Załącznik nr 3 /PROJEKT/ UMOWA Nr IU/318/IX

advertisement
Załącznik nr 3
/PROJEKT/
UMOWA
Nr IU/318/IX-35/UZ/NEG/USŁ/K/2011
zawarta w dniu ............................... w Warszawie
POMIĘDZY
ZAMAWIAJĄCYM
Skarbem Państwa - Inspektoratem Uzbrojenia
00-909 Warszawa, ul. Królewska 1/7
Nr telefonu: 22 687 93 22, Nr faxu: 22 687 34 44
REGON: 142706247 NIP: 7010269523
reprezentowanym przez:
Szefa Szefostwa Techniki Lotniczej – płk Adam JABŁOŃSKI
a
Wykonawcą
Nazwa firmy: ……………………
Adres: ……………………
Nr telefonu: …………….., Nr faxu: …………..………………….
Internet: ……………………., e-mail: …………………….……….
zarejestrowanym w …………………………………………………
REGON - …………………. NIP …………………….
reprezentowanym przez:
…………………………………..
1
§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
1.
2.
Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przegląd
weryfikacyjny wraz z naprawą samolotu TU-154M nr 102 (90A862), zwanego w dalszej
części umowy „sprzętem”, w zakresie, ilościach i terminach wyszczególnionych
w załączniku nr 1/U, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się w ramach wartości brutto umowy określonej § 2 do
wykonania usprawnienia (remontu) sprzętu w zakresie wykraczającym poza zakres
planowanej usługi, określony w dokumentacji technologicznej wskutek jego przyjęcia do
remontu niezgodnie z dokumentacją techniczną określoną w § 6 ust. 1
lub
uszkodzeniami, stwierdzonymi w wyniku jego weryfikacji po demontażu.
§ 2. WARTOŚĆ UMOWY
1.
Wartość prac, objętych umową, określa się na łączną kwotę:
brutto ___.___, __ zł, słownie ............ ..................................................................... zł, w tym:
1) ETAP I w roku 2011 za cenę …………….. (słownie: ……………………..);
2) ETAP II w roku 2012 za cenę ………………. (słownie: ……….………….).
2.
Należność za wykonany przegląd weryfikacyjny wraz z naprawą sprzętu, wymienionego
w załączniku nr 1/U, została ustalona według cen uzgodnionych pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą w niniejszej umowie.
3.
Wartość umowy obejmuje w szczególności:
1) wszelkie opłaty i koszty związane z prawami własności intelektualnej osób trzecich,
o ile występują (patenty, licencje, znaki towarowe) udostępnione przez Wykonawcę
na rzecz Zamawiającego;
2) wszelkie koszty, związane z realizacją umowy, w tym opłaty celne
i spedycyjne niezależnie od tego, czy występują w miejscu usługi, w kraju
Wykonawcy, kraju Producenta, krajach tranzytowych i kraju Zamawiającego;
3) koszty opakowania, oznakowania oraz wszelkie inne tego rodzaju obowiązujące
obciążenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy (jeżeli występują), niezależnie od
miejsca ich ponoszenia;
4) koszty związane z uzyskaniem licencji eksportowej i importowej lub innych
upoważnień (jeżeli koszty takie wystąpią);
5) koszty wiz i wymaganego ubezpieczenia niżej wskazanych osób
(9 osób),
uczestniczących w procesie przekazywania, przyjmowania, przebazowania samolotu
i nadzorowania procesu wykonania usługi w zakładzie Wykonawcy:
 przedstawiciele Użytkownika - 7 osób (personel latający, personel służby
inżynieryjno-lotniczej), w tym przez okres trwania obsług okresowych 1 osoba
nadzoru technicznego;
 przedstawiciele Zamawiającego i Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (COL) 2 osoby.
Koszty pobytu i podróży osób wymienionych w ust. 3 pkt 5 ponosi Ministerstwo Obrony
Narodowej, tj. właściwa jednostka organizacyjna delegująca wskazane osoby.
Koszty związane z opłatami nawigacyjnymi ponosi Użytkownik, tj. Jednostka Wojskowa
2139, 00-906 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1C.
Podróż osób wskazanych w ust.3 pkt 5 do zakładu Wykonawcy w celu przekazania
samolotu wymienionego w § 1 ust. 1 oraz podróż powrotna do MSD po wykonaniu
przeglądu weryfikacyjnego (obsługi) i przyjęciu samolotu, odbędzie się na jego
pokładzie.
Wartość brutto umowy może być zmniejszona o opust w przypadku i na zasadach
określonych w §12 niniejszej umowy.
4.
5.
6.
7.
2
8.
Wartość brutto umowy może być zwiększona
w przypadku okoliczności zawartych w § 3 ust. 10.
w
drodze
negocjacji
tylko
§ 3. PRZEKAZANIE SPRZĘTU DO WYKONANIA USŁUGI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Obowiązki Zamawiającego, wynikające z dotrzymania terminów przekazania
i odbioru sprzętu, wykonuje w jego imieniu Użytkownik, tj. Jednostka Wojskowa 2139,
00-906 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1C.
Sprzęt do wykonania usługi zostanie odebrany przez Wykonawcę od Użytkownika.
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Użytkownikiem terminu przekazania
(odbioru) sprzętu do wykonania usługi z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
W powiadomieniu (uzgodnieniu) o terminie przyjęcia sprzętu Wykonawca obowiązany
jest wskazać osoby, które w jego imieniu dokonają przyjęcia sprzętu. Do powiadomienia
o gotowości do odbioru sprzętu do przeglądu weryfikacyjnego wraz z naprawą samolotu,
Wykonawca załącza poświadczoną za zgodność kopię polisy lub innego dokumentu
ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca ubezpieczył powierzone mienie na
wypadek jego utraty, uszkodzenia bądź zniszczenia. Wartość polisy musi być adekwatna
do wartości powierzanego Wykonawcy mienia i gwarantować odpowiedzialność cywilną
Wykonawcy od chwili wylądowania samolotu na lotnisku zakładu remontowego,
produkcyjnego lub organizacji obsługowej, zwanych dalej „zakładem Wykonawcy”, do
chwili startu w celu przebazowania po wykonaniu usługi. Okres tego ubezpieczenia musi
obejmować okres realizacji umowy w danym roku. W przypadku wydłużenia okresu
realizacji umowy okres ubezpieczenia również musi zostać wydłużony. Polisa lub inny
dokument ubezpieczenia, musi zawierać istotne elementy określone w załączniku nr 3/U
do umowy.
O fakcie nie przyjęcia sprzętu, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić
COL (Centralny Organ Logistyczny) oraz Zamawiającego wskazując przyczyny nie
przyjęcia sprzętu do wykonania usługi.
Przekazania sprzętu dokonuje się zgodnie z zasadami i warunkami zawartymi
w dokumentacji technicznej określonej w § 6.
Stan techniczny i ukompletowanie przekazywanego sprzętu są opisywane komisyjnie
w protokóle przyjęcia-przekazania. W komisji bierze udział przedstawiciel Użytkownika,
dokonujący przekazania sprzętu oraz upoważniony przedstawiciel Wykonawcy. Samolot
powinien być przekazany Wykonawcy w pełnej kompletacji. Protokół musi zawierać
nr umowy, dane indentyfikacyjne sprzętu i być opatrzony pieczęcią herbową
Wykonawcy. Za datę przekazania samolotu na wykonanie usługi uważa się datę
podpisania w/w protokołu sporządzonego przez Wykonawcę, podpisanego przez
Użytkownika i Wykonawcę.
Użytkownik przebazuje samolot do zakładu Wykonawcy we własnym zakresie, na koszt
Wykonawcy.
Samolot przekazywany jest do zakładu Wykonawcy komisyjnie. W komisji biorą udział
przedstawiciele Użytkownika, przedstawiciel Wykonawcy oraz przedstawiciel zakładu
Wykonawcy. Stan techniczny i ukompletowanie przekazywanego sprzętu są opisywane
w protokole zdawczo-odbiorczym. Protokół musi zawierać dane identyfikacyjne sprzętu i
być opatrzony pieczęcią herbową zakładu Wykonawcy. Protokół jest sporządzany przez
Wykonawcę i podpisywany przez upoważnionego przedstawiciela Użytkownika,
przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela zakładu Wykonawcy. Samolot
przekazywany jest w obecności przedstawiciela Zamawiającego i COL. Wykonawca
zobowiązany jest
przekazać
protokół
zdawczo-odbiorczy upoważnionemu
przedstawicielowi Użytkownika.
3
Wszystkie przypadki przyjęcia do wykonania usługi sprzętu awaryjnie uszkodzonego lub
wymagającego wykonania dodatkowych prac, wykraczających poza zakres planowanej
usługi określonej w dokumentacji technicznej (załącznik nr 1/U), powinny być
odnotowane w protokole przyjęcia-przekazania lub zdawczo-odbiorczym.
10. W przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu, Wykonawca dostarczy do
Zamawiającego protokół przyjęcia-przekazania i zdawczo-odbiorczy, wraz z kalkulacją
dodatkowych kosztów. Zamawiający po uzyskaniu stanowiska Użytkownika i COL
w terminie do 10 dni podejmie decyzję odnośnie dodatkowych prac. Stanowisko to
będzie podstawą do negocjacji warunków stosownego aneksu do umowy.
9.
§ 4. TERMIN WYKONANIA USŁUGI
1. W roku 2011 - ETAP I:
- 20 dni od terminu podpisania protokółu przyjęcia-przekazania, o którym mowa
w § 3 ust. 6;
2. W roku 2012 - ETAP II:
- 20 dni od terminu podpisania protokółu przyjęcia-przekazania, o którym
mowa w § 3 ust. 6.
§ 5. ODBIÓR SPRZĘTU PO WYKONANEJ USŁUDZE
Odbioru sprzętu po wykonanej usłudze dokonuje się zgodnie z zasadami i warunkami
ustalonymi w dokumentacji technicznej oraz dokumentach wymienionych w § 6.
2. Tryb i zasady odbioru sprzętu ustala się następująco:
1) Wykonawca najpóźniej na 7 dni przed terminem gotowości sprzętu do odbioru
powiadamia Zamawiającego, COL i Użytkownika;
2) Samolot, po wykonaniu usługi, odebrany zostanie z zakładu Wykonawcy komisyjnie.
W komisji biorą udział przedstawiciele Użytkownika, przedstawiciel Wykonawcy
oraz przedstawiciel zakładu Wykonawcy. Stan techniczny, ukompletowanie oraz
wykaz wykonanych na samolocie prac są opisywane w protokole zdawczoodbiorczym. Protokół musi zawierać dane indentyfikacyjne sprzętu i być opatrzony
pieczęcią herbową zakładu Wykonawcy. Protokół jest sporządzany przez Wykonawcę
i podpisywany przez upoważnionego przedstawiciela Użytkownika, przedstawiciela
Wykonawcy oraz przedstawiciela zakładu Wykonawcy. Samolot przekazywany jest w
obecności przedstawiciela Zamawiającego i COL. Wykonawca zobowiązany jest
przekazać protokół zdawczo-odbiorczy upoważnionemu przedstawicielowi
Użytkownika;
3) w trakcie odbioru samolotu, załoga Użytkownika wykona lot próbny-kontrolny tego
samolotu, wg własnego programu w celu potwierdzenia sprawności i poprawności
działania wszystkich układów samolotu w locie;
4) po zrealizowaniu całego zakresu prac zgodnie z wymaganiami niniejszej umowy
Użytkownik przebazuje samolot do miejsca bazowania we własnym zakresie, na koszt
Wykonawcy;
5) samolot po wykonaniu prac, o których mowa w § 1 będzie przekazany
Użytkownikowi w pełnej kompletacji, w miejscu jego stałego bazowania. Ogólny stan
techniczny i ukompletowanie przyjmowanego przez Użytkownika sprzętu są
opisywane komisyjnie w protokole przyjęcia-przekazania. W komisji bierze udział
przedstawiciel Użytkownika i upoważniony przedstawiciel Wykonawcy, którzy
uczestniczyli w przyjęciu samolotu z zakładu Wykonawcy. Protokół musi być
opatrzony pieczęcią herbową Użytkownika i zawierać nr umowy, dane
1.
4
indentyfikacyjne sprzętu, nr faktury dotyczącej przekazywanego (przyjmowanego)
sprzętu, a także ceny jednostkowe wynikające z wartości określonej na fakturze. Za
termin wykonania każdego z etapów umowy, uważa się datę podpisania w/w
protokołu sporządzonego przez Użytkownika, podpisanego przez przedstawiciela
Użytkownika oraz Wykonawcy i zatwierdzonego przez Dowódcę Grupy Obsługi
JW 2139.
§ 6. WARUNKI TECHNICZNE
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać obsługę sprzętu, wyszczególnionego
w załączniku nr 1/U, zgodnie z następującą dokumentacją techniczną:
„Instrukcja obsług technicznych. Część 2. Zakres okresowych obsług technicznych 76II/00602-F00I-0”.
2. Sprzęt po remoncie musi spełniać wymagania taktyczno-techniczne i jakościowe,
określone w następującej dokumentacji technicznej:
1) Opis techniczny samolotu TU-154M nr 102;
2) Instrukcja eksploatacji samolotu TU-154M nr 102;
3) Instrukcja użytkowania w locie samolotu TU-154M nr 102.
3. Stosowne adnotacje o wykonanej obsłudze Wykonawca umieszcza w dokumentacji
eksploatacyjnej sprzętu.
4. Wykonawca przygotuje sprzęt po wykonaniu usługi do transportu zgodnie z warunkami
technicznymi zawartymi w dokumentacji technicznej danego sprzętu i obowiązującymi
przepisami.
5. Do czasu przekazania sprzętu Użytkownikowi, Wykonawca ponosi ryzyko jego utraty
czy uszkodzenia.
6. Po wykonaniu obsługi samolotu należy przywrócić pełną funkcjonalność wszystkich
urządzeń zabudowanych na pokładzie samolotu.
7. Przez cały okres realizacji danej obsługi na samolocie w zakładzie Wykonawcy
przebywał będzie przedstawiciel Użytkownika, który będzie nadzorował proces jej
realizacji.
8. Osoba, o której mowa w ust. 7, ma prawo wstępu do dowolnych pomieszczeń (komórek
organizacyjnych) zakładu Wykonawcy, w których wykonuje się jakąkolwiek pracę
wchodzącą w zakres realizacji umowy, jeżeli nie jest to sprzeczne
z wymaganiami bezpieczeństwa przemysłowego. Ma on prawo weryfikowania każdego
procesu, procedury kontroli i badań po to, aby określić, czy Wykonawca usługi spełnia
warunki umowy. W razie potrzeby, przedstawicielowi Użytkownika, udostępniane są
przyrządy pomiarowe i urządzenia do badań oraz personel do obsługi tych urządzeń
w celu przeprowadzenia czynności weryfikacyjnych.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli i nadzoru warunków realizacji umowy
w zakładzie Wykonawcy, przez swoich upoważnionych przedstawicieli
10. Okoliczności, że sprzęt będący przedmiotem umowy jest objęty nadzorem przez
przedstawiciela Użytkownika i po wykonanej usłudze podlega komisyjnemu odbiorowi,
nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość tego sprzętu, w tym również
elementów, podzespołów i materiałów dostarczonych przez kooperantów.
§ 7. GWARANCJA
1. Wykonawca udziela gwarancji na bezawaryjną pracę sprzętu po wykonanej usłudze
w okresie ……. godzin lotu lub …….miesięcy w zależności od tego, co nastąpi
wcześniej.
5
2. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługują
bezterminowo uprawnienia z tytułu rękojmi.
3. Gwarancja obejmuje również urządzenia nabyte lub naprawione w ramach niniejszej
umowy u kooperantów Wykonawcy.
4. Termin gwarancji liczy się od dnia odbioru sprzętu po wykonaniu usługi przez
przedstawiciela Użytkownika tj. od dnia podpisania właściwych protokołów przyjęcia –
przekazania, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 5.
5. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych ukompletowania samolotu, Użytkownik
powiadamia Wykonawcę nie później niż w ciągu 14 dni od daty odbioru sprzętu.
6. Wady jakościowe, dotyczące wykonanej usługi, Użytkownik zgłasza Wykonawcy
w okresie gwarancyjnym, niezwłocznie po ich wykryciu.
7. Formę zawiadomienia stanowi pisemne „Zgłoszenie reklamacyjne” wysłane przez
Użytkownika do Wykonawcy z powiadomieniem COL i Zamawiającego za pomocą
faksu.
8. Zgłoszenie reklamacyjne uznaje się za dokonane z chwilą, gdy dotarło ono do
Wykonawcy w taki sposób, by mógł zapoznać się z jego treścią.
9. Rozpatrywanie reklamacji:
1) Wykonawca skieruje nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania
Zgłoszenia reklamacyjnego swojego przedstawiciela do miejsca wskazanego
w zgłoszeniu lub uzgodni z Użytkownikiem inny tryb załatwienia reklamacji;
2) o terminie wyjazdu swojego przedstawiciela Wykonawca zawiadamia pisemnie,
faksem lub telefonicznie Użytkownika;
3) przedstawiciel Wykonawcy po przybyciu do Użytkownika wchodzi w skład
dwustronnej komisji, której przewodniczy wyznaczony przedstawiciel Użytkownika;
4) zadaniem komisji jest ustalenie przyczyn powstania niesprawności sprzętu oraz
sporządzenie Protokołu reklamacyjnego. Rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego
przez Wykonawcę musi nastąpić w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania tego
zgłoszenia;
5) w przypadku braku jednomyślności członków komisji co do przyczyn powstania
niesprawności, Wykonawca przedstawia w protokole reklamacyjnym uzasadnienie
swojego stanowiska;
6) Użytkownik ma prawo do odwołania się od uzasadnienia Wykonawcy w terminie do
14 dni roboczych od daty sporządzenia protokołu reklamacyjnego;
7)
w przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę odwołania Użytkownika,
Użytkownik zastrzega sobie prawo usunięcia niesprawności na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastępcze), a w następstwie powyższego, wszelkie spory rozstrzygane
będą zgodnie z § 15 umowy;
8) w przypadku, gdy przedstawiciel Wykonawcy nie zgłosił się u Użytkownika
w terminie ustalonym lub Użytkownik nie otrzymał powiadomienia o przyjeździe
przedstawiciela Wykonawcy lub w drodze porozumienia z Wykonawcą otrzymał
zgodę na usunięcie niesprawności własnymi siłami – wówczas Użytkownik powołuje
jednostronną komisję rozpatrującą przyczyny niesprawności i sporządza jednostronny
Protokół reklamacyjny. Sporządzony w tym przypadku Protokół reklamacyjny ma
taką samą moc prawną, jak protokół dwustronny, który jest przesyłany do
Wykonawcy.
10. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych (niesprawności)
dotyczących wykonanej usługi, Wykonawca:
1) usprawni wadliwy sprzęt w terminie 14 dni roboczych bezpośrednio u Użytkownika,
licząc od daty sporządzenia Protokołu reklamacyjnego, a w przypadku, gdy naprawa
6
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
może przekroczyć ustalony termin, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dalszą
eksploatację sprzętu (samolot) w okresie naprawy reklamowanego (uszkodzonego)
wyrobu (elementu, części, agregatu, itp.);
2) przedłuży termin gwarancji o czas, w którym wskutek niesprawności samolotu
(sprzętu) użytkownik nie mógł z niego korzystać zgodnie z przeznaczeniem;
3) wymieni wadliwy wyrób (element, część, agregat, itp.) na sprawny w terminie
kolejnych 14 dni roboczych, jeżeli nie dotrzyma terminu naprawy określonego
w pkt 1;
4) ponosi odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu (części,
podzespołu) w czasie od przyjęcia go do naprawy do czasu przekazania sprawnego
Użytkownikowi w miejscu ujawnienia wady.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy
zaakceptowany przez Użytkownika, Zamawiający dopuszcza wydłużenie ostatecznego
terminu usunięcia zgłoszonej niesprawności, jednak termin ten nie może być dłuższy, niż
60 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Usunięcie niesprawności może być przeprowadzone
w miejscu wskazanym przez Wykonawcę na jego koszt.
Po wykonaniu naprawy Wykonawca lub Użytkownik, w przypadku o którym mowa
w ust.9 pkt 8, sporządzi właściwy Protokół techniczny usunięcia niesprawności samolotu,
który musi być podpisany przez osoby wskazane we wzorze powyższego protokołu.
Za datę wykonania zobowiązania gwarancyjnego, przyjmuje się datę podpisania przez
Użytkownika Protokołu technicznego usunięcia niesprawności sprzętu reklamowanego.
W przypadku, gdy Wykonawca przekroczy terminy (określone w ust.10) usunięcia wad
(niesprawności) ujawnionych i powstałych w okresie obowiązywania gwarancji, to
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05 % wartości wykonanej usługi
(obsługa okresowa) na samolocie za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem postanowień
ust. 11.
Wszelkie koszty związane z naprawą gwarancyjną ponosi Wykonawca.
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o nieprawidłowościach w eksploatacji/
użytkowaniu samolotu oraz utrudnieniach w jego usprawnianiu, jeśli takie wystąpią ze
strony Użytkownika.
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia w pełnym zakresie
wszystkich szkód powstałych w wyniku dostarczenia wadliwych części (podzespołów,
elementów, itp.).
Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest
Zamawiający lub Użytkownik.
Wykonawca, po zakończeniu okresu gwarancyjnego, przedstawi Zamawiającemu
informację o wszelkich usterkach, ich przyczynach i sposobie załatwienia.
W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z warunków gwarancji opisanych
w niniejszym paragrafie, Zamawiający zastrzega sobie prawo usunięcia niesprawności na
koszt Wykonawcy.
Zgłoszenia reklamacyjne, protokoły reklamacyjne oraz protokoły techniczne usunięcia
niesprawności sprzętu będą sporządzane wg wzorów stanowiących załącznik nr 2/U do
umowy.
W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z zobowiązań o których mowa w
niniejszym paragrafie, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie nie później niż w
terminie 14 dni, poinformować o tym fakcie Zamawiającego, w celu dochodzenia przez
Zamawiającego roszczeń o których mowa w ust.13.
Użytkownik powiadamia Zamawiającego pocztą elektroniczną systemu MIL-WAN,
pocztą internetową lub faksem o występujących usterkach oraz wszelkich
7
nieprawidłowościach, związanych z wykonywaniem przez Wykonawcę warunków
gwarancyjnych.
23. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania przez
Użytkownika warunków technicznych zawartych w instrukcji eksploatacji sprzętu.
§ 8. WARUNKI PŁATNOŚCI
Usługa objęta umową, opłacona będzie wg cen uzgodnionym w niniejszej umowie
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
2. Wykonawca, pod rygorem zastosowania § 13, najpóźniej do dnia 30.11.2011r. (Etap I)
i 30.11.2012 r. (Etap II) zobowiązany jest przedłożyć do:
1) Zamawiającego:
- oryginał faktury VAT, wystawionej na Zamawiającego, a ponadto określającej numer
i przedmiot umowy, zgodnie z § 1.
- protokół przyjęcia-przekazania sprzętu po usłudze (Etapie), o którym mowa w § 5
ust.2 pkt. 5).
2) Użytkownika:
- kopię faktury.
3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy faktura powinna uwzględniać
przysługujący opust. W razie niezastosowania się do powyższego Zamawiający
wstrzyma się z płatnością do czasu otrzymania faktury korygującej.
4. Faktura VAT wystawiona za Etap II, musi obejmować pełną wartość usługi (w tym za
Etap I) z odrębnym wyszczególnieniem wartości do zapłaty.
1.
§ 9. SPOSÓB ZAPŁATY
Zapłata za wykonaną usługę nastąpi, w formie polecenia przelewu w ciągu 30 dni od daty
otrzymania kompletu dokumentów, o których mowa w § 8. Termin zapłaty uważa się za
zachowany, jeżeli obciążenie rachunku dłużnika nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu
wymagalności zapłaty
§ 10. WIERZYTELNOŚCI
Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać sprzedaży i zastawiania wierzytelności
należnych od zamawiającego bez jego zgody.
§ 11. KARY UMOWNE
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 0 % wartości części
niezrealizowanej umowy (danego Etapu), gdy Zamawiający odstąpi od tej umowy (jej
części niezrealizowanej) z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
§ 12. OPUST CENOWY
1. Zamawiającemu przysługuje opust cenowy w wysokości 0,1% wartości umowy nie
zrealizowanej w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 1 0 %
wartości tej umowy. Wyliczony opust pomniejsza wartość umowy i powinien być
uwzględniony w fakturze, o której mowa w § 8.
2. Podstawą do wyliczenia należnych opustów, o których mowa w ust. 1 i kar,
o których mowa § 11 będzie wartość właściwego Etapu wskazana w § 2 ust. 1.
§ 13. ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. W przypadku uchybienia ostatecznego terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 4
8
przez Wykonawcę, lub niespełnienia warunków określonych w § 8 ust.3,
Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy i naliczenia
kar umownych, przewidzianych w § 11. Odstąpienie od umowy nastąpi bez
wyznaczenia dodatkowego terminu jej wykonania.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie całości
umowy lub jej części nie leży w interesie Sił Zbrojnych, czego nie można było
przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od
umowy lub jej części w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, o którym mowa
w ust. 4, bez prawa dochodzenia od Zamawiającego jakiejkolwiek innej
odpowiedzialności odszkodowawczej, zrzekając się wszelkich pozostałych roszczeń.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia.
4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od całości lub części umowy,
o którym mowa w ust. 2, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca
może żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych kosztów dostaw i usług
przeznaczonych na realizację umowy pod warunkiem, że Wykonawca wykaże
w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, że poniósł je
lub zakupił przed otrzymaniem oświadczenia Zamawiającego i były one dedykowane do
wykonania umowy lub jej części.
§ 14. KOOPERANCI
Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego
powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy
przez jego kooperantów, poddostawców i podwykonawców.
§ 15. INNE POSTANOWIENIA
1.
2.
3.
4.
5.
Wykonawca powiadomi Zamawiającego niezwłocznie, gdy pojawi się zagrożenie
wykonania umowy.
Usługę przyjmuje się za wykonaną w dacie odbioru sprzętu zgodnie z § 5.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:
1) Kodeksu cywilnego;
2) innych aktów prawnych, obowiązujących w tym zakresie.
Wykonawca zapewnia, że korzysta z praw do przedmiotów własności przemysłowej
i intelektualnej, związanych z przedmiotem niniejszej umowy w sposób zgodny
z normami ustalonymi w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności
przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.) oraz w ustawie
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
Wszelkie zobowiązania, wynikające z uzyskania praw własności przemysłowej,
w szczególności patentów, praw ochronnych, jak również praw autorskich oraz praw
pokrewnych, ponosi Wykonawca.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ..... zł zostanie zwrócone
Wykonawcy niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w § 8,
umożliwiających stwierdzenie należytego wykonania całości usługi, o ile nie zaistnieją
przesłanki wynikające z § 11 lub § 13 niniejszej umowy. W przypadku wystąpienia ww.
przesłanek Zamawiający zwróci zabezpieczenie po uiszczeniu przez Wykonawcę
należności, o których mowa w § 11 i § 13 lub jeżeli jest to możliwe potrąci należności
9
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
z zabezpieczenia.
Zamawiający dopuszcza zwrot zabezpieczenia w częściach na wniosek Wykonawcy.
Zwrot zabezpieczenia odbywał się będzie stosownie do zakresu zrealizowanej części
(Etapu) umowy, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w § 8,
umożliwiających stwierdzenie należytego wykonania umowy, o ile nie zaistnieją
przesłanki wynikające z § 11 lub § 13 niniejszej umowy. W przypadku wystąpienia ww.
przesłanek Zamawiający zwróci zabezpieczenie po uiszczeniu przez Wykonawcę
należności, o których mowa w § 11 i § 13 lub jeżeli jest to możliwe potrąci należności z
zabezpieczenia. W takim przypadku pozostała wartość zabezpieczenia musi pokrywać
ewentualne roszczenia wynikające z niezrealizowanej części umowy na zasadach
określonych w warunkach postępowania.
Wykonawca musi posiadać aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia, o którym
mowa w § 3 ust. 3.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ubezpieczenia przedstawicieli
Użytkownika, Zamawiającego i COL na okres ich podróży i pobytu poza granicami kraju
w tym opiekę lekarską w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
Żadna ze stron nie ma prawa przekazywać praw i obowiązków, wynikających
z ustaleń niniejszej umowy, osobom trzecim w tym podwykonawcom, kooperantom,
poddostawcom nie wyłączając innych, bez pisemnej zgody drugiej strony.
Wszelkie dokumenty związane z realizacją umowy sporządzone w języku obcym,
powinny być dostarczone Zamawiającemu wraz z tłumaczeniem na język polski.
Dokumenty te winny być potwierdzone przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
Korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy, należy kierować do
Zamawiającego z powiadomieniem COL i Użytkownika.
Zmiany postanowień umowy dopuszczalne są w formie pisemnej pod rygorem ich
nieważności z zastrzeżeniem, że zmiany skutkujące zmianą terminu realizacji umowy
i wartości umowy wymagają formy aneksu
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia, za zgodą Wykonawcy,
korzystnych dla siebie zmian z zastrzeżeniem ust. 11.
Spory, wynikłe z niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
Umowę niniejszą sporządzono w 2 egz. po jednym dla każdej ze stron oraz w 2 kopiach
dla COL i Użytkownika.
Załączniki nr 1, 2, 3 stanowią integralną część niniejszej umowy .
Zał.: 3 na 8 str.
1. Zakres wymagań i dane inżynieryjno-lotnicze na 3 str.
2. Wzory dokumentów reklamacyjnych na 4 str.
3. Istotne elementy polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia na 1 str.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
10
Download