt …………
19) sól kamienna……
4) dolomit ………..
12) less ………….
20) torf ……………
5) gabro …………
13) łupek krystaliczny ………..
21) wapień …………
6) gips ………..
14) marmur ………….
22) węgiel kamienny..
7) glina ……….
15) piasek ………..
23) zlepieniec ………
8) gnejs ……….
16) piaskowiec …………
24) żwir …………
Matura- skuteczne kursy w SGGW www.kursar.pl
GEOGRAFIA
Minerały i skały
www.
.pl
3. Do nazwy skały dobierz region Polski, w którym ona występuje.
a) granit
b) piaskowiec
c) sól kamienna
d) ropa naftowa
A) Kujawy
B) Pomorze Zachodnie
C) Przedgórze Sudeckie
D) Pojezierze Mazurskie
E) Beskidy
4. Po opisie rozpoznaj skałę.
a) Jest to skała magmowa zasadowa, grubokrystaliczna o czarnej lub
ciemnozielonej barwie.
b) Jest to skała osadowa pochodzenia chemicznego, choć może również powstawać na
drodze sedymentacji materiału organicznego. Skała o jasnej barwie, czasem
zabarwiona na różne odcienie
5. Wskaż różnice w budowie skorupy ziemskiej pod kontynentami i oceanami.
Skorupa kontynentalna
Skorupa oceaniczna
Grubość skorupy
Gęstość skał
Rodzaj skał
6 . Wybierz prawidłową odpowiedź :
I.Astenosfera to :
Najbardziej zewnętrzna Plastyczna część
Plastyczna część
Dolna część skorupy
część płaszcza górnego
litosfery
płaszcza górnego
ziemskiej .
Ziemi .
Ziemi .
II. Bezpośredni dostęp człowieka w głąb Ziemi jest niemożliwy ze względu na wzrastające
wraz z głębokością :
Ciśnienie i wody
Ciśnienie i
Ciśnienie ,
Temperaturę i
podziemne
temperaturę
temperaturę i
twardość skał .
twardość skał
III. Prądy konwekcyjne materii zachodzą pod wpływem :
Ściskania materii
Różnic temperatury w Istnienia „gorących i
Pionowych
pomiędzy
obrębie warstwy i jej zimnych plam „ w
ruchów litosfery
zderzającymi się
plastyczności
przekroju Ziemi”
płytami litosfery
IV. Teoria tektoniki płyt zakłada :
Istnienie dolin
Istnienie w obrębie
Istnienie w obrębie Istnienie prądów
ryftowych w
litosfery
astenosfery
konwekcyjnych w
najmłodszych górach przemieszczających się ruchomych płyt
jądrze Ziemi
świata
płyt
V. Strefa ryftowa jest to :
Obszar kurczenia się Obszar lądowy, na
Obszar oceaniczny , na Obszar
skorupy ziemskiej
którym obserwuje się którym występują
powstawania nowej
wskutek jej ściskania ruchy górotwórcze .
najgłębsze rowy
skorupy
oceaniczne
oceanicznej
Matura- skuteczne kursy w SGGW www.kursar.pl
GEOGRAFIA
VI. Przykładem strefy ryftowej jest :
Morze Śródziemne
Grzbiet Atlantycki
Granica Płyty
Amerykańskiej i
Nazca
VII. Powierzchnia nieciągłości Moho rozciąga się pomiędzy :
Warstwą granitową a Płaszczem górnym a Astenosferą a
bazaltową litosfery
dolnym Ziemi
płaszczem górnym
VIII. Astenosfera znajduje się w :
Płaszczu górnym
W skorupie ziemskiej
Ziemi
IX. Doliny ryftowe powstają :
W strefach
W strefach kompresji ,
subdukcji ,
w których wskutek
przebiegających
pogrążania się skorupy
wzdłuż wybrzeży
oceanicznej powstają
kontynentów
doliny
X. Strefa subdukcji jest to :
Obszar podsuwania Obszar powolnego
się płyty
wypiętrzania się
kontynentalnej pod fragmentów skorupy
oceaniczną
ziemskiej
W płaszczu dolnym
Ziemi
W strefach tensji
najczęściej
przebiegających na
dnie oceanów
Obszar powolnego
obniżania się
powierzchni Ziemi.
XI. Grzbiety śródoceaniczne powstają wskutek :
Podmorskiego
Lądowego
Zderzenia się dwóch
wulkanizmu w
wulkanizmu w
płyt oceanicznych
strefach ryftowych .
strefach ryftowych
XII. Przykładem strefy subdukcji jest :
Granica płyty
Grzbiet
Granica płyty
indoaustraijskiej i
środkowoatlantycki
amerykańskiej i
afrykańskiej
Nazca
Minerały i skały
www.
.pl
Granica Płyty
Pacyficznej i
Euroazjatyckiej
Skorupą Ziemi a
płaszczem
W jądrze
zewnętrznym
W strefach kolizji
dwóch płyt
kontynentalnych , na
skutek niszczenia i
nadtapiania dolnych
fragmentów płyt
litosfery
Obszar podsuwania
się płyty oceanicznej
pod kontynentalną .
Kurczenia się dna
oceanicznego
Wielki Rów
Afrykański
7.Określ typ granicy, która przebiega wzdłuż Filipin, Tajwanu i Rowu Filipińskiego oraz
nazwij płyty, pomiędzy którymi ona przebiega.
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................
8. Mapa przedstawia rozmieszczenie głównych płyt litosfery i kierunki ich ruchu.
Matura- skuteczne kursy w SGGW www.kursar.pl
GEOGRAFIA
Minerały i skały
www.
.pl
Źródło:
Kądziołka
J.,
Podstawy
geografii w
zadaniach,
WSiP,
1994.
a) Podaj po
dwa przykłady obszarów położonych w strefach subdukcji i w strefach ryftowych.
Strefy subdukcji
1. .......................................................................................................................... .................................
2. ...........................................................................................................................................................
Strefy ryftowe
1. .......................................................................................................................... ................................
2. .......................................................................................................................... ................................
b) Wymień cztery procesy lub zjawiska geologiczne będące konsekwencją ruchu płyt litosfery
w tych strefach.
1. .......................................................................................................................... ................................
2. ..........................................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................... ................................
4. ............................................................................................................................................ ..............
9. Dopisz, której sfery Ziemi dotyczą określenia:
a) Jest ciałem stałym, zbudowanym głównie z pierwiastków metalicznych ……………
b) Półplastyczna warstwa płaszcza Ziemi ………………………….
c) Zalega pod litosferą ………………………
d) Jest w stanie płynnym, zalega poniżej 2900 km ………………………..
e) Składa się z kilkunastu płyt …………………………
f) Głównymi składnikami występujących tam związków chemicznych są: tlen, glin,
żelazo, magnez, sód i potas …………………….
g) W obrębie tej warstwy występują wędrujące ku powierzchni strumienie ciepła
……………..
10. Napisz, którą cyfrą oznaczono na rys.:
Napisz, którą literą oznaczono na rys.:
Matura- skuteczne kursy w SGGW www.kursar.pl
GEOGRAFIA
a) ryft …………..
b) rów oceaniczny ………
a)
b)
c)
d)
e)
Minerały i skały
www.
.pl
warstwę skał osadowych w skorupie ocean. ...
warstwę skał osadowych w skorupie kont. …
warstwę granitową …….
warstwę bazaltową w skorupie ocean. ………
warstwę bazaltową w skorupie kont. ………..
11. Dopisz, czego dotyczą określenia:
a) Skalna powłoka, na którą składa się skorupa ziemska i zewnętrzna część płaszcza
Ziemi ……………….
b) Ruchy pionowe w litosferze wywołane zwiększeniem lub zmniejszeniem masy
fragmentu litosfery ………………….
c) Obszar litosfery, w którym następuje kolizja płyt i pogrążanie się jednej płyty pod
drugą …………………..
d) Głębokie rozpadliny w litosferze powstające w miejscach odsuwania się od siebie płyt
litosfery ……………….
e) Przemieszczanie się materii w płaszczu Ziemi, ruchy okrężne, wywołane różnicą
temperatury między jego dolną i górną warstwą ………………….
f) Fragmenty skorupy ziemskiej o większej grubości i mniejszej gęstości w stosunku do
pozostałych części skorupy
12. Literą P oznacz zdania prawdziwe, a literą F – zdania fałszywe:
a) Najintensywniejsze zjawiska wulkaniczne miały miejsce w prekambrze ………..
b) Hipocentrum to miejsce na powierzchni Ziemi, w którym odczuwane są wstrząsy o
największej sile ………..
c) Czynny wulkanizm jest związany z obszarami prekambryjskich tarcz ………..
d) Stratowulkany to najbardziej typowe wulkany Islandii …………
e) Doliny ryftowe są miejscem podwodnego wulkanizmu ……….
f) Zatopione łańcuchy gór fałdowych są najczęściej grzbietami śródoceanicznymi ……...
Matura- skuteczne kursy w SGGW www.kursar.pl
GEOGRAFIA
Minerały i skały
www.
.pl
g) Ruchy górotwórcze występują w strefach rozrywania skorupy ziemskiej pod wpływem
ruchu płyt litosfery ………
13. Napisz, jakiego rodzaju ruchy skorupy ziemskiej, przedstawione na rysunku, zachodzą
między płytami:
a) pacyficzną i Nazca ……
b) indo-australijską i euroazjatycką ……..
c) afrykańską i amerykańską …..
14. Napisz, czego dotyczą określenia:
a) Podziemne wtargnięcie magmy w skały skorupy ziemskiej ……………….
b) Wulkany, które na przemian wyrzucają produkty stałe i wylewają lawę ………………
c) Pozostałość rozerwanego wybuchem starego stożka wulkanicznego ………………….
d) Osadzające się na powierzchni Ziemi stał produkty wybuchu wulkanu (popioły,
lapille, pumeksy), występujące w postaci luźnej lub scementowanej …………………
e) Wulkany tworzące płaskie, rozległe wzniesienia, którymi wydobywa się uboga w
krzemionkę lawa podczas spokojnych erupcji ……………..
f) Zjawiska związane z tworzeniem się ognisk magmowych, intruzji, i powstawaniem
skał magmowych głębinowych ……………………
g) Rodzaj rozległej intruzji magmowej, powstającej często poprzez zakrzepnięcie dużego
ogniska magmowego …………………….
15.Uzupełnij zdania, wybierając z nawiasów odpowiednie wyrazy.
W zależności od właściwości lawy wulkany przybierają różne kształty. Z lawy zawierającej
dużo krzemionki powstają wulkany ( stożkowe / tarczowe ) , a z lawy zawierającej mało
krzemionki powstają wulkany ( stożkowe / tarczowe) . Lawa ( kwaśna/ zasadowa) jest rzadka,
a lawa ( kwaśna /zasadowa) jest gęsta. Od właściwości lawy zależy też siła wybuchu wulkanu.
Gwałtowne eksplozje zachodzą, gdy lawa ( kwaśna /zasadowa) zatyka ujście krateru i tamuje
uchodzenie ( lawy/ gazów)
a. Podkreśl te kraje, w których występują zjawiska sejsmiczne i (lub) wulkaniczne.
Meksyk, Urugwaj, Litwa, Gruzja, Mauretania, Maroko, Nepal , Szwecja
b. Czym się różni hipocentrum od epicentrum?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...........................................................................
16.Uzupełnij zdania, wykorzystując określenia: kwaśny, zasadowy, tarczowy, stratowulkan.
Matura- skuteczne kursy w SGGW www.kursar.pl
GEOGRAFIA
Minerały i skały
www.
.pl
Stożek wulkaniczny utworzony przez wylewającą się lawę ........................- rzadką, łatwo
topliwą - jest rozległy i ma łagodnie nachylone stoki. Jest to wulkan...................... . Stożek
wulkaniczny , przez który wydostaje się lawa........................ - gęsta i zawierająca stałe
produkty wulkanizmu - jest stromy oraz wysoki. Jest to wulkan zwany................................ .
b. Podkreśl te kraje, w których występują zjawiska sejsmiczne i (lub) wulkaniczne.
Boliwia, Gujana, Białoruś, Turcja, Finlandia, Indonezja, Grecja, Australia
c. Czym się różni magma od lawy ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
17. Dwutlenek krzemu (krzemionka) decyduje o właściwościach lawy. Wymień dwie
cechy lawy zależne od ilości krzemionki w niej zawartej.
a)..............................................................................................................................................
b)..................................................................................................................................................
18. Porównaj wulkany eksplozywne i efuzywne. Podaj trzy występujące między nimi
różnice.
a)...............................................................................................................................................
b).................................................................................................................................................
c).................................................................................................................................................
19. Na rysunku zaznacz i podpisz 4 obszary sejsmiczne (po jednym obszarze na jednym
kontynencie)
20. Przyporządkuj pojęciom podane definicje:
a) batolit
A) zakrzepła magma w obrębie skał starszych
b) płaszczowina
B) struktura fałdowa zbudowana z wielu fałdów oderwanych
od podłoża, przewróconych i przesuniętych na znaczne
odległości
Matura- skuteczne kursy w SGGW www.kursar.pl
GEOGRAFIA
c) lakolit
d) intruzja
Minerały i skały
www.
.pl
C) ogromna intruzja magmowa o nieustalonej powierzchni
dolnej
D) nieduża intruzja magmowa w kształcie soczewki
a)........., b) ........, c) .........., d) .............
21. Wskaż, wśród podanych, zdania prawdziwe.
a) Do tektonicznych trzęsień ziemi zaliczane są trzęsienia antropogeniczne.
b) Skutkiem trzęsień ziemi zlokalizowanych pod dnem morza są tsunami.
c) Z lawy ubogiej w krzemionkę powstają wulkany tarczowe.
d) Dążenie do zachowania równowagi przez płyty litosfery wywołuje ruchy
epejrogeniczne.
22.
Podanym typom wulkanów przyporządkuj wymienione niżej wulkany.
a) efuzywne
A) Hekla
b) eksplozywne
B) Wezuwiusz
c) stratowulkan
C) Etna
D) Mauna Loa
E) Mayon
a) ……………. b) …………….. c) …………………
23. Na rysunku podpisz elementy wulkanu:
Klucz odpowiedzi – Zajęcia 3
Matura- skuteczne kursy w SGGW www.kursar.pl
GEOGRAFIA
Minerały i skały
www.
.pl
1) Zdania prawdziwe: A, B
2) a) gabro, granit, sjenit; b) glina, ił, less, piasek, żwir; c) dolomit, gips, sól kamienna
3) aC, bE, cA, dB
4) a) gabro, b) dolomit
5) Skorupa kontynentalna – grubość: większa, gęstość: mniejsza, rodzaj skał: osadowe,
granity, bazalty, skorupa oceaniczna – grubość: mniejsza, gęstość: większa, rodzaj skał:
osadowe, bazalty
6) I- plastyczna część płaszcza górnego Ziemi, II- ciśnienie i temperaturę, III- istnienia
gorących i zimnych plam w przekroju Ziemi, IV- istnienie w obrębie litosfery
przemieszczających się płyt, V- obszar powstawania nowej skorupy oceanicznej, VI- Grzbiet
Atlantycki, VII- skorupą Ziemi a płaszczem, VIII- w płaszczu górnym Ziemi, IX- w strefach
pensji najczęściej przebiegających na dnie oceanów, X- obszar podsuwania się płyty
oceanicznej pod kontynentalną, XI- podmorskiego wulkanizmu w strefach ryftowych, XIIgranica płyty amerykańskiej i Nazca
7) Strefa subdukcji płyty oceanicznej z oceaniczną. Płyty – Euroazjatycka i Filipińska
8) a) strefy subdukcji: np. zach. wybrzeże Ameryki Pd, Wyspy Japońskie, Filipiny,; strefy
ryftowe: np. Grzbiet Atlantycki, Islandia, Morze Czerwone
b) 1- wulkanizm, 2- trzęsienia Ziemi, 3- ruchy orograficzne, 4- wędrówka kontynentów
9) a) jądro wewnętrzne, b) astenosfera, c) astenosfera, d) jądro zewnętrzne, e) litosfera, f)
skorupa ziemska, g) płaszcz Ziemi
10) a) 1, b) 2
a) B, b) C, c) D, d) A, e) E
11) a) litosfera, b) ruchy izostatyczne, c) strefa subdukcji, d) doliny ryftowe, e) ruchy
konwekcyjne magmy, f) skorupa kontynentalna,
12) a) P, b) F, c) F, d) F e) P, f) F, g) F
13) a) 2, b) 3, c) 2
14) a) intruzja magmowa, b) stratowulkany, c) kaldera, d) skały piroklastyczne, e) tarczowe,
f) plutoniczne, g) batolit
15) Wybrane wyrazy: stożkowe, tarczowe, zasadowa, kwaśna, kwaśna, gazów
a) Meksyk, Gruzja, Maroko, Nepal
b) hipocentrum to ognisko trzęsienia ziemi pod powierzchnią Ziemi, epicentrum znajduje się
na powierzchni Ziemi nad hipocentrum, wstrząsy odczuwalne są tam najsilniej
16) ) Kolejne określenia: zasadową, tarczowy, kwaśna, stratowulkanem
b) Boliwia, Turcja, Indonezja, Grecja
c) lawa to odgazowana magma, lawa występuje na powierzchni Ziemi, magma pod
powierzchnią Ziemi
17) Do wyboru: lepkość, gęstość, odczyn
18) a) rodzaj erupcji: eksplozywne – gwałtowna, efuzywne – spokojna
b) rodzaj wyrzucanego materiału: eksplozywne – główne gazy i materiał piroklastyczny,
efuzywne – lawa
c) kształt stożka wulkanicznego: eksplozywne – strome stoki, efuzywne (tarczowe) – płaskie
19) np.: Ameryka PN – Kordyliery, Ameryka PD – Andy, Europa – Alpy, Pireneje, Apeniny,
Karpaty, Bałkany, Azja – Turcja, Kaukaz, Himalaje, Japonia, Filipiny, Kuryle
Afryka – Atlas
20) aC, bB, cD, Da
21) b,c
22) aAD, bE, cBC
23) Po lewej stronie od góry: krater, komin wulkaniczny, potok lawy, intruzja magmowa
(lopolit); po prawej stronie od góry: popiół wulkaniczny i gazy, stożek pasożytniczy, ognisko
magmy (komora magmowa)
Matura- skuteczne kursy w SGGW www.kursar.pl
GEOGRAFIA
Minerały i skały
www.
.pl
Matura- skuteczne kursy w SGGW www.kursar.pl
Download